АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 101.44 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата29.05.2013
Розмір101.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Фірм

№4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27

Вих. № 2013-1-__ від 11.03.2013р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ІНВЕСТ»

за 2012 рік

Учасникам

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ІНВЕСТ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.


Керівник з аудиту

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 29-2013-А від 01.03.2013 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 04.03.2013р.; Закінчення проведення аудиту- 11.03.2013р.


Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ІНВЕСТ»


Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ІНВЕСТ» (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд. 8

Код ЄДРПОУ

36440862

Реєстраційні дані: 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 26.03.2009 р.,

№ 1 224 102 0000 046061

Види діяльності за КВЕД:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Виконуючий обов’язки керівника:

Зленко Микола Миколайович

Контактний телефон:

(056) 7892560


ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ІНВЕСТ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).
Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».
1. Активи
За станом на 31.12.2012р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшились на 97,8% і відповідно складають 44157 тис. грн.
Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення суми поточних фінансових інвестиції на 22676 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
2. Зобов'язання
Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшились до рівня 36711 тис. грн., тобто в 2,48 рази.
Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 21896 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
3. Власний капітал
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

7000

Нерозподілений прибуток

446


Зменшення власного капіталу відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році збитків.
4. Вартість чистих активів
Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 144 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 7446 тис. грн.
5. Сплата статутного капіталу
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства, Протокол № 25/12/2012 від 25.12.2012р., зареєстрованого 05.02.2013р. №12241050008046061.
Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 7000000,0 (Сім мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.
6. Фінансовий результат за звітний період
За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 756 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають чисті доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 725 тис. грн.
Витрати Товариства за 2012 рік складають 810 тис. грн.,

Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 48 тис. грн., адміністративні витрати – 722 тис. грн. та інші операційні витрати – 29 тис. грн.

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 11 тис. грн.
На нашу думку інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. За результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий збиток у сумі 54 тис. грн.
Інша інформація
7. Станом на звітну дату Товариством розраховано наступні показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку у відповідності до вимог Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007р. №2381:

Показники ліквідності торговців цінними паперами

Нормативне значення показника

Розрахункове значення показника станом на 31.12.2012р.


Висновок

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність з іншими торговцями цінних паперів

не може перевищувати 10

0,00

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність

не може перевищувати 20

0,00

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність

не може перевищувати 15

0,08

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність

не може перевищувати 30

0,00

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює андеррайтинг

не може перевищувати 20

0,00

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську, дилерську діяльність та андеррайтинг

не може перевищувати 35

0,00

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення


8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.
9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.
10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
11. У наслідок того, що критерій щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Іонова
11.03.2013р.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка