3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА


Скачати 136.5 Kb.
Назва3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Дата08.04.2013
Розмір136.5 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
Додаток 1

до рішення міської ради

25.12.2008 року №471-28/V

 

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд соціально-економічного

розвитку м. Синельникового

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади міста Синельникового.

 1.2. Фонд утворюється з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста Синельникового.

1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями міської ради.

1.4. До сфери регулювання цього Положення не входять питання, пов’язані з залученням та використанням коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста Синельникового, які визначаються окремим порядком згідно з додатком 2.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
2.1. Зазначені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

2.1.1. Соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

 2.1.2. Вартість будівництва – сума витрат на будівництво (розширення) Об’єкту або показник опосередкованої вартості спорудження 1м кв. об’єкту будівництва в Дніпропетровській області, який періодично встановлюється Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, що множиться на загальну площу об’єкта будівництва;

2.1.3. Об’єкт нерухомого майна ( нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

2.1.4. Плата за право довгострокової оренди – кошти, що сплачується переможцями конкурсів та аукціонів на набуття права оренди земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста;

2.1.5. Плата за пріоритетне право забудови – кошти, що сплачується переможцями конкурсів на визначення генерального підрядника щодо спорудження об’єктів, замовником за якими є виконавчі органи міської ради;

2.1.6. Реєстраційний внесок – кошти, що сплачуються покупцями земельних ділянок і об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста, та спрямовуються на покриття витрат з організації і проведення конкурсу.

 

3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
3.1. Фонд створений і діє відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про планування і забудову територій”, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” Закону України від 16.09.2008 року №509-ІУ “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” та Наказом міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.09.2008 р. №427 ”Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України”.

 

4. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ
4.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок надходжень від суб’єктів господарювання, громадян та громадських організацій:

4.1.1. Добровільні пожертви і внески;

4.1.2 Інші надходження, визначені рішеннями міської ради, крім податків та зборів, які включені в Закон України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року № 1251 – ХІІ та Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 року № 56 – 93.

4.1.3. Кошти пайової участі(внески) замовників(забудовників) будівництва на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

4.1.4. Сплата реєстраційного внеску за участь в конкурсах та аукціонах з продажу земельних ділянок чи об’єктів нерухомості, є обов’язковими умовами участі у відповідних конкурсах чи аукціонах. Реєстраційний внесок за участь у конкурсі (аукціоні) сплачується на розрахунковий рахунок організатора відповідного конкурсу (аукціону), а організатор конкурсу, за утримання 20 відсотків отриманої суми, перераховує його до Фонду.

4.1.5. Плата за право довгострокової оренди земельних ділянок і об’єктів нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, плата за пріоритетне право забудови земельних ділянок в межах центральної економіко-планувальної зони міста, є додатковими умовами участі у відповідних конкурсах, які проводяться за рішенням Синельниківської міської ради.

4.2. Перерахування суб’єктами господарювання та фізичними особами коштів згідно цього Положення здійснюється за відповідними договорами на рахунок в управлінні державного казначейства в м.Синельниковому.

4.3. Невикористані протягом року кошти Фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.

 

5. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
5.1. Кошти Фонду мають цільовий характер та прогнозуються при складанні бюджету у бюджетний період у відповідності до укладених договорів або при внесенні змін до бюджету.

5.2. Видаткова частина Фонду спрямовуються на такі потреби:

5.2.1.

Створення і розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста , в т.ч. придбання основних фондів.

 

5.2.2.

Створення і розвиток соціальної інфраструктури міста

 

5.2.3.

 

5.2.4.

 

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста.

Проведення робіт з благоустрою міста, впорядкування територій, ремонту доріг, інженерних мереж і споруд

 

5.3. Кошти, що надійдуть за цільовим призначенням витрачаються виключно на визначені цілі.

5.4. Розподіл коштів за основними напрямами використання та визначення головних розпорядників проводиться виходячи з фактично отриманих сум, враховуючи залишок коштів на початок року та кошторисів на їх використання.

5.5 Кошти, отримані як пайова участь(внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. (поз. 5.2.1.,5.2.2, видаткової частини фонду).

5.5. Видатки з Фонду обліковуються на рахунку в відкритому в управлінні державного казначейства в м Синельникове.

 

6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
6.1. Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів Фонду здійснюється Управлінням державного казначейства в м.Синельникове за правилами установленими Державним казначейством України. Управління державного казначейства подає фінансовому управлінню звіти про виконання міського бюджету, в якому надходження і використання коштів Фонду відображається окремими рядками.

6.2. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямами використання коштів здійснюється головними розпорядниками коштів, згідно з чинним законодавством..

6.3. Оперативний облік надходжень до Фонду та використання його коштів здійснюється фінансовим управлінням міської ради.

6.4. Річний звіт про використання коштів Фонду складається по закінченні календарного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету за відповідний рік.

6.5. Перевірки правильності використання коштів Фонду проводяться головним розпорядником за окремими дорученнями, іншими органами – за дорученням або згодою міської ради.

6.6. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюють постійні депутатські комісії міської ради. Інформація про використання Фонду надається постійним депутатським комісія фінансовим управлінням один раз на квартал.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно міською радою.

7.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати міської ради.

7.3. Залучення коштів замовників будівництва, що здійснюють будівництво в м. Синельниковому, в якості пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури міста здійснюється на підставі договору .

7.4. Повноваження на підписання договорів про участь у соціально-економічному розвитку міста надається міському голові та першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

7.5. У випадку внесення змін до чинного законодавства (в т.ч. щодо граничного розміру залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів) відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.М.Матвєєв

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

25.12.2008 року №471-28/V

 

Порядок

залучення коштів замовників (забудовників)

на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

міста Синельникового

 

Розділ 1. Загальні положення

Завданням Порядку є залучення коштів замовників (забудовників) на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Синельникового (далі – Порядок) є визначення:

- розмір пайової участі(внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Синельникового (далі – пайової участі(внеску), порядку його визначення та сплати;

- суб’єктів, що здійснюють перерахування пайової участі(внеску);

- об’єктів, по яким здійснюється нарахування коштів пайової участі(внеску)

- порядок перерахування коштів до міського бюджету.

 

Розділ 2. Визначення термінів
Терміни, що вживаються в Порядку, мають таке значення:  

Пайова участь (внесок)- сума коштів, що підлягає відрахуванню замовником (забудовником) в міський бюджет для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Синельникового;

Замовник (забудовник) - фізична або юридична особа, що має у власності або користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови або зміни( у тому числі шляхом знесення ) об’єкта містобудування;

Забудова територій - діяльність замовника (забудовника), що полягає в розміщенні та здійсненні будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво).

Намір забудови ( земельної ділянки, території)- заява (клопотання) фізичної або юридичної особи, подана в встановленому законодавством порядку щодо забудови земельної ділянки або певної території із зазначенням призначення будівлі, споруди та орієнтовних характеристик забудови.

 Об’єкт містобудування - будівля, чи споруда з інженерним обладнанням, інженерні мережі та комунікації або частина такої будівлі чи споруди, а також комплекси з певними будівельними та виробничими показниками і призначеннями, відкриті майданчики, зокрема: літні майданчики, автостоянки, склади, ринки, виставки та інші, на будівництво(розширення, реконструкцію, капітальний ремонт або консервацію) якого складається окремий проект (самостійний кошторис) та надається дозвіл на будівництво.

Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних засобів, споруд та комунікацій, що забезпечують функціонування об’єктів господарського, соціального та культурного комплексу міста та надання підприємствами комунальної власності послуг суб’єктам господарювання та населенню.

Будівля – споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Споруда – будівельна система, пов’язана з землею, яка створена з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Мала архітектурна форма – невелика одноповерхова споруда, яка виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без облаштування фундаментів.
 Соціальне житло – житло всіх форм власності(крім соціальних гуртожитків),із житлового фонду соціального призначення, що безплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Нове будівництво – будівництво основних та допоміжних будівель та споруд або їх комплексів з заданими техніко-економічними показниками та призначенням, що споруджуються по єдиному проекту у першу та наступні черги, на визначених для цього нових площах, або тих, що звільнені від наявних будівель.

Розширення – будівництво додатково до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються у рамках єдиного комплексу по окремим проектам, що веде до збільшення будівельних габаритів об’єкту, або покращенню його техніко-економічних показників.

Реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних з поновленням або покращенням експлуатаційних показників, або з використанням об’єкту по новому призначенню, в межах існуючих будівельних габаритів.

Капітальний ремонт - комплекс будівельних робіт, пов’язаних з поновленням або покращенням експлуатаційних показників, з заміною або поновленням несучих та огороджуючи конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкту та його техніко-економічних показників.

Реставрація – повне або часткове поновлення пошкоджених або втрачених будівельних та художніх характеристик об’єктів у первинному або відновленому вигляді.

Консервація - комплекс будівельних робіт, направлених на збереження об’єкту, по якому припинено або не проводиться будівництво, на певний час.

Перепланування - комплекс будівельних робіт, пов’язаних з поновленням або покращенням експлуатаційних показників, без заміни або поновленням несучих та огороджуючи конструкцій та інженерного обладнання, без зміни будівельних габаритів об’єкту та його техніко-економічних показників, (зміна дверних та віконних шибок, облаштування тимчасових не несучих перегородок, тощо).

 

Розділ 3. Перелік Замовників (забудовників), що сплачують суми пайової участі(внеску) .
 Суми пайової участі(внеску) сплачують Замовники (забудовники), які:

- здійснюють на території міста будівництво Об’єктів містобудування;

- погоджують у судах документи на самовільно збудовані Об’єкти.

 

Розділ 4. Перелік Об’єктів, при будівництві яких Замовники (забудовники) не залучаються до пайової участі( внеску).
 До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

 - об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

       - будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється на конкурсній основі;

- об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених, або руйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій.

 

Розділ 5. Визначення розміру пайової участі (Внеску), його нарахування та сплати.
Величина Пайової участі (внеску) розраховується згідно наданої та зареєстрованої заяви Замовника (забудовника), виходячи з розміру відсотків від загальної вартості будівництва, зазначеної у представленій проектно-кошторисній документації Об'єкта містобудування у розмірах (обсягах), зазначених у додатку 1 до Порядку.

         Сума Пайової участі(внеску) у разі погодження документів на самовільне будівництво, визначається за проектно-кошторисною документацією, а за її відсутності, виходячи з прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла у Дніпропетровській області затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.09.2008 р. №427 “Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2009 р.”, в сумі передбаченої в додатку 1 до Порядку.

Сума Пайової участі(внеску) коригується під час введення Об'єкта в експлуатацію в разі збільшення фактичної вартості, фактичної площі над розрахунковими. Для цього Замовник (забудовник) зобов'язаний надати відділу соціально-економічного розвитку довідку про фактичні витрати по Об`єкту, погоджену постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Нарахування суми Пайової участі (внеску), який оформлюється Розрахунком, проводить відділ соціально-економічного розвитку на стадії:

- узгодження проекту будівництва та до надання дозволу на будівництво;

- у разі погодження документів на самовільно збудовані Об’єктивна стадія попереднього розгляду справи в суді.

Для визначення розміру Пайової участі(внеску) під час підготовки висновку на будівництво Замовник (забудовник) зобов’язаний надати до відділу соціально-економічного розвитку міської ради:

1. Відповідним чином зареєстровану заяву про укладення договору.

2. Техніко-економічні показники по Об’єкту згідно із затвердженою формою (додатки 2 і 3 до Порядку) з підписами Замовника (забудовника) та проектної організації, завірені печатками та погоджені постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста та фінансів, споживчого ринку, сфер послуг й захисту прав споживача.

3. Копію документу, що підтверджує право власності або користування на землю (за наявності).

4. Містобудівне обґрунтування (за наявності, для ознайомлення).

5. Копію ліцензії проектної організації (на вимогу відділу соціально-економічного розвитку )

6. Копію проектно-кошторисної документації.

- Розмір пайової участі(внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів.

 

Розділ 6. Порядок розрахунків.
1. Сплата здійснюється Замовником (забудовником) грошовими коштами до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Синельникового.

Замовник (забудовник) зобов’язаний перерахувати не менше 30% від загальної суми нарахованого Пайової участі (внеску) (окрім Об’єктів самовільного будівництва), в міський бюджет до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, до прийняття відповідного рішення виконкому міської ради по Об’єкту. Залишок коштів перераховується по зазначеному у договорі графіку до введення Об’єкта в експлуатацію та прийняття відповідного рішення виконкому міської ради про затвердження акта державної приймальної комісії по Об’єкту.

У разі відмови в прийнятті відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради чи міською радою, перераховані кошти повертаються протягом 20 робочих днів з моменту отримання виконавчим комітетом міської ради від Замовника (забудовника) заяви.

3. Замовник (забудовник) зобов’язаний перерахувати 100% від загальної суми Пайової участі(внеску) у випадку самовільного будівництва на стадії попереднього розгляду справи у суді.

 

Розділ 7. Укладення договору.
1.   При згоді сторін між Виконавчим комітетом міської ради та Замовником (забудовником) укладається Договір, яким визначається:

- Розмір пайового внеску;

- порядок та терміни (графік) оплати пайового внеску

- відповідальність сторін;

2.     Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на виконання будівельних робіт .

3.                     Договір вважається таким, що втратив чинність після затвердження виконавчим комітетом міської ради Державного Акта про прийняття Об’єкту в експлуатацію та сплати Замовником (забудовником) суми пайової участі (внеску).

4.     Договір між Виконавчим комітетом міської ради та Замовником (забудовником) у разі погодження документів на самовільно збудовані Об’єкти укладається в період попереднього розгляду справи суді.

5.     Спори, пов’язані з пайовою участю(внеском) у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста, вирішуються судом.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                А.М.Матвєєв

                  

Схожі:

Законодавча база
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавча база щодо укладання договорів
Базисні умови поставки згідно з Міжнародними правилами тлумачення термінів «Інкотермс»
1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Правила дорожнього руху б Стандарти, укази в Санітарні норми г Будівельні норми д Пожежні норми е КЗпП
Законодавча база пенсійного забезпечення 42
Додаткову інформацію з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення також можна отримати на Веб-сайті Міністерства
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання...
Законодавча влада в Українi
У системі розподілу влади обов‘язковою складовою є законодавчий орган, який з додержанням спеціальної процедури приймає найважливіші...
3. Законодательная база инновационной деятельности в Украине
Интеллектуальная собственность в Украине: законодательная база, проблемы, пути реализации
Підготовлений портфель бізнес-проектів для інвесторів
Ця база даних має на меті деталізувати інвестиційні можливості, щоб максимально об’єктивно представити місто як об’єкт для інвестицій....
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ Законодавча техніка для студентів...
Навчальна дисципліна “Законодавча техніка” для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка