Основні відомості про аудиторську фірму


Скачати 57.04 Kb.
НазваОсновні відомості про аудиторську фірму
Дата29.03.2013
Розмір57.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«АЛЧЕВСЬК-АУДИТ»


Код ЄДРПОУ 21822261

Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008

діяльності № 0939 від 26 січня 2001 р. тел\факс (06442) 2-04-80

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким e-mail: audit_irina_189@ukr.net

надається право на проведення аудиторських перевірок

фінансових установ № 000465 від 13.07.2004 р.


ДИРЕКТОРУ

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ»

РИБАКОВУ С.М.


ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ»

станом на 31 грудня 2011 року
Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Алчевськ-Аудит”

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності

№ 0939, видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р. за рішенням № 98, дійсне до 30 листопада 2015 р.

Дані про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці

аудитор Лисова Ірина Хананiвна:

  • сертифікат № 000503 виданий АПУ 30.11.1995 р., діючий до 30.11.2014 р.,

  • Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким надається право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ № 000465 від 13.07.2004 р., діюче до 30.11.2014 р.,

  • Телефон (06442) 2-04-80

  • Поштова адреса: м. Алчевськ, Луганська область, вул. Запорізька, 150/7,

  • e-mail: audit_irina_189@ukr.netОсновні відомості про ломбард
Повна назва


Повне товариство «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ»

Код за ЄДРПОУ

36713389

Місцезнаходження

94220, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, 43Е

Дата державної реєстрації

12 жовтня 2009 р., свідоцтво серії А00 № 720446

Дата внесення до Державного реєстру фінансових установ

свідоцтво серії ЛД № 527, розпорядження Держфінпослуг від 28 квітня 2011 р. № 242, реєстраційний номер 15102608

Основні види діяльності

65.23.0 – інше фінансове посередництво

65.22.0 – надання кредитів

67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Чисельність працівників

2 особи

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності

-


Кількість відокремлених підрозділів

-Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Згідно з договором № 17 від 15.02.2012 р. аудитором Лисовою Iриною Хананiвною аудиторської фірми “Алчевськ-Аудит”, здійснюючої свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0939, виданого Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р. за рішенням № 98, дійсного до 30 листопада 2015 р., проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2011 року, розташованого за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, 43Е, за даними фінансового обліку та звітності за період з 01.01.11 р. по 31.12.11 р.

Аудитором проаналізований представлений до висновку бухгалтерський баланс повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2011 року i відповідна до нього річна фінансова звітність, яка підлягає офіційному оприлюдненню, в складі: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Відповідальність за дані про фінансовий стан та підготовку фінансової звітності несе об’єкт перевірки. Обов’язком аудитора є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аналізу даних представлених звітів.

Аудиторську перевірку здійснено у відповідності до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, «Про аудиторську діяльність», „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003 р. № 292, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту, вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення, кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ та вимог “Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік”, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” від 19.10.2006 р. № 6337.

Згідно з договором масштабом аудиту передбачалося одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих перекручень i помилок. Ми планували та виконували аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень, а система внутрішнього контролю ломбарду направлена на уникнення зловживань. Аудит передбачає вивчення на вибірковій основі документів, що підтверджують суми та відомості, які розкрито у фінансових звітах. Також аудит включає вивчення принципів бухгалтерського обліку і оцінку відповідності використаної облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального оформлення фінансової звітності. Суттєвість з замовником не обумовлювалась, тому розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА 320. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлювання нашої думки.

Ми виконали аудит Балансу повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2011 року і відповідної до нього річної фінансової звітності, яка підлягає офіційному оприлюдненню.

Фінансова звітність ломбарду була складена відповідно до вимог чинних П(С)БО та інших нормативних актів у строки, передбачені законодавством.

Бухгалтерський облік товариства ведеться з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. № 531.

Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити деякі позиції визначення доходів та витрат товариства по елементах за допомогою інших аудиторських процедур. Тому ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження не мають суттєвого впливу на фінансову звітність та на стан справ в цілому.
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження обмежень, які зазначені вище, фінансові звіти подають об’єктивно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан повного товариства «ЛОМБАРД «РИБАКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2011 року у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Директор АФ «Алчевськ-Аудит» І.Х. Лисова, CAP

20 квітня 2012 р.
94207, Луганська область

м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18/9


Схожі:

1. Основні відомості про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3090 від 26. 12. 2002р
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма „Респект-ЛЛ” є юридичною особою на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності...
2 Основні відомості про емітента
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Тема. Дорога під яворами Андрія Малишка. Чисте синівське почуття...
Мета. Знати основні відомості про поета та його пісні. Виразно і вдумливо читати поезії. Вміти визначати і коментувати основні мотиви,...
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
Основні відомості про емітента: а ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Розділ I. Основні відомості про емітента
...
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про включення відомостей про юридичну особу
Відомості про юридичну особу (заповнюється юридичними особами, які вносять відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
Тема. Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання
Основні поняття: види проеціювання (центральне, прямокутне), проекція (фронтальна, горизонтальна, профільна)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка