К е. н., доцент кафедри обліку і аудиту


Скачати 40.91 Kb.
НазваК е. н., доцент кафедри обліку і аудиту
Дата18.05.2013
Розмір40.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
УДК 657 Ю.П. Майданевич

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

ТНУ імені В.І. Вернадського м. Сімферополь
Внутрішній контроль як складова управління агрохолдингів
Пріоритетність розвитку агропромислового комплексу України в національній економіці зумовлюється винятковою значущістю і незамінністю вироблюваної продукції сільського господарства в життєдіяльності людини та суспільства. Адже в даний час понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції цієї галузі економіки. Тому виробництво її є найпершою умовою існування людства [4].

На сучасному етапі розвитку економіки України найбільш ефективним суб’єктом аграрного ринку є аграрні холдинги, передумовую створення яких стали недосконалі земельні відносини, пов’язані з низьким попитом на сільськогосподарські угіддя, разом з їхньою доступністю.

Агрохолдинги, як правило, – це чисто бізнесові проекти, основною метою яких є примноження капіталу їхніх засновників [1].

Ефективна форма діяльності агрохолдингу передбачає інтеграцію в єдиний процес усіх основних стадій виробництва: починаючи від наукових досліджень, проектування, налагодження матеріального виробництва до реалізації продукції по вигідних збутових каналах. Головна мета створення такого вертикально-інтегрованого формування полягає не стільки у формуванні прямих зв’язків між учасниками, усуненні посередницьких ланок, скороченні матеріальних витрат та збільшенні доходу, скільки у забезпеченні фінансової стійкості його структурних елементів, оптимізації процесу розподілу прибутку, через взаємодію фінансово-кредитних установ з виробництвом, а також сприятливого інвестиційного й податкового клімату. Нова форма агробізнесу в повній мірі відповідає логістичній концепції, що також орієнтується на потокові процеси й вважається одним з основних інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах сучасних глобальних змін.

Агрохолдинги скориставшись невизначеністю в аграрному секторі держави, шляхом акумулювання значних земельних та інвестиційних ресурсів, динамічно нарощують обсяги виробництва сільськогосподарської продукції для задоволення попиту внутрішнього і зовнішнього агропродовольчих ринків, підвищують ефективність господарювання на селі [2].

Кожен із агрохолдингів є формою агропромислової інтеграції, що має вертикальний характер і утворюється шляхом об’єднання капіталів різних секторів економіки з метою забезпечення технологічної єдності та отримання прибутку, що можливо за умови налагодженої системи управління підприємством.

В умовах ринкової економіки удосконалення системи управління підприємством передбачає організацію системи внутрішнього контролю, за допомогою якої визначається фактичний стан підприємства, причини відхилень від норм використання матеріальних і трудових ресурсів та виявляються невикористані резерви.

Внутрішній контроль – це не лише одна з функцій управління, але важливий елемент системи управління. Його проведення допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований та послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

Раціональна та ефективна робота системи внутрішнього контролю базується, перш за все на правильному розуміння сутності, визначенні адекватних завдань, функцій, об'єктів, стандартів і норм контролю. При цьому надзвичайно важливим є врахування факторів, що визначають особливості побудови та існування контролю на підприємстві, серед яких форма власності, організаційно-правові форми господарювання, розміри та видами діяльності інші специфічні характеристики кожного окремого суб'єкта господарювання.

Діяльність агрохолдингів, як одних з видів сільськогосподарських підприємств, має свої особливості, які визначають склад об'єктів контролю. Серед існуючих варто виокремити такі специфічні об'єкти, як майнові й земельні відносини, розрахунки за оренду земельних та майнових паїв, використання бюджетних дотацій, надзвичайна діяльність сільськогосподарських підприємств.

Ефективність діяльності внутрішнього контролю на підприємствах Україні визначається рівнем його організації.

Організація, роль і функції внутрішнього контролю визначаються керівником або власником економічного суб’єкту в залежності від організаційно-правової форми і системи управління, змісту і специфіки діяльності, обсягів фінансово-економічної діяльності, стану внутрішнього контролю.

Таким чином, розвиток агрохолдингів в Україні слід сприймати як об’єктивну реальність у прояві підприємницького ефекту в умовах розвитку ринкових відносин. Проте для ефективної діяльності агрохолдингів, які включають в себе декілька підприємств з виробництва та переробки продукції, постає потреба в розробці нової моделі управління підприємством, з урахуванням особливостей організації його діяльності. Налогоджене управління підприємством не можливе без раціональної та ефективної організації внутрішньому контролю як найважливішої функції системи управління, та однієї з умов ефективності функціонування господарюючих суб'єктів в цілому.

Тому питання організації внутрішнього контролю агрохолдингів потребують подальшого вивчення та розробки організаційної моделі його функціонування.
Література:

1. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? // Серія консультативних робіт [AgPP No 21] – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/Agriculture_dialogue/2008/AgPP_21_Ukr.pdf

2. Бабіч І.І. Внутрішній контроль як самостійна форма функції управління / І.І. Бабіч // Економічна науки. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8 (29). – Ч. 2 – 2011. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_2/1.pdf

3. Дудар Т.Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій / Т.Г. Дудар, В.В. Галущак // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_2/3.pdf

4. Положенцева К.Л. Cтратегія економічного розвитку АПК в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 [Електронний ресурс] / К.Л. Положенцева; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. – укр. – Режим доступу: // http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D

Схожі:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
Особливості організації обліку в агрохолдингах
Майданевич Ю. П. – к е н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
Ю. П. Майданевич к е. н., доцент кафедри обліку та аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті обгрунтована доцільність створення відділу внутрішнього аудиту на підприємствах і наведені проблеми його організації
Тема №2
Розробники викладач кафедри обліку і аудиту Дмитрієва В. О., к е н., доц., зав кафедри обліку і аудиту Вишнякова І. В
Передумови створення агрохолдингів в УкраїнІ
Майданевич Ю. П., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського м. Сімферополь
План наукових заходів кафедри обліку і аудиту на 2012-2013 н р
Семінар «Сучасні проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту на прикордонних з ЄС територіях»
К е. н., доцент кафедри обліку і аудиту
Особливе місце серед інститутів контролю достовірності та повноти економічної інформації займають органи внутрішньогосподарського...
І. Ю. Кравченко АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Кравченко І. Ю., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка