Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429


Скачати 192.06 Kb.
НазваСвідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Дата29.03.2013
Розмір192.06 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»

Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,

Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України

Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

БОГДАН- КАПІТАЛ”

ЗА 2011 РІК

10 квітня 2012 року м. Київ
Цей аудиторський висновок адресується:

  • Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- Керівництву ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз»;

- Власникам цінних паперів ПАТ „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ

.

§ Вступний параграф

Основні відомості емітента

Повна назва Публічне Акціонерне Товариство „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ

Код ЄДРПОУ 36047620

Місцезнаходження 04176 , м. Київ, вул. Електриків , будинок 29-А

Дата державної реєстрації зареєстровано Подільською районною держадміністрацією м. Києва 25.07.2008 року , номер запису про державну реєстрацію 1 071 102 0000 024912.

Основні види діяльності за КВЕД

65.23.0 інше фінансове посередництво

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Виключним видом діяльності Публічне Акціонерне Товариство „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ

є діяльність із спільного інвестування.

Публічне Акціонерне Товариство „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛвнесене до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування за номером 133190. Свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ № 1190-1 від 25.07.2011 р. Дата внесення до ЄДРІСІ – 12.09.2008р.

Публічне Акціонерне Товариство „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ має свідоцтво ДКЦПФР № 1535 від 29.08.2011 р. про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Публічне Акціонерне Товариство „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛобслуговується компанією з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “ Ф`южн Капітал Партнерз ” (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серiя АВ №393982,номер рішення про видачу ліцензії №202 від 14.03.2008 року ,строк дiї 14.03.2008р.- 14.03.2013 р.

Інформація про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.07.2011 р. на загальну суму 300 000 000 ( Триста мільйонів) гривень. 00 копійок, номінальною вартістю 1000(одна тисяча) гривень 00 копійок кожна, в кількості 300 000 (триста тисяч) штук.

Опис обсягу аудиторської перевірки
ТОВ «М.Р.Аудит» проведено аудиторську перевірку Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ (далі – Товариства) станом на 31 грудня 2011 року, про що 10 квітня 2012 року складено наступний аудиторський висновок.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 ”Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудитор в своїй роботі керувався законодавством України в сфері господарської діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року №1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.11 року №1360.

Аудитором були виконані такі види робіт (напрямки перевірки):

- визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою підприємства та загальноприйнятим принципам обліку;

- аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них;

- дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності;

- оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства, - можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність;

- здійснення вибіркового контролю;

- оцінка загального подання фінансової звітності;

- оцінка фінансового стану.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал Товариства.

Аудитор несе відповідальність за висновки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Під час аудиту було перевірено:

Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011р.;

Звіт про фiнансовi результати (форма №2) за 2011р.;

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011р.;

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011р.;

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011р.;

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки, планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Нами проводилась вибіркова перевірка облікових регістрів та первинних документів за 2011 рік.
§ Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
§ Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Висновок (думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700):

Аудиторською фірмою ТОВ «М.Р.Аудит» в особі аудитора Єрмак Марини Володимирівни (Сертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.)проведено перевірку фінансових звітів Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ” (надалі Товариство) , у складі балансу станом на кінець дня 31 грудня 2011 року ,а також відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за рік ,який закінчився 31 грудня 2011 року, в тому числі перевірено складові цієї фінансової звітності у вигляді відповідних приміток до неї на вказану дату.

Концептуальною основою фінансової звітності є П(с)БО. Фінансові звіти підготовлено відповідно до загальноприйнятих принципів ведення обліку та затвердженої Товариством облікової політики, яка відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудитор вважає , що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

На думку аудитора ,фінансова звітність станом на 31.12.2011р. у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про Товариство,про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
Висловлення думки щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» :

Облікова політика

Бухгалтерський облік звітів Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ” ведеться у відповідності до облікової політики, затвердженої наказом №01-Б від 04.01.2011 року Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз» .

Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності Товариства у періоді, що перевірявся в цілому відповідала вимогам Законів України „Про господарські товариства”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-Х1V, затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

У періоді, що перевірявся, в обліковій політиці змін не відбувалось.

Бухгалтерський облік Товариства у періоді, що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва за допомогою бухгалтерської програми «1С:Підприємство ».

Розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

-Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2011 року нематеріальних активів на балансі Товариства немає.

- Основні засоби

Станом на 31.12.2011 року основних засобів на балансі Товариства немає.

- Фінансові інвестиції

Довгострокових фінансові інвестиції ,що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2011 року на балансі немає. Інші довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 39245 тис.грн. (частки в статутному капіталі інших підприємств ).

Поточні фінансові інвестиції(акції) станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства складають 224456 тис.грн.

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій за 2011 рік відповідають П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції ”. Фінансові інвестиції відображені в балансі Товариства за собівартістю.

За 2011 рік розкриття інформації відповідно до П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції»,

правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами, достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів, відповідають нормативним вимогам.

- Дебіторська заборгованость

Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість на балансі Товариства складає :

Дебіторська заборгованість за товари.роботи.послуги 3225 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

  • за виданими авансами14902 тис.грн.

  • з нарахованих доходів 3930 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 99023 тис.грн.

Розкриття інформації за 2011рік відповідає вимогами П(С)БО№10 “Дебіторська заборгованість

- Аудит грошових коштів

Станом на 31.12.2011 року грошові кошти в національній валюті на балансі Товариства складають 585 тис.грн..

розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності
В процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс та П(С)БО №11 “Зобов’язання”.

Станом на 31.12.2011 року довгострокові зобов’язання відсутні. Сума поточних зобов’язань становить 15653 тис.грн. в тому числі

  • кредиторська заборгованність за товари,роботи,послуги 1242 тис.грн.

  • інші поточні зобовязання 14411 тис.грн.


розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності
В процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо свідчень, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс та П(С)БО №5 “Звіт про власний капітал” .

  1. Статутний капітал

Станом на 31.12.2011 року розмір статутного капіталу становить 300000 тис. грн. Статутний капітал поділяється на 10000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 грн., форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.07.2011 р. на загальну суму 300 000 000 ( Триста мільйонів) гривень. 00 копійок, номінальною вартістю 1000(одна тисяча) гривень 00 копійок кожна, в кількості 300 000 (триста тисяч) штук.Дата закінчення розміщення акцій фонду 11.09.2028 року.Формування статутного капіталу здійснюється у відповідності до діючого законодавства.

  1. Додатковий вкладений капітал

Додатково вкладений капітал( еммісійний доход ) станом на 31.12.2011 року складає 3552тис.грн..

  1. Інший додатковий капітал

Інший додатковий капітал відсутній.

  1. Резервний капітал

Резервний фонд не створювався.

  1. Неоплачений капітал

Станом на 31.12.2011 року складає 169613 тис.грн.

6.Нерозподілений прибуток 235774 тис.грн.
ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Станом на 31.12.2011р. вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ” визначено у відповідності до вимог діючого законодавства (ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України). Станом на 31.12.2011р. вартість активів фонду становить 385366 тис. грн., зобов’язання становлять 15653 тис. грн. Вартість чистих активів становить 369713 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу та відповідає вимогам діючего законодавства.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

В ході перевірки невідповідностей не виявлено.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Дог. №Б02/110711 від 11.07.2011р. купівлі-продажу цінних паперів(акцій) на суму90702119,48грн.Угода виконана 11.07.2011р.

2. Дог. №Б02/181111 від 18.11.2011р. купівлі-продажу цінних паперів(акцій) на суму 68 672 300,40грн.Угода виконана 18.11.2011р.

3. Дог. №11-БД/1292-2011 від 24.11.2011р. обміну цінних паперів(акцій) на суму117 500 000,00грн.Угода виконана 24.11.2011р.

Значні правочини проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в установчих документах.

Стан корпоративного управління, в т.ч. система внутрішнього аудиту

Товариством не надано інформацію, щодо стану корпоративного управління. У зв’язку з цим ми не маємо змоги висловити думку щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента

Щодо, iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести дозначної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" то:

- рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалося;

- рiшення про викуп власних акцiй - не приймалося;

- фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi – не вiдбувалося; _________________________________________________________________________________________________________________

- протягом 2011 року Товариство не отримувало позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента;

- протягом 2011 року вiдбувалися змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

28 березня 2011 р. відбулися чергові Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Богдан-Капітал», які у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України „Про акціонерні товариства” та затвердженням черговими Загальними зборами нової редакції Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» прийняли рішення:

1. Звільнити з посади Члена Наглядової ради ВАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» - Понуренко Світлану Миколаївну (паспорт серії МЕ № 080949, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.02.2002р.); володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 1 (один) рік.

2. Звільнити з посади Члена Наглядової ради ВАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» - Вербій Тетяну Олексіївну (паспорт серії МЕ № 380259, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.04.2004р.); володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 1 (один) рік.
3. Звільнити з посади Голови Наглядової ради ВАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» - Цимбала Олександра Олексійовича (паспорт серії СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в м. Київській області 20.01.2004 р.); володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 1 (один) рік.

4. Призначити Членом Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» - Понуренко Світлану Миколаївну (паспорт серії МЕ № 080949, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.02.2002р.); володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала: директор з економіки та фінансів ДП "АСЗ№2" АТ "АК "Богдан Моторс". Особу призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів.

5. Призначити Членом Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» - Цимбала Олександра Олексійовича (паспорт серії СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в м. Київській області 20.01.2004 р.); володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала: спеціаліст відділу зі структурування власності департаменту з корпоративних прав та зв’язків з інвесторами Корпорації «Богдан». Особу призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів.

6. Призначити Членом Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» - Вербій Тетяну Олексіївну (паспорт серії МЕ № 380259, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.04.2004р.); володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала: начальник планово-економічного управління Корпорації «Богдан». Особу призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів.

31 травня 2011 р. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Богдан-Капітал» (далі – «Емітент») прийняла рішення:

1. Призначити Головою Наглядової ради Емітента - Цимбала Олександра Олексійовича (паспорт серії СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в м. Київській області 20.01.2004 р.); володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які особа обіймала: спеціаліст департаменту з корпоративних прав та зв’язків з інвесторами Корпорації «Богдан». Особу призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Підстава: рішення Наглядової ради Емітента.

- змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючихакцiй - не вiдбувалося;

- рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв -не приймалося;

- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу – не приймалося;

- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю - не приймалося;

- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента -не вiдбувалися.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

За 2011 рік сума іншіх фінансових доходів становить 13636 тис.грн. інших доходів 478183 тис.грн. (дохід від реалізації фінансових інвестиці). Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 «Доход».

Сума адміністративних витрат становить 242 тис. грн., інші витрати становять 418006 тис.грн . Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 «Витрати»

Сума чистого прибутку за 2011 рік становить 73571тис. грн.

Аналіз фінансового стану

В результаті аналізу фінансового стану фонду на підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності, а саме:

Показник

Формула розрахунку

Нормативне зачення


Станом на

31.12.2010


Станом на 31.12.2011

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Оборотні активи /Поточні зобов’язання

 1

306,08

22,11

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та швидколіквідні фінансові інвестиції /Поточні зобов’язання

 0, ріст

275,11

14,38

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи за винятком запасів /Поточні зобов’язання

0,6-08

306,08

22,11

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Зобов’язання / Власний капітал

 1, зменш.

0,003

0,04

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний капітал /вартість майна

 0,5

1,00

0,5

Коефіцієнт рентабельності активів

Чистий прибуток/середньорічна вартість активів

 0, ріст

0,3

0,19

1) Коефіціенти ліквідності відображають можливість підприємства погасити власні поточні зобов’язання.

Коефіціент загальної ліквідності (покриття) відображає достатність ресурсів підприємства, котрі можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. В 2011 році коефіціент загальної ліквідності перевищує нормативний показник.

Коефіціент абсолютної ліквідності відображає платіжні можливості підприємства зі сплати поточних зобов’язань грошовими коштами та їх еквівалентами негайно. Станом на 31.12.2011 р. коефіціент абсолютної ліквідності перевищує нормативне значення.

2) Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіціент фінансової стійкості (платоспроможності, автономії), що відображає питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в діяльність підприємства, у фонду має позитивне значення, що свідчить про те, що фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів.

Коефіціент структури капиталу (фінансування) розраховується як співвідношення власних та позикових коштів. Це означає, що підприємство має власні кошти та не залежить від позикових коштів.

На думку аудитора, фінансовий стан Товариства стабільний, фонд має достатньо власних коштів для ведення діяльності, всі показники відповідають нормативним значенням.


Основні відомості про аудиторську фірму


Повне найменування

юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю “М.Р.Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37569947

Місцезнаходження:

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

Реєстраційні дані :

Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. за № 229/4;чинне до 31.03.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів:

Свідоцтво серії АБ № 001414 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 469 від 28.04.2011 р., Строк дії свідоцтва з 28.04.2011 р. до 31.03.2016 р.

Керівник

Єрмак Марина Володимирівна

Інформація про аудитораСертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.

Контактний телефон

(044) 361-79-48

Дата видачі висновку та умови договору

Перевірка проводилась з 15 березня 2012 року по 10 квітня 2012 року. Дата видачі висновку 10 квітня 2012 року. Перевірка проведена згідно договору №1/АУД від 20.06.2011 року та додаткової угоди №1 від 15.03.2012 року.

Директор ТОВ «М.Р.Аудит» Єрмак М.В.

Сертифікат (серія А № 002801

Від 02.07.1996 року продовжено Рішенням№215/3 АПУ

від 20.05.2010р.до 02.07.2015р)

Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках. До висновку додається фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Богдан-Капітал» станом на 31.12.2011року

Схожі:

Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНКОМ- ІНВЕСТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» станом на
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р за №10711020000027955
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз» станом на
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка