АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К


Скачати 134.29 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К
Дата29.05.2013
Розмір134.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиАудиторська фірма “TABІ”

№ в Реєстрі аудиторських фірм України 1178

Україна, 21000, м. Вінниця,

вул. Маяковського 150/2

код 23101867, р/р 26000000246270

ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ, МФО 300023

E-mail : ira_audittavi @ mail. ru

Тел. 067-430-05-63

Керівництву

ПТ «Ломбард «Криниця та компанія»


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К


незалежного аудитора
за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності
Повного Товариства

«Ломбард «Криниця та компанія»
станом на 31.12.2011 р.
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
ТОВ Аудиторська фірма “ТАВІ”

Ідентифікаційний код юридичної особи 23101867

м. Вінниця, вул. Маяковського 150/2,

тел. 067-430-05-63
Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №827331 від 19.10.1995 р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: № 1178, видане Аудиторською Палатою України згідно рішення №99 від 23.02.2001 р., дійсне до 30.11.2015 р. згідно рішення АПУ № 222/3 від 30.11.2011 р.
Аудитор: Крупельницька Ірина Генадіївна

Сертифікат аудитора: серія А № 004154, виданий АПУ від 10 березня 2000 року, термін дії до 10 березня 2014 року.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: серія А № 001811 видане Державною Комісією з Регулювання Ринків Фінансових Послуг від 30.06.2011 р.

Строк дії свідоцтва з 30.06.2011 р. по 10.03.2014 р.


2. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО ЛОМБАРД


Повна назва

Повне Товариство «Ломбард «Криниця та компанія»

Код за ЄДРПОУ

32951450

Місцезнаходження

61012, м. Харків, вул. Енгельса, 29А

Дата державної реєстрації

07.06.2004 р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

Надання фінансових кредитів за рахунок власних та залучених коштів.

65.23.0 – інше фінансове посередництво

Чисельність працівників на звітну дату

Станом на 31.12.2011 р. – 9 чол.

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Ліцензія серія АВ № 344717 від 10.08.2007 р., строк дії ліцензії до 10.08.2012 р.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №34 від 27.07.2004 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №172949 від 07.06.2004 р., запис № 1 480 105 0001 002023

Кількість відокремлених підрозділів

4 відокремлених підрозділи:

- м. Харків, вул. Полтавський шлях, 147а

- м. Харків, Олексіївський ринок, маг. «Спорттовари»

- м. Харків, вул. Плеханівська, 92 а

- м. Харків, б-р. Грицевца, 3-А3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ

НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 14/2 від 12.03.2012 р.
Дата початку перевірки: 12. 03. 2012 р.
Дата закінчення перевірки: 29. 03. 2012 р.
Перелік перевіреної фінансової інформації: аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» станом на 31.12.2011 р. які складають повний комплект фінансової звітності:

- форма №1 «Баланс» станом на 31.12.2011 р.,

- форма №2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік,

- форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 рік,

- форма №4 «Звіт про власний капітал» за 2011 рік,

- форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік,

які показують зміни фінансового стану товариства за 2011 рік.

Для здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності, аудитором викорстані наступні документи: - головна книга та оборотно-сальдові відомості за 2011 рік; - засновницький договір ПТ «Ломбард «Криниця та компанія»; - наказ про облікову політику, та вибірково інші первинні документи і облікові регістри.

Аудиторська перевірка здійснювалась відповідно до вимог МСА № 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА № 3000 «Завдання з надання впевненості» та ін.

Аудиторський висновок складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду” який подається до Державної Комісії з Регулювання Ринків Фінансових Послуг України, затвердженими Розпорядженням ДКРРФПУ від 19.10.2006 р. № 6337.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА).

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере­вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторо­ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

При перевірці аудитори також керувались Національними положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, “Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та Інструкцією по його застосуванню, затвердженою наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Фінансова звітність товариства підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ПТ «Ломбард «Криниця та компанія». Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Масштаб проведення аудиту

Ми вибірково перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено у основу звітності. Під час аудиторської перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи обліку, які використовувалися товариством, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу i звітність в цілому. Ми вважаємо, що під час перевірки зібрано достатню кількість даних для складання висновку.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеної нами аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок, який подається до Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг, за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

4. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Аудитом встановлено, що бухгалтерський облік товариства відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – XIV від 16.07.1999 р., затвердженим стандартам бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів щодо організації бухгалтерського обліку в Україні та відповідає принципу послідовності ведення, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складання звітності.

Підприємство дотримується та веде облік згідно обраній обліковій політиці, принципи обрані у обліковій політиці залишались незмінними на протязі періоду який перевіряється та відповідають вимогам чинного законодавства і встановленим нормативним вимогам.

Підставою для складання фінансової звітності є дані регістрів обліку майна підприємства, та інші облікові регістри і дані що відображені у Головній книзі товариства.
5. ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ, ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ЗНОСУ ( амортизації )
Власні основні засоби на кінець 2011 року становлять: первісна вартість – 62,0 тис. грн.; залишкова вартість – 11,0 тис. грн.; знос – 51,0 тис. грн.

Основні засоби достовірно оцінені та їх облік відповідає вимогам П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів, облік зносу проводяться згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” та відповідають обраній обліковій політиці, та залишались незмінними на протязі звітного періоду. Амортизація об”єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в бухгалтерському та податковому обліку здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об”єкта основних засобів.

Оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно П(С)БО №8 “Нематеріальні активи” за первісною вартістю. Нематеріальних активів ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» на кінець 2011 року немає.

5.1. ОБЛIК ЗАПАСІВ
Облік придбання, реалізації, списання та іншого вибуття запасів ведеться згідно ПСБО № 9 “Запаси”. Згідно облікової політики придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Станом на 31.12.2011 р. у ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» запасів немає.

5.3. ОБЛIК ДОХОДІВ І ВИТРАТ
В бухгалтерському обліку суми доходів відображаються відповідно до ПСБО 15 „Дохід”.

Згідно установчого договору доходами від господарської діяльності вважаються доходи від надання фінансових кредитів за рахунок власних та залучених коштів.

На підприємстві облік витрат ведеться згідно чинного законодавства, порядок та правильність відображення цих витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, ПСБО 16 “Витрати”, та не суперечить чинному законодавству. Згідно облікової політики накопичення даних про валові витрати і валові доходи для цілей обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється у бухгалтерській програмі на підставі первинних облікових документів, що фіксують здійснення господарських операцій, відповідно до положень ПКУ від 02.12.2010 №2755-VI.

За 2011 рік дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) становить 311,0 тис.грн., а чистий прибуток ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» становить – 15,0 тис.грн.

5.4. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» на кінець 2011 року немає.

Дебіторська заборгованість за розрахунками на кінець року відсутня. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець 2011 року становить 170,0 тис. грн.

5.5. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Зобов’язання підприємства визнані згідно ПСБО №11 “Зобов’язання”.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець 2011 року становить 4,0 тис.грн..

Розрахунки з оплати праці відповідають чинному законодавству. Заборгованість за розрахунками по заробітній платі станом на 31.12.2011 р. відсутня. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соціальному страхуванню ведуться згідно нормативам. Заборгованість по розрахункам з учасникамина кінець року складає – 20,0 тис. грн.

5.6. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
На 31.12.2011 р. величина зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» становить 205000,00 (двісті п’ять тисяч) гривень.

Статутний капітал створено за рахунок внесків учасників та на звітну дату сформований (сплачений) повністю.

Додатковий капітал на кінець року становить 21,0 тис.грн.

У складі статутного капіталу ПТ «Ломбард «Криниця та компанія», часток, що належать нерезидентам немає.

Аналітичний облік до рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться належним чином. Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємства здійснюється правильно.

Для формування статутного капіталу товариства не використовуються бюджетні кошти, та кошти одержані в кредит під заставу.

Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 р. склав 95,0 тис.грн.

Величина власного капіталу (чистих активів) ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» на кінець року становить 321,0 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу товариства на 116,0 тис.грн., тобто знаходиться у межах діючого законодавства.

На нашу думку, облік та структура власного капіталу ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» відповідає вимогам законодавства згідно специфіки бухгалтерського обліку ломбардів.

6. Опис фактичного стану справ у ломбарді
За результатами аудиторської перевірки станом на 31.12.2011 року, на нашу думку, обрана облікова політика ПТ «Ломбард «Криниця та компанія» та методи її застосування відповідають вимогам чинного законодавства. Фактичний стан справ у ломбарді коректно визначений у фінансовій звітності та відповідає чинному законодавству згідно специфіки бухгалтерського обліку ломбардів. Ведення бухгалтерського обліку коштів та майна переданого в управління відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затвердженим стандартам бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів щодо організації бухгалтерського обліку в Україні та відповідає принципу послідовності ведення, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складання звітності.


ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

(АУДИТОРСЬКА ДУМКА)

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.

Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє зако­нодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.

На думку аудитора, фінансова звітність товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2011р. за результатами операцій за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.
На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Повного Товариства «Ломбард «Криниця та компанія» за 2011 рік, складеній Товариством. Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Повного Товариства «Ломбард «Криниця та компанія» за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про товариство станом на 31.12.2011р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.

Директор ТОВ Аудиторська фірма "ТАВI"

Орлова Н.Ф. ________________________________


Аудитор Крупельницька Ірина Генадіївна ________________________________

Дата складання аудиторського висновку 29.03.2012 р.


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К
Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №827331 від 19. 10. 1995 р
АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К незалежної аудиторської фірми ТОВ
Київ, пр т 40-річчя Жовтня буд. 11,кв. 222; електронна адреса:; тел. 067-7754755
АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К
Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18. 02. 1997р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка