ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка8/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм

соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з

інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що

вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших

виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що

належать до комунальної власності відповідної територіальної

громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих

йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також

їх посадових осіб.
3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про

розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами,

управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським,

селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом

виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.
Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської,

селищної, міської, районної у місті ради
Основною формою роботи виконавчого комітету сільської,

селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є

його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються

відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної

у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості

здійснення ним цієї функції - заступником сільського, селищного,

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(районної у місті ради - заступником голови ради) в міру

необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є

правомочними, якщо в них бере участь більше половини від

загального складу виконавчого комітету.
Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи

сільської, селищної, міської, районної у місті

ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її

створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може

створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для

здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів

сільських, селищних, міських рад. Організаційні засади реалізації

повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються

Законом України "Про засади державної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

{ Частина перша статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є

підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила,

підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному,

міському голові, голові районної у місті ради.
3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів

ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським,

селищним, міським головою, головою районної у місті ради

одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням

з відповідними органами виконавчої влади.
4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи

ради затверджуються відповідною радою.
Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради
1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її

створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного

голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

{ Частина перша статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним

повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків,

передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Голова

ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним

депутатських повноважень або повноважень голови.

{ Частина друга статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може

мати інший представницький мандат, суміщати свою службову

діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах

(крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час),

займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього

прибуток.
4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може

бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення

проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального

складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення

голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як

третини депутатів від загального складу ради.
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком

припинення нею повноважень депутата цієї ради.

{ Частина четверта статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті

ради також вважаються достроково припиненими без припинення

повноважень депутата ради в разі:
1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про

складення ним повноважень голови ради;
2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у

місті ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади

голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким

береться до відома зазначений факт.

{ Частина п'ята статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
6. Голова районної, обласної, районної у місті ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до

відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради,

питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання

ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на

її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує

контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду

відповідно заступника голови районної, районної у місті ради чи

першого заступника, заступника голови обласної ради; вносить на

затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її

виконавчого апарату, витрат на їх утримання; { Пункт 3 частини

шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI

( 806-17 ) від 25.12.2008 }

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних

комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм

доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними

своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення

референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого

самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її

створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників

структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та

її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде

особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів,

обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань

місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення

ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами,

іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,

трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ,

організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах

відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання

незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,

установ та організацій, які обмежують права територіальних громад

у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,

обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного

разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної

політики відповідно виконавчим апаратом районної, обласної ради,

районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини депутатів -

у визначений радою термін; { Пункт 17 частини шостої статті 55 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від

01.07.2010 }

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.
7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах

своїх повноважень видає розпорядження.
Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті

ради та перший заступник, заступник голови

обласної ради
1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови

ради.
Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови

ради.
2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її

створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради

обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа

депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої

повноваження до припинення ними повноважень депутата ради

відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх

повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та

четвертою цієї статті.
3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної

ради, першого заступника, заступника голови обласної ради можуть

бути достроково припинені без припинення повноважень депутата

відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається

шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх

повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на

вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або

голови ради.
4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної

ради, першого заступника, заступника голови обласної ради можуть

також бути достроково припинені без припинення повноважень

депутата відповідної ради в разі:
1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про

складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови

ради;
2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови

ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким

береться до відома зазначений факт.
5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою

цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника

(першого заступника) голови ради з дня припинення її повноважень.
6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший

заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови

відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його

розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради

своїх обов'язків з інших причин.
7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження

першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені

частиною шостою цієї статті, за відсутності першого заступника

голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх

обов'язків з інших причин.
8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший

заступник, заступник голови обласної ради працюють у раді на

постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження

сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені

цим Законом для голови ради.

{ Стаття 56 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради
1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію)

ради. Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який

попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що

передбачається внести на розгляд ради. Президія (колегія) ради

може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради,

відповідно заступник голови районної, районної у місті ради чи

перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних

комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і

фракцій.

{ Частина друга статті 57 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї,

що затверджується радою.
Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради
1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує

здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим

та іншими законами.
2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове,

інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення

діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню

відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними

громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та

посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат

ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності

регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням

цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з

відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано

відповідним місцевим державним адміністраціям.

{ Частина друга статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його

структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів,

затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання

встановлюються радою за поданням її голови. { Частина третя статті

58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням

Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо зупинення та відновлення дії частини третьої додатково див.

Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від

15.03.2007 }
4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова

відповідної ради.
Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого

самоврядування
1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші

акти у формі рішень.

{ Офіційне тлумачення положень частини першої статті 59 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від

16.04.2009 }
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після

обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка