Дата (рік, місяць, число)


Скачати 111.57 Kb.
НазваДата (рік, місяць, число)
Дата29.03.2013
Розмір111.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Підприємство

ТОВ «МАК БРОК –ИНВЕСТ»

Дата (рік, місяць, число)01
за ЄДРПОУ

37233234

Територія

Україна

за КОАТУУ

1413537200

Орган державного управління

немає

за СПОДУ

07774

Організаційно-правова форма господарювання

приватна

за КОПФГ
Вид економічної діяльності

Операції з фондовими цінностями

за КВЕД

65,23,0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v
за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грн

Звіт про фінансові результати

за

рік

20

11

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИСтаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

135
Податок на додану вартість

015

( )

( )

Акцизний збір

020

( )

( )
025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

135
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( )

( )

Валовий:


прибуток

050

135
збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

161Адміністративні витрати

070

( 81 )

( )

Витрати на збут

080

( )

( )

Інші операційні витрати

090

( 2 )

( )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

52
збиток

105

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи1

130Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170

52
збиток

175

( )

( )Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 10 )

( )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:


доходи

200витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:


прибуток

220

42
збиток

225

( )

( )

Забезпечення матеріального заохочення

226____________

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________.

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240

40
Відрахування на соціальні заходи

250

15
Амортизація

260

4
Інші операційні витрати

270

22
Разом

280

81


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник
Д.О. Галенко

Головний бухгалтер
Схожі:

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка