Зареєстровано в Петрівському районному управлінні юстиції Кіровоградської області


Скачати 169.69 Kb.
НазваЗареєстровано в Петрівському районному управлінні юстиції Кіровоградської області
Дата19.04.2013
Розмір169.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Петрівської районної державної адміністрації

   1. № 41Зареєстровано в Петрівському районному управлінні юстиції Кіровоградської області

26 жовтня 2012 року за № 4/437І Н С Т Р У К Ц І Я

по заповненню форм бюджетного запиту до проекту районного бюджету на 2013 рік та прогнозу районного бюджету на 2014-2015 роки

І. Загальні положення1.1. Інструкцію щодо підготовки бюджетних запитів розроблено на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів, що забезпечить єдиний підхід до всіх розпорядників бюджетних коштів щодо формування показників проекту бюджету.
1.2. Бюджетні запити розробляються головним розпорядником бюджетних коштів за участю підпорядкованих йому установ, організацій на основі їх проектів кошторисів. Бюджетні запити подаються фінансовому управлінню райдержадміністрації.

1.3. Заповнення форм бюджетного запиту дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в 2011-2012 роках по загальному фонду в розрізі економічної класифікації (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на 2013 рік у відповідність з граничними обсягами видатків на 2013 рік.

Форми бюджетного запиту на 2013 рік складаються за функціональною та повною економічною класифікацією видатків бюджету.

1.4. При заповненні форм бюджетного запиту головний розпорядник бюджетних коштів повинен керуватися наступними принципами:


бюджетні запити складаються виходячи з діючого законодавства. Не допускається включення видатків, не передбачених нормативно-правовими актами;

не допускається необґрунтоване завищення обсягів видатків без відповідних детальних розрахунків та обґрунтувань;

обрахування обсягів фінансової підтримки громадським та госпрозрахунковим організаціям здійснюється виходячи з напрямків, визначених діючим законодавством, виключно на ті видатки, виконання яких делеговано їм в установленому порядку.

Разом із бюджетними запитами обов’язково необхідно подавати детальні розрахунки та обґрунтування витрат, які планується здійснювати за кожним із напрямків використання коштів районного бюджету за відповідними формами.
1.5. Граничний обсяг видатків/надання кредитів по загальному фонду бюджету доводиться до головного розпорядника в цілому, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за функціями з урахуванням пріоритетних напрямків своєї діяльності.
1.6. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів за функціональною класифікацією повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених законодавчими та нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку району, враховувати асигнування на проведення заходів відповідно до районних програм і заходів, затверджених рішеннями районної ради та розпорядженнями голови райдержадміністрації.
1.7. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно, відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” з урахуванням внесених змін.

При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.
1.8. Форми складаються послідовно, тобто форма 2013-2 складається на підставі показників форми 2013-1, і лише після їх заповнення, в разі необхідності, заповнюється форма 2013-3.
1.9. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність до класифікації планового року: звітні дані по доходах, фінансуванню, видатках, поверненню та наданню кредитів повинні бути приведені у відповідність до класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування, функціональної, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені та з урахуванням Наказу Міністерства фінансів України 12.03.2012  № 333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 21.06.2012 № 754 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету)
1.10. Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту на 2013 рік, використовують дані звіту за 2011 рік та показники, які затверджені розписом районного бюджету на 2012 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2012р. та структурних змін у системі головного розпорядника коштів).
1.11. При розробці прогнозних показників на 2014-2015 роки слід використовувати такий середньорічний індекс інфляції: 2014 рік – 1,055 2015 рік – 1,043.

Загальний обсяг прогнозних видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на 2014 рік не повинен перевищувати доведеного граничного обсягу видатків/надання кредитів на 2013 рік з урахуванням індексу інфляції на 2014 рік, на наступний 2015 рік – не повинен перевищувати прогнозних видатків/надання кредитів загального фонду на 2014 рік з урахуванням відповідного індексу інфляції.

Усі пропозиції щодо прогнозних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні два роки, які перевищують доведений граничний обсяг загальних видатків/надання кредитів на плановий рік з урахуванням відповідних індексів інфляції, головні розпорядники заповнюють у пункті 1 Форми 2013-3.
1.12. Всі показники повинні бути відображені в тисячах гривень з округленням до десятої.
1.13. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо – в недостатніх обсягах), фінансове управління має право повернути такий бюджетний запит цьому головному розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог фінансове управління має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.
1.14. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий рік, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління, керуючись статтею 124 Бюджетного кодексу України, може складати протокол про бюджетне правопорушення згідно з наказом Міністерства фінансів від 15 листопада 2010 року № 1370, зареєстрованим у Мін’юсті від 30 листопада 2010 року № 1201/18496, і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.
1.15. У разі подання необґрунтованих або з порушенням вимог цієї Інструкції бюджетних запитів відповідні видатки можуть бути не включені до проекту районного бюджету на 2013 рік.
1.16. Відповідно до статті 76 (пункт 7 частини 1) Бюджетного кодексу України одночасно з проектом районного бюджету на 2013 рік до постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності подається інформація, наведена у формах бюджетних запитів, яка може використовуватись постійними комісіями районної ради для прийняття рішень щодо доцільності затвердження відповідних видатків.
1.17. До форм бюджетних запитів головні розпорядники коштів районного бюджету повинні подати пояснювальну записку з обґрунтуванням розподілу коштів по функціях, у тому числі подається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників в розрізі економічної структури видатків, а також розроблені заходи з економії бюджетних коштів.

ІІ. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2013 РІК: ЗАГАЛЬНИЙ (ФОРМА 2013-1)2.1. Форма 2013-1 призначена для наведення узагальненого запиту по головному розпоряднику. Вона повинна містити показники, що характеризують пропозицію головного розпорядника коштів районного бюджету щодо загального їх обсягу (з виділенням коштів загального та спеціального фондів бюджету), необхідних для забезпечення його діяльності на 2013 рік у цілому та за функціями.

Граничний обсяг видатків, що склався по рядку “Усього” (графи 9+10а) у пункті 2 форми 2013-1, у пунктах 2, 3 форми 2013-2, не повинен перевищувати доведеного фінансовим управлінням граничного обсягу видатків загального фонду на 2013 рік по головному розпоряднику в цілому.
2.2. Форма 2013-1 передбачає чітке формулювання основної мети діяльності та завдань головного розпорядника коштів, що спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку та визначені планами його діяльності на середньострокову перспективу; розподіл головним розпорядником граничних обсягів видатків/ надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та складання прогнозу видатків/ надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два роки в розрізі функцій.

Стратегічні цілі головного розпорядника – це кінцеві результати діяльності, яких необхідно досягти і які встановлюються на виконання основної мети діяльності головного розпорядника.

При визначенні стратегічних цілей кожен головний розпорядник повинен виходити зі стратегічних цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку країни, області, району та окремих галузей економіки, соціальної сфери, окреслених стратегічними і програмними документами. При цьому стратегічні цілі головного розпорядника мають бути оптимально визначені з огляду на можливі ризики виконання завдань соціально-економічного розвитку, не бути занадто віддаленими у часі та не залежати від інших причин, не пов’язаних із завданнями головного розпорядника.
2.3. У пункті 1 необхідно висвітлити мету діяльності головного розпорядника коштів та привести нормативно - правові акти, на підставі яких здійснюється його діяльність.

Мета діяльності головного розпорядника - це те, чого намагається досягнути головний розпорядник шляхом здійснення видатків по всіх функціях.

При визначенні мети діяльності на плановий рік необхідно керуватись такими критеріями:

1) у першу чергу слід враховувати визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі;

2) формулювання повинно бути чітким та лаконічним, пов’язаним з досягненням певного результату, охоплювати всю діяльність головного розпорядника та не повинно бути роздробленим та численним.
2.4. Пункт 2 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік, доведеного фінансовим управлінням, та прогноз видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два роки по функціях.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків/надання кредитів по окремих функціях у зв'язку з перерозподілом з метою збільшення видатків/надання кредитів по інших функціях, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані.
2.5. У пункті 3 потрібно ґрунтовно та в стислій формі пояснити запропонований у пункті 2 розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та на наступні за плановим два роки за функціями, вказавши його критерії.

В основу пояснень покласти аналіз результатів, що були досягнуті в попередні роки, та оцінку очікуваних результатів у поточному та плановому роках (привести вагомі аргументи щодо ефективного використання коштів, які пропонується включити до районного бюджету в межах граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду). Пояснення щодо очікуваних результатів повинні бути узгоджені із визначеною метою діяльності головного розпорядника.

Порівняти розподіл видатків/надання кредитів загального фонду за функціями на плановий рік з фактичними видатками минулого року та визначеними на поточний рік. У разі зміни пріоритетів дати пояснення щодо цих змін та привести обґрунтування проведеного перерозподілу: необхідність реалізації нової програми, прийняття нового законодавства, скорочення неефективно діючих підрозділів, зміна структури в галузі тощо.

ІІІ. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2013 РІК: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2013-2)

3.1. Форма 2013-2 є логічним продовженням форми 2013-1, оскільки повинна містити ґрунтовний виклад розподілених граничних обсягів видатків на плановий рік по кожній функції.

Форма призначена для всебічного, якісного та змістовного викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік по кожній функції для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності їх включення до проекту районного бюджету на плановий рік (визначення пріоритетності тощо), а також здійснення прогнозу надходжень спеціального фонду за відповідною функцією на наступні за плановим два роки.

Мета виконання функції – кінцевий результат, який досягається при виконанні функції, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню стратегічної мети розвитку району в середньостроковому періоді. Мета має бути чіткою, реальною та досяжною і не повинна суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли видатки по функції мають періодичний характер або прийняття нових законодавчих актів потребує внесення змін.
3.2. У пункті 2 приводяться всі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника бюджетних коштів, за джерелами їх формування:

стосовно надходжень із загального фонду бюджету: у рядку “Надходження із загального фонду бюджету” у пункті 2.1 у графах 3, 6, 9 будуть проставлені показники, які приведені у пункті 2 форми 2013-1 у рядку відповідної функції та відповідають показникам по графах 3, (6+7а), (9+10а);

у пункті 2.2 – у графах 3, 6 проставляються показники, які приведені у пункті 2 форми 2013-1 у рядку відповідно по графах 12, 13.

стосовно надходжень із спеціального фонду бюджету:

при заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України. При цьому, надходження за кодом 25020200 “Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів” можуть плануватися головним розпорядником на 2013 рік за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо);

надходження від повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком „-„ за функціями, що передбачають надходження від повернення кредитів до бюджету, які планується спрямувати в межах функції, по якій заповнюється форма 2013-2, на подальше кредитування (надання нових кредитів), або інші цілі, не заборонені законодавством, у розрізі класифікації кредитування.

Необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з показників їх фактичних надходжень за останній період (минулий та поточний роки). Обов’язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на 2013 рік, у тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість іншого майна, що здається в оренду, кількість відвідувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги.

Також потрібно змістовно пояснити мету та завдання видатків спеціального фонду, для чого вимагається:

вказати нормативно-правовий акт, яким надано повноваження на отримання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду, та визначено напрямки їх використання (на підставі якого в даний час отримуються ці кошти); пояснити джерела утворення спеціальних надходжень та основні напрямки їх використання (у тому числі за економічними статтями);

навести основні показники, які характеризують обсяг спеціальних видатків на 2013 рік (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо – порівняно із звітом за 2011 рік та планом на 2012 рік);

описати загальні напрямки використання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду у 2011 та 2012 роках.
3.3. Пункт 3 включає виклад бюджетного запиту головного розпорядника коштів за економічною класифікацією видатків по функціях.

Видатки повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).

Планування капітальних видатків необхідно здійснювати виходячи із пріоритетності та обґрунтованості потреб, діючих нормативно-правових документів, які регламентують використання капітальних видатків.

При плануванні видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування необхідно враховувати кількість наявного обладнання та ступінь його фізичного і морального зношення.

Щодо планування видатків на проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації, то насамперед необхідно враховувати наявність затвердженої проектно-кошторисної документації та ступінь готовності об’єкта. З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, перш за все, необхідно передбачити кошти на об’єкти із високим ступенем готовності.
3.4. Пункт 4 містить перелік відповідних показників за мережею, штатами та контингентами, що мають застосовуватись для визначення обсягу бюджетних коштів, необхідних для забезпечення діяльності установ, закладів та заходів, що знаходяться у віданні головного розпорядника коштів районного бюджету, по функціях (заповнюються індивідуально, в залежності від основної діяльності бюджетної установи).

У формі потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами починаючи з 2011 і до 2015 року. При цьому, кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у колонці “загальний фонд”), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у колонці “спеціальний фонд”). У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”.

У графах “затверджено” кількість установ проставляється за даними на початок року, а штатні одиниці, ставки - середньорічні.

У графах “фактично” кількість установ та фактично зайнятих штатних посад (ставок) привести за даними на кінець періоду (2011 рік - на 01.01.2012р., 2012 рік – на 01.10.2012р.) за категоріями.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у пункті 3 форми 2013 - 2.
3.5. У пункті 5 необхідно навести структуру видатків на оплату праці.

Обов’язкові виплати включають: основну заробітну плату, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

 • тарифні ставки (оклади);

 • надбавки за ранги державних службовців;

 • надбавки за вислугу років;

 • підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем);

 • надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

 • доплати за шкідливі умови праці;

 • доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці.

Інші доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, у тому числі: • доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

 • щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

 • доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

 • за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

 • доплати за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час;

 • надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови.

Премії: всі види преміальних виплат.

Матеріальна допомога: включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

 • на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

- на соціально-побутові потреби;

 • при виході на пенсію.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі та контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці. Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проекту бюджету на 2013 рік відповідні показники.

3.6. Заповнення таблиць у пункті 6 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями у 2012 році по загальному фонду в розрізі економічної класифікації, а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на 2013 рік у відповідність з граничними обсягами видатків на 2013 рік.
ІV. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2013 РІК: ДОДАТКОВИЙ (ФОРМА 2013-3)


4.1. Лише після заповнення форм 2013-1 і 2013-2, у разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на плановий рік, може бути заповнена форма 2013-3, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення (запити на збільшення видатків/надання кредитів можливі лише по функціях, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим управлінням райдержадміністрації у ході доопрацювання проекту районного бюджету на 2013 рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету на плановий рік.

При цьому, не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення граничних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду) за функціями, по яких головним розпорядником зменшено порівняно з 2012 роком обсяги видатків/ надання кредитів у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу граничного обсягу видатків/ надання кредитів у пункті 2 Форми 2013-1 з метою збільшення інших видатків/ надання кредитів.

4.2. У пункті 1 показники у графах 3, 4 ,5 повинні співпадати з показниками у графах 3, (6+7а), (9+10а) пункту 2 таблиці форми 2013-1 за відповідними функціями. У цій формі в графі 6 заповнюються тільки ті функції, які згідно з положеннями нормативно-правових актів (пункт 10 форми 2013-2) не забезпечені доведеним граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на 2013 рік і є пріоритетними, в графах 7, 8 – заповнюються тільки ті функції, які не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два роки, мають посилання на нормативний документ і є пріоритетними. Тому, в графах 6, 7, 8 проставляється лише додаткова потреба (+) до граничного обсягу на 2013 рік та прогнозного обсягу на наступні два роки, а сума в графі 6 не може перевищувати суми в графі 6 пункту 10 форми 2013-2 за відповідними функціями та кодами економічної класифікації.

У зазначеній формі бюджетного запиту обґрунтовується необхідність додаткових коштів із загального фонду на плановий рік у розрізі економічної класифікації видатків / кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти). При цьому обґрунтування має охоплювати:

обґрунтування, чому неможливо забезпечити виконання бюджетних програм у межах обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік;

аналіз впливу виділення додаткових коштів на виконання бюджетних програм у плановому році з наведенням пояснень щодо впливу на результативні показники продукту та ефективності, та наступних за плановим двох роках з наведенням конкретних очікуваних результатів.

У цьому пункті слід обов’язково проаналізувати додаткові запити порівняно з відповідними видатками / обсягами надання кредитів за минулий та поточний роки (у разі, якщо такі були).

При заповненні таблиці змін результативних показників, що характеризують виконання функцій, необхідно показати, як зміняться результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості у разі виділення додаткових коштів у плановому році.

При формулюванні наслідків слід розглянути ті, що очікуються у разі не проведення зазначених видатків / надання кредитів, та пояснити, які альтернативні заходи були здійснені головним розпорядником для забезпечення виконання функцій.
Начальник фінансового управління Г.ОвдійСхожі:

НАКАЗ «11» серпня 2011 року м. Луцьк №330 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції
Закону України «Про доступ до публічної інформації в Міністерстві юстиції», керуючись наказом Головного управління юстиції у Волинській...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Плану заходів, затверджених наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 05. 08. 2011 №324 «Питання виконання Закону...
Методичні рекомендації Організація контролю за виконанням документів...
Організація контролю за виконанням документів в Головному управлінні юстиції у Волинській області
АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ щодо організації та здійснення контролю в Головному...
Заходів Міністерства юстиції України щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України від...
Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в Петрівському...
Петрівському представництві Кіровоградської торгово – промислової палати, Петрівської районної спілки захисту та підтримки підприємництва,...
ПРИМІРНА СТРУКТУРА розділу "Регіональний розвиток" проекту обласної...
Кіровоградської області. Він межує на сході з Голованіським, на заході з Гайворонським районами Кіровоградської області, на півдні...
08 серпня 2013 року в Петрівському відділенні Олександрійської ОДПІ...
Кіровоградській області Легуна П. В. з представниками малого бізнесу. На зустрічі обговорювалося питання розвитку малого та середнього...
АНАЛІТИЧНА інформація про виконання вимог антикорупційного законодавства...
Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції”, відповідних актів Президента України, Кабінету...
ПРИЙНЯТИЙ на Установчих зборах
Зміни та доповнення погоджені в Управлінні Міністерства юстиції України в Харківській області від 30. 06. 1999 р., 26. 07 1999 р.,...
НАКА З
Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 14. 01. 2010 за №2/1465 та плану роботи Хмельницького обласного центру науково-технічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка