Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Скачати 242.51 Kb.
НазваД Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Сторінка1/3
Дата29.03.2013
Розмір242.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПро систему валютного регулювання
і валютного контролю


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3651-XII ( 3651-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.462
N 3891-XII ( 3891-12 ) від 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.115
N 139/95-ВР від 11.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.113
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170
N 295/97-ВР від 03.06.97, ВВР, 1997, N 29, ст.189
N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.334
N 2745-III ( 2745-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50
Кодексом


N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,

N 21-22, ст.144
Законами

N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.232

N 3509-IV ( 3509-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.283

N 2778-VI ( 2778-17 ) від 14.12.2010, ВВР, 2011, N 24, ст.168

N 4205-VI ( 4205-17 ) від 20.12.2011, ВВР, 2012, N 30, ст.350

N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4

N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012

N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{ У тексті Декрету слова "кредитно-фінансові установи" в
усіх відмінках замінено словами "фінансові установи" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 3453-IV
( 3453-15 ) від 21.02.2006 }
Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на
території України, визначає загальні принципи валютного
регулювання, повноваження державних органів і функції банків та
інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій,
права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення
валютного контролю, відповідальність за порушення валютного
законодавства.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому Декреті, мають таке
значення:

1) "валютні цінності":

валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в
обігу та є законним платіжним засобом на території України, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,
кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших
фінансових установах на території України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,
купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки,
акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати,
ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені
у валюті України;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,
кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних
розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках
або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами
України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,
купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,
чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та
банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських
металах; ( Абзац п'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99 )

банківські метали - це золото, срібло, платина, метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. ( Абзац
шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 )
від 14.07.99 )

Для цілей цього Декрету надалі під термінами:

"валюта України" розуміється як власне валюта України, так і
платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті
України;

"іноземна валюта" розуміється як власне іноземна валюта, так
і банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери,
виражені в іноземній валюті або банківських металах; ( Абзац
дев'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99 )

2) "валютні операції":

операції, пов'язані з переходом права власності на валютні
цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у
валюті України;

операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в
міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням
заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні
цінності;

операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і
пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і
пересиланням за її межі валютних цінностей;

3) "уповноважений банк" - будь-який комерційний банк,
офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію
Національного банку України на здійснення валютних операцій, а
також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;

4) "конвертована валюта" - іноземна валюта, що віднесена до
цієї категорії Національним банком України;

5) "резиденти":

фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи
без громадянства), які мають постійне місце проживання на
території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за
кордоном;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не
мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою
діяльність на підставі законів України;

дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які мають імунітет і
дипломатичні привілеї, а також філії та представництва
підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють
підприємницької діяльності;

6) "нерезиденти":

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи
без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами
України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території
України;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не
мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням за межами України, які створені й діють
відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі
юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з
участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької
діяльності України;

розташовані на території України іноземні дипломатичні,
консульські, торговельні та інші офіційні представництва,
міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і
дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і
фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі
законів України.
Розділ II

ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Стаття 2. Право власності на валютні цінності

1. Резиденти і нерезиденти мають право бути власниками
валютних цінностей, що знаходяться на території України. Резиденти
мають право бути власниками також валютних цінностей, що
знаходяться за межами України, крім випадків, передбачених
законодавчими актами України.

2. Резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютні
операції з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та
іншими актами валютного законодавства України.

Стаття 3. Статус валюти України

1. Валюта України є єдиним законним засобом платежу на
території України, який приймається без обмежень для оплати
будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цим
Декретом, іншими актами валютного законодавства України.

2. Порядок ввезення, переказування і пересилання з-за
кордону, а також вивезення, переказування і пересилання за кордон
резидентами і нерезидентами валюти України визначається
Національним банком України. Суми у валюті України, що були
вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон,
можуть бути вільно ввезені, переслані, переказані назад в Україну.

Стаття 4. Порядок використання надходжень
у іноземній валюті

1. ( Пункт 1 статті 4 виключено на підставі Закону
N 295/97-ВР від 03.06.97 )

2. ( Пункт 2 статті 4 виключено на підставі Закону
N 295/97-ВР від 03.06.97 )

3. ( Пункт 3 статті 4 виключено на підставі Закону
N 295/97-ВР від 03.06.97 )

4. Уповноважені банки зобов'язані купувати іноземну валюту на
міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок
резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів,
які випливають з абзаців четвертого, п'ятого, шостого підпункту
"а" пункту 4 статті 5 цього Декрету.

5. Національний банк України зобов'язаний проводити політику,
спрямовану на підтримання валюти України, і з цією метою може
виступати суб'єктом міжбанківського валютного ринку України.

Стаття 5. Ліцензії Національного банку України

1. Національний банк України видає індивідуальні та
генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які
підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом.

2. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим
фінансовим установам України, національному оператору поштового
зв'язку на здійснення валютних операцій, що не потребують
індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного
регулювання. { Пункт 2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006 }

3. Уповноважені банки та інші фінансові установи,
національний оператор поштового зв'язку, що одержали генеральну
ліцензію Національного банку України на здійснення операцій,
пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати
на території України пункти обміну іноземних валют, у тому числі
на підставі агентських угод з іншими юридичними особами -
резидентами. { Пункт 3 статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006 }

4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам
на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для
здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі
операції:

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України
валютних цінностей, за винятком:

вивезення, переказування і пересилання за межі України
фізичними особами - резидентами іноземної валюти на суму, що
визначається Національним банком України;

вивезення, переказування і пересилання за межі України
фізичними особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти,
яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за
межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед
нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав
інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком
оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами,
свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя; ( Абзац четвертий
підпункту "а" пункту 4 статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2745-III ( 2745-14 ) від 04.10.2001 )

платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді
процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній
валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення
інвестиційної діяльності;

платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді плати
за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що
справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації
(Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату
маршрутних зборів ( 994_377 ), вчиненої в м. Брюсселі 12 лютого
1981 року, та інших міжнародних договорів; { Підпункт "а" пункту 4
статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 3509-IV ( 3509-15 )
від 23.02.2006 }

переказ інвестором (представництвом іноземного інвестора на
території України) за межі України іноземної валюти іншим
інвесторам за відповідною угодою про розподіл продукції;
{ Підпункт "а" пункту 4 статті 5 доповнено абзацом восьмим згідно
із Законом N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012 }

б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти
України, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 3
цього Декрету;

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній
валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені
законодавством межі;

г) використання іноземної валюти на території України як
засобу платежу або як застави;

д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України, за винятком:

відкриття фізичними особами - резидентами рахунків у
іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами,
зазначеними в абзаці четвертому пункту 5 статті 1 цього Декрету;

відкриття рахунків у іноземній валюті інвесторами -
учасниками угод про розподіл продукції, в тому числі
представництвами іноземних інвесторів за угодами про розподіл
продукції; { Підпункт "д" пункту 4 статті 5 доповнено абзацом
п'ятим згідно із Законом N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012 }

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом
придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших
корпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами як
дарунок або у спадщину.

5. Одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін
валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою
стороною або третьою особою,яка має відношення до цієї операції,
якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.

6. Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів,
необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у
видачі ліцензій визначаються Національним банком України.

Відмова у видачі Національним банком України ліцензії може
бути оскаржена в суді або арбітражному суді.

  1   2   3

Схожі:

НАКАЗ
Міністрів України від 27 лютого 2012 року №148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,...
Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня...
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1396 “Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів...
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ
Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»...
Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності...
Затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. №213 із змінами
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту постанови Кабінету Міністрів України
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. №694 та від 25 листопада 2009 р. №1259”
НАКАЗ
Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги,...
Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український...
Затвердити Програму діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” і подати її на розгляд...
Про постанову Кабінету Міністрів України
Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року №1380 “Про ліцензування освітніх послу”
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня...
Про стан кадрової роботи у
Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Національного агентства України з питань державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка