«Алчевськ-Аудит»


Скачати 61.05 Kb.
Назва«Алчевськ-Аудит»
Дата20.05.2013
Розмір61.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«Алчевськ-Аудит»


Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008

діяльності № 0939 від 26 січня 2001 р. тел\факс (06442) 2-04-80

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким e-mail: audit_irina_189@ukr.net

надається право на проведення аудиторських перевірок

фінансових установ № 000465 від 13.07.2004 р.

ДИРЕКТОРУ

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ»


ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ»

станом на 31 грудня 2012 року

Основні відомості про аудиторську фірму


Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “АЛЧЕВСЬК-АУДИТ”

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності

№ 0939, видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р. за рішенням № 98, дійсне до 30 листопада 2015 р.

Дані про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці

аудитор Лисова Ірина Хананiвна:

  • сертифікат № 000503 виданий АПУ 30.11.1995 р., діючий до 30.11.2014 р.,

  • Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким надається право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ № 000465 від 13.07.2004 р., діюче до 30.11.2014 р.,

  • Телефон (06442) 2-04-80

  • Поштова адреса: м. Алчевськ, Луганська область, вул. Запорізька, 150/7,

  • e-mail: audit_irina_189@ukr.netОсновні відомості про фінансову установу

Повна назва


ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

«ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ»

Код за ЄДРПОУ

36713389

Місцезнаходження

94220, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, 43Е

Дата державної реєстрації

12 жовтня 2009 р., свідоцтво серії А00 № 720446

Основні види діяльності

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;

Чисельність працівників на звітну дату

5

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензії та/або дозволу на здійснення діяльності

Свідоцтво серії ЛД № 527, розпорядження Держфінпослуг від 28 квітня 2011 р. № 242, реєстраційний номер 15102608

Кількість відокремлених підрозділів

2Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Згідно з договором № 11 від 02.02.2013 р. аудитором Лисовою Iриною Хананiвною (сертифікат № 000503 виданий АПУ 30.11.1995 р., діючий до 30.11.2014 р., Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким надається право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ № 000465 від 13.07.2004 р., діюче до 30.11.2014 р.) аудиторської фірми «АЛЧЕВСЬК-АУДИТ», здійснюючої свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0939, виданого Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р. за рішенням № 98, дійсного до 30 листопада 2015 р., проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2012 року, розташованого за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, 43Е, за даними фінансового обліку та звітності за період з 01.01.12 р. по 31.12.2012 р.

Перевірку почато 12.04.2013 р., закінчено 25.04.2013 р.

Аудитором проаналізовані представлені до висновку бухгалтерський баланс повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2012 року i відповідна до нього річна фінансова звітність, яка підлягає офіційному оприлюдненню, в складі: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Відповідальність за дані про фінансовий стан та підготовку фінансової звітності несе об’єкт перевірки. Обов’язком аудитора є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аналізу даних представлених звітів.

Аудиторську перевірку здійснено у відповідності до Законів України № 2664-III від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» з подальшими змінами та доповненнями, № 996-XІV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з подальшими змінами та доповненнями, № 3125-XII від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» з подальшими змінами та доповненнями, № 249-ІV від 28.11.2002 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» з подальшими змінами та доповненнями, «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого Указом Президента від 23.11.2011 р. № 1070/2011, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту, вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення, кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ та вимог «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. № 6337.

Згідно з договором масштабом аудиту передбачалося одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих перекручень i помилок. Ми планували та виконували аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень, а система внутрішнього контролю ломбарду направлена на уникнення зловживань. Аудит передбачає вивчення на вибірковій основі документів, що підтверджують суми та відомості, які розкрито у фінансових звітах. Також аудит включає вивчення принципів бухгалтерського обліку і оцінку відповідності використаної облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального оформлення фінансової звітності. Суттєвість з замовником не обумовлювалась, тому розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА 320. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлювання нашої думки.

Висновок

(умовно-позитивний)

Ми виконали аудит балансу повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2012 року і відповідної до нього річної фінансової звітності, яка підлягає офіційному оприлюдненню.

Фінансова звітність ломбарду була складена відповідно вимог чинних П(С)БО та інших нормативних актів у строки, передбачені законодавством.

Бухгалтерський облік товариства ведеться з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. № 531. Облікову політику повного товариства затверджено та побудовано відповідно до вимог Закону України № 996-XІV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з подальшими змінами та доповненнями та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити деякі позиції визначення доходів та витрат товариства по елементах за допомогою інших аудиторських процедур. Тому ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження не мають суттєвого впливу на фінансову звітність та на стан справ в цілому.
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження обмежень, які зазначені вище, фінансові звіти подають об’єктивно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2012 року у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Директор АФ «Алчевськ-Аудит» І.Х. Лисова, САР

26 квітня 2013 р.94207 Луганська область

м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18/9


Схожі:

«Алчевськ-Аудит»
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008
«Алчевськ-Аудит»
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008
«Алчевськ-Аудит»
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Свідоцтво про внесення в Реєстр Субєктів аудиторської 94207 м. Алчевск, вул. Алчевськ, вул. Леніна,18, а/с3008
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Вступ
Осика О. П., Акмаєв А.І., Ахромкін Є. М., Кліяненко Б. Т., Фесенко І. А. Економіка й організація інноваційної діяльності. Навчальний...
Основні відомості про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008
Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность...
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом BDO началась в 1997 году. С августа 2009 года АФ "BDO Баланс-Аудит"...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
АУДИТ
ДРПОУ 36969807, місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, зареєстроване виконавчим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка