Додаток до рішення міської ради від 28 грудня 2010 року


Скачати 145.13 Kb.
НазваДодаток до рішення міської ради від 28 грудня 2010 року
Дата06.05.2013
Розмір145.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Додаток

до рішення міської ради

від 28 грудня 2010 року

64-2/VІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІ скликання

Загальні положення

Стаття 1.

1. Повноваження, завдання і компетенція постійних комісій Нікопольської міської ради (далі - постійні комісії) визначаються Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом Нікопольської міської ради, цим Положенням.

2. Порядок створення, ліквідації або реорганізації постійних комісій визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Стаття 2.

Функціональна спрямованість діяльності і порядок організації роботи постійних комісій міської ради визначається цим Положенням, що затверджується Нікопольською міською радою з урахуванням важливості проблем територіальної громади, а також інших факторів об'єктивного характеру.

Стаття 3.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 4.

Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Стаття 5.

Постійні комісії є відповідальними перед Нікопольською міською радою і їй підзвітними.
Функції і повноваження постійних комісій.

Стаття 6.

Основними функціями постійних комісій є:

1) попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету та звітів про виконання програм і бюджету;

2) збір, вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд Нікопольської міської ради;

3) розробка проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань;

4) попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Нікопольською міською радою, підготовка висновків з цих питань;

5) вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних Нікопольській міській раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

6) вивчення доцільності та ефективності дій Нікопольської міської ради, її виконавчих органів, відділів, управлінь, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції постійних комісій, підготовка та подання відповідних висновків на розгляд Нікопольської міської ради;

7) здійснення контролю за виконанням рішень Нікопольської міської ради, її виконавчого ко­мітету, а також вивчення ефективності їх застосування.
Стаття 7.

1. Постійна комісія, визначена головною з певного проекту рішення Нікопольської міської ради, узагальнює та систематизує пропозиції і висновки інших постійних комісій та готує їх на розгляд Нікопольської міської ради.

2. Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів рішень Нікопольської міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Нікопольської міської ради, її секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 8.

1. Постійні комісії у межах своєї компетенції вивчають практику застосування, впровадження та виконання прийнятих рішень та ефективність їх дій.

2. Постійні комісії розглядають будь-які пропозиції, що свідчать про потребу у прийнятті нових рішень Нікопольської міської ради, її виконавчого комітету або у внесенні змін і доповнень до чинних рішень і в разі необхідності готують відповідний висновок.

3. Усі органи державної виконавчої влади, установи і організації незалежно від форм власності, їх посадові особи зобов'язані виконувати законні вимоги постійних комісій щодо надання їм необхідних матеріалів і документів та їх копіювання.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Стаття 9.

Постійні комісії під час попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до законів України обираються, призначаються або затверджуються Нікопольською міською радою, а також при здійсненні своїх контрольних функцій можуть приймати обов'язкові для розгляду відповідними органами та посадовими особами висновки і рекомендації щодо невідповідальності окремих керівників займаним посадам, а також ставити питання про їх від­повідальність за порушення законодавства чи несумлінне виконання службових обов'язків.

Стаття 10.

1. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за вико­нанням рішень Нікопольської міської ради, її виконавчого комітету, заслуховувати посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, окремих гро­мадян.

2. На пропозицію постійної комісії керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на її засідання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

3. Постійні комісії мають право вимагати присутності посадових осіб, керівників установ та організацій, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні Нікопольської міської ради під час розгляду відповідного питання.
Стаття 11.

Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Нікопольської міської ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів).
Стаття 12.

1. Постійні комісії мають право звертатися до усіх державних органів, органів са­моврядування, об'єднань громадян, до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених питань.

2. Звернення постійних комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.
Стаття 13.

Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії Нікопольської міської ради звіту її виконавчого комітету про його роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників органів, підприємств, установ, організацій та Їх філіалів і відділень підзвітних і підконтрольних Нікопольській міській раді.
Стаття 14.

Постійні комісії здійснюють зв'язки з відповідними органами Верховної Ради України, можуть брати участь з правом дорадчого голосу у роботі інших місцевих рад та їх органів.
Стаття 15.

1.Постійні комісії зобов'язані:

1) за дорученням Нікопольської міської ради або за власною ініціативою якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх ві­дання;

2) раз на рік звітувати перед Нікопольською міською радою про свою роботу;

3) своєчасно виконувати доручення Нікопольської міської ради;

4) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, своєчасно реагувати на них.
2. У разі невиконання або неналежного виконання головами постійних комісій своїх обов'язків згідно Регламенту і цього Положення або порушення норм чинного законодавства, Нікопольська міська рада може достроково відкликати їх з посади за поданням більшості членів комісії.

Організація роботи постійних комісій

Стаття16. 1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочним, якщо на них присутня не менш як половина від загального складу комісії.

2. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

3. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.Стаття 17.

1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекоменда­ції. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

2. Рішення приймаються з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій.

3. Рекомендації приймаються щодо розгляду Нікопольською міською радою питань, що вно­сяться особами і органами, які мають це право відповідно до чинного законодавства, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій.

4. Висновки приймаються щодо проектів рішень, внесених на розгляд Нікопольської міської ради суб'єктами, зазначеними у п.3 цієї статті, а також щодо кандидатур, які пропонуються для обрання, призначення чи затвердження Нікопольською міською радою.

5. Голосування здійснюється особисто членами постійних комісій. Підрахунок голосів здій­снює секретар постійної комісії.

6. Рішення, рекомендації, висновки постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано не менш половини голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії.
Стаття 18.

1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, а в окремих випадках за рішенням постійної комісії - стенограма засідання.
В протоколі зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

7) прийняті рішення, рекомендації, висновки.

2. До протоколу додається стенограма засідання, якщо було прийнято рішення про її ведення, прийняті постійною комісією документи і окрема думка членів комісії, які голосували проти або утримались від голосування, разом з мотивами голосування.

3. Протокол засідання постійної комісії підписують голова та секретар цієї комісії.

4. Протоколи і стенограми засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутата надаються для ознайомлення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. Протокол і стенограма засідання комісії є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.
Стаття 19.

1. Для розгляду на засіданнях постійних комісій питань, що належать до їх відання, можуть бути запрошені посадові особи, автори та ініціатори проектів рішень, програм, а також науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи, присутність яких на засіданні визнана необхідною. Постійні комісії забезпечують цих осіб документами, що мають розглядатися на їх засіданні.

2. Постійні комісії зобов'язані завчасно повідомити керівництво органів влади, підприємств, установ і організацій, присутність представ­ників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів проектів про час і місце засідання комісії.

3. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою. Запрошена особа зобов'язана прибути на засідання своєчасно.
Стаття 20.

1.Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану або за власною ініціативою скликає голова постійної комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливість виконувати ним своїх повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менш як 1/3 членів комісії. В разі, коли голова постійної комісії на вимогу її членів не скликає засі­дання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

3. Проекти актів, документи, інформаційні матеріали надаються членам постійної комісії та запрошеним особам не пізніш як за три дні до їх розгляду на засіданні комісії (не рахуючи дня їх вручення, вихідних та святкових днів), якщо постійна комісія своїм рішенням не встановила інший термін надання матеріалів з окремого питання порядку денного.

Стаття 21.

  1. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів.

2. Голова постійної комісії:

1) забезпечує складання плану її роботи;

2) забезпечує виконання плану-графіку робіт над проектами рішень, програм, інших актів Нікопольської міської ради, щодо яких постійну комісію визначено головною;

3) запрошує в разі необхідності для участі у роботі постійної комісії фахівців;

4) представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

5) підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням, висновкам, рекомендаціям;

6) організовує роботу з реалізації рішень, висновків постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

7) здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими постійними комісіями;

8) дає доручення членам постійної комісії;

9) скликає і веде засідання постійної комісії;

10) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а та­кож робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії;

11) виконує також інші функції, передбачені регламентом, рішеннями, іншими актами Нікополь­ської міської ради.

3. Голова постійної комісії наприкінці терміну скликання Нікопольської міської ради забезпечує підготовку і передачу секретарю Нікопольської міської ради:

1) супровідних записок з даними про виконану роботу;

2) всіх документів, що стосуються діяльності постійної комісії. Документи повинні бути прону­меровані, прошнуровані, систематизовані, з відповідними переліками.
Стаття 22. 1. Постійна комісія на своєму засіданні більшістю голосів від загального складу обирає заступника голови постійної комісії.

2.Заступник голови постійної комісії:

1) виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

2) у разі відсутності голови постійної комісії представляє постійну комісію на пленарному засі­данні Нікопольської міської ради, з правами, визначеними регламентом Нікопольської міської ра­ди;

3) виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії;

4) підписує протоколи засідань постійної комісії та витяги з них у разі відсутності голови пос­тійної комісії.

Стаття 23.

1. Секретар постійної комісії обирається з членів комісії на її засіданні.

2.Секретар постійної комісії:

1) бере участь у складанні плану роботи постійної комісії;

2) бере участь у складанні плану-графіку робіт над проектами програм, рішень, інших актів та розкладу засідань комісії;

3) веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідань;

4) веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;

5) контролює виконання рішень, висновків, рекомендацій постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;

6) контролює виконання перспективних і поточних планів роботи постійної комісії,

Стаття 24. 1.Члени постійних комісій зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять;

2) дотримуватися порядку на засіданнях постійних комісій;

3) виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

2. Члени постійних комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що на­лежить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці проектів рішень Нікопольської міської ради;

2) викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

Стаття 25.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Нікопольської міської ради, підготовки проектів рішень, рекомендацій, висновків постійних комісій, може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Стаття 26.

Питання, які належать до відання кількох або всіх постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Нікопольської міської ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 27.

Процедурні питання роботи постійних комісій, не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до Регламенту Нікопольської міської ради.

Стаття 28.

1. Постійні комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо.

2. Повідомлення про засідання постійних комісій публікуються в газеті "Нікопольська правда" та інших виданнях.
Стаття 29.

Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних ко­місій здійснює апарат Нікопольської міської ради.
Вимоги щодо висновків і рекомендацій постійних комісій

Стаття З0.

Постійні комісії подають на розгляд Нікопольської міської ради свої висновки, рекомендації на підготовлені проекти рішень, програм чи проекти інших актів. Оформлення документів постійних комісій має відповідати вимогам, встановленим цим Положенням.
Стаття 31.

Висновки постійних комісій за наслідками попереднього розгляду проекту рішення, програми, іншого акта повинні містити:

1) обґрунтування доцільності його розробки чи прийняття;

2) загальну характеристику проблем, вирішенню яких сприятиме прийняття даного рішення;

3) фінансово-економічне обґрунтування в разі, якщо реалізація рішення потребує матеріальних витрат.

До висновку постійної комісії кожен з її членів може подати свої додаткові зауваження як окрему думку.
Стаття 32.

Постійні комісії заслуховують кандидатів на посади керівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, які обираються, призначаються, або затверджуються Нікопольською міською радою.

Постійна комісія, в результаті розгляду кандидатури на посаду керівника органа місцевого самоврядування, комунального підприємства, установи та організації, приймає висновок або рекомендацію.

Стаття 33.

Висновок або рекомендація повинні містити чітко сформульовані факти, посилання на статті законодавчих актів України, якщо це потрібно, обґрунтовані рішення з приводу розглянутого питання.

Висновок або рекомендація постійної комісії повинні складатися з мотивувальної і резолютивної частин з зазначенням місця і часу розгляду питання, переліку членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

Висновок постійної комісії підписують усі члени комісії, які були присутні на засіданні.

Рекомендацію комісії підписує голова та секретар комісії.

Схожі:

Про скасування рішення міської ради від 10. 08. 2010 р. №5/37/7 „Про...
Про скасування рішення міської ради від 10. 08. 2010 р. №5/37/7 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30. 04....
Програми профілактики злочинності в місті Вознесенську на 2011-2015...
Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2010 року №11 „Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності...
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 04. 12. 2010 р. №6/1/16 "Про затвердження персонального складу постійних комісій...
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради
Про погодження змін та доповнень до Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Внести до рішення виконкому міської ради від 22 грудня 2004 року №715 «Про погодження режиму роботи підприємств громадського харчування,...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Викласти приведений у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 14. 01. 2011р №11 (зі змінами, внесеними наказом...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
АНАЛІЗ впливу регуляторного акта – проекту рішення Нікопольської міської ради
Проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Нікополь» розроблено робочою групою,...
Про внесення змін до рішення міської ради від 13. 05. 2010 року №5/35/2...

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кременчука від 23. 01. 2012 року №94-908вих12 на рішення Кременчуцької міської ради від 27. 12. 2011 року «Про внесення змін до рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка