ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»


Скачати 206.56 Kb.
НазваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»
Дата08.07.2013
Розмір206.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


infopage

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»

код ЕДРПОУ 33212231

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4498 від 22.12.11р. дійсне до 22.12.16р.

Сертифікат аудитора серії «А» № 003712 від 26.03.1999 р., чинний до 26.03.13 року

Свідоцтво ДКРРФПУ про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001682 серія А, виданий 11.02.2010р., строк дії по 26.03.2013р.

Адреса реєстрації: м. Бровари, вул. Ст. Разіна, 3; E-mail: auditor-grom@ukr.net

Тел. 8 - 068 – 667 –27 –17


Вих. № 2 від 26 лютого 2013 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

ТОВ „Колегія аудиторів“

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення

Товариства з обмеженовою відповідальністю

фінансова компінія „Рікас”

станом на 31.12.2012 року.

Дата видачі аудиторського висновку: 26 лютого 2013 року.

Адресат:
Аудиторський звіт призначається для засновників та керівництва ТОВ „ФК „Рікас”,
фінансовий звіт якого перевіря­ється, і може бути викорис­таний для подання до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

1 Розділ. Вступний параграф

1.1 Основні вiдомостi про договір на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиту звітності № 02/2013р. від 11 лютого 2013 р. Аудит проведено в період з 11 лютого по 26 лютого 2013р.

Предметом договору на проведення аудиту є висловлення думки щодо того, чи відображають фінансові звіти, справедливо та в повному обсязі фінансовий стан та результат господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас” станом на 31.12.2012 року.

Згідно затвердженої та погодженої програми аудиту, перевірка виконана працівником аудиторської фірми ТОВ «Колегія аудиторів» аудитором Громовою Тетяною Семенівною, яка має сертифікат аудитора № 003712 від 26.03.99 р. дійсний до 26.03.13 року, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2067 видане 18.05.2001 року, дійсне до 26.03.2013 р. та Свідоцтво ДКРРФПУ № 001682 від 11.02.2010р., дійсне до 26.03.2013 р.

Об’єктом перевірки стали: повний пакет фінансових звітів загального призначення, в т.ч

- Баланс станом на 31 грудня 2012 року,

- Звiт про фiнансовi результати за 2012 рік,

- Звiт про рух грошових коштів за 2012 рік,

- Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату,

- Примiтки до рiчної фiнансової звітності за 2012 рік,

а також первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають господарські операції за 2012 рік.

1.2 Основні відомості про підприємство

 • Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАС»

 • Код за ЄДРПОУ: 35465137

 • Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Братська, буд. 12. Тел. (044) 463-74-68.

 • Дата державної реєстрацiї: 25.12.2007 року

 • Основні види діяльності (за КВЕД -2005, що був дійсний протягом 2012року): 67.13.0 - інші допоміжна діяльність у сфері грошового посередництва.

Фактично підприємство здійснює діяльність згідно статуту.

 • Державна реєстрація юридичної особи:

Товариство зареєстроване як фінансова компанія на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК за номером 192 від 14.02.2008 року.

Підприємство взято на облік в державної податкової інспекції Подільського району м. Києва 26 грудня 2007 року за номером 22244. Не є платником податку на додану вартість.

Для здійснення господарської діяльності підприємством відкритий розрахунковий рахунок № 26506013888281 в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» в місті Києві, МФО 322012.

 • Реєстрація фінансової установи:

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії АВ № 614871 видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.11.2012 року, реєстраційний № 2478, код фінансової установи 13.

Товариство має ліцензію серії АВ № 390725 на діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю від 07.04.2008 року дійсної до 03.04.2013 року. Відокремлені підрозділи відсутні. Чисельність працівників у 2012 році становила 1 чол.

В 2012 році змін до установчих документів не було.

1.3 Опис аудиторської перевірки. Аудитором Громовою Т.С., що е директором ТОВ "Колегія аудиторів" проведено аудиторську перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фінансова Компанія «РІКАС» (далi ТОВ «ФК «РІКАС» або Товариство) станом на 31 грудня 2012 року, про що 26 лютого 2013 року складено наступний аудиторський висновок.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2011 року, але нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005р. № 5204

1.4.Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi:

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вiд 16.07.99 р. № 996-X1V i Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та облікової політики Товариста «ФК„Рікас», яка затверджена наказом директора Товариства № 1 від 05.01.2011р.

Iнформацiя у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного (2012) року.

Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності у 2012р. не застосовувалися.

У фiнансовiй звiтностi вiдображена iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi.

 1. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальними за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності за період, що перевіряється були:

Директор

 • Рубанко Ірина Володимирівна з 25.12.2007 року по даний час, призначена протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Рікас» № 1 від 19.12.2007р.

Головний бухгалтер

 • Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом ТОВ «ФК «Рікас».

 1. Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудитор є незалежним відносно ТОВ „ФК„Рікас”, оскільки в аудиторів відсутні відносини щодо права власності, заборгованості або інший конфлікт інтересів з підприємством.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

Стаття балансу «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі» не переоцінювалась на зміну розміру власного капіталу об’єктів інвестування, що не відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Ми не можемо зробити висновок про суттєвість впливу переоцінки цих інвестицій на фінансову звітність, оскільки нам не була надана фінансова звітність об’єктів інвестування.

Вказані викривлення не є всеохоплюючими для фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення Умовно-позитивної думки.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть представляє достовірно, у всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ТОВ «ФК «РІКАС» станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати та рух грошових коштів за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в України, облiкової полiтики підприємства.

II Розділ. Розкриття інформації за видами активів:
1.Основа бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.

Бухгалтерський облік товариства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. та концептуальної основи, передбаченої Національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку.

Дані бухгалтерських рахунків відображені в бухгалтерської програмі «1-С Бухгалтерія», співпадають з бухгалтерськими регістрами, фінансовою звітністю та підтверджуються первинними документами.

В ході аудиту досліджено облікову систему підприємства. Облікова політика товариства обумовлена в наказі № 1/1 від 25 січня 2008року «Про облікову політику товариства відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Використані в товаристві принципи бухгалтерського обліку обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.
Форма № 1 "Баланс"

Зміст і форма балансу підприємства відповідає Положенню (Стандарту) бухгалтерського обліку № 2 „Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 зі змінами та доповненнями.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. В балансі відображені активи, зобов’язання та власний капітал.

Активи у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням.

 1. Необоротні активи

В розділі „Необоротні активи” у статті „Нематеріальні активи”, відображена вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів на вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за №750/4043.

Станом на 31.12.2012 р. нематеріальні активи складають:

 • первісна вартість – 62 тис. грн.;

 • знос 48 тис. грн.;

 • залишкова вартість – 14 тис. грн.


В статті „Основні засоби” відображена вартість об’єктів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №7 „Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509, зі змінами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012 р. основні засоби складають:

 • первісна вартість –3 тис. грн.;

 • знос – 3 тис. грн.;

 • залишкова вартість – 0 тис. грн.


За 2012 рік Товариство переоцінку об’єктів основних засобів не проводило, реалізацію та ліквідацію не здійснювало. Придбання основних засобів не відбувалось.

Встановлені строки використання необоротних активів та затверджений метод подальшого нарахування амортизації - прямолінійний.
Згідно наказу № 5 від 11 листопада 2012 року проведена інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів станом на 30.11.2012 року. Результатом розбіжностей не встановлено.
В розділі „Необоротні активи” у статті «Довгострокові фінансові інвестиції» на вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91обліковується обсяг довгострокових фінансових інвестицій відображений у балансі станом на 31.12.2012 року як інші фінансові інвестиції в сумі 10301 тис. грн. у вигляді придбаних векселів.

Вибірково перевірено порядок відображення операцій з фінансовими інвестиціями.

Стаття балансу «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі» не переоцінювалась на зміну розміру власного капіталу об’єктів інвестування, що не відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Загальна вартість необоротних активів, відображена в першому розділі активу Балансу складає 10314,0 тис. грн.

 1. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість відображена згідно з відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 „Дебіторська заборгованість”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року N 237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за №725/4018, зі змінами та доповненнями та прийнятої на підприємстві облікової політики. Дебіторська заборгованість підтверджена первинними документами, залишки грошових коштів підтверджені виписками банку, та включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю .

Резерв сумнівних боргів по підприємству не визначаються тому що сумнівної, безнадійної заборгованості немає.

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012р. становить 6 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість строк сплати якої не настав станом на 31.12.2012р. становить 50 тис. грн.
Загальна вартість оборотних активів, що відображена в другому розділі активу Балансу складає 56 тис.грн., що відповідає аналітичному обліку.
Загальна валюта активу Балансу, відображена в рядку 280 і складає 10371 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України, за винятком обліку довгострокових інвестицій.

 1. Власний капітал

Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов’язань, які призводять до його змін.

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал ТОВ„ФК „Рікас” складає:

 • статутний капітал – 10000 тис. грн.;

 • резервний капітал - 5 тис.грн.

 • непокритий збиток – - 2 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу, відображена в першому розділі пасиву Балансу в сумі 10003 тис.грн.

Повноту сплати та формування статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас” станом на 31.12.2010 року підтверджено аудиторським висновком 09/11 від 19 березня 2011 р. незалежним аудитором Громовою Т.С. (свідоцтво про внесення в реєстр на здійснення аудиторської діяльності за № 2067 від 18 травня 2001 року, згідно Рішення Аудиторської палати України.
Учасниками Товариства станом на 09.03.2012р. з розподілом часток стали:


Учасники

Розмір статутного капіталу,

грн.

Частка в статутному капіталі, %

фізична особа – резидент України - Рубанка Ірина Володимирівна

1 500 000

15,0 %

фізична особа – резидент України - Донжа Тетяна Володимирівна

5 660 000

56,6%

фізична особа – резидент України - Киртель Любов Іванівна

2 840 000

28,4%

Всього:

10 000 000

100,00Частка юридичної особи нерезидента у Статутному капіталі Товариства відсутня.

Аудитор вважає, що статті першого розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал товариства.

 1. Зобов’язання

Кредиторська заборгованість відображена згідно з відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №11 „Кредиторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року N 237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за №725/4018, зі змінами та доповненнями.

Сума інших поточних зобов’язань станом на 31.12.2012 р. становить – 5 тис. грн. та складається з поточної непростроченої кредиторської заборгованості.

Кредитів Товариство не отримувало.

Загальна вартість поточних зобов’язань, яка відображена в четвертому розділі Балансу складає 5 тис.грн., що відповідає даним аналітичного обліку.

Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року складає 363 тис.грн., та складається дисконта по векселю.

Загальна валюта пасиву Балансу дорівнює валюті активу Балансу і складає 10371 тис.грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Форма №2 "Звіт про фінансові результати"

Звіт про фінансові результати товариства складено відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 3, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 397/3690 зі змінами та доповненнями.

У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності товариства за 2012 рік.

Облiк доходiв i фiнансових результатiв. Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Облiк доходу вiд операцiйної та iншої дiяльностi ведеться на рахунках 7 класу "Доходи та результати діяльності". Визнання доходу в бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання згiдно критерiїв визнання доходу П(с)БО 15 "Дохiд". Аналiтичний облiк реалiзацiї вiдповiдає синтетичному. Спiльної господарської дiяльностi Товариство не веде. Перевiрено достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) від операційної діяльності при формуваннi фiнансових результатiв за звiтний перiод. Порушення не виявлено. Показники статей рiчного балансу Товариства на 31.12.2012р. вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.

Результатом фінансово-господарської діяльності ТОВ „ФК „Рікас” за 2012 рік є чистий прибуток в сумі 4 тис.грн.
Форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

Звіт про рух грошових коштів товариства складено відповідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 4, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 398/3691.

Метою складання «Звіту про рух грошових коштів» є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах товариства та їх еквівалентах за звітний період.

У звіті наведені дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної діяльності, інвестиційної і фінансової діяльності.

За 2012 рік чистий рух коштів від операційної діяльності складає -5 тис. грн.,

Чистий рух коштів в результаті інвестиційної діяльності складає 4 тис. грн.,

Чистий рух коштів за звітний період склав -1 тис.грн..

Залишок грошових коштів ТОВ „ФК „Рікас” станом на 31.12.2012 року відсутній, що відповідає даним балансу.

Форма № 4 “Звіт про власний капітал ”


Звіт про власний капітал товариства складено відповідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 5, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 399/3692.

Метою складання «Звіту про власний капітал» є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу товариства протягом звітного періоду. Структура та призначення власного капіталу ТОВ „ФК „Рікас”, на нашу думку, визначена правильно та адекватно.

Зміни в капіталі ТОВ„ФК „Рікас” відбулися за рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності товариства у 2012 році.

Залишок власного капіталу ТОВ „ФК „Рікас” на кінець 2012 року складає 10003тис. грн., що відповідає даним балансу.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

Форма № 5 „ Примітки до річної фінансової звітності ”
Примітки до річної фінансової звітності товариства складено відповідно вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 399/3692.У Примітках до річної фінансової звітності розкрита інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами), а також інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення їх зрозумілості та доречності.
Показники статей рiчного балансу Товариства на 31.12.2012р. вiдповiдають даним аналитичного облiку та інформації,що наведена в Примітках, а також iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.

Особлива iнформацiя.
При складанні фінансової звітності компанія враховує події, які виникли після звітної дати, і відображає їх у фінансовій звітності. Подій, яки змогли б суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства до часу підписання аудиторського висновку не відбулось

Розкриття інформації в фінансової звітності Товариства відповідає вимогам П(С)БО. В примітках розкривається інформація про характер основних коригувань статей і їх оцінок, які знадобились для приведення у відповідність згідно П(С)БО.

У відповідності до ознак пов’язаних осіб, пов’язані особи в товаристві відсутні.

У процесі господарської діяльності Товариство не є об’єктом судових спорів і позовів.

III Розділ. Інша допоміжна інформація.

Висловлення думки щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актів:

Виконання значних правочинiв.

 • На протязi 2012 року значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної звiтностi на 31.12.2012 року) Товариство не здiйснювало.


Ідентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

 • За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi, вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", отримано розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викравлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища". Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк в наслiдок шахрайства.

Виконані процедури дають підставу зробити висновок, що фінансова звітність Товариства відповідає в усіх суттєвих аспектах даним бухгалтерського обліку, по якому зроблено аудит, та на підставі якого вона була складена, та відповідність даних окремих форм одна одній.

Загальні відомості про незалежну аудиторську фірму

Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю «Колегія аудиторів», ЄДРПОУ 33212231.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4498 виданого за рішенням Аудиторської палати України № 244/14 від 22.12.11р., чинне до 22 грудня 2016 року. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 477 від 03 квітня 2012 р., серія АВ № 000095, чинне до 22 грудня 2016 р.

Директор, аудитор Громова Т.С. має сертифікат аудитора серії А № 003712 виданий на підставі рішення Аудиторської палати України № 76 від 26 березня 1999 року та продовжений до 26 березня 2013 р. рішенням Аудиторської палати України від 26 березня 1999 року, термін дії до 26 березня 2013 року. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001682, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 11 лютого 2010 року. Строк дії Свідоцтва 26 березня 2013 року.

Місцезнаходження: Україна, м. Бровари, Київської обл., вул. Ст.Разіна,3. Телефон: (068) 667-27-17. Електронна пошта: auditor-grom@ukr.net

Висловлення умовно позитивної думки.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть представляє достовірно, у всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ТОВ «ФК «РІКАС» станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати та рух грошових коштів за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у відповідності з застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності, передбаченою національними стандартами бухгалтерського обліку, облiкової полiтики підприємства.

Фінансову звітність, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікас» на 31.12.2012 року підтверджую.

Директор ТОВ «Колегія аудиторів» Громова Т.С.

Аудитор Громова Т.С., сертифікат аудитора № 003712 від 26.03.99 р.

свідоцтво ДКРРФПУ № 001682 від 11.02.2010р.)


Дата видачі аудиторського висновку: 26 лютого 2013 року.


Схожі:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4498 від 22. 12. 11р дійсне до 22. 12. 16р
Звіт незалежних аудиторів
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Свідоцтво №1914 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів затверджене рішенням Аудиторської Палати України №221/3 від...
М. Донецьк «01» квітня 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП», назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка