Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в


Скачати 118.34 Kb.
НазваДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в
Дата15.05.2013
Розмір118.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 396/3689


Коди

Дата (рік. місяць. число)

10

02

12

Підприємство  ПТ «Ломбард Вілард» Гажійська та Титаренко» за ЄДРПОУ 

21007762

Територія  __Одеська_______________________ за КОАТУУ 

5110300000

Організаційно - правова форма господарювання повне товариство за КОПФГ

260

Орган державного управління _________________________ за СПОДУ 

07774

Вид економічної діяльності  надання кредитів за КВЕД 

65.22.0

Одиниця виміру: тис. грн.  Контрольна сума 
Адреса Україна Одеська область м. Білгород-Дністровський вул.Кірова,10

БАЛАНС
на 31 грудня____2011 р.Форма N 1 Код за ДКУД

1801001
АКТИВ 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I, Необоротні активи 

  Нематеріальні активи: 

  залишкова вартість 

010 

2

2

первісна вартість 

011 

2

2

накопичена амортизація  

012 

-

-

Незавершене будівництво 

020 

-

-

Основні засоби: 

  

-

-

залишкова вартість 

030 

23

28

первісна вартість 

031 

23

28

накопичена амортизація  

032 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 

-

-

інші фінансові інвестиції 

045 

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість  

050 

-

-

Відстрочені податкові активи 

060 

-

-

Гудвілл

065

-

-

Інші необоротні активи 

070 

-

-

Усього за розділом I 

080 

25

30

II. Оборотні активи 

  Запаси: 

  Виробничі запаси 

100 

-

-

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 

110 

-

-

Незавершене виробництво 

120 

-

-

Готова продукція 

130 

-

-

товари 

140 

-

-

Векселі одержані 

150 

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  чиста реалізаційна вартість 

160 

-

-

первісна вартість 

161 

-

-

резерв сумнівних боргів 

162 

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  з бюджетом 

170 

-

-

за виданими авансами  

180 

-

-

з нарахованих доходів 

190 

5

10

із внутрішніх розрахунків 

200 

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

316

554

Поточні фінансові інвестиції 

220 

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  в національній валюті  

230 

157

121

в іноземній валюті  

240 

-

-

Інші оборотні активи 

250 

-

-

Усього за розділом II 

260 

478

685

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

-

-

Баланс 

280 

503

715ПАСИВ 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

  Статутний капітал 

300 

200

200

Пайовий капітал 

310 

-

-

Додатковий вкладений капітал 

320 

-

-

Інший додатковий капітал 

330 

-

-

Резервний капітал 

340 

11

23

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

286

479

Неоплачений капітал 

360 

(-)

(-)

Вилучений капітал 

370 

(-)

(-)

Усього за розділом I 

380 

497

702

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

  Забезпечення виплат персоналу  

400 

-

-

Інші забезпечення  

410 

-

-
415

-

-
416

-

-

Цільове фінансування  

420 

-

-

Усього за розділом II 

430 

-

-

III. Довгострокові зобов'язання 

  Довгострокові кредити банків 

440 

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання 

460 

-

-

Інші довгострокові зобов'язання 

470 

-

-

Усього за розділом III 

480 

-

-

IV. Поточні зобов'язання 

  Короткострокові кредити банків 

500 

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

510 

-

-

Векселі видані  

520 

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

       з одержаних авансів  

540 

-

-

     з бюджетом 

550 

6

13

     з позабюджетних платежів 

560 

-

-

     зі страхування 

570 

-

-

     з оплати праці 

580 

-

-

     з учасниками 

590 

-

-

     Із внутрішніх розрахунків 

600 

-

-

Інші поточні зобов'язання 

610 

-

-

Усього за розділом IV 

620 

6

13

V. Доходи майбутніх періодів 

630 Баланс 

640 

503

715

Керівник К.В. Титаренко

Головний бухгалтер Т.В Обухова


Схожі:

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
ЛИСТ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18....
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
ПТ «Одеський міський ломбард-Кругленко і К»
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка