Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок


Скачати 181.75 Kb.
НазваАвторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок
Дата29.03.2013
Розмір181.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

www.diplomukr.com.ua ®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

ВСТУП                                                                                                                              3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА         6

1.1. Поняття та значення прибутку підприємства                                                         6

1.2. Способи обчислення прибутку                                                                                19

1.3. Особливості формування та розподілу прибутку підприємства                           25

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА                                                 41

2.1. Загальна характеристика підприємства                                                                   41

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства                                                                  48

2.3. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства                                                  74

РОЗДІЛ 3                                                                                                                          79

3.1. Методика маржинального аналізу прибутку та рентабельності                            79

3.2. Розрахунок маржинального аналізу прибутку та рентабельності для ТОВ «Стандарт-Стиль»   82

3.3. Рекомендації щодо підвищення маржинального прибутку та рентабельності для товариства «Стандарт Стиль»                                                                                                                               91

ВИСНОВКИ                                                                                                                      113

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                         118

ДОДАТКИ     124

Актуальність теми дипломної роботи. Більшість підприємств як основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового ціноутворення, в умовах вільної конкуренції ціна продукції не може бути вище або нижче за бажанням виробника або покупця – вона вирівнюється автоматично. Інша справа – витрати, що формують собівартість продукції. Вони можуть зростати або знижуватися залежно від обсягу споживаних трудових і матеріальних ресурсів, рівня техніки, організації виробництва та інших факторів. Природно, чим вище витрати, тим нижче прибуток і навпаки. Тобто між цими показниками існує зворотний функціональний зв’язок. Отже, виробник має у своєму розпорядженні безліч важелів зниження витрат, які він може пустити в хід при вмілому управлінні.

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалювання виробництва відповідно до зміни кон’юнктури ринку.

Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійним планованим показником у числі інших став прибуток.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації прибутку.

Розвиток в Україні ринкової економіки суттєво змінив середовище функціонування підприємств, зміст їхньої господарської діяльності. У свою чергу, це докорінно змінило ставлення до прибутку на користь зростання його значення в економіці підприємства та країни. Прибуток виступає не тільки джерелом забезпечення внутрішніх потреб підприємств, але й набуває усе більшого значення у формуванні бюджетів, позабюджетних ресурсів та благочинних фондів. Він є головною рушійною силою ринкової економіки, яка забезпечує інтереси держави, власників, персоналу підприємства. Усе це визначає центральне місце і багатогранну роль прибутку в розвитку ринкової економіки, свідчить про його велику суспільну значимість як на макро-, так і на мікрорівнях. Ринкові умови функціонування підприємств по новому ставлять питання й до процесу управління формуванням прибутку. На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Необхідність вирішення цих проблем та розробка заходів щодо покращення управління прибутком  і обумовили актуальність даної теми.  Прибуток суб’єкта господарювання відіграє провідну роль у системі управління його фінансами, а тому незмінно привертає значну увагу дослідників із академічних кіл та практиків фінансового менеджменту,  таких як: А. М. Поддєрьогін, І. Н. Герчікова, Г. Г. Кірейцев, Н. П. Любушин, А. Г. Нестеренко, О. Д. Василик, І. А. Бланк і ін.

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки основа економічного розвитку  прибуток – найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Однак, не можна вважати, що планування та формування прибутку залишаються винятково в сфері інтересів тільки підприємства. Не в меншій мірі в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів. Актуальність теми дослідження також обумовлена роллю прибутку підприємства в нарощуванні капіталу, підвищення фінансової стійкості підприємства.

Метою дослідження є проведення комплексного дослідження економічної діяльності підприємства, визначення і обґрунтування резервів підвищення прибутку за рахунок удосконалення політики формування і розподілу прибутку на підприємстві.

Об’єктом дослідження виступає підприємство ВАТ «Стандарт-Стиль», предметом дослідження є фактори, що впливають на формування і розподіл прибутку, політика управління прибутком на підприємстві.

Основними завданнями дослідження, які ми поставили перед собою в дипломній роботі, є:

-          розглянути теоретичні аспекти управління прибутком на підприємствах;

-          провести фінансово-економічний аналіз діяльності ВАТ «Стандарт-Стиль»;

-          визначити резерви скорочення статей витрат, що здійснюють найбільший вплив на фінансові результати підприємства;

-          надати практичні рекомендації щодо управління прибутком на підприємстві.

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи стало вивчення та творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі управління прибутком на підприємстві. Методи дослідження: аналітичний метод, моделювання.

Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, які містять вирішення основних задач дослідження, узагальнюючих висновків за результатами роботи, списку використаних джерел та додатків.

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:

На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку - політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в середині підприємства. Дослідження формування прибутку, рентабельності підприємства, витрат звертання, валових доходів, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину.

В умовах ринкової економіки, прибуток - найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні заходи, відшкодування в бюджет, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві.

Резервами підвищення прибутку є зниження сум постійних і змінних витрат.

Щодо основних показників діяльності об’єкта нашого дослідження – ТОВ «Стандарт Стиль», – слід зробити такі висновки:

-          підприємство є в цілому прибутковим, однак спостерігається зменшення чистого прибутку;

-          уповільнюються темпи приросту обсягів реалізації продукції;

-          зменшується собівартість реалізованої продукції, однак повна собівартість реалізованої продукції зростає, що негативно відображається на фінансових результатах від звичайної діяльності;

-          зростає вартість оборотних коштів, що впливає на зменшення коефіцієнта оборотності та збільшення тривалості оберту;

-          в цілому підприємство є ліквідним та платоспроможним;

Чиста рентабельність продукції є невисокою і у 2007 році зменшується порівняно з 2006 роком на 0,6 відсоткових пункти. Таке зниження пов’язане з випередженням темпів росту повної собівартості реалізованої продукції та зменшенням рівня чистого прибутку у 2007 році порівняно із 2006 роком. Рентабельність продажу також в цілому знижується у 2007 році порівняно з 2005 роком на 1 в.п., що також пов’язане із зростанням темпів росту обсягів продажу та зниженням рівня чистого прибутку у 2007 році.

Оскільки власний капітал протягом досліджуваного періоду зростає випереджаючими темпами, то це впливає на зменшення значення рентабельності власного капіталу протягом досліджуваного періоду.

Рентабельність всього капіталу також зменшується, що пов’язане із значним зростанням активів ТОВ «Стандарт Стиль».

Щодо оборотних коштів підприємства слід відмітити такі тенденції:

-          зростання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

-          зростання запасів готової продукції на складах, частка якої у загальному обсязі оборотних активів становила у 2007 році більше 20%;

-          зростання виробничих запасів.

На спроможність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу та поповнювати оборотні засоби за рахунок власних коштів свідчить коефіцієнт маневреності власного капіталу. Його нормативне значення повинно знаходитись в межах 0,4-0,6. У 2006 році розрахований коефіцієнт наближався до нормативного, однак у у2007 році він значно перевищував його.

Найбільш загальною характеристикою фінансової стійкості підприємства є коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Він показує скільки залученого капіталу припадає на кожну гривню власного капіталу. У 2005 та 2007 роках залучені кошти були відповідно у 1,4 та 1,03 рази більше за власний капітал. Позитивною є загальна тенденція до зменшення.

Рівень захищеності кредиторів є невисоким, про що свідчить коефіцієнт окупності відсотків за кредит. Це є один з найбільш загрозливих показників по підприємству. Так, якщо нормативне значення коефіцієнта повинно бути не менше 3, то у 2007 році значення ледь перевищувало 0,3. Коефіцієнт показує скільки разів протягом року підприємство заробляє кошти для оплати відсотків. Так, оскільки чистий прибуток підприємства у 2007 році становив трошки більше 1,49 млн. грн., а витрати на сплату відсотків (дані про які взято зі звіту про рух грошових коштів) становили 1,14 млн. грн., то відповідно підприємству залишається ледь більш 350 тис. грн.

Проведений аналіз фінансової стійкості свідчить в цілому, що підприємство є досить стійким з фінансової точки зору, що забезпечується високим рівнем отриманих прибутків та значними обсягами власного капіталу. Однак, необхідно підвищувати рентабельність діяльності, зменшувати залежність від кредитів, удосконалювати дебіторську політику та управління запасами.

Максимізація прибутку досягається у взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів діяльності прибутку. Основна вимога максимізації прибутку – прибутковість кожної одиниці випуску. Виробництво кожної додаткової одиниці продукції збільшує обсяг на величину граничних витрат, але одночасно підвищується і загальний доход – на величину граничного доходу. Поки граничний доход більше граничних витрат, прибуток у цілому підвищується, її гранична максимізація ще не досягнута і підприємство може збільшувати обсяг виробництва. Як тільки граничні витрати виявляються вище граничного доходу, зростання загального прибутку сповільнюється і збільшення випуску стає збитковим. Отже, величина прибутку досягає максимуму при такому випуску продукції, при якому граничний доход дорівнює граничним витратам.

Резервами підвищення прибутку є зниження сум постійних і змінних витрат.

До резервів зниження суми і питомої ваги постійних витрат на будь-якому підприємстві відносять:

Суттєве скорочення накладних витрат (витрат на управління) при неблагонадійній кон’юнктурі ринку;

Продаж частини обладнання і нематеріальних активів, що не використовується, з метою зниження потоку амортизаційних відрахувань;

Широке використання короткострокових форм лізингу машин і обладнання замість їхнього залучення до власності;

Скорочення обсягів ряду комунальних послуг, що споживаються та інші.

До резервів економії змінних витрат можна віднести:

-          Зниження чисельності робітників основного і додаткового виробництва за рахунок забезпечення зростання продуктивності праці;

-          Скорочення обсягів запасу сировини, матеріалів готової продукції в період неблагонадійної кон’юнктури ринку;

-          Забезпечення для підприємства вигідних умов постачання сировини і матеріалів, і таке інше.

Отже, були запропоновані такі заходи для покращення фінансових показників прибутковості підприємства:

-          удосконалення управління оборотними коштами та зобов’язаннями;

-          зростання обсягів виробництва, що вплине на подальше удосконалення структури собівартості (оскільки відбуватиметься економія на постійних витратах).

Внаслідок запропонованих заходів щодо удосконалення співвідношення між активами і пасивами підприємства, усі показники, що характеризують фінансову стійкість відповідають нормативним значенням (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт забезпеченості власними засобами, коефіцієнт маневреності капіталу), або наближаються до нормативних – коефіцієнт співвідношення власних і залучених засобів. Виходячи зі значення останнього показника, у підприємства є можливість дещо збільшити за необхідності обсяги позикового капіталу.

Суттєво покращились основні техніко-економічні показники, рівень чистого прибутку зріс на 86%. Собівартість продукції зменшується, в тому числі за рахунок зниження матеріальних витрат. Тривалість обороту оборотних коштів зменшується на 23,5%. Суттєво зростає рентабельність продукції – майже вдвічі. Також вдвічі зростає рентабельність всього капіталу (з 4,8% до 9,9%). Підвищились також показники рентабельності продажу (з 4,7% до 8,8%) та рентабельності власного капіталу – з 10,5% до 16,4%.

Отже, виходячи з аналізу результатів запропонованих заходів, можна зробити загальний висновок про доцільність та необхідність їх впровадження на підприємстві. В результаті підвищиться не лише прибутковість діяльності підприємства, а й збільшиться рівень фінансової стійкості, що також позитивно вплине на загальний імідж підприємства.

1.         Господарський кодекс України від 07.02.91р.// www.nau.kiev.ua

2.         Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97. №283/97 – ВР зі змінами та доповненнями.// www.nau.kiev.ua

3.         Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 № 996 р.  / http://www.nau.kiev.ua

4.         П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

5.         П(С)БО 2 „Баланс” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

6.         П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

7.         П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

8.         П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

9.         Абчук В.А. Прогнозирование в бизнесе, менеджменте и маркетинге. -Санкт-Петербург:Изд-во Михайлова В.А.,2006 .- 448с.

10.       Аналіз господарської діяльності / Укл. Барабаш Н.-Київ:КНЕУ,2002 . -  252 с.

11.       11.       Аналіз    фінансово-господарської    діяльності    підприємства:    Навчальний

12.       посібник / к.е.н., доц. Л.В. Руденко; доц. В.О. Подольська; О.В. Яріш. - Ірпінь: НМЦ Укоопсовіта, 2000. - 422 с.

13.       Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом.- М.: Финансы и статистика, 1995.-350с.

14.       Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка .-Москва: ИНФРА-М, 2005 .-260с.

15.       Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: курс лекций. – М.: ИНФРА, 1998. – С. 64.

16.       Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект: Монографія. -Тернопіль: Астон, 2006 .-224 с.

17.       Управление прибылью / д.э.н. И.А. Бланк. - К.: Ника - Центр, 2000. - 544 с.

18.       Василин О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НИОС, 2000. –76 с

19.       Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка -Москва: Дашков и К, 2007 .- 400 с.

20.       Гарбузов В.Ф Финансово-кредитный словарь. – Т. 2. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 988 с.

21.       Глівенко С.В., Сокололв М.О.,Теліженко О.М. Економічне прогнозування.- Суми: Університетська книга, 2001 .-207с.

22.       Глущенко В.В. Прогнозирование. - Москва: Вузовская книга, 2007 . - 208 с.

23.       Економічна енциклопедія: У 3 -х томах: енциклопедія. Т3 .-Тернопіль: Академія, 2002 .-951с.

24.       Економіка торгівельного підприємства: Підручник / проф. А.А. Мазаракі;

25.       Л.О. Лігоненко; Н.М. Ушакова. - Ірпінь: Хрещатик, 1999. - 800 с.

26.       Єрмошенко М.М.. Плужников І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навчальний посібник .-2-ге вид. - Київ: Національна академія управління, 2007 . - 156 с.

27.       Загородный А.Г. и др. Финансовый словарь. – К.: Знания, 2000.

28.       Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. – 2000. - № 4. – С. 25.

29.       Климко Г.Н. Основи економічної теорії. – К.: Знання, 1997. - С. 742

30.       Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник .-2-ге вид.-Київ: Знання, 2006 .- 456 с.

31.       32.       Ваша прибыль  в  условиях рынка / В.П.   Кодацкий.  - М.:   Финансы  и статистика, 1994. - 96 с.

32.       Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 627 с.

33.       Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С.. Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика:Практикум .- Київ: ЦУЛ, 2008 . - 186 с.

34.       Кузык Б.Н.,Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое планирование социально - экономического развития: Учебник .- Москва: Экономика, 2007 .-427 с.

35.       Кэмпбелл Р. Макконнелл Стэнли Л. Брю. Экономикс Т.2 – М.: Республіка, 1995. - 400 с.

36.       Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика. -Тернопіль, 2007. - 434 с.

37.       Лучко М.Р., Десятнюк О.М. Контролінг: теоретичні основи організації. -Тернопіль: Тер Аудит, 2000 .-106 с.

38.       Лучко М.Р., Зорій Н.М., Мельник Н.Г. Економічний аналіз .-Тернопіль: ТАНГ, 2005. -111 с.

39.       40.       Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа, 2003 .-   278 с.

40.       Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / 2-ге вид. - Київ: ЦУЛ, 2006.- 472 с.

41.       Нікбахт Е. Гроппеллі А. Фінанси. – К.:  Основи, 1992. - 382 с.

42.       Ніпіаліді О.Ю.Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин: Спец. 08.06.04 - Бух.обл., аналіз та аудит .-Тернопіль, 2002. - 208 с.

43.       Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная політика – М.: Финансы, 1995. - 21 с.

44.       Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. // Вісник НБУ. – 2000. - № 5. – С. 11.

45.       Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку.- Навч. пос. - Київ: ЦНЛ, 2006 .- 408 с.

46.       Поддерьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств:Підручник/Під ред. А.М.Поддерьогіна.-Київ: КНЕУ, 2006. - 546 с.

47.       Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб"єктів господарювання: Підручник .-Тернопіль: Економічна думка,2005 .

48.       Прибыль?! О рыночной экономике и эффективности капитала./ Н.В. Богачев. – М.: Финансы и статистика, 1993,- 287 с.

49.       Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Серия Професиональный учебник: Экономика /Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина .- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .-279 с

50.       Прогнозування і розробка програм / За ред. В.Беседіна .-Житомир: Науковий світ,2000 .- 468 с.

51.       Пройда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Финансовые ресурсы предприятия. // Финансы Украины. – 2003. - № 1. – С. 103.

52.       Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005 .-370 с.

53.       Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.:Навчальний посібник .-2-ге вид., виправлене і доповнене.- Київ: Знання, 2006.- 662 с.

54.       Сенгаров В.К. Финансовые ресурсы народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика. – 1982.

55.       Стельмащук А.М. Економічна діагностика: Навч.видання.-Тернопіль: ТАНГ, 2007 .

56.       Тарасенко Н.В. Економічний аналіз:Навчальний посібник .-4-тє вид. доп. перер.-Львів: Новий Світ-2000,2007 .-344 с.

57.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів .-Тернопіль: Економічна думка, 2006 . – 356 с.

58.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Терещенка О.О .-Київ: КНЕУ,2007 .-312 с.

59.       Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-ге

60.       вид., перероб. та доп. К.: ЦУЛ, - 2002. - 268 с.

61.       Цигилик І.І. Контролінг: Навчальний посібник .- Київ: ЦУЛ, 2005.- 74 с.

62.       Чего не знал Альфред Маршал: вклад ХХ столетия в економическую теорію // Вопросы економики. – 2/2001.

63.       Шило В.П., Верхоглядова С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. підручник .-Київ: Кондор, 2006 .-240 с.

64.       Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання .- Київ: В-во Євр. ун-ту, 2005.-136 с.

65.       Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1995. – С. 343.

66.       Экономикс. Принципы, проблемы и политика: Реферат – дайджестучебника по рыночной экономике./ Кемлелл Р. Макконел; Л. Брю Стенли. - М.:„Менеджер", 1993.

67.       Экономическая теория: Учебник / Е.Ф. Борисов. - М.: Юристь, 2001. - 568 с.

68.       Экономика организации: Учебник/ Н.Л. Зайцев. - М.: Экзамен, 2000. - 768 с.

69.       Экономическая азбука: Учебник/ М.В. Машина  - М.: Мирос – Международные отношения, 1995. - 320 с.

70.       Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій.-Київ:ЦНЛ,2007.

71.       Ярощук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства: Спец.08.06.04-Бух.обл., аналіз та аудит .-Тернопіль, 2005 .-214 с.

72.       www.ukrstat.gov.ua

Схожі:

Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі
Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования...
ТЕМА 3
Навчальна мета: Вдосконалення вмiнь i навичок якi дозволяють тактично грамотно використовувати пожежну технiку
Тема уроку
Удосконалювати в учнів навички влучно й грамотно висловлюватися на морально-етичну тему, сприймати на слух аудіо-, відеоматеріал,...
Тема: Леся Українка “ Давня казка”. Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини
Мета: засвоїти зміст твору; продовжити формувати вміння роботи з текстом; вчити грамотно
Пожежнi насоси
Навчальна мета: удосконалення вмiнь i навичок, якi дозволяють тактично грамотно використовувати пожежну технiку i пожежно-технiчне...
Спрощення в групах приголосних або про принцесу та злісного викрадача
Розвивати уміння грамотно писати і вимовляти слова, робити фонетичний розбір слів, орфографічний аналіз; логічне мислення, увагу...
Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти...
Щоб уміти грамотно розмовляти, слід насамперед Навчальний посібник для самостійної роботи
Поняття про іменник. Лексико-граматичні розряди іменників: а іменники...
Ковтюх С. Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати) : навч пос. – 2-е вид., випр. і допов. – К. «ВД «Професіонал», 2007. – 592...
Урок: укр мова Тема: Поняття про іменник
Формувати навички правильної вимови, написання окремих іменників. Привчати дітей писати грамотно, каліграфічно. Розвивати зв’язне...
Урок з української літератури в 9 класі Тема. Т. Г. Шевченко. Творчість періоду заслання
Шевченка-художника, розвивати образне мислення, формувати естетичні смаки, вчити розуміти поезію, грамотно висловлювати власні думки;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка