Повне найменування


Скачати 153.64 Kb.
НазваПовне найменування
Дата21.06.2013
Розмір153.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65059 Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

за 2012 рік


м. Одеса

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування


Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами

«ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Код за ЕДРПОУ

37114817

Місцезнаходження

65044, Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4А

Серія та номер державної реєстрації

Дата державної реєстрації


Серія А01 № 316287

17 травня 2010 року № 1 556 102 0000 039048


Основні види діяльності

64.20 Діяльність холдингових компаній;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;

64.99 Надання інших фінансових послуг;

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Ліцензії та свідоцтва

ЛІЦЕНЗІЯ ДКЦПФР серія АГ № 399216 від 16.09.2010 року № 1151

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

дійсна до 16.09.2015 року
Свідоцтво ДКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів № 1702 від 4 жовтня 2010 року.


Статутний капітал, грн.

9 000 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників

8 працівниківЗвіт щодо фінансової звітності
Керівництву ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

НКЦПФР
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до річної фінансової звітності, відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700, 705, 706, 720, 240 з урахуванням вимог Рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».

До фінансової звітності за 2012 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у сумі 184 тис. грн. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних стандартів аудиту.
Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706 та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку;

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;

- Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;

- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.
Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Повний комплект фінансової звітністі за 2012 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2012 рiк, журнали-ордери, аналіз рахунків, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року, наказ про облікову політику.

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2012 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу «Про облiкову полiтику на підприємстві» № 1оп вiд 14 жовтня 2012 року, на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, національних Положень (стандартів) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» та iнших нормативних документів.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку з елементами комп’ютерною обробки за допомогою бухгалтерської програм 1С: Підприємство 8 та з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами товариства після 31 грудня 2012 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією наявних необоротних та оборотних активів станом на 31 грудня 2012 року, тому аудитори не можуть висловити думку про їх наявність. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов’язань за допомогою інших аудиторських процедур.
Умовно – позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО.
Інша допоміжна інформація
Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» складає 8 754 024,89 тис. грн. та статутний капітал складає 9 000 000,00 грн. Т.ч., вартість чистих активів є меншою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство не дотримується вимог чинного законодавства
Інша інформація

Згідно з МСА 720 аудиторові була надана інша інформація, яка включала дані про зайнятість, фінансові коефіцієнти, прізвища та імена посадових осіб і директора та інші вибіркові квартальні дані, які розкриваються товариством та подаються до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю. При перевірці, наявності суттєвих невідповідностей між іншою інформацією та фінансовою звітністю, що підлягала аудиту не виявлено.
Значні правочині

Виконання значних правочинів протягом 2012 року не здійснювалося.
Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно статуту товариства та принципів передбачених внутрішнім положенням про професійну діяльність ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» від 12.07.2010 року.

В системі управління Товариства діють: вищий орган - Загальні збори Учасників, виконавчий орган – Директор, контролюючий орган – Ревізійна комісія (Ревізор).

Товариство проводить загальні збори Учасників по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймав рішення директор. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік з залученням зовнішнього аудитора.

У рамках стратегiї розвитку персоналу реалiзуються програми пiдвищення квалiфiкацiї й проведення тренiнгiв, спрямованих на пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв. Фахівци компанії мають відповідні сертифікати про те, що вони сертифіковани ДКЦПФР і тмають право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами. Велика увага придiляється пiдбору й навчанню персоналу. На товаристві створена рада з роботи з молодими фахiвцями. На основi тарифної системи оплати працi було розроблено й затверджено Положення про систему оплати й стимулювання працi працiвникiв, що дозволяє здiйснювати диференцiйований пiдхiд в оплатi працi рiзних груп працiвникiв залежно вiд складностi виконуваних завдань, умов працi, а також територiального розташування. Крiм цього, за рiшенням керiвництва виплачуються грошовi премiї. Затверджено вiдповiднi положення про оплату тимчасової непрацездатностi, про матерiальну допомогу з нагоди народження дитини, смертi близьких родичiв.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством
Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

Факти шахрайства при аудиті фінансової звітності не виявлені.
Аудит активів у бухгалтерському обліку.
За станом на 31.12.2012 року загальні активи ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 2,41 % і відповідно складають 8 634 тис. грн.

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок відсутності поточних фінансових інвестицій на кінець року.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
Аудит нематерiальних активiв

Нематеріальні активи на балансі товариства представлені програмним забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та здійснення виробничої діяльності. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності встановлює П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи” у журналі ордері 4. Станом на 31.12.2012 року нематеріальні активи по первісній вартості складають 2 000,00 грн., накопичена амортизація нематеріальних активів складає 899,91 грн., залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2012 року складає 1 100,09.

Незавершені капітальні інвестиції, станом на 31.12.2012 року, відсутні.
Аудит основних засобiв

Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2012 року, складає 13 068,00 грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не виявлено. Знос основних засобiв складає 6 534,00 грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2012 року, становить 6 534 грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства за 2012 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв і розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92.

Інші необоротні матеріальні активи, станом на 31.12.2012 року, по залишковій вартості відсутні.
Аудит фiнансових інвестицій

Фінансові інвестиції, станом на 31.12.2012 року, на балансі товариства відсутні.
Аудит запасiв

Запаси, станом на 31.12.2012 року, на балансі товариства відсутні.
Аудит дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2012 року, складає 8 626 тис. грн., в т. ч. дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 8 625 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року № 237.

Довгострокова дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2012 року, відсутня.

Витрати майбутніх періодів складають 131 681,74 грн.

Аудит грошових коштiв

Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi.

Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Залишок грошових коштів на поточному та інших рахунках в банках в національній валюті, станом на 31.12.2012 року складає 272,70 грн.

Аудит зобов’язань.
Станом на 31.12.2012 року загальні зобов’язання Товариства зменшились до 12 тис. грн., тобто на 88,1 %.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20.

Довгострокові зобов’язання, станом на 31.12.2012 року відсутні.

Поточні зобов’язання, станом на 31.12.2012 року, складають 12 тис. грн., у тому числi: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 2 тис. грн., поточнi зобов'язання з оплати праці – 9 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання – 1 тис. грн.

Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
Аудит власного капіталу
Статутний капітал ТОВ «КУА «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» дорівнює 9 000 000,00 грн. та сплачений у повному обсязі. Власний капітал товариства складає 8 754 024,89 грн. що складається зі статутного фонду у сумі 9 000 000,00 грн. та непокритого збитку станом на 31 грудня 2012 року у розмірі 245 975,11 грн., що відповідає вимогам законодавства України, щодо розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управління активи недержавних пенсійних фондів.
Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ТОВ «КУА«ВЕРТЕКС ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

відображених у фінансовій звітності.
Збиток поточного року складає 3 247,05 грн.

Розкриття інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає П(с)БО 17 «Податок на прибуток» та чинному законодавству України.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 15 “Доходи”, П(С)БО 16 “Витрати”.

За 2012 рік Товариство отримано доходів у сумі 19 428 666,29 грн.

Витрати Товариства за 2012 рік складають 19 559 623,08 грн.

Основними складовими витрат є собівартість реалізованих фінансових інвестицій, загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності.
Інформація за п.41 Закону України

«Про цінні папери та фондовий ринок».
Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів протягом 2012 року не відбувалися.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ


Повна назва:

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ


Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Інформація про аудитора

Пархоменко Ольга Сергіївна

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.
Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 001383 від 29.03.2011 р. чинний до 27.01.2016 року.
Свідоцтво ДКРРФП України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 001254 від 26.09.2006 року чинний до 13.04.2016 року


Контактний телефон

(0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту

№ 7 від 22 січня 2013 року

Дата початку та закінчення проведення аудиту

04 лютого 2013 року по 08 лютого 2013 рокуДиректор-аудитор

АКФ «ГРАНТЬЕ» __________________________ /Пархоменко О.С./
м. Одеса

20.02.2013 рокуСхожі:

Повне найменування

Повне найменування

2. Повне найменування суб’єкта господарювання

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
ПРАВИЛА заповнення інформаційного повідомлення
України, найменування іноземного інвестора повне та скорочене, правовий статус відповідно до законодавства країни реєстрації
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ-2003"
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення процедури закупівлі
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне підприємство “Радивилівський комбінат...
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство “Прикарпатпромарматура”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка