Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачати 331.34 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка4/4
Дата03.01.2014
Розмір331.34 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Економіка > Автореферат
1   2   3   4


Типи планування подані у послідовності вдосконалення планової роботи. Перший - поширений на вітчизняних МСП, керівництво яких не має, як правило, сучасної економічної освіти та вважає планування, з одного боку, дуже складним та непевним процесом, а з іншого, непотрібним за умов сьогодення з огляду на законодавчі, політичні та соціально-економічні зміни, які супроводжують українське підприємництво. Надалі, синхронно з ринковим розвитком бізнесу і змінами в економічному середовищі, структурі та вимогах ринку, бізнес постає перед необхідністю вибору подальшої стратегії: росту, закріплення своїх позицій або виживання. Будь-який з зазначених шляхів потребує зваженої програми дій. Тому керівництво МСП приходить до усвідомлення необхідності планування, переходу від неформальних його форм до систематизованих. У протилежному випадку досягнутий рівень підприємницькій діяльності буде втрачено, а зусилля з організації бізнесу можуть стати марними.
ВИСНОВКИ

  1. Планування господарської діяльності на малих та середніх підприємствах аграрної сфери є найменш дослідженим питанням в системі менеджменту реформованих вітчизняних підприємств. Якщо у США близько 83%, а у Німеччині понад 92% власників здійснюють планові передбачення, то у південному регіоні України за даними вибіркового обстеження автора, їх чисельність становить лише 24 відсотки.

Це зумовлене, по-перше, недостатнім усвідомленням значення використання планових передбачень і важелів управління, який сформувався в процесі переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, а, по-друге, браком знань в галузі сучасної ринкової економіки та менеджменту у керівників малих та середніх підприємств.

Щодо переважної більшості досліджень, то вони здебільшого констатують дійсний стан справ у зазначеній сфері, систематизують екзогенні фактори, що перешкоджають розвитку МСП, але, на жаль, не містять практичних рекомендацій, які можуть стати у пригоді новітнім підприємцям.

Одним з наслідків низького рівня внутрішньофірмового планування на МСП є значне відставання розвитку вітчизняного малого та середнього бізнесу від зарубіжного.

2. В умовах реформування агропромислового комплексу України розвиток малих та середніх форм господарювання на селі є одним з важливих напрямів переходу АПК на якісно новий рівень, забезпечення зайнятості сільського населення, підвищення ефективності аграрного виробництва.

Об'єктивні процеси, що супроводжують радикальні перетворення у державі, насамперед, у сфері відносин власності, стали каталізатором значного збільшення чисельності осіб, які відносяться до категорії підприємців. За період з 1991 р. по 1999 р. кількість тільки селянських (фермерських) господарств збільшилася в Україні у 17 разів: з 2098 до 35884 одиниць. За умов ефективного використання підприємницького потенціалу, Україна спроможна скоротити термін досягнення рівня економічно високорозвинутих держав.

3. Ефективне застосування малого (середнього) підприємництва є важливим засобом формування стабільної економіки. Саме завдяки МСП провідні індустріальні держави - США, Великобританія, Німеччина, Японія та інші - на 50-60 відсотків формують внутрішній валовий продукт, забезпечують робочими місцями 49-75 відсотків працездатного населення. Аналіз стану малих та середніх підприємств в Україні свідчить, що показники їх діяльності значно поступаються аналогічним показникам розвитку МСП в інших країнах: внесок у ВВП становить лише 8%, а частка зайнятих на МСП –7,4%.

4. Розвиток малих та середніх підприємств відбувається під впливом системи взаємопов’язаних факторів, які, з одного боку, формують зовнішнє середовище бізнесу, а, з іншого, становлять внутрішньофірмові чинники впливу на його результати.

Доведено, що саме останні мають визначальне значення для досягнення позитивних результатів функціонування МСП.

5. В аграрній сфері відсутня обгрунтована диференціація товаровиробників за критеріями МСП. Це питання вирішується за допомогою запропонованої класифікації, суть якої полягає у розподілі підприємств за критеріями чисельності персоналу, середньорічного обігу та за умови незалежної діяльності. Це створює методологічні передумови, з одного боку, для більш точного визначення напрямів та обсягів державної підтримки села, а з іншого, для розробки та впровадження методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності внутрішньофірмової діяльності сільськогосподарських МСП.

6. Однією з основних причин недостатньої ефективності планової роботи на малих та середніх підприємствах є недосконалість існуючих методик планування їх діяльності. Враховуючи специфічні риси МСП порівняно з великими корпораціями, необхідно запровадити методики вдосконалення системи внутрішньофірмового планування, розроблені спеціально для малих та середніх підприємств, основними етапами якого є: аутодіагностика існуючого стану планування, ідентифікація його типу для даного підприємства, визначення напрямів удосконалення цього процесу: вибір способу ієрархічної координації планування, організаційної форми та методики складання планових розрахунків. Одержані результати проведеного дослідження орієнтовані на вирішення цього завдання.

7. Визначальним моментом при виборі форм та методів внутрішньофірмового планування є умови, в яких здійснюється бізнесова діяльність: фаза життєвого циклу, на якій перебуває фірма; розмір статутного капіталу, капіталізованого прибутку; чисельність персоналу, залученого до реалізації підприємницької ідеї; наявні ресурси, які підприємство може спрямувати на організацію процесу планування.

Виходячи з цього, у дисертаційній роботі визначено послідовність дій, виконання яких забезпечує усвідомлення власниками МСП, або уповноваженими ними менеджерами, ставлення до планування як засобу підвищення ефективності господарської діяльності.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Журавльова М.Б. Планування як інструмент ефективної діяльності малих та середніх підприємств в умовах ринкової економіки // Вісник аграрної науки Причорномор’я. –2000. - №1. – С.25 –27.

2. Журавльова М.Б. Планування діяльності малих та середніх підприємств // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – 1999. – №11-12. – С. 9-10.

3. Парсяк В.Н., Журавльова М.Б. Проблеми малого бізнесу // Економіка України. – 2000. - №4. – С.83-85. Особистий внесок: визначено основні критерії віднесення підприємств до категорії малих та середніх.

4. Парсяк В.Н., Журавльова М.Б. Мале та середнє підприємництво в аграрному секторі економіки // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 1999. - №2. – С.21-25. Особистий внесок: проведено порівняльний аналіз функціонування малих та середніх сільськогосподарських підприємств в Україні та зарубіжних країнах, виявлено основні причини повільного розвитку малих форм господарювання на селі.

5. Журавльова М.Б. Типи планування підприємницької діяльності на малих та середніх фірмах // Збірник Наукових праць Українського державного морського технічного університету. – Миколаїв: УДМТУ, 2000.- №5.- С.163-168.

6. Журавльова М.Б. Визначення проблем застосування планування в діяльності малих та середніх підприємств // Збірник Наукових праць Українського державного морського технічного університету. – Миколаїв: УДМТУ, 2000.- №6.- С.167-168.

7. Журавльова М.Б. Методичні аспекти планування на підприємствах малого та середнього бізнесу // Збірник Наукових праць Українського державного морського технічного університету. – Миколаїв: УДМТУ, 2001.-№1.- С.159-167.

8. Журавльова М.Б. Проблеми розвитку малого підприємництва в суднобудуванні // Матеріали другої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми енергозбереження та екології в суднобудуванні": Миколаїв, УДМТУ, 1998 р., С.43-44.
АНОТАЦІЯ

Журавльова М.Б. Планування господарської діяльності на малих та середніх підприємствах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва. – Інститут аграрної економіки УААН, Київ, 2001.

Викладені основні результати комплексного дослідження внутрішньофірмового планування на підприємствах малого та середнього бізнесу. Виявлено сутність планування, визначено його роль і місце в системі управління підприємством; викладені принципи планування та розкриті його особливості на малих і середніх підприємствах у порівнянні з великими.

Проаналізовано планову діяльність на малих і середніх підприємствах Миколаївської області. Виявлено, що планування є найбільш слабким елементом внутрішньофірмового управління на МСП. Визначені особливості планування діяльності малих і середніх підприємств АПК.

Обгрунтовані та запропоновані заходи щодо підвищення економічної ефективності планової роботи на малих та середніх підприємствах. Удосконалено методику планування на малих і середніх підприємствах. Дано рекомендації щодо вибору організаційної форми планування на МСП.

Ключові слова: внутрішньофірмове планування, малі та середні підприємства, управління підприємством, агропромисловий комплекс, малий та середній бізнес.
АННОТАЦИЯ

Журавлева М.Б. Планирование деятельности малых и средних предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 – экономика предприятия и организация производства. – Институт аграрной экономики УААН, Киев, 2001.

Диссертация посвящена исследованию экономико-организационных и научно-методических аспектов внутрифирменного планирования на малых и средних предприятиях (МСП). Выявлена сущность планирования, определена его роль и место в системе управления предприятием; изложены принципы планирования, которые необходимо осуществлять для обеспечения его результативности; раскрыты особенности управления и планирования на малых и средних предприятиях по сравнению с крупными.

На основании обобщения опыта внутрифирменного планирования классифицированы технологии, применяемые для составления планов.

Согласно критериям численности персонала, среднегодового оборота и при условии самостоятельной деятельности фирмы предложена классификация сельскохозяйственных МСП: микро-, малые и средние предприятия, что создает методологические предпосылки для более точного определения направлений и объемов государственной поддержки, а также для разработки и внедрения методических рекомендаций по повышению эффективности внутрифирменной деятельности сельскохозяйственных МСП.

Анализ факторов, влияющих на функционирование малых и средних предприятий, показал, что с точки зрения характера влияния, это социально-психологические, финансово-экономические, организационно-правовые, научно-технологические, информационно-коммуникационные, отраслевые и рыночно-конъюнктурные. Факторы, выделенные с позиции сферы влияния, делятся на внешние и внутренние (профессиональная подготовка, использование современных информационных технологий, внедрение методов совершенного менеджмента, включая плановые предвидения оперативных и стратегических перспектив).

Проведен сравнительный анализ управления на малых (средних) и крупных предприятиях по таким направлениям: генеральный менеджмент, управление маркетингом, персоналом, производством, исследованиями и развитием, логистикой.

Проанализирована плановая деятельность малых и средних предприятий Николаевской области. Выявлено, что планирование является самым слабым элементом внутрифирменного управления на МСП, его применяют на 24% исследованных предприятий. Основными причинами неудовлетворительного состояния внутрихозяйственного планирования являются отсутствие опыта планирования, недостаточность методик, которые учитывают специфику МСП.

Исследование специфики функционирования МСП в сельском хозяйстве Украины позволило выявить ряд особенностей планирования деятельности малых и средних предприятий АПК.

В диссертационной работе разработан и рекомендован к использованию алгоритм формирования и усовершенствования системы внутрифирменного планирования на малых и средних предприятиях. Неотъемлемой его частью является методика аутодиагностики организации планирования на МСП, что позволяет менеджерам через осознание существующих проблем определить приемлемые для них рамки применения плановых рычагов управления.

Усовершенствована методика планирования на малых и средних предприятиях. Даны рекомендации относительно выбора организационной формы планирования на МСП.

В диссертационной работе идентифицировано четыре типа внутрифирменного планирования: неформализованное, формализованное финансовое, оперативное и комплексное. Для каждого из них рекомендована система показателей и процедур их определения.

Основные результаты исследования апробированы и используются на малых и средних предприятиях Украины, а также в учебном процессе при подготовке специалистов экономического профиля.

Ключевые слова: внутрифирменное планирование, малые и средние предприятия, управление предприятием, агропромышленный комплекс, малый и средний бизнес.
SUMMARY

Zhuravlyova M.B. Planning of Economic Activity at the Small and Medium-Sized Enterprises. - Manuscript.

Thesis for a candidate of economic sciences degree in speciality 08.06.01 - Economy of Enterprise and Organization of Manufacture. - Institute of Agrarian Economics of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences, Kyiv, 2001.

The main outcomes of a complex research of corporate planning at the enterprises of small and medium-sized business are stated. Discovered the essence of planning, determined its role and place in a system of management of the enterprise; the principles of planning are stated and uncovered its difference at the small and medium-sized enterprises (SME) in a comparison with large.

The planning activity at the small and medium-sized enterprises of the Mykolaiv area is analysed. Discovered, that the planning is the weakest element of corporate management on SME. The established features of planning of activity of the small and medium-sized enterprises agrarian industrial complex.

The measures on increase of an economic efficiency of planning work at the small and medium-sized enterprises are offered. The technique of planning at the small and medium-sized enterprises is advanced. The recommendations concerning choice of the organizational form of planning on SME are given.

Key words: corporate planning, management, small and medium-sized enterprises, agrarian manufacture complex, small and medium-sized business.

1   2   3   4

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка