ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка7/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні

комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації

постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального

складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його

відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи

засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому

розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями,

посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду

і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений

ними строк.
12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів

рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з

залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть

за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,

відповідно заступника голови районної у місті, районної ради чи

першого заступника, заступника голови обласної ради, секретаря

сільської, селищної, міської ради розглядатися постійними

комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними

комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами

відповідних постійних комісій.

{ Частина дванадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських

засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з

питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.
14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними

перед нею.
15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок

організації роботи постійних комісій визначаються регламентом

відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що

затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про

засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності" ( 1160-15 ) щодо реалізації повноважень ради у

здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями

відповідної ради.

{ Частина п'ятнадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які

обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з

конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень

місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і

пропозиції на розгляд ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради,

її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову

вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї

третини депутатів від загального складу ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться,

як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової

контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі

спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати

інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради

припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо

результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення

повноважень ради, яка створила цю комісію.
Стаття 49. Депутат ради
1. Повноваження депутата ради починаються з моменту

офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією

на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень

депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового

скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково

у випадках, передбачених законом.
2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади,

має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у

діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед

виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат,

крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних

комісій ради.
3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для

здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом

випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або

службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за

основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською

діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради,

засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його

обрано.
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини

пленарних засідань ради або засідань постійної комісії,

невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її

органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією

про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які

розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та

інших комісій ради, до складу яких його обрано.
7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради

та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників

органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм

власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній

території, а депутат міської (міста обласного значення), районної,

обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації з

питань, віднесених до відання ради.
8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит,

зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради

у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За

результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії

ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії,

розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради

або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам

та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і

зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи

повідомити депутатові та раді.
10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними

документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого

самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії

депутатської діяльності визначаються Конституцією України

( 254к/96-ВР ), цим Законом, законом про статус депутата

( 93-15 ), іншими законами.
Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради
1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді

на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її

депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного

сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо

кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш

як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у

разі, якщо: { Абзац перший частини першої статті 50 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
1) на день проведення першої сесії сільської, селищної,

міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори

відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради,

запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії

сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний,

міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії

секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його

повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не

вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності

посади відповідного сільського, селищного, міського голови у

зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її

розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу

відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну

пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний

сільський, селищний, міський голова.

{ Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005; в редакції Закону N 520-VI

( 520-17 ) від 18.09.2008 }
2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може

суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на

громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи

в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю,

одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
3. Секретар сільської, селищної, міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього

Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського

голови; ( Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із

Законом N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004 )

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною

шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до

відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради,

питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках,

передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на

розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і

населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує

офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є

регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі

здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про

здійснення радою регуляторної діяльності; { Пункт 5 частини

третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови

координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм

доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства

здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням

референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого

самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого

самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим

самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує

доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського

голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю

ради та її органів.
4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно

здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету

відповідної ради.
5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради

можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.
Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,

районної у місті ради
1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної

у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який

утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після

закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського

голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет

здійснює свої повноваження до сформування нового складу

виконавчого комітету.
2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається

відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету

сільської, селищної, міської ради затверджується радою за

пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у

місті ради - за пропозицією голови відповідної ради.
3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно

сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради -

голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського,

селищного, міського голови, голови районної у місті ради,

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також

керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,

інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради

орган з питань містобудування та архітектури.

{ Частина третя статті 51 в редакції Закону N 862-IV ( 862-15 )

від 22.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної,

міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.
5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської

ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у

місті ради - голова відповідної ради. У виконавчому комітеті

сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням

ради може здійснювати секретар відповідної ради.
6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім

тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на

час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення

повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих

або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку

за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням

обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів

відповідного місцевого бюджету.
7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і

працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо

обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю),

встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського

голови.
8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним

раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень

органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним

органам виконавчої влади.
9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної,

міської, районної у місті ради не можуть входити депутати

відповідної ради, крім секретаря ради.
Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської,

селищної, міської, районної у місті ради
1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної

у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати

питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка