Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачати 331.34 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка2/4
Дата03.01.2014
Розмір331.34 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Економіка > Автореферат
1   2   3   4

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовані його мета, задачі, визначено зв’язок з планами науково-дослідних робіт, наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі – "Планування як фактор впливу на розвиток малих та середніх підприємств" – розглянуто категорію "планування", її економічну сутність, теоретичні засади і основні принципи; окреслено об’єкт застосування планових методів управління – підприємства малого та середнього бізнесу.

Економічна сутність планування полягає у визначенні майбутнього стану об’єкту управління як бажаного, встановленні шляхів досягнення поставленої мети, впорядкуванні у часі зусиль окремих осіб та груп виконавців бізнес-проектів, а також ресурсів, залучених для їх впровадження.

З позиції теорії цілком природним є погляд на доцільність планування господарської діяльності підприємств, поруч з здійсненням інших функцій управління: організації, обліку, контролю, мотивації.

Між тим, з часів початку переустрію соціально-економічних засад існування держави, погляди на планування та ставлення до нього зазнали кардинальних змін: від фетишизації до подекуди майже повного ігнорування.

Ця метаморфоза має ще одне пояснення – залучення до активної господарської діяльності порівняно невеликих підприємств, або суб’єктів-товаровиробників, не зареєстрованих як юридичні особи.

Йдеться про малий бізнес, для якого характерними є спрощена організаційна структура, персональне виконання власниками широкого кола функціональних обов’язків у сферах виробництва товарів і управління справою. В роботі проведено порівняльний аналіз менеджменту малих (середніх) та великих компаній за такими напрямами: генеральний та фінансовий менеджмент, управління маркетингом, персоналом, виробництвом, дослідженнями та розвитком, логістикою.

З’ясовано, що головною ознакою саме малих підприємств є застосування підприємницького стилю управління, зміст якого зумовлений природою сучасного бізнесмена, узагальнена функціонально-особистісна модель котрого схематично представлена на рис. 1. Очевидно, що основою для досягнення успіху є природні та надбані риси підприємця, серед яких домінують менеджерські здібності і перш за все ті, що мають безпосереднє відношення до планування: визначення цілей, розробка стратегії, розподіл обов’язків тощо.


– визначення цілей

– формування планів

– розробка стратегії

– розподіл обов’язків

– маркетингова діяльність

– стимулювання роботи персоналу

– розпорядження капіталом

– отримання доступу до виробничих ресурсів

– організація та координація

– винахід підприємницької ідеї

– добір виконавчих кадрівСамореалізація

Забезпечення соціально-економічної стабільності суспільства


Такі, що можуть бути делеговані

Невід’ємні функції
Конкуренція в межах референтних груп

Запровад-ження інновацій


ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
МОТИВИ

ПІДПРИЄМЕЦЬ

МІСІЯ
Задоволення матеріальних потреб

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ


Комбінація факторів виробництва
Потреби у визнанні
Придбанні риси

Природжені якості
– незалежність

– оптимізм

– готовність до ризику

– комунікабельність

– рішучість

– наполегливість

– лояльність

– активність

– гнучкість

– лідерство

– здатність вести справи

– творча винахідливість

– передбачення

– кмітливість

– ініціативність

– загальна і менеджерська культура

– організаційні здібності
Відкриття інвести-ційних джерел

Можливість незалежної діяльності


Рис. 1. Функціонально-особистісна модель підприємця


Внаслідок відомих рішень верховних органів виконавчої влади України, процес розповсюдження малих форм господарювання поширився і на сільське господарство.

Між тим, за загальногалузевою аналогією, в агропромисловому комплексі застосовуються стандартні критерії віднесення господарських суб’єктів до категорії малих. Такий підхід є хибним, бо нівелює стратифікацію сільськогосподарських виробників, що впливає як на зміст державної регуляторної політики в АПК, так й на особливості використання методів планових передбачень.

Виходячи з цих міркувань, а також спираючись на результати аналітичної роботи та вивчення зарубіжного досвіду, запропоновано наступну класифікацію невеликих сільськогосподарських підприємств (табл. 1). Її особливістю є пропозиція ввести у науковий та господарсько-правовий обіг категорії мікро- та середнього підприємства.

Таблиця 1

Розподіл господарств, що займаються сільгоспвиробництвом за критеріями МСП

Категорія господарств

Обсяги річного обігу, тис. грн.

Кількість працюючих за наймом, чол.

Якісна характеристика

Присадибні господарства

Без обмежень

Без найму робочої сили (індивідуальні або сімейні господарства)

Вирощують сільсько-господарську продукцію на присадибних ділянках

Мікро-

господарства

До 250

До 10

Відносяться до категорії сільськогосподарських товаровиробників відповідно до норм діючого законодавства

Малі підприємства

Від 250 до 1000

Від 10 до 49

Середні підприємства

Від 1000 до 5000

Від 50 до 100


При дослідженні ролі і значення планування господарської діяльності на малих та середніх підприємствах доведено, що воно за умов ефективної реалізації сприяє економії коштів завдяки обгрунтованій підготовці до прийняття та скороченню ірраціональних рішень, створює підгрунтя для реалізації суміжних функцій менеджменту (координація, контроль, мотивація тощо), для швидкої та адекватної реакції на можливі події, пов’язані з жорсткою конкуренцією та нестабільністю економічного середовища; встановлює базу щодо виміру продуктивності всього підприємства та його окремих центрів прибутку; значно пом’якшує вплив ризику та невизначеності; дозволяє зберегти позиції фірми на відповідному ринковому сегменті.

З огляду на викладене, в дисертаційному дослідженні розглядається еволюція поглядів на внутрішньофірмове планування, його методологічні основи, визначаються базові принципи та класифікаційні ознаки планових передбачень стосовно МСП.

У другому розділі – "Визначення проблем та наслідків застосування планових методів управління малими та середніми підприємствами" – здійснено порівняльний аналіз розвитку малого та середнього бізнесу в державах з різним рівнем ринкових відносин; з’ясовано вплив планування на стабільність бізнесу; виявлені галузеві особливості планування діяльності МСП в аграрному секторі економіки країни; окреслено коло проблем, подолання яких сприятиме використанню планових важелів підвищення ефективності підприємницьких проектів.

Аналіз функціонування малого та середнього бізнесу показав, що нині в Україні налічується близько 226 тис. МСП та 1185 тис. приватних підприємців. Середня чисельність працюючих на них у 2000 р. становила 1833 тис. чол., або орієнтовно 8,2% працездатного населення країни. Частка малих та середніх підприємств у валовому внутрішньому продукті не перевищує 8%.

В аграрному секторі вітчизняної економіки діють 5,2 тис. малих підприємств, майже 37 тис. фермерських господарств, в яких працює майже 70 тис. осіб, та 5,7 млн. особистих підсобних господарств. Бурхливий сплеск підприємницької активності в АПК України спостерігався в першій половині 1990-х років. Нині нові підприємства з категорії малих та середніх з’являються з відносно меншою інтенсивністю. Так на початок 2000 р. кількість фермерських господарств збільшилася порівняно з 1995 р. лише на 3,2%. І це незважаючи на те, що реформи на селі набувають суттєву підтримки з боку органів державної влади. Хоча частка приватного сектора у валовій продукції АПК зросла від 29,6% у 1990 р. до 59,9% у 1999 р., підвищення абсолютних обсягів виробництва не спостерігається.

Незважаючи на позитивні зрушення, що відбулися в секторі малого та середнього бізнесу в Україні, він у своєму розвитку ще відстає від розвинутих країн Європи, Північної Америки та Азії, а також деяких постсоціалістичних держав: Польщі, Угорщини, Чехії. В більшості цих країн МСП забезпечують в середньому 50-60% ВВП та працевлаштування від 49% до 78% громадян.

Аналіз свідчить, що стан малого та середнього бізнесу залежить від низки факторів. З точки зору характеру впливу, це соціально-психологічні, фінансово-економічні, організаційно-правові, науково-технологічні, інформаційно-комунікаційні, ринково-кон’юнктурні та галузеві. В дисертаційній роботі здійснено ідентифікацію останніх в агропромисловому комплексі. З нашої позиції, серед найважливіших чинників є, по-перше, незрівнянно підвищенні ризики; по-друге, нерівномірність обсягів грошових потоків, що забезпечують дохідну частину бюджету підприємства протягом року; по-третє, сільськогосподарська галузь поки що залишається однією з найбільш бартеризованих в народному господарстві України. Решта особливостей, пов’язана з дією природних, економічних, організаційно-правових, технічних та технологічних особливостей галузі, досліджених у дисертаційній роботі.

Безумовно, роль зовнішніх (екзогенних) факторів є доволі істотною, але їх значення набагато перебільшене. Досвід свідчить, що малі та середні підприємства відчувають негативну дію зовнішнього середовища бізнесу, але ті з них, які використовують сучасні інформаційні технології, впроваджують методи досконалого менеджменту, включаючи планові передбачення оперативних та стратегічних перспектив, досягають порівняно кращих результатів.

Аналітичні проробки, експертні оцінки, соціологічні дослідження організації планування діяльності зарубіжних МСП свідчать про його високий рівень: 96 з 115 власників МСП у США постійно займаються плануванням. Опитування представників малого та середнього бізнесу Німеччини показало, що планують господарську діяльність 92% керівників. Аналогічні результати спостерігаються і в інших розвинутих ринкових країнах.

З метою виявлення стану планування на вітчизняних МСП, автором досліджувався процес організації управління в понад 100 малих та середніх підприємств Миколаївської області. При цьому за точку відліку прийнято припущення, що ділова неспроможність багатьох фірм зумовлена слабкою професійною підготовкою керівників, яким бракує теоретичних та практичних управлінських навичок. Перевірка цієї гіпотези вимагала виявлення залежності стану управління від наступних змінних: професійно-кваліфікаційних характеристик менеджерів; соціально-демографічних характеристик керівників; розміру фірми; терміну та сфери діяльності; правового статусу; форми власності. За допомогою розробленої анкети було проведено опитування 150 власників, керівників та провідних спеціалістів.

Результати показали, що лише 24% респондентів використовують планування у внутрішньофірмовому управлінні. Основна маса тих, хто планує свою діяльність, обмежується складанням короткострокових та оперативних планів (відповідно 11,3 та 18% підприємців), 7,3% менеджерів застосовують середньострокове планування і лише 2% – довгострокове. Із числа опитаних 29 бізнесменів вказали на існування формалізованих планів на підприємстві. Найбільш поширеним (рис. 2) є фінансове планування, про наявність якого заявили 94% із числа тих, хто планує діяльність фірми.

Отже, рівень внутрішньофірмового планування на малих та середніх підприємствах України є досить низьким і значно поступається зарубіжним стандартам внутрішньогосподарського управління.

Основними причинами незадовільного рівня планування на малих та середніх підприємствах є: відсутність засобів ідентифікації меж використання планових важелів відповідно до масштабів бізнесу на кожному конкретному підприємстві та брак методик планової роботи, адаптованих до особливостей їх користувачів. Відомо й те, що підприємницькою діяльністю займається велика кількість осіб, які не мають грунтовних знань у сфері економіки та менеджменту.
У третьому розділі – "Удосконалення методики планування на малих та середніх підприємствах" – викладені пропозиції щодо впровадження методик планування, адаптованих до специфічних умов діяльності малих та середніх підприємств, опрацьовані рекомендації з організації внутрішньофірмового планування та окреслені напрями його реформування на МСП.

До першочергових заходів удосконалення механізму внутрішньофірмового планування на МСП слід віднести: оновлення методичної бази, що регламентує планову роботу; поліпшення організації планування; розробку автоматизованих систем прогнозування бізнесу; підготовку і підвищення кваліфікаційного рівня планування на МСП його керівництвом та персоналом.

В дисертаційній роботі запропоновано до використання алгоритм формування та вдосконалення системи внутрішньофірмового планування на малих та середніх підприємствах (рис. 3).

Невід’ємною його частиною є методика аутодіагностики організації планування на МСП, яка дозволяє менеджерам через усвідомлення існуючих проблем визначити прийнятні для них межі застосування планових важелів управління. За допомогою спеціально розроблених тестів перевіряються окремі складові, що характеризують стан планування: самостійність планування як функції менеджменту, ступінь розгалуження цілей, рівень методів та технологій планування, стан стратегічного та оперативного планування, ступінь деталізації та формалізації планування, усвідомлення ролі планування керівництвом підприємства.

ПочатокАутодіагностика стану організації планування на МСП за напрямкамиСтан стра-тегічного планування

Професійна підготовленість персоналу

Стан оперативного планування

Загальна оцінка рівня планування

Цілепокладання та програму-вання дій


Ідентифікація типу планування на МСП з висвітленням проблем у наступних аспектахСтруктурний

Методичний


Часовий


1   2   3   4

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка