Які методи дослідження дисципліни Ви знаете?


Скачати 128.15 Kb.
НазваЯкі методи дослідження дисципліни Ви знаете?
Дата22.02.2016
Розмір128.15 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Економіка > Вопрос
Питання модулів з навчальної дисципліни

«Економіка та організація аграрного виробництва»
Питання до 1 модуля


 1. Назвіть особливості с.г. виробництва.

 2. Які методи дослідження дисципліни Ви знаете?

 3. Охарактеризуйте 1 сферу АПК.

 4. Охарактеризуйте 2 сферу АПК

 5. Дайте характеристику 3 сфери АПК.

 6. Охарактеризуйте виробничу і соціальну сферу АПК.

 7. Які Ви знаєтеособливості землі?

 8. Земельний фонд України.

 9. Дайте визначення поняттю,,земельний кадастр,,

 10. З яких розділів складається земельний кадастр?

 11. Назвіть показники ефективності використання землі.

 12. Охарактеризуйте трудові ресурси сільского госпдарства.

 13. Що таке продуктивність праці?

 14. Які ви знаєте проказники продуктивності праці ?

 15. Як здійснювалось паювання землі?

 16. Що таке основні фонди?

 17. Як класифікуються основні фонди?

 18. Як можуть бути оцінені основні фонди?

 19. Що таке оборотні фонди?

 20. Як класифікуються оборотні фонди.

 21. Які ви знаєте показники використання та економічної ефективності основних засобів.

 22. Яке значення енергетичних ресурсів для сільского господарства.

 23. Охарактеризуйте суть інтенсифікації.

 24. Які ви знаєте типи підприємств?

 25. Охарактеризуйте спеціалізацію сільського гсподарства.

 26. Охарактеризуйте інвестиції.Питання до модуля 2. 1. Поясність суть відтворення в сільскому господарстві.

 2. Як визначити рівень товарності?

 3. Що таке собівартість ?

 4. Які ви знаете види собівартості?

 5. Як класифікуються операційні витрати?

 6. Як класифікуються витрати?

 7. Поясніть суть постійних і змінних витрат.

 8. Яка методика визначення собівартості зернових культур?

 9. Розкажіть про ціни і їх роль в сільскогосподарському виробництві.

 10. Які ви знаете принципи ціноутворення?

 11. Охарактеризуйте оптові ціни.

 12. В чому полягає суть ефективності виробництва?

 13. Які ви знаете показхники ефективності виробництва?

 14. Що таке рентабельність виробництва?

 15. Які ви знаете шляхи підвищення рентабельності виробництва?

 16. Охарактеризуйте економіку зерногого підкомплексу.

 17. Охарактеризуйте економіку цукробурякового підкомплексу.Питання до модуля 3. 1. Охарактеризуйте підприємсво і його основні ланки.

 2. Які ви знаєте типи підприємств?

 3. Охарактеризуйте господарські товариства.

 4. Охарактеризуйте приватні підприємства

 5. Охарактеризуйте акціонерні товариства.

 6. Які основні принципи і шляхи створення СФГ?

 7. Як здійснювалось розпаювання землі?

 8. Як здійснювалось розпаювання майна?

 9. Які ви знаєте установчі документи і дайте їм коротку характеристику?

 10. Як здійснюється державна реєстрація підприємств?

 11. Охарактеризуйте машино-тракторний парк.

 12. Яку ви знаета методику обгрунтування потреби в техніці?

 13. Як визначити потребу в ПММ?

 14. Які функції виконує нафтогосподарство?

 15. Поясніть суть лізингових операцій.

 16. Охарактеризуйте оперативний і фінансовий лізинг.

 17. Охарактеризуйте організацію технічного сервісу.

 18. Поясніть види біржових угод?

 19. Що таке товарна біржа і які функції вона виконує.

 20. Суть раціональної організації праці та її принципи.

 21. Які ви знаєте форми організації праці?

 22. Що таке нормування праці?

 23. Які ви знаєте види норм?

 24. В чому суть тарифної системи в сільському господарстві?

 25. Поясніть суть оплати праці та її принципи.

 26. Які ви знаєте форми і види оплати праці?

В чому суть атестації робочого місця?

Питання до модуля 4


 1. В чому суть планування та його основні завдання?

 2. Охарактеризуйте принципи планування.

 3. Охарактеризуйте нормативний метод планування.

 4. В чому суть балансового методу планування?

 5. З яких планів складається внутрішньогосподарське планування?

 6. Яке завдання оперативного планування?

 7. Які особливості оперативного планування в сільскому господарстві?

 8. Охарактеризуйте робочі плани по періодам робіт в рослинництві?

 9. В чому суть господарського розрахунку?

 10. Охарактеризуйте принципи господарського розрахунку?

 11. в чому суть комерційного розрахунку?

 12. Дайте характеристику виробничої програми госпрозрахункового підрозділу.

 13. Охарактеризуйте суть орендних відносин.

 14. Поясніть організацію оперативного контролю госпрозрахункових витрат.

 15. Які розділи включає річний план сільськогосподарського підприємства?

 16. Охарактеризуйте систему ведення господарства.

 17. Охарактеризуйте систему рослинництва.

 18. Дайте харак еристику системі тваринництва.

 19. Охарактеризуйте організацію земельної території.

 20. Що таке землеустрій?

 21. Як здійснюється планування врожайності ?

 22. Поясніть суть технологічної карти в рослинництві.

 23. Охарактеризуйте баланс продукції рослинництва.

Питання до модуля 5 1. Поясніть суть кормової бази.

 2. Охарактеризуйте принципи кормової бази господарства.

 3. Які ви знаете види кормів?

 4. Які ви знаета способи планування потреби в кормах?

 5. Розкажіть про форми організації праці в кормовиробництві.

 6. Охарактеризуйте польове кормовиробництва.

 7. Як здійснюється заготівля силосу?

 8. Охарактеризуйте лукопасовищне кормовиробництво ?

 9. Що таке відтворення стада ?

 10. Охарактеризуйте оборот стада.

 11. Охарактеризуйте технологічну карту в тваринництві.

 12. Які є види свинарських підприємств?

 13. Які ви знаєте способи утримання ВРХ?

 14. Які ви знаете типи скотарських підприємств?

 15. Як здійснюється підготовка і роздача кормів ?

 16. Які ви знаєте способи утримання свиней?

 17. Які вимоги ставляться до формування отари овець?

 18. Які ви знаєте способи утримання птиці?

 19. Які вимоги ставлять до зберігання зерна?

 20. Які технологічні схеми переробки зерна на борошно?

 21. Наведіть схему переробки цукрових буряків.

 22. Які основні виробничі процеси виконують при переробкі молока?


Питання до модуля 6


 1. В чому суть менеджменту?

 2. Які принципи менеджменту ви знаєте?

 3. Охарактеризуйте функцїї менеджменту?

 4. Поясність суть адміністративних методів управління.

 5. Охарактеризуйте економічні методи управління.

 6. Поясніть суть соціально-психилогічних методів управління.

 7. Як класифікуються управліянькі рішення?

 8. Охарактеризуйте типи трудової поведінки.

 9. Які вимоги ставляться до менеджерів?

 10. Що таке конфлікт і конфліктна ситуація ?

 11. Які ви знаєте методи вирішення конфліктів ?

 12. Охарактеризуйте авторитарний стиль керівництва.

 13. Охарактеризуйте демократичний стиль керівництва.

 14. Дайте характеристику ліберальному стилю керівництва.

 15. Як здійснюється управління в АТ?

 16. В чому суть маркетингу?

 17. Які ви знаєте основні поняття маркетингу?

 18. Охарактеризуйте концепції маркетингу.

 19. Охарактеризуйте види маркетингу.

 20. Які основні принципи маркетингу ви знаєте?


Питання до модуля 7


 1. В чому суть маркетингової товарної політики?

 2. Охарактеризуйте товари повсякденногоо попиту.

 3. Охарактеризуйте товари старанного вибору.

 4. Дайте характеристику особливим товарам.

 5. Дайте характеристику життевому циклу товару.

 6. В чому полягає суть розробки нових товарів.

 7. Які ви знаєтетипи ринків ?

 8. Коротко охарактеризуйте етапи процесу ціноутворення.

 9. Поясність еластичність попиту.

 10. Які ви знаєте цінові стратегії?

 11. В чому суть підприємництва ?

 12. Охарактеризуйте суб*єкти підприємництва.

 13. На яких принципах базується підприємництво ?

 14. Охарактеризуйте розвиток і становлення підприємництва.

 15. Які ви знаєте рушійні сили підприємництва?

 16. Якими якостями повинен володіти підприємець?

 17. Які ви знаєте етичні норми фірми?

 18. Які вимоги ставляться до одягу підприємців?

 19. Охарактеризуйте етикет службових відносин.

 20. Як правильно провести переговори?

 21. З яких розділів склалається бізнес-план?Питання до модуля 8.


 1. Яке значення і роль бухгалтерського обліку?

 2. Які ви знаета методи бухгалтерського обліку?

 3. Що ви знаете про реквізити документів ?

 4. Як здійснюється організація первинного обліку з підзвітними особами?

 5. Як здаіснюється первинний облік роботи МТП?

 6. Як здійснюється облік основних засобів?

 7. Як здійснюється облік вантажного транспорту?

Які ви знаета показники аналізу роботи МТП

Питання до екзаменів

з навчальної дисципліни

« Економіка та організація аграрного виробництва»


 1. Сучасні проблеми розвитку агропромислового виробництва.

 2. Організація товарної біржі. Види біржових угод.

 3. Поняття і структура АПК.

 4. Методи планування .

 5. Суть витрат і собівартості продукції. Види собівартості.

 6. Поняття ризику та його види.

 7. .МТП та ефективність його використання.

 8. Суть , принципи і завдання маркетингу.

 9. Продуктивність праці та методика її визначення.

 10. Етапи ціноутворення.

 11. Суть кооперування та інтеграції виробництва.

 12. Тарифна система та її елементи.

 13. Організація матеріально-технічного постачання.

 14. Методика обгрунтування потреби в техніці.

 15. Особливості землі та показники економічної ефективності використання земельних ресурсів.

 16. Лізинг та його види.

 17. Види цін.

 18. .Первинний облік запасів.

 19. Охарактеризуйте селянське (фермерське ) господарство.

 20. Організація виробництва озимої пшениці.

 21. Суть інтенсифікації та показники інтенсифікації.

 22. Форми і ситеми оплати праці.

 23. .Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

 24. Методи управління.

 25. Трудові ресурси і показники ефективності їх використання.

 26. Охарактеризуйте акціонерні товариства.

 27. Охарактеризуйте галузеву структуру АПК.

 28. . Форми організації праці в умовах ринку.

 29. Охарактеризуйте приватні підприємства.

 30. Концепції маркетингу.

 31. Охарактеризуйте операційні витрати.

 32. Система внутрішньогосподарсьикх планів

 33. Суть інтенсифікації. Показники рівня та економічної ефективності інтенсифікації.

 34. Організація виробництва цукрових буряків.

 35. .Класифікація витрат.

 36. Умови праці:психофізіологічні,санітарно-гігієнічні та естетичні.

 37. Поняття ефекту та ефективності виробництва.

 38. Суть маркетингової товарної політики. Класифікація товарів

 39. Особливості аграрного сектора економіки.

 40. Суть , суб‘єкти та принципи підприємницької діяльності.

 41. Охарактеризуйте організаційно-економічні основи партнерства.

 42. Державна реєстрація підприємництва.

 43. Земельний кадастр.

 44. Види норм праці.

 45. Поняття про ціну та її функції.

 46. Охарактеризуйте ситему рослинництва і тваринництва.

 47. Спеціалізація сільского господарства.Види спеціалізації.

 48. .Принципи і функції менеджменту.

 49. Продуктивність праці та методика її визначення.

 50. Державна реєстрація підприємництва.

 51. Ліцензування підприємницької діяльності.

 52. Тарифна система та її елементи.

 53. Охарактеризуйте показники ефективності використання землі.

 54. Оплата праці та її принципи.

 55. Основні фонди і показники їх забезпеченості.

 56. Суть і принципи кормової бази.

 57. Енергетичні ресурси аграрного підприємства.

 58. Облік з підзвітними особами.

 59. Охарактеризуйте змінні і постійні витрати

 60. .Економічний зміст господарського розрахунку., та його принципи.


Задачи до екзаменів

з навчальної дисципліни

« Економіка та організація аграрного виробництва»


 1. Задача. Визначити показники забезпеченості основними фондами. Площа сільськогосподарських угідь -2900 га. Середньорічна чисельність працівників- 910 осіб, середньорічна вартість виробничих фондів – 1797600 гон.

 2. . Розрахувати рівень рентабельності виробництва молока.

Реалізовано 3720 ц молока. Собівартість 1 ц молока склала 110 грн., ціна реалізації за 1 ц 220 грн.

 1. Задача.Визначити спеціалізація господарства. Реалізовано продукції на суму : зернобобові-563000грн.,цукровий буряк -25700 грн.,соняшник – 156000грн.,молоко- 686200 грн., м‘ясо ВРХ -467900 грн.

 2. Задача. Визначити показники ефективності використання основних фондів. Вартість валової прдукції становить 2696000грн..Середньорічна вартість основних виробничих фондів 3689000грн.

 3. .Задача. Визначити показники забезпеченості енергетичними ресурсами. Кількість енергетичних потужностей – 91216 к.с. Площа ріллі -1130 га. Середньорічна чисельність працівників – 918 осіб.

 4. Задача. Визначити показники ефективності використання землі. Загальна земельна площа – 1200га, площа с.г. угідь -1050 га, площа ріллі -890 га. Вироблено молока -1056 ц , м‘яса свиней- 890 ц. Одержано валового доходу – 789 тис.грн.

 5. Задача. Визначити оплату праці тракториста-машиніста 1 класу при культивації озимої пшениці на площі 12 га. Норма виробітку – 9,7 га..Тарифна ставка згідно розряду роботи – 85 ,96 грн.

 6. Задача. Визначити необхідну кількість механізаторів у складі бригади, якщо планові затрати механізованої праці за технологічними картами становлять 15820 годин , фонд робочого часу одного механізатора – 1850 годин.

 7. .Задача. В тваринництві після впровадження нової системи машин на МТФ річні затрати праці склали – 25520 люл.год., а до впровадження – 38325 люд.год. . Річний фонд часу одного працівника – 1850 годин. Визначити кількість вивільнених працівників.

 8. .Задача. В господарстві вироблено валової продукції : оз. шен.- 2652 ц, цукр.буряків – 2920 ц, овочів – 820 ц, молока 2995 ц.Реалізовано продукції: оз. шен. -2056 ц,цукр.буряків - 2920 ц,овочів – 690 ц,молока – 2560ц. Визначити рівень товарності по окремим галузям.

 9. Задача. За планом у господарстві потрібно зорати – 1380га зябу за 12 днів. Обчислити потребу в тракторних агрегатах МТЗ -80 і плуга П-5-35 та норми виробітку за зміну ,якщо час основної роботи – 5,8 годин, швидкістьруху агрегату – 5,4 км.за годину, ширина захвату одного корпуса – 35 см, коефіціент змінності – 1,5.

 10. Задача. Визначити кількість нормо-змін , затрати праці і оплату праці при боронуванні посівів. Площа 300га,норма виробітку – 30,5 га, розцінка за норму – 85,96 грн.

 11. Задача. Визначити потрібну кількість тракторів для бригади, за якою

закріплено сівозмінну площу 1820 га. Для господарств Лісостепової зони

України на 1000 га посівів слід мати : 18,87 трактора в еталонному

вимірюванні; 17,4 – у фізичних одиницях, з них 5,5 –загального призначення,

а 11,9 – універсально –просапних.
14. Задача. Визначити прибуток і рівень рентабельності від продажу соняшнику

на біржі ,якщо його буде реалізовано 1080 ц,виробнича собівартість 1 ц

соняшнику 95 грн,затрати з реалізації 1 ц соняшника – 2,50 грн.Ціна на біржі

на період продажу становить 1 ц -125 грн.
15. Задача. Підрядний колектив вирощує зернові культури на площі – 200 га. Планова урожайність – 38 ц\га.Оплата потарифу-34000грн.,доплата за продукцію – 20%.Визначити акордну розцінку за 1 ц продукції.
16. Задача. Визначити потребу в ПММ . Витрати основного палива

на 1 га – 2.5 кг.Площа – 120 га. Витрати мастильних матеріалів в відсотках

до основного палива : моторне масло – 5%,трансмісійне – 0,3 %, пластичні

мастила – 0,3 % , пусковий бензин – 1 % 1. Задача. Добовий обсяг робіт - 20т ,кількість днів роботи за рік- 210 , продуктивність машини- 6 т, потужність двигуна- 22 кВт. Визначити кількість годин роботи за добу, рік і витрати електроенергії за рік.
 1. Задача. Визначити норму виробітку на оранці грунту агрегатом у складі трактора К-700,плуга ПН-8-з5. Робоча ширина захвату – 2,92 м , робоча швидкість руху агрегату – 8,7 км\год , тривалість зміни- 420 хв., коефіціент використання робочого часу – 0,8.
 1. Розрахувати вихід готової продукції і планову собівартість 1 ц м‘яса в забійній масі ВРХ, якщо буде здано на забій 20 голів. Жива маса 1 голови – 4 ц , вихід м‘яса -52%, вартість сировини – 28200 грн. Затрати по забою -3000ц.

 2. Задача . Розрахувати норму виробітку за зміну та визначити кількість

агрегатів на посіві озимої пшениці.Ширина захвату агрегата 10,8 м ,

швидкість руху агрегату 6 км,тривалість часу основної роботи 4,9 год. Площа

1400 га , роботу необхідно виконати за 8 днів , коефіцієнт змінності – 1,5 ,

коефіцієнт технічної готовності – 0,8.3адача. Розрахувати потребу в кормах для поголів*я тварин на комплексі -

800 голів.Середній надій на корову 35 ц, витрати на 1 ц молока – 1,3 ц

корм.од..Структура річного раціону для стаду корів : концентровані – 23

%,сіно -13,3 % , грубі -7,7 %,трав*яне борошно – 9 %,силос – 19 % , кормовий

буряк – 7 %, зелені корми – 21 %.

22. Визначити оплату праці тракториста –машиніста 1 класу з

відрахуваннями.Змінна норма виробітку 38,1 га. Робота тарифікується по 5

розряду з тарифною ставкою 85,90 грн. В господарстві прийнято доплату за

якість роботи – 15 %.Фактично виконано 39 га.


 1. изначити собівартість 1 ц привісу свиней. Валовий приріст за рік склав -2337 ц. Річні затрати на утримання поголів‘я -1523720грн. Вартість гною – 152600грн.
 1. Задача. Визначити виручку від реалізації вирощеного бичка. Громадянин реалізував бичка масою 300 кг на ринку, вихід забійної маси становив 55 %. Відстань до райцентру 35 км, транспортні витрати на 1 км перевезення становлять 8,10 грн., ринковий збір за реалізацію бичка в м’ясному павільйоні склав 220 грн. Середня реалізаційна ціна за 1 кг яловичини становить 43,50 грн


25. Задача.Визначити оплату праці тракториста – машиніста 1 класу на збиранні жита. Фактично виконано 15 га. Змінна норма виробітку 13,1 га. Розцінка за норму 31,46 грн.


  1. Задача.Розрахувати акордну розцінку за 1 ц продукції. Планова площа – 150 га. Плановий валовий збір 4500 ц. Фонд оплати праці 78900грн.,доплата за продукцію – 20 %.  1. Задача. Визначити потребу в ПММ. Площа 220га. Витрати основного палива на 1 на – 12,5 кг. Мастильних матеріалів в відсотках до основного палива :моторного масла-5%,трансмісійне масло – 0,3 %, пластичні мастила – 0,25 %,пусковий бензин – 1 %.

  2. Задача. Визначити річні затрати праці і оплату праці обслуговуючому персоналу при подрібненні коренплодів ІКМ –Ф-10 .Обсяг роботи за добу- 25 т , продуктивність машини -1о т \год.,кількість днів роботи за рік -210 , розцінка за 1 годину-9,30 грн.

.

29. Задача. Розрахувати потребу в кормах для поголів*я тварин на комплексі -

400 голів.Середній надій на корову 35 ц, витрати на 1 ц молока – 1,3 ц

корм.од..Структура річного раціону для стаду корів : концентровані – 23

%,сіно -13,3 % , грубі -7,7 %,трав*яне борошно – 9 %,силос – 19 % , кормовий

буряк – 7 %, зелені корми – 21 %.

30 .Визначити потребу в кормах. Середньорічна кількість корів -580 гол,нетелів -360 голів ,свиней -830 голів. Коефіцієнт переводу в умовне поголів‘я: корови- 1,0 , нетелі- 0,61 , свині – 0,47.Річна норма витрат кормів на одну умовну голову – 35 ц.к.од.

Схожі:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Медичні факультети
...
Тема Сутність педагогічного дослідження
На практиці, як правило, дослідник використовує як теоретичні, так і емпіричні методи дослідження. Таке дослідження прийнято називати...
Практичні заняття, їх тематика та обсяг
Методи дослідження спілкування та міжособистісної взаємодії. Вивчення особистісно-комунікативних властивостей. Методика діагностики...
Методи політології
Сучасна політологія використовує різнобічні теоретичні, філософські, загальнологічні та емпіричні методи дослідження
Перелік питань до екзамену
Дослідження слова в лексикології. Два головні підходи до вивчення мови (синхронія та діахронія). Лексична система і методи дослідження...
1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Що корисного дає для економічного дослідження використання кількісних методів в економіці?
Основними напрямками використання кількісних методів є – методи економіко-математичного моделювання та методи статистичного аналізу....
SI28 НОВІТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЧАСОВИХ РЯДІВ
НОВІТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЧАСОВИХ РЯДІВ
1. Введення в анатомію: історія анатомії, анатомічна термінологія,...
Тема Введення в анатомію: історія анатомії, анатомічна термінологія, методи дослідження в анатомії. Вісі, площини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка