НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР ТАСКАЄВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, Які одноособово надають аудиторські послуги, Видане АПУ за №3145 від 27. 02. 2003


Скачати 83.92 Kb.
НазваНЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР ТАСКАЄВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, Які одноособово надають аудиторські послуги, Видане АПУ за №3145 від 27. 02. 2003
Дата31.03.2013
Розмір83.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР ТАСКАЄВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм,

Які одноособово надають аудиторські послуги,

Видане АПУ за № 3145 від 27.02.2003
« 30 » березня 2012 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ-ГРУП»

ЄДРПОУ 35604298

За 2011 рік

(дійсний при наявності підпису та печатки

на кожній сторінці аудиторського висновку)

Харків
Основні відомості про аудитора
Перевірка проводилась незалежним аудитором Таскаєвой Тетяной Василівной. ІПН 2059601122, згідно Договору від 26.03.2012р. № 4.
Місце проживання фізичної особи-підприємства: м. Харків, пр.. Тракоробудівників, б.85-в, кв.32

Тел.(факс) (057) 706-43-93
Зареєстровано 24.01.2003р. № 2 480 017 0000 029386 Виконавчим комітетом харківської міської ради.
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги видане Аудиторською Палатою України за № 3145 від 27.02.2003 року. Термін дії до 31.01.2013р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів видане Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку за № АБ 000728 від 26.03.2008р. Термін дії до 22.062013р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А № 000250 видане 12.08.2010р. Термін дії до 22.06.2015р.
Сертифікат аудитора А № 004792 від 22.06.2001р. Термін дії до 22.06.2015р.
Дата видачі висновку - 30.03.2012р.
Перевірка проводилась з відома і в присутності директора в приміщенні офісу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ-ГРУП» з 26.03.2012р. по 30.03.2012р.

Основні відомості про товариство
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ-ГРУП» код ЄДРПОУ 35604298
Зареєстровано 17.04.2008 р. № 1 471 102 0000 024491 Харківською районною державною адміністрацією Харківської області.
Довідка ДКРРФПУ про реєстрацію як фінансової установи від 24.07.2008 р. № 879.
Місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, В’їзд Орешкова, будинок 7-а.
Відповідальним за фінансово-господарчу діяльність у перевіряємому періоді були:

Директор – Ткаченко О.А.

Головний бухгалтер – Тарасов В.О.
Незалежний аудитор Т.В Таскаєва

Сертифікат АN004792

Від 22.06.2001р.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю « ФК «ФАКТОРИНГ-ГРУП» та в Державну Комісію з регулювання ринків фінансових послуг України
Звіт щодо фінансової звітності
Незалежний аудитор провів аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ФК «ФАКТОРИНГ-ГРУП», що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 р., звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів, примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Аудит було здійснено відповідно до МСА та Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік,затверджених Розпорядженням ДКРРФПУ від 19.10.2006р. № 6337.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудитор провів аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Незалежний аудитор Т.В Таскаєва

Сертифікат АN004792

Від 22.06.2001


Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ФАКТОРИНГ-ГРУП» станом на 31.12.2011р.. його фінансові результати, зміни у власному капіталі та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до П(С)БУ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».


Висловлення думки щодо відповідності показників розміру і структури власного капіталу та інших показників і нормативів вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, із змінами та доповненнями.
На нашу думку показники розміру і структури власного капіталу та інших показників і нормативів відповідають вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, із змінами та доповненнями.

Докладну інформацію наведено у таблиці 1.

Таблиця І.

Вимоги, встановлені Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N152

Висновок аудитора щодо відповідності зазначених вимог станом на звітну дату

2.1.1 в установчих документах має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства, у тому числі щодо можливості суміщення окремих видів фінансових послуг;

Вимогу виконано

2.1.2 наявності внутрішніх правил з надання фінансових послуг та примірних договорів із клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;

Вимогу виконано

2.1.3 наявності системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;

Вимогу виконаноНезалежний аудитор Т.В Таскаєва

Сертифікат АN004792

Від 22.06.2001


2.1.4 наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн. гри. на дату подання заяви для фінансових компаній -заявників, які планують надавати фінансові послуги, що передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від фізичних осіб, а також клірингу, та не менше ніж 3 млн. грн. для усіх інших фінансових компаній - заявників;

Вимогу виконано

2.1.5 наявності кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та відповідності керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590. зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N955/9554.

Вимогу виконано

2.1.6 наявності технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України,

Вимогу виконано

2.1.7 відсутності збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати

Вимогу виконано

2.1.8 відсутності порушень чинного законодавства в сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом року

Вимогу виконано


Незалежний аудитор Т.В Таскаєва

Сертифікат АN004792

Від 22.06.2001

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3519, видане рішенням...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3519, видане рішенням...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №2176 від 26. 01. 2001...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №2176 від 26. 01. 2001...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №2176 від 26. 01. 2001...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за наслідками незалежної аудиторської перевірки
...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
2 Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка