Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в


НазваДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в
Сторінка1/7
Дата17.03.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 396/3689


Коди

Дата (рік. місяць. число)

06

12

31

Підприємство  _Кредитна спілка «Одісей »_________________за ЄДРПОУ 

25629466

Територія  ___м. Севастополь____________ за КОАТУУ 

8536400000

Форма власності ____коллективная за КФВ 

20

Орган державного управління _____без підлеглості_________ за СПОДУ 
Галузь  не банківська фін. установа ___ за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності  видача кредитів за КВЕД 

65.22.0

Одиниця виміру: тис. грн.  Контрольна сума 
Адреса 99011,г.Севастополь,ул.Очаківців, 19 оф.401._____________________________________

БАЛАНС
на 31 декабря 2008 р.Форма N 1 Код за ДКУД

1801001
АКТИВ 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I, Необоротні активи 

  Нематеріальні активи: 

  залишкова вартість 

010 

8

9

первісна вартість 

011 

13

17

накопичена амортизація  

012 

( 5 )

( 8 )

Незавершене будівництво 

020 Основні засоби: 

  залишкова вартість 

030 

1263

1240

первісна вартість 

031 

1369

1386

накопичена амортизація  

032 

(106 )

(146 )

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 інші фінансові інвестиції 

045 Довгострокова дебіторська заборгованість  

050 Відстрочені податкові активи 

060 Гудвілл

065Інші необоротні активи 

070 Усього за розділом I 

080 

1271

1249

II. Оборотні активи 

  Запаси: 

  Виробничі запаси 

100 

9

4

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 

110 Незавершене виробництво 

120 Готова продукція 

130 товари 

140 Векселі одержані 

150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  чиста реалізаційна вартість 

160 первісна вартість 

161 резерв сумнівних боргів 

162 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  з бюджетом 

170 

-

2

за виданими авансами  

180 

-

-

з нарахованих доходів 

190 

177

343

із внутрішніх розрахунків 

200 

5

11

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

6671

6985

Поточні фінансові інвестиції 

220 

-

35

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  в національній валюті  

230 

230

195

у т.ч. в кассе

231

74

111

в іноземній валюті  

240 Інші оборотні активи 

250 Усього за розділом II 

260 

7092

7575

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

6

2

Баланс 

280 

8369

8826ПАСИВ 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

  Статутний капітал 

300 Пайовий капітал 

310 

375

22

Додатковий вкладений капітал 

320 Інший додатковий капітал 

330 

512

579

Резервний капітал 

340 

476

641

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

179

343

Неоплачений капітал 

360 

(    )

(    )

Вилучений капітал 

370 

(  )

(    )

Усього за розділом I 

380 

1542

1585

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

  Забезпечення виплат персоналу  

400 Інші забезпечення  

410 


415


416

( )

( )

Цільове фінансування  

420 -

Усього за розділом II 

430 

-

-

III. Довгострокові зобов'язання 

  Довгострокові кредити банків 

440 

190

670

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 Відстрочені податкові зобов'язання 

460 Інші довгострокові зобов'язання 

470 

3313

3951

Усього за розділом III 

480 

3503

4621

IV. Поточні зобов'язання 

  Короткострокові кредити банків 

500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

510 Векселі видані  

520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 Поточні зобов'язання за розрахунками: 

       з одержаних авансів  

540      з бюджетом 

550 

3

-

     з позабюджетних платежів 

560      Зі страхування 

570      з оплати праці 

580      з учасниками 

590      Із внутрішніх розрахунків 

600 Інші поточні зобов'язання 

610 

3321

2620

Усього за розділом IV 

620 

3324

2620

V. Доходи майбутніх періодів 

630 Баланс 

640 

8369

8826

Керівник

Головний бухгалтер
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
ЛИСТ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18....
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
ПТ «Одеський міський ломбард-Кругленко і К»
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка