ЕДРПОУ 19348835


Скачати 115.9 Kb.
НазваЕДРПОУ 19348835
Дата07.05.2013
Розмір115.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

ТОВ « АУДИТОРСЬКА ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»

ЕДРПОУ 19348835

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0025 від 26 січня 2001р..

Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0032 від 29 квітня 2010 р.


Україна 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 31, тел.: 38 (062) 333-38-83;38 (062) 297-13-04,

тел./факс: 297-13-01; e-mail: sochinska@net.dn.ua сайт: www.ukrvostokaudit.com.uaАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо попередньої фінансової звітності

та звітності спеціального призначення

ломбарду
Повного товариства

«МАЛЮТА і КОМПАНІЯ»-«ЛОМБАРД»

станом на 31.12.2012 року

м. Донецьк – 2013 р.


1. АДРЕСАТ.

Аудиторський висновок призначається для подання учасникам, керівництву суб'єкта господарювання, фінансовий звіт якого перевіря­ється, та може бути викорис­таний Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та іншими користувачами.
2. Основні відомості про аудиторську фірму


Назва аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма “Укрвостокаудит”


Ідентифікаційний код

юридичної особи

19348835

Юридична адреса


83000, м. Донецьк, вул. Артема,74, оф.214


Номер, дата видачі

свідоцтва про державну реєстрацію


Свідоцтво № 1 266 120 0000 000870

від 19.05.1999 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати

аудиторську діяльність

Свідоцтво № 0025

видане Аудиторською палатою України

26.01.2001 р. продовжено: 15.12.2005 р., термін дії: до 04.11.2016р.


Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки

фінансових установ

Свідоцтво серії А № 000464,

видане Державною комісією

з регулювання ринків фінансових

послуг України 13.07.2004 р.,

термін дії: до 23.12.2017 р.


Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки

фінансових установ, що надають послуги

на ринку цінних паперів

Свідоцтво серії АА № 000082,

видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

02.01.2005 р.

термін дії: до 04.11.2015 р.


Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Сертифікат серії А № 000039,

виданий Аудиторською палатою України

23.12.1993 р.

продовжено: 31.10.2006р., термін дії: до 23.12.2017 р.


Місцезнаходження

83017, м. Донецьк,

бул. Шевченка, 31, 5-й поверх


Телефон

38 (0622) 97-13-04

38 (062) 333-38-83

38 (050) 470-70-72

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРДПовна назва


ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

МАЛЮТА І КОМПАНІЯ»-«ЛОМБАРД»Скорочена назва


ПТ „МАЛЮТА І КОМПАНІЯ»-«ЛОМБАРД»Код за ЕДРПОУ33705239

Місцезнаходження:

Юридична та фактична адреса


Юридична та фактична адреса:

84122, Донецька обл.. м.Слов”янськ вул..Юних Комунарів буд.64Дата державної реєстраціїЗареєстровано Виконавчим комітетом Слов”янської міської Ради Донецької області

1).15.11.2005 р

2).18.06.2010 р. за № 1 277 105000 7000 739;

3).07.02.2012р. за № 1 277 107000 8000 739

Основні види діяльності відповідно до установчих документів


64.92 - інші види кредитуванняЧисельність працівників на звітну дату


2

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності


1).види діяльності не потребують ліцензування.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

ЛД №365 від 29.01.2008р. видано Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (реєстраційний номер установи - 15);

2).виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенного утворення,напівдорогоцінного каміння,торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Ліцензія Міністерства фінансів України № 1538 від 23.12.2008 р строк дії до 23.12.2013 р

Кількість відокремлених підрозділів


не має


4. Відомості про умови договору на проведення аудиту


Дата та номер договору


№ 03-12 від 12.03.2013 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту


за 2012 рік

Дата початку та закінчення аудиту


12.03-30.03.2013 р.


5. ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Аудитор здійснив вибіркову перевірку попередньої фінансової звітності ПТ „МАЛЮТА І КОМПАНІЯ»-«ЛОМБАРД» , яка складає комплект фінансової звітності у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та включає:
- форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2012 р.,

- форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2012 р.,

- форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2012 р.,

- форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2012 р.,

- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 р.,

- Загальна інформація про ломбард за 2012 р.,

- Звіт про склад активів ломбарду за 2012 р.,

- Звіт про діяльність ломбарду за 2012 р.
Товариство вперше підготувало річну фінансову звітність у відповідності з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності. З цією метою Товариство підготувало вступний баланс за станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
6.Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення попередньої фінансової звітності
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання цієї попередньої фінансової звітності відповідно до принципів визначеної облікової політики та міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформації, фінансового звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у попередній фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Відповідальність стосовно наданої попередньої фінансової звітності несе керівництво Товариства.

7. Відповідальність аудитора.
Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

8.АУДИТОРСЬКА ДУМКА щодо фінансових звітів
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року була підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та є попередньою.

Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

На думку аудитора, попередня фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, за винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний комплект фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.

Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА « Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,

МСА №705 « Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» У зв’язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА №705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» , №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», адресатом якого є зокрема учасники Товариства.

При переході на МСФЗ доцільніше було б складання звіту аудитора спеціального призначення згідно МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення», 805 «Особливі міркування – аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту».

8.1.Підстави для висловлення модифікованої думки
8.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань ,оскільки був призначений після дати її проведення .Однак ,на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, який висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури,які обґрунтовують думку,що активи та зобов’язання наявні.
8.1.2 Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості,аудиту,огляду,іншого надання впевненості та сукупніх послуг (надалі –МСА)Міжнародної федерації бухгалтерів,прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229-7 від 31 03.2011р в тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», адресатом якого є зокрема учасники Товариства.

Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності ПОВНЕ ТОВАРИСТВО „МАЛЮТА І КОМПАНІЯ»-«ЛОМБАРД» станом на 31.12.2012 року (Ф №1 „Баланс” станом на 31.12.2012 р., Ф №2 „Звіт про фінансові результати” за 2012 р., Ф №3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2012 р., Ф №4 „Звіт про власний капітал” за 2012 р.,Ф №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 р., Загальна інформація про ломбард за 2012 р., Звіт про склад активів ломбарду за 2012 р., Звіт про діяльність ломбарду за 2012 р.).

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.

На думку аудитора фінансові звіти подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПТ„МАЛЮТА І КОМПАНІЯ»-«ЛОМБАРД» станом на 31.12.2012року, а також результат його діяльності за 2012 рік, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV (зі змінами і доповненнями), концептуальній основі фінансової звітності, Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 2740 від 04.11.2004 р. (зі змінами і доповненнями). Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Попередня фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних, трансформованих за вимогами МСФЗ.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.
8.1.3.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Аудитор звертає увагу на те, що існує ймовірність того, що попередня фінансова звітність може вимагати коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану Товариства, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Товариство буде зобов’язане при представленні звітності за МСФЗ за 2013 рік повернутися і перерахувати цифри за 2012 рік, в разі якщо будуть випущені нові МСФЗ- стандарти.«30» березня 2013 р.

м. Донецьк
Генеральний директор

ТОВ «АФ «Укрвостокаудит»

сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 61 від 23.12.1993 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської до 31.12.2017 р.


__________________

Г.В.Сочинська


Україна, 83017, м. Донецьк, б-р Шевченко, 31Схожі:

ЕДРПОУ 19348835
Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0025 від 26 січня 2001р
8 3086, г. Донецк, ул. Артема, 51 а, тел (факс) (062) 334-98-04,...
Товариство з обмеженою відповідальність «Дон Строй Ком» подає звіт за 1-квартал 2012 ріку, згідно Рішення ДКЦПФР №1591 від 19. 12....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка