Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429


Скачати 236.89 Kb.
НазваСвідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Дата29.03.2013
Розмір236.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,

Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України

Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо повного пакету фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент”

станом на 31 грудня 2012року


м. Київ 20 лютого 2013р.
Аудиторський висновок підготовлено для надання :

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент”

Вступний параграф
Основні відомості про професійного учасника фондового ринку
Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент”

Код ЄДРПОУ 34239233

Місцезнаходження 03062, м. Київ , вул. Естонська, будинок,120

Дата державної реєстрації зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією від 04.04.2006р за номером №10701020000018998

Основні види діяльності за КВЕД

66.30 Управління фондами

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

65.30 Недержавне пенсійне забезпечення

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з управлiння активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серiя АГ №579890, строк дiї з 28.10.2011 р. - по 28.10.2016р.

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 939, дата включення в Реєстр 14.11.2006 року.
Компанія здійснює управління активами:
1) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Фінком Гарант"

Свідоцтво про внесення в єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування

№ 780 від 14 вересня 2007 року. Реєстраційний код ЄДРІСІ 233780

2) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Фінком Ріал Естейт"

Свідоцтво про внесення в єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування

№ 779 від 14 вересня 2007 року. Реєстраційний код ЄДРІСІ 233779

3) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Ukrpharm equity fund"

Свідоцтво про внесення в єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування

№ 1643 від 22 червня 2011 року. Реєстраційний код ЄДРІСІ 2331643

4) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Invest Credit Fund"

Свідоцтво про внесення в єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування

№ 1644 від 22 червня 2011 року. Реєстраційний код ЄДРІСІ 2331644
ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
ТОВ «М.Р.Аудит( надалі – Аудитор) проведено перевірку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент” (далі – Товариство) станом на 31 грудня 2012 року, про що 20 лютого 2013 року складено наступний аудиторський висновок.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 ”Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудитор в своїй роботі керувався законодавством України в сфері господарської діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року №1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.11 року №1360.

Аудитором були виконані такі види робіт (напрямки перевірки):

- визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою підприємства та загальноприйнятим принципам обліку;

- аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них;

- дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності;

- оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства, - можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність;

- здійснення вибіркового контролю;

- оцінка загального подання фінансової звітності;

- оцінка фінансового стану.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал Товариства.

Аудитор несе відповідальність за висновки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Під час аудиту було перевірено:

Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012р.;

Звіт про фiнансовi результати (форма №2) за 2012р.;

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012р.;

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012р.;

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012р.;

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки, планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Нами проводилась вибіркова перевірка облікових регістрів та первинних документів за 2012 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Висновок (думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700):
Аудиторською фірмою ТОВ «М.Р.Аудит» в особі аудитора Єрмак Марини Володимирівни (Сертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.)проведено перевірку фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент” (надалі Товариство) , у складі балансу станом на кінець дня 31 грудня 2012 року ,а також відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за рік ,який закінчився 31 грудня 2012 року, в тому числі перевірено складові цієї фінансової звітності у вигляді відповідних приміток до неї на вказану дату.

Концептуальною основою фінансової звітності є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Фінансові звіти підготовлено відповідно до загальноприйнятих принципів ведення обліку та затвердженої Товариством облікової політики, яка відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудитор вважає , що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

На думку аудитора ,фінансова звітність станом на 31.12.2012р. у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про Товариство,про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
Інша додаткова інформація, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»:
Стан бухгалтерського обліку Товариства

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до облікової політики, затвердженої наказом №1-о від 04.01.2011 року Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент” .

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Розкриття інформації за видами активів
1.Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та їх знос (амортизація)

У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 2 тис. грн.,залишкова вартість 2 тис.грн. Амортизація нематеріальних активів не нараховувалась.

На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8).

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Основних засобів станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства немає.
2. Фінансові інвестиції

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства не обліковуються довгострокові фінансові інвестиції.

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції(акції) в сумі 19411тис. грн. Фінансові інвестиції відображені в балансі за собівартістю.

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

3. Грошові кошти та їх еквівалентів.

Грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті за станом на 31.12.2012р. на балансі Товариства немає.

4.Дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська заборгованість, що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року становить 266 тис.нрн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2012 року становить 212 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Розкриття інформації про зобов’язання

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (із змінами і доповненнями).

Довгострокові фінансові зобов’язання на балансі Товариства станом на 31.12.2012 року не обліковуються.

Станом на 31.12.2012 року на бухгалтерских рахунках Товариства обліковуються поточні зобов’язання, а саме:поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 1тис.грн.

Інші поточні зобов’язання 8 тис.грн.

Власний капітал

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає суму 19882 тис. грн.

Він складається із статутного капіталу в розмірі 20 000 тис. грн. та суми непокритого збитку в розмірі 118 тис. грн. Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, неоплаченого капіталу та резервного капіталу станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2012 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями).

1. Статутний капітал

Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням Загальних зборів Учасників Товариства 09.04.2012 року, Протокол № 42) зареєстрованим Шевченківською районною держадміністрацією м. Києва 16.05.2012р., номер запису про державну реєстрацію №10741050014029749, Статутний капітал Товариства складає 20 000000 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Єдиним Учасником Товариства є КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРЕДФОЛД ВЕНЧУРЗ ЛТД» (GREDFOLD VENTURES LTD).

Висновок про сплату Статутного капіталу зроблено на підставі таких документів:

Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням одноособового учасника Товариства 21 березня 2006 року, Протокол №1) зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 04.04.2006р., номер запису про державну реєстрацію № 1070102000018998, Статутний капітал Товариства складав 35 000 (Тридцять п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

На виконання своїх зобов'язань по формуванню Статутного капіталу єдиний Учасник Товариства Желдак Віталій Дмитрович зробив наступні внески:Дата

Сума

Реквізити первинного документа

29.03.2006

17 500,00

Виписка банку, квитанція про внесення готівки на розрахунковий рахунок ТОВ ”КУА АПФ «Фінком Естет Менеджмент” від 29.03.2006 р.

ВСЬОГО

17500,00

Сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок


Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням Зборів Учасників Товариства 05.05.2006 року, Протокол № 4) зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.06.2006р., номер запису про державну реєстрацію №10701050002018998, Статутний капітал Товариства було збільшено до 20 000 000,00 (Двадцяти мільйонів ) гривень 00 копійок.

На виконання своїх зобов'язань по формуванню Статутного капіталу єдиний Учасник Товариства Желдак Віталій Дмитрович зробив наступні внески:

Дата

Сума

Реквізити первинного документа05.05.2006

982 500,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №30 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №11 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №12 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №13 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №14 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №15 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №16 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №17 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №18 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №19 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №20 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №21 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №22 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00Виписка банку ,Платіжне доручення №23 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №24 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №25 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №26 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку Платіжне доручення №27 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку ,Платіжне доручення №28 від 05.05.2006р.
05.05.2006

1 000 000,00

Виписка банку Платіжне доручення №29 від 05.05.2006р.

ВСЬОГО

19 982 500 ( Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві тисячі п’ятсот )гривень 00 копійок.


Згідно з Статутом ( Затверджено Рішенням Загальних зборів Учасників Товариства 14.07.2006 року, Протокол №5) зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 17.07.2006р., номер запису про державну реєстрацію №10701050003018998, Статутний капітал Товариства залишився без змін та складає 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів ) гривень 00 копійок.

Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням Загальних зборів Учасників Товариства 07.09.2006 року, Протокол №6) зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.09.2006р., номер запису про державну реєстрацію №10701050004018998 Статутний капітал Товариства залишився без змін та складає 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів ) гривень 00 копійок.

Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням Загальних зборів Учасників Товариства 09.04.2008 року, Протокол №17) зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.04.2008р., номер запису про державну реєстрацію №10701050006018998 Статутний капітал Товариства залишився без змін та складає 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів ) гривень 00 копійок.

Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням Загальних зборів Учасників Товариства 14.05.2008 року, Протокол №19) зареєстрованим Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.05.2008р., номер запису про державну реєстрацію №10741050008029749 Статутний капітал Товариства залишився без змін та складає 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів ) гривень 00 копійок.

Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням Загальних зборів Учасників Товариства 05.05.2011 року, Протокол №28) зареєстрованим Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.05.2011р., номер запису про державну реєстрацію №10741050013029749 Статутний капітал Товариства залишився без змін та складає 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів ) гривень 00 копійок.

Згідно з Статутом (Затверджено Рішенням Загальних зборів Учасників Товариства 09.04.2012 року, Протокол № 42) зареєстрованим Шевченківською районною держадміністрацією м. Києва 16.05.2012р., номер запису про державну реєстрацію №10741050014029749, Статутний капітал Товариства залишився без змін та складає 20 000000 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Єдиним Учасником Товариства є КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРЕДФОЛД ВЕНЧУРЗ ЛТД» (GREDFOLD VENTURES LTD).

На підставі проведеного аудиту можливо висловити думку про те, що станом на 31.12.2012 року , Статутний капітал відповідає ліцензійним вимогам. Статутний капітал сформовано та сплачено повністю виключно грошовими коштами та складає 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Статутний капітал повністю сплачений у встановлені законодавством терміни.

Розмір Статутного капіталу відповідає установчим документам.
Щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року становить 19882 тис. грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів меньше розміру статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року. ,що не відповідає вимогам чинного законодавства.
Доходи та витрати

Бухгалтерський облік інших фінансових доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

В 2012 році Товариство отримало доходи :

- Доход від реалізації робіт,послуг 116 тис.грн.

- Інші доходи 230 тис.грн.

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16).

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Витрати Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2012 рік та даними облікових регістрів та первинних документів складають: адміністративні витрати 110тис.грн.,інші витрати 230 тис.грн.Податок на прибуток від звичайної діяльності 2 тис.грн.

Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2012 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток у розмірі 3 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2012 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.


Аналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 року, та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік.

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в таблиці.
Аналіз фінансового стану

Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент” на 31.12.2012 року


Показник

Формула розрахунку

Значення показника

31.12.2011

31.12.2012

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620,теоретичне значення 0,25-0,5

-

2156,98

Коефіцієнт загальної ліквідності 


Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620) 

теоретичне значення >1

9939,50

2209,89

Коефіцієнт фінансової

стійкості (платоспроможності, автономії)

Ф1 р.380 / Ф1 р.280

теоретичне значення >0.5

1,0

1,0

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р.430+р.480+р.620+

р.630) / Ф1 р.380

теоретичне значення <1

0,00

0,00

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р.260 –р.620

19877

19880

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225/

/Ф1(р. 280 (гр..3) + р. 280 (гр.. 4))/2

теоретичне значення >0

0

0

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31.12.2012 року фінансовий стан Товариства задовільний.

Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31.12.2012 року, свідчить про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).
Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування

юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю “М.Р.Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37569947

Місцезнаходження:

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

Реєстраційні дані :

Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. за № 229/4;чинне до 31.03.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів:

Свідоцтво серії АБ № 001414 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 469 від 28.04.2011 р., Строк дії свідоцтва з 28.04.2011 р. до 31.03.2016 р.

Керівник

Єрмак Марина Володимирівна

Інформація про аудитораСертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А № 001839 від 09.02.2012 року,видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та чинне до 02 липня 2015 року.

Контактний телефон

(044) 361-79-48Дата видачі висновку та умови договору

Перевірка проводилась з 11 лютого 2013 року по 20 лютого 2013 року . Дата видачі висновку 20 лютого 2013 року. Перевірка проведена згідно договору №02/11-02-2013 від 11.02.2013 року.

Директор ТОВ «М.Р.Аудит» Єрмак М.В.

Сертифікат (серія А № 002801

Від 02.07.1996 року продовжено Рішенням№215/3 АПУ

від 20.05.2010р.до 02.07.2015р)


Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках. До висновку додається фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „Фінком Ессет Менеджмент” станом на 31.12.2012року

Схожі:

Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНКОМ- ІНВЕСТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» станом на
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р за №10711020000027955
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка