АУДИТОРСЬКИЙЗВ І Т Щодо фінансової звітності


Скачати 196.64 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙЗВ І Т Щодо фінансової звітності
Дата16.03.2013
Розмір196.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

УКРФІНАНСАУДИТ


Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1610 від 30.03.2001р. тел./факс (044)227-19-00

А У Д И Т О Р С Ь К И Й З В І ТЩодо фінансової звітностіПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗЛАГОДА ”
Станом на 31.12.2011 року.


Київ 2012

Акціонерам АТ « СК «ЗЛАГОДА».

Копія: Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Копія: Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ


Повна назва:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".

Код ЄДРПОУ

24089565

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Реєстраційні дані:

ПП Аудиторська фірма "Укрфінансаудит".

Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 004669

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та продовжене до 27.01.2016р., рішення АПУ № 227/3.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів)

Свідоцтво АБ N 000811 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 001283 від 10.10.2008 р., чинне до 27.01.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Свідоцтво серія А N 001283 видане розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 6605 від 28.12.2006 р., та продовжене до 16.05.2015р. розпорядження № 468 від 10.06.2010р.

Керівник

Збожинський Володимир Петрович

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2015 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від 29.04.2010р.

Контактний телефон

(044) 227-19-00


2. Основні відомості про Страхову компанію

Повна назва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗЛАГОДА".

Код ЄДРПОУ

20349029


Місцезнаходження

(юридична адреса)

м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,будинок48, «А»

Дата державної реєстрації

17.04.1997

Місце проведення державної реєстрації

Виконавчий комітет Донецької міської Ради

Номер запису в ЄДР про зміну свідоцтва про державну реєстрацію

1 266 107 0017 005253

Підстава зміни свідоцтва про державну реєстрацію

Зміна місцезнаходження юридичної особи

Дата та номер останньої реєстрації дій

Нова редакція Статуту від 04.05.2011р.


Організаційно - правова форма

приватне акціонерне товариство

Телефон/факс

0623340676

Види діяльності

66.03.0 Інші послуги у сфері страхування


Чисельність штатних працівників на звітну дату

17

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності

Ліцензії видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження страхової діяльності

У формі добровільного:

 1. АВ № 584303 від 25.05.2011

 2. АВ № 584304 від 25.05.2011

 3. АВ № 584305 від 25.05.2011

 4. АВ № 584306 від 25.05.2011

 5. АВ № 584307 від 25.05.2011

 6. АВ № 584308 від 25.05.2011

 7. АВ № 584309 від 25.05.2011

 8. АВ № 584310 від 25.05.2011

 9. АВ № 584311 від 25.05.2011


У формі обов’язкового:


 1. АВ № 584312 від 25.05.2011

 2. АВ № 584313 від 25.05.2011
Кількість відокремлених підрозділів та їх місцезнаходження

Харцизька філія Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЗЛАГОДА»

Код ЄДРПОУ 26481586

Україна, 86703, місто Харцизьк, вулиця Кондратьєва Б.В., будинок 6

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Серія СТ № 115 від 21.08.2004

Реєстраційний № 11100802

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринкуРеєстраційний № 561/1/10 від 20.07.2010р.

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Договір № 0902-ДФП від 09.02.2012р.

Період, яким охоплено проведення аудиту

З 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Дата початку проведення аудиту

20.02.2012р.

Дата закінчення

29.02.2012р.

Місце проведення аудиту

м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,будинок48, «А»


3. Обсяг перевірки
Обсяг перевірки встановлюється відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту (Рішення АПУ № 229/7 від 31.03.2011р.), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, з внесеними змінами та доповненнями, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, з внесеними змінами та доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених рішенням Аудиторської палати України № 160/05 від 02.04.2006р., Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених Розпорядженням ДКРРФПУ № 5204 від 27.12.2005р., з внесеними змінами та доповненнями, та інших нормативно-правових актів, ПОЛОЖЕННЯ щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженої Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 N 1528, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за N 53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 N 1360, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096
Аудитором перевірена наступна документація:
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ


 • баланс станом на 31.12.2011р.;

 • звіт про фінансові результати за 2011-й рік;

 • звіт про рух грошових коштів за 2011-й рік;

 • звіт про власний капітал за 2011-й рік;

 • примітки до річної фінансової звітності за 2011-й рік;Аудитор керувався законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, прийнятими в Україні нормами аудита з урахуванням міжнародних норм та стандартів.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал АТ “СК “ЗЛАГОДА” несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту (Рішення АПУ № 229/7 від 31.03.2011р.). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючі оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства « СК «ЗЛАГОДА» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

5. Розкриття інформації у фінансовій звітності
Бухгалтерський облік в АТ “СК “ЗЛАГОДА” (далі - Товариство) ведеться по журнально-ордерній формі, та, в цілому, відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV, з внесеними змінами та доповненнями, та використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, згідно Наказу Міністерства фінансів України № 291 від 31.11.1999 року.

Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 2011-му році № 33 від «22» грудня 2010-го року. Зміни до облікової політики на протязі звітного періоду не вносились.
5.1. Розкриття інформації за видами активів
5.1.1 Необоротні активи
Необоротні активи, станом на 31.12.2011р. представлені в вигляді незавершеного будівництва та основних засобів що на кінець звітного періоду становлять 377 тис. грн., що відповідає показникам балансу товариства та бухгалтерським регістрам.
Облік нематеріальних активів на підприємстві здійснюється згідно Положенню (стандарту) Бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. N 242.
Облік основних засобів, на підприємстві, здійснюється згідно Положенням (стандартом) Бухгалтерського Обліку 7 "Основні засоби", затверджений наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000р. № 92.

5.1.2. Оборотні активи
Оборотні активи, станом на 31.12.2011-го року, на підприємстві представлені в вигляді виробничих запасів, дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами, іншої поточної дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій та грошових коштів, що на кінець звітного періоду складають – 80896 тис. грн., та відповідає показникам балансу товариства та бухгалтерським регістрам.
Дебіторська заборгованість, на підприємстві ведеться згідно з П(с)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Міністерства фінансів України 08 жовтня 1999р. № 237.
Облік грошових коштів ведеться в установленому порядку. Всі банківські виписки про рух та наявність грошових коштів на протязі звітного періоду підтверджуються додатками до них.

На звітну дату Товариством сформовано витрати майбутніх періодів, що складають 32 тис. грн.
Висновок: Склад та структура активів АТ “СК “ЗЛАГОДА”, в цілому, відповідають вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

5.2. СКЛАД ТА СТРУКТУРА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.
Для забезпечення діяльності АТ “СК “ЗЛАГОДА” створено Статутний капітал, розмір якого становить 19 000 000,00,00 (Дев’ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

Статутний капітал товариства поділений на 19000000 (Дев’ятнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн.

Статутний капітал сформовано грошовими коштами відповідно до діючого законодавства України.
Висновок: Вимоги ст. 2 Закону України № 85/96-ВР від 07.03.1996р. «Про страхування» щодо порядку формування Статутного капіталу виконані.


  1. Визначення власного капіталу


Визначення власного капіталу, його структури та призначення здійснюється підприємством відповідно до діючого законодавства України.
Разом власний капітал, на кінець звітного періоду, становить – 71219 тис. грн., що складається:


 • статутний капітал – 19000 тис. грн., сплачено в повному обсязі.

 • Інший додатковий капітал – 1 тис. грн.

 • Резервний капітал – 3652 тис. грн.

 • нерозподілений прибуток( непокритий збиток) – 48566 тис. грн.


Дані показники в бухгалтерських регістрах підприємства співпадають з даними балансу.
Висновок: Розкриття інформації про власний капітал відповідає встановленим нормам, а конкретно національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
5.4. Розрахунок вартості чистих активів
Згідно розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на 31.12.2011р., вартість чистих активів становить – 71219 тис. грн.

Чисті активи більше скоригованого Статутного капіталу.
Висновок: Вартість чистих активів Товариства більша від Статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
5.5. Забезпечення наступних витрат та платежів
Забезпечення наступних витрат та платежів в Товаристві на кінець звітного періоду, представлені в вигляді страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах, що на кінець звітного періоду становить – 5420 тис. грн.

Облік страхових резервів на підприємстві здійснюється згідно „Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя”, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004-го року за № 3104 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. за № 19/10299.
5.6. Розкриття інформації про зобов’язання
Визнання та оцінка зобов’язань в звітному періоді, в цілому, здійснювалась Товариством згідно П(С)БО 11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000р. № 20.
Довгострокових зобов’язань на кінець звітного періоду не виявлено.
Поточні зобов’язання в балансі підприємства відображаються за сумою погашення та представлені в вигляді кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов’язань за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці та інших поточних зобов’язань, що на кінець звітного періоду становлять – 4666 тис. грн., що відповідає показникам балансу та бухгалтерським регістрам.

Доходи майбутніх періодів на звітну дату не формувались.
Висновок: Розкриття інформації про зобов’язання, в цілому, відповідає встановленим нормам, а конкретно національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
5.7. Облік фінансових результатів
Облік доходу від реалізації здійснюється підприємством згідно з П(с)БО № 15 „Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 29 листопада 1999р. № 290, з внесеними змінами та доповненнями.

Дохід, по бухгалтерському обліку, в звітному періоді відображається в сумі справедливої вартості отриманих активів, або тих, що підлягають отриманню.

Визначення витрат на підприємстві здійснюється з одночасним визначенням доходу та відповідає П(С)БО № 16 „Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. за № 318. Відображення витрат в бухгалтерському обліку проводилось одночасно з зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.
По висновках роботи Товариства за 2011 рік чистий прибуток становить 1756 тис. грн.
Висновок: Розкриття інформації про дохід відповідає встановленим нормам, а конкретно національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
6. Висловлення думки щодо іншої інформації, відповідно до вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1360 від 29.09.2011
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, складеною відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку станом на кінець дня 31 грудня 2011-го року, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не виявлено.
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р., з внесеними змінами та доповненнями, в звітному періоді Товариством не здійснювалось.
Аудиторами здійснено ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). Суттєвих викривлень в фінансовій звітності за 2011-й рік не виявлено.
Корпоративне управління, в тому числі стан внутрішнього аудиту в Товаристві, в цілому, відповідають Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
На протязі звітного періоду ПрАТ “ЗЛАГОДА” подавало особливу інформацію в вигляді відомостей про зміну складу посадових осіб та повідомлення про проведення загальних зборів.

Дана інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР від 10.02.2011р. та 09.03.2011р.

8. Аналіз показників фінансового стану
Для розрахунку показників фінансового стану Товариства використовувались наступні джерела інформації:
- баланс Товариства станом на 31.12.2011р. (форма №1);

- звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік (форма №2);
Економічна, фінансова стійкість та ліквідність підприємства оцінюється системою коефіцієнтів, розроблених відповідно до форм звітних даних. При розрахунку коефіцієнтів використовувались:

- «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій», затвердженої Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81;

- «Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій», затвердженої Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. № 22.


п/п

Коефіцієнти

Формула розрахунку

2010

2011

1.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)23,12

17,34

2.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності22,89

16,32

3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)0,94

0,88

4.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом21,82

15,26

5.

Коефіцієнт

рентабельності активів-

0,02

6

Коефіцієнт дебіторської заборгованості0,01

0,07

7.

Коефіцієнт зворотної платоспроможності0,06

0,14

8.

Коефіцієнт доходності0,16

0,02


У формулах розрахунку використані умовні позначення:

Ф1 – баланс, Ф2 – звіт про фінансовий результат. 1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань та становить на 31.12.2011 року 17,34. Таке значення коефіцієнту є високим і вказує, що Товариство має достатньо оборотних активів для покриття короткотермінової кредиторської заборгованості.


 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності


Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань і показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. На 31.12.2011 року він складає 16,32. Даний коефіцієнт має достатнє значення і вказує на спроможність розрахуватися за своїми зобов`язаннями.


 1. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)


Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) Товариства станом на 31.12.2011р. становить 0,88 , що є оптимальним значенням і вказує, що Товариство має високий ступінь автономності, оскільки джерела фінансування (загальна сума капіталу) на 88 % сформовані за рахунок власних коштів. 1. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом


Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як співвідношення власного капіталу до довгострокових та поточних зобов’язань і характеризує, яка частина зобов’язань може бути покрита власним капіталом. Цей коефіцієнт станом на 31.12.2011 року становить 15,26 і показує, що власний капітал Товариства в 50 раз перевищує обсяг його зобов’язань.


 1. Коефіцієнт рентабельності активів

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку або збитку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Станом на 31.12.2011 року даний коефіцієнт має значення 0,02 та вказує, що на 1 грн. вартості активів припадає 2 коп. прибутку.


 1. Коефіцієнт дебіторської заборгованості


Коефіцієнт дебіторської заборгованості розраховується як відношення довгострокових та поточних дебіторських заборгованостей до власного капіталу підприємства. На 31.12.2011 року цей коефіцієнт становить 0,07 та показує, що дебіторські заборгованості Товариства складають 7 % від власного капіталу.


 1. Коефіцієнт зворотної платоспроможності


Коефіцієнт зворотної платоспроможності розраховується як відношення загальної суми зобов’язань до власного капіталу підприємства. На 31.12.2011 року він становить 0,14, знаходиться на оптимальному рівні та вказує, що зобов’язання Товариства менше  його власного капіталу.


 1. Коефіцієнт доходності


Коефіцієнт доходності розраховується як відношення чистого прибутку до власного капіталу підприємства. Станом на 31.12.2011 року він становить 0,02 та показує, що на 1 грн. власного капіталу Товариства припадає 2 коп. прибутку.
Аналіз коефіцієнтів ліквідності показують, що Товариство має достатньо оборотних активів для покриття поточної кредиторської заборгованості.
Коефіцієнти, розраховані на базі фінансових показників звітності Товариства, знаходяться вище або в межах оптимальних значень для страхових компаній. Фінансовий стан АТ “СК“ ЗЛАГОДА” можна вважати стійким та стабільним.

"29" лютого 2012 року.

Директор АФ

«Укрфінансаудит» В.П. Збожинський
м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

Додатки:

Баланс (ф.№1) станом на 31 грудня 2011 року;

Звіт про фінансові результати (ф.№2) за 2011 рік;

Звіт про рух грошових коштів (ф.№3) за 2011 рік;

Звіт про власний капітал (ф.№4) за 2011 рік;

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.


Схожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ»
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду...
План Лекції Сутність і класифікація звітності банківських установ....
Згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України, затвердженими постановою Правління НБУ від 12....
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка