ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГИ


Скачати 89.77 Kb.
НазваІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГИ
Дата13.08.2013
Розмір89.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» (далі Товариство) на виконання ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» надає клієнтам наступну інформацію:


1

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта

Товариство надає наступні фінансові послуги: брокерська діяльність, діяльність депозитарної установи.
Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання фінансових послуг зазначається у відповідних внутрішніх положеннях Товариства та в проекті відповідного договору, які надаються Товариством клієнту до його укладання.

2

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

Товариством додаткові фінансові послуги не надаються.


3

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

Податок на доходи фізичних осіб

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку визначено ст. 170.2. Податкового кодексу України та Методикою визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2011 р. № 1484 та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 р. № 1689.

Відповідно до п. 170.2. статті 170 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4. - 170.2.6. пункту 170.2. (крім операцій з деривативами).

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8. пункту 170.2 статті 170 ПКУ.
Податковий агент

Згідно пп. 170.2.9. ПКУ податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52. пункту 165.1. статті 165 цього Кодексу).

Професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Як документальне підтвердження витрат платником податку повинні бути надані оригінали або належно оформлені копії первинних документів, на підставі яких платник податку здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт переходу права власності платника податку на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних витрат.

Крім того, у разі якщо цінні папери були придбані платником податку за участю іншого торговця цінними паперами, як витрати за проданими цінними паперами податковим агентом приймаються за заявою платника податку підтверджені документально витрати за договором купівлі цінних паперів за участю такого торговця цінними паперами, якщо раніше вони не були враховані іншим податковим агентом, що підтверджується довідкою довільної форми торговця цінними паперами, за участю якого цінні папери були придбані, підписаною його керівником та скріпленою печаткою.

Відповідно до п. 2.22. Методики визначення інвестиційного прибутку податковий агент щокварталу подає у встановленому порядку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Податковий агент щороку до кінця січня року, що настає за звітним податковим роком, надає платнику податку довідку про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб за формою, встановленою у додатку до цієї Методики. За результатами звітного податкового року довідка не видається, якщо вона була надана платнику податку у зв'язку з виконанням або розірванням до кінця звітного податкового року договору, укладеного податковим агентом з таким платником податку. Довідка надається для пред'явлення органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку з метою визначення загального інвестиційного прибутку та податку з нього у річній податковій декларації.

Податок розраховується шляхом застосування до бази оподаткування ставки податку, встановленої пунктом 167.1. статті 167 розділу IV Податкового кодексу України – 15 % або 17 %.

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом - юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів. (пп. 170.10.3. п. 170.10. ст. 170 ПКУ)

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). (пп. 170.10.1. п. 170.10. ст. 170 ПКУ)

Відповідно до п. 103.2. ст. 103 ПКУ особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 цієї статті.
Особливий податок на відчуження цінних паперів

Операції з відчуження цінних паперів з 1 січня 2013 року підлягають оподаткуванню акцизним податком (особливим податком на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами).

Оподаткуванню цим податком підлягають операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів.

Пунктом 213.2. ПКУ визначено перелік операцій, що не підлягають оподаткуванню.

Відповідно до п. 212.1.9. статті 212 ПКУ платниками особливого податку є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2. статті 213 цього Кодексу.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи - резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами.

Базою оподаткування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження.

Ставки особливого податку на операції з відчуження цінних паперів визначені статтею 2151:

0 відсотків від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

0 відсотків від суми операції з деривативами на фондовій біржі;

0,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;

1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Податковий агент

Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в підпункті 213.1.7. пункту 213.7. статті 213 ПКУ, є відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Податковим агентом при здійсненні операцій розміщення, погашення, викупу, повторного продажу цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу є їх емітент.

Суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу.

4

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Внаслідок дострокового припинення дії Договору та/або разового замовлення, Товариство та клієнт зобов’язуються провести взаємні розрахунки. Порядок проведення взаємних розрахунків зазначено в проекті відповідного договору, який надається Товариством клієнту до його укладання.


5

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Механізм захисту прав споживачів передбачений Законом України «Про захист прав споживачів».
Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно законодавства України.


6

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30

Телефон «гарячої лінії»: (044) 280-28-26

E-mail: info@nssmc.gov.ua

Web-сайт: www.nssmc.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174

Телефон: (044) 528-92-36

Телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05

E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua

Web-сайт: www.dsiu.gov.ua

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві

Адреса: 04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А

тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

E-mail: mkyiv_zah@ukr.net

7

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Товариство надає власні фінансові послуги

Схожі:

Інформація про небанківську фінансову установу
Товариство з обмеженною відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ"
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових...
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових...
МЕМОРАНДУМ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ А. Система макроекономічних...
МЕМОРАНДУМ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ А. Система макроекономічних показників
Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави. Анотація
Дана ситуація є дещо загрозливою і на наш погляд в цілому негативно вплине на фінансову безпеку держави в майбутньому
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
Договір про надання послуг
Наведена нижче інформація є пропозицією укласти договір на абонентське обслуговування. Сплата першого рахунку є Вашою згодою укласти...
ПРОТОКОЛ №46 розкриття пропозицій конкурсних торгів
...
Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р
Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка