Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку Сімферополь «ЧП Предприятие Феникс» 2012


Скачати 79.54 Kb.
НазваШвець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку Сімферополь «ЧП Предприятие Феникс» 2012
Дата18.05.2013
Розмір79.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Швець І.Ю., Швець Ю.Ю.

Формування системи інфраструктури ринку

Сімферополь

«ЧП Предприятие Феникс»

2012
УДК 31:339.

ББК 65.6

Ш 45
Ш 45 Швець І.Ю., Швець Ю.Ю. Формування системи інфраструктури ринку / І.Ю. Швець, Ю.Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие Феникс», 2012. – 237 с.
ISBN 978-617-671-017-2
Рекомендовано до публікації Вченою радою Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського протокол № 11 від 28 листопада 2012 р.
Раскрыты теоретические проблемы формирования и развития системы инфраструктуры рынка товаров и услуг. Проведен анализ концептуальных положений построения инфраструктуры рынка товаров и услуг, анализа состояния инфраструктуры рынков и подготовка предложений по ее развитию. Определены свойства и содержание социально-экономических процессов управления в условиях рыночной экономики. Обоснованы методологические подходы к организации обеспечения функционирования рынка товаров и услуг. Определены методологические подходы формирования конкурентных преимуществ объектов элементов рыночной инфраструктуры. Предложены направления повышения эффективности управления инфраструктуры рынка товаров и услуг.

Рассчитано на преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов.
Розкрито теоретичні проблеми формування і розвитку системи інфраструктури ринку товарів і послуг. Проведено аналіз концептуальних положень побудови інфраструктури ринку товарів і послуг, аналізу стану інфраструктури ринків та підготовка пропозицій щодо її розвитку. Визначено властивості і зміст соціально-економічних процесів управління в умовах ринкової економіки. Обґрунтовано методологічні підходи до організації забезпечення функціонування ринку товарів і послуг. Визначено методологічні підходи формування конкурентних переваг об'єктів елементів ринкової інфраструктури. Запропоновано напрями підвищення ефективності управління інфраструктури ринку товарів і послуг.

Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів економічних вузів.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Бузні А.Н. д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту підприємницької діяльності.

Новик Л.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін Ялтинського філіалу ПВНЗ «Європейський університет».

Пашенцев О.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджмент природоохоронної діяльності та маркетинг, декан факультету економіки та менеджменту, Національної академії природоохоронного та курортного будівництва.
ISBN 978-617-671-017-2

ЗМІСТ


ВСТУП

2

1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

1.1 Теоретичні основи формування системи інфраструктури ринку

4
4

1.2 Економічна сутність, характер і структура інфраструктури ринку

9

1.3 Аналіз основних факторів, які впливають на формування інфраструктури ринку

14

2. ВЛАСТИВОСТІ І ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1 Умови і фактори розвитку соціально-економічної системи, що впливають на формування інфраструктури ринку


20
20

2.2. Аналіз та оцінка підприємництва в Україні

29

2.3 Розвиток ринку праці, як фактор підвищення ефективності ринкової економіки

42

3. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕМЕНТОМ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

58

3.1 Методологічні аспекти формування елементів інфраструктури ринку

58

  3.2 Основні напрямки розвитку грошово-кредитної системи

83

  3.3 Системне рішення задачі формування інфраструктури ринку: біржі

103

  3.4 Методологічні аспекти формування елементів ринку консалтингу та аудиту

128

  3.5 Методологічні аспекти формування елементів страхової системи

138

4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА КОНКУРЕНЦІЇ І СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ В УКРАЇНІ

4.1 Аналіз і оцінка стану інфраструктури ринку в Україні

155
155

4.2 Система державних інтересів країни та її оцінка в підвищенні конкурентоспроможності інфраструктури ринку

157

4.3 Аналіз факторів розвитку інфраструктури ринку в Україні

162

4.4 Методологічні аспекти розвитку ринкової інфраструктури в Україні

170

5. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

5.1. Кластеризація системи інфраструктури ринку

5.2. Структурний управління системи інфраструктури ринку

5.3. Стратегічні напрямки удосконалення управління системи інфраструктури ринку

172

172

174
182

ВИСНОВОК

188

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

191

ДОДАТКИ

197


ВСТУП
Становлення нової економічної системи в Україні передбачає формування нового впорядкованого зв'язку між виробниками і споживачами матеріальних і нематеріальних благ і послуг. Впорядкування приватної власності, розвиток підприємництва свідчать про розвиток товарно-грошових відносин. У цих умовах ринок стає тією об'єктивною необхідністю, без якої питання про стабілізацію виробництва і вихід з кризи стає проблематичним.

Ринкова система виявилася найбільш ефективною і гнучкою для вирішення основних економічних проблем. Вона формувалася не одне сторіччя, набула цивілізовані форми і, по всій видимості, буде визначати економічний вигляд майбутнього у всіх країнах світу. Сучасне становище ринків обумовлюється наявністю добре організованої інфраструктури.

Ринкова інфраструктура є невід'ємною частиною розвиненої ринкової економіки, багато в чому визначальною її виробничі та конкурентні можливості. Крім того, це сфера трудомісткого додатка складного і висококваліфікованої праці, яка має велике значення для створення робочих місць і забезпечення раціональної зайнятості населення. Досвід розвинених країн світу свідчить, що за наявності розвиненої інфраструктури ефективно використовується державна регуляторна політика, сучасні системи маркетингу і стратегічного планування, досягаються високі показники економічного і соціального розвитку.

Інфраструктура ринку товарів і послуг є системно-твірною основою ринку. Вивчення, аналіз інфраструктури важливий для розвитку і функціонування ефективних ринкових механізмів, інституційних, економічних та соціальних інститутів, для оптимізації дії різних законів ринку, які забезпечують процес руху товарів і послуг, факторів, виробництва задовольняють потреби населення, регулюють соціальну сферу суспільства.

Проблема формування ринкової інфраструктури надзвичайно актуальна для країн з перехідною економікою, в тому числі для України.

Інфраструктура ринку України являє собою що швидко різноманіття ринкових відносин. У процесі економічного переходу Україна зіткнулася з таким рядом актуальних проблем, як безробіття, високий рівень інфляції, скорочення обсягів виробництва, зниження рівня життя, зростання економічної нерівності.

В Україні інфраструктурі ринку ще досі властиві хаотичність, нерівномірний розвиток, відсутність взаємозв'язків між різними її учасниками, а тому її функціонування як єдиного цілого поки що є проблематичним. Фактично її формування теж тільки почалося. У цьому процесі беруть участь як держава, так і ділові кола, а також міжнародні фінансові організації. Недостатнє капіталовкладення в розвиток інфраструктури, відсутність належної підтримки з боку місцевої влади і держави, нарешті, відсутність органів управління ринкової інфраструктури сприяють нагромадженню негативних зрушень, формують механізми гальмування у формуванні ринку, а це в свою чергу, позначається на уповільненні економічних реформ в Україні. Відносна нерозвинутість, диспропорційність та деформованість інфраструктури перешкоджає зниженню рівня трансакційних витрат і підвищенню ефективності функціонування ринків. Є нагальна необхідність оптимального розміщення на території об'єктів інфраструктури.

Ринкові реформи, що відбуваються в нашій країні, відбуваються під впливом внутрішнього структурного і зовнішнього світового криз, багато ринкові механізми і закони ще не сформувалися і діють не в повну силу. Перехід до стабільної, соціально-орієнтованої ринкової економіки, потребує вивчення, аналізу існуючих ринкових інститутів інфраструктури ринку товарів і послуг.

В даний час відбувається розширення та ускладнення функцій, виконуваних інфраструктурою, зростає її роль в процесі організації та функціонування різних видів ринку. В значній мірі саме стан інфраструктури забезпечує ефективне відтворення товарних відносин, сприяє стійкості і економічності функціонування сформованих ринків. Розвиток інфраструктури сучасного ринку буде сприяти успішному переходу України до ринкової економіки.

Таким чином, актуальною проблемою є підвищення рівня функціонування ринкової інфраструктури, що надає послуги, що сприяють прискоренню і підвищенню ефективності вітчизняної економіки.

У дослідженні теорії і проблем ринку послуг великий внесок внесли роботи Н.Ю. Круглової, Н.А. Платонової, Л.Б. Сульповара, В.П. Федько, Я.С. Ядгарова; в області інформатизації - Р.Ф. Абдеева, Е.А. Азроянца, Д. Акерлоф, Е.А. і л.c. Болотових, К.К. Вальтуха, М.М. Моїсеєва, Л.A. Мяснікової, А.І.Потемкіна, Ж. Тіроля, Ю.І. Шемакіна, І.І. Юзвішіна, P.M. Юсупова; в області ринку, маркетингу - Е.А. Голікова, Є.П. Голубкова, А. Дайана, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, В.Ю. Морозова, А.Г. Новицького, Н.С. Перекаліной, І.А. Рождественської

Невирішеність проблем вдосконалення функціонування інфраструктури ринку обумовили постановку мети і задач дослідження.

Метою дослідження є розробка методологічних підходів до формування системи інфраструктури ринку товарів і послуг.

Відповідно до зазначеної мети в монографії поставлені наступні завдання:

проведення аналізу концептуальних положень побудови інфраструктури ринку товарів і послуг;

• проведення аналізу стану інфраструктури ринків та підготовка пропозицій щодо її розвитку;

визначення властивостей і змісту соціально-економічних процесів управління в умовах ринкової економіки;

• обгрунтування методологічних підходів до організації забезпечення функціонування ринку товарів і послуг;

• визначення методологічних підходів формування конкурентних переваг об'єктів елементів ринкової інфраструктури;

• підготовка напрями підвищення ефективності управління інфраструктури ринку товарів і послуг

Безсумнівно, обсяг моногрфіі не дає можливості розкрити всі грані теоретичних і практичних методів формування системи інфраструктури ринку, тому ряд питань носять стислий характер. Проведені дослідження представлені в наступних розділах: роздел 1 «Концептуальні положення побудови інфраструктури ринку», роздел 2 «Властивості і зміст соціально-економічних процесів управління в умовах ринкової економіки», роздел 3 «Методологія формування конкурентних переваг об'єктів елементом ринкової інфраструктури» - Швець І.Ю.; роздел 4 «Аналіз і оцінка конкуренції і стан інфраструктури ринку в Україні», роздел 5 «Напрямки підвищення ефективності управління інфраструктури ринку» - Швець Ю.Ю.

Схожі:

Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній...
Ш 45 Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній сфері / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие...
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ Сутність інфраструктури товарного ринку
Сутність інфраструктури товарного ринку. (Роль та місце інфраструктури товарного ринку в ринковому процесі. Порівняльний аналіз особливостей...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Швець Алла Валеріївна – головний суддя «Конкурсу привітань», «Туристична газета»
«Погоджено» Голова профкому Швець Є. С. Протокол № від Посадова інструкція класного керівника
Класний керівник призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за поданням директора школи
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства...
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно – практической конференции....
Модуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Модуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
План вивчення теми: Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість...
Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
KK89 ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У роботі розглянуто проблему циклічного розвитку міжнародної економіки, її вплив на фази циклу розвитку вторинного ринку житлової...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка