Повне найменування


Скачати 158.99 Kb.
НазваПовне найменування
Дата29.03.2013
Розмір158.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65059 Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП»

за 2011 рік

м. Одеса

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУПовне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ


Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Інформація про аудитора

Пархоменко Ольга Сергіївна
Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Контактний телефон

(0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту

№ 3/Т/02 від 13 лютого 2012 року

Дата початку та закінчення проведення аудиту

20 лютого 2012 року по 24 лютого 2012 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП»


Код ЕДРПОУ

37114780

Місцезнаходження

65044, м. Одеса, проспект Шевченко, 4А

Дата державної реєстрації

17 травня 2010 року № 1 556 102 0000 039047

Основні види діяльності

65.23.0 Інше фінансове посередництво

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Статутний капітал, грн.

5 000 001,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників

6 працівниківЗвіт щодо фінансової звітності
Керівництву ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП»,

НКЦПФР
Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансових звітів ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП», які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

До фінансової звітності за 2011 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у сумі 358 тис. грн. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних стандартів аудиту.
Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706 та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку;

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями;

- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.;

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;

- Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;

- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.
Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Повний комплект фінансової звітністі за 2011 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2011 рiк, журнали-ордери, аналіз рахунків, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, наказ про облікову політику.

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з застосуванням програми 1С: підприємство 8 та з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2011 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу «Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику» № 1оп вiд 14.06.2010 року, на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Положень (стандартів) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та iнших нормативних документів.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності

Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.

Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов’язань за допомогою інших аудиторських процедур.
Умовно – позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО.


Інша допоміжна інформація
Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП» складає 5 002 129,96 грн. та статутний капітал складає 5 000 001,00 грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства.
Інша інформація

Інша інформація аудиторові надана не була.
Значні правочині

Протягом 2011 року були здійснені наступні значні правочини:

Згідно договору комісії № 0009Б від 01.04.2011 року надання посередницьких послуг щодо придбання цінних паперів вартістю 16 640 000,00 грн.;

Згідно договору купівлі – продажу цінних паперів № А17610/11/5;0010Б від 04.04.2011 року придбання цінних паперів вартістю 16 584 000,00 грн.;

Згідно договору купівлі – продажу цінних паперів № Д 7359/11;0012Д від 12.05.2011 року придбання цінних паперів вартістю 7 999 439,21 грн.;

Згідно договору купівлі – продажу цінних паперів № Д 11/05-013;0011Д від 12.05.2011 року придбання цінних паперів вартістю 7 999 796,28 грн.;

Згідно договору андерайтингу цінних паперів № 0014А від 12.07.2011 року надання послуг андерайтингу цінних паперів (загальний обсяг емісії 10 000 000,00 грн.);

Згідно договору купівлі – продажу цінних паперів № Д 11/11-03;0020Д від 30.11.2011 року придбання цінних паперів вартістю 10 187 852,70 грн.;

Згідно договору купівлі – продажу цінних паперів № Д 11/12-03;0021Д від 16.12.2011 року продаж цінних паперів вартістю 10 250 470,70 грн.;

Згідно договору купівлі – продажу цінних паперів № Д 11/12-06;0022Д від 28.12.2011 року продаж цінних паперів вартістю 13 437 772,09 грн.;

Аудиторові були надані договори, які вибірково були перевірені, відхилень не встановлено.
Стан корпоративного управління

Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП» проводиться в цiлому згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 11.12.2003 р. за № 571 "Про затвердження принципiв корпоративного управлiння". Для подальшого пiдвищення ефективностi керування пiдприємством керiвництву необхiдно бiльше уваги придiляти прогнозуванню фiнансових ризикiв, внутрiшньому контролю та аналiзу фiнансово-господарського стану пiдприємства.

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. В системі управління діють: Загальні збори Учасників, Генеральний директор та Ревізійна комісія (Ревізор).

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Генеральний директор.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством


Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
Аудит активів у бухгалтерському обліку.

За станом на 31.12.2011 року загальні активи ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП» в порівнянні з даними на початок 2011 року збільшились на 191,96 % і відповідно складають 17 057 тис. грн.

Зростання активів відбулося в основному за рахунок залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку у розмірі 11 203 680,78 грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
Аудит нематерiальних активiв

Нематеріальні активи на балансі підприємства представлені програмним забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та здійснення виробничої діяльності. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності встановлює П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи” у журналі ордері 4. Станом на 31.12.2011 року нематеріальні активи складають 14 707,17 грн. по залишковій вартості.
Аудит основних засобiв

Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2011 року, складає 74 145,00 грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не виявлено. Знос основних засобiв складає 21 731,68 грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2011 року, становить 52 413,32 грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства за 2011 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв і розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92.

Станом на 31.12.2011 року, малоцінні необоротні матеріальні активи, по первісній вартості, складають 8 198,12 грн., знос складає 8 198,12 грн., залишкова вартість на кінець року відсутня.
Аудит фiнансових інвестицій

Станом на 31.12.2011 року фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Аудит запасiв

Станом на 31.12.2011 року запаси вiдсутнi.
Аудит дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2011 року, складає 5 753 тис. грн., в т. ч. дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 5 751 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року № 237.
Аудит грошових коштiв

Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Станом на 31.12.2011 року, грошові кошти, на розрахунковому рахунку, складають 11 203 680,78 грн.
Аудит зобов’язань
Станом на 31.12.2011 року загальні зобов’язання Товариства збільшились до 12 055 тис. грн., тобто на 1 313,25 %.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20.

Довгострокові зобов’язання, станом на 31.12.2011 року відсутні.

Поточні зобов’язання, станом на 31.12.2011 року, складають 12 055 тис. грн., у тому числi: кредиторська заборгованість за послуги – 119 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання – 11 936 тис. грн.

Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
Аудит власного капіталу
Станом на 31.12.2011 року загальний розмір власного капіталу ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП» складає 5 002 129,96 грн., з яких статутний капітал складає 5 000 001,00 грн., нерозподілений прибуток складає 2 128,96 грн. Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. На протязi 2011 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась. Товариство у 2011 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв.

Зростання власного капіталу відбулося за рахунок отриманого прибутку поточного року.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП»

відображених у фінансовій звітностіЧистий прибуток поточного року складає 17 тис. грн.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 15 “Доходи”, П(С)БО 16 “Витрати”.

За 2011 рік Товариство отримано доходів у сумі 18 517 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації цінних паперів.

Витрати Товариства за 2011 рік складають 18 500 тис. грн.

Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності.

Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати".
Інформація за п.41 Закону України

«Про цінні папери та фондовий ринок»
Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів протягом 2011 року не відбувалися за винятком зміни генерального директора.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Станом на 31 грудня 2011 року товариство не має в управління активів недержавних пенсійних фондів.

Аналіз показників фінансового стану

ТОВ «ВЕРТЕКС ІНВЕСТ ГРУП»

за 2011 рік
На підставі отриманих облікових даних аудитори розрахували показники фінансового стану підприємства та провели економічну оцінку платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,9 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25-0,50), він показує достатність ресурсів товариства сплатити свої борги.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дорівнює 1,4 (орієнтоване позитивне значення показника 1,00-2,00), він показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов’язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, платоспроможності, автономії) становить 0,29 і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (структури капіталу, фінансування) становить 1,4 (орієнтоване позитивне значення показника >1).
Директор-аудитор

АКФ «ГРАНТЬЕ» __________________________ /Пархоменко О.С./
24.02.2012 року

Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210Схожі:

Повне найменування

Повне найменування

2. Повне найменування суб’єкта господарювання

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
ПРАВИЛА заповнення інформаційного повідомлення
України, найменування іноземного інвестора повне та скорочене, правовий статус відповідно до законодавства країни реєстрації
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ-2003"
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення процедури закупівлі
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне підприємство “Радивилівський комбінат...
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство “Прикарпатпромарматура”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка