ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка9/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів

голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради

включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере

участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі

поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування

обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16

статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього

Закону.
4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний

строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським,

селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд

відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у

двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила

зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила

попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу

ради, воно набирає чинності.
5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають

чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не

встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної

у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень

приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його

засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого

комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою,

головою районної у місті ради.
7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови

(голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету

ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та

внести це питання на розгляд відповідної ради.
8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у

місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає

розпорядження.
9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до

власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані

відповідною радою.
10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з

мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України

визнаються незаконними в судовому порядку.

{ Офіційне тлумачення положень частини десятої статті 59 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від

16.04.2009 }
11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути

видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого

самоврядування.
12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування,

які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються,

розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку,

встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

{ Статтю 59 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Розділ III
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 60. Право комунальної власності
1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах

належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,

доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси,

підприємства, установи та організації, в тому числі банки,

страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні

підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади

культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального

обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі

об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права

комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність

територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

{ Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
2. Підставою для набуття права комунальної власності є

передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими

суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення,

придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку,

встановленому законом.
3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть

об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності

об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих

бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного

фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та

організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад

сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної

власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах

територіальних громад відповідно до закону здійснюють

правомочності щодо володіння, користування та розпорядження

об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі

майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної

власності у постійне або тимчасове користування юридичним та

фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати,

використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження,

визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування

об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і

оренду.
6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права

комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від

відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до

відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування

заходів, передбачених бюджетами розвитку.
7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого

самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні

ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати

обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
8. Право комунальної власності територіальної громади

захищається законом на рівних умовах з правами власності інших

суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути

вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права

власності без згоди безпосередньо територіальної громади або

відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за

винятком випадків, передбачених законом.
9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх

створення) ради мають право:

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну

власність відповідних територіальних громад підприємств, установ

та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що

належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають

важливе значення для забезпечення комунально-побутових і

соціально-культурних потреб територіальних громад;

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень,

споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території,

якщо вони можуть бути використані для забезпечення

комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних

громад;

3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних

адміністративно-територіальних одиниць.
Стаття 61. Місцеві бюджети
1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах,

районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють,

затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з

Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ).

{ Частина перша статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні

бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх

відповідного розподілу між територіальними громадами або для

виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних

засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних

соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх

виконання.
3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів

здійснюють відповідні державні адміністрації згідно з Бюджетним

кодексом України ( 2456-17 ).

{ Частина третя статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та

закріпленими за ними на стабільній основі законом

загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати

напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до

закону.
5. Втручання державних органів у процес складання,

затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за

винятком випадків, передбачених цим та іншими законами.
Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих

бюджетів
1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере

участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль

за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів

та належним їх обліком. Вона гарантує органам місцевого

самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення

послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли

доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних

податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого

бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного

бюджету частину надлишку в порядку, встановленому Бюджетним

кодексом України ( 2456-17 ).

{ Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на

основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості з

урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного

стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних

соціальних потреб, встановленого законом.

{ Частина друга статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів
1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних,

визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом

порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових

платежів.
2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх

створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що

визначаються відповідними міськими радами.
3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним

кодексом України ( 2456-17 ) та законом про Державний бюджет

України.

{ Частина третя статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
4. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або

спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до вимог

Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний

бюджет України.

{ Частина четверта статті 63 в редакції Закону N 2457-VI

( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
5. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету

виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються

відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

{ Частина п'ята статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій

та субвенцій, затверджуються у законі про Державний бюджет України

для кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним

кодексом України ( 2456-17 ).

{ Частина шоста статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
7. Кошти, передані державою у вигляді дотацій та субвенцій,

можуть розподілятися Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

обласними, міськими (міст республіканського Автономної Республіки

Крим і міст обласного значення), районними радами між відповідними

місцевими бюджетами та використовуватися для фінансування спільних

проектів відповідних територіальних громад.

{ Частина сьома статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів
1. Видатки, які здійснюються органами місцевого

самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і

цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про

місцевий бюджет; видатки, пов'язані із здійсненням районними,

обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів

територіальних громад, - відповідними рішеннями про районний та

обласний бюджети.

{ Частина перша статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх

створення) ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються

коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх

використання.
3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні

адміністрації в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними

радами.
4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до

розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним

кодексом України ( 2456-17 ), для виконання повноважень органів

місцевого самоврядування.

{ Частина четверта статті 64 в редакції Закону N 2457-VI

( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та

спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог

Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний

бюджет України.

{ Частина п'ята статті 64 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету

виділяються витрати бюджету розвитку.

{ Частина шоста статті 64 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм

соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної

із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів,

пов'язаних з розширеним відтворенням, а також на погашення

місцевого боргу.

{ Частина сьома статті 64 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
Стаття 65. Використання вільного залишку коштів

місцевих бюджетів
Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету

над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного

періоду становить вільний залишок коштів місцевих бюджетів, який

використовується на проведення витрат місцевого бюджету згідно із
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка