ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка6/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та

посадових осіб місцевого самоврядування
Стаття 45. Порядок формування рад
1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її

створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які

обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в

місті, району, області на основі загального, рівного і прямого

виборчого права шляхом таємного голосування.

{ Частина перша статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
2. Порядок організації і проведення виборів депутатів

визначається законом.
3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до

закону про вибори.
4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як

двох третин депутатів від загального складу ради. { Частина

четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 812-V

( 812-16 ) від 22.03.2007 }
5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до

обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати

повноваження рада попереднього скликання.
6. У разі дострокового припинення повноважень деяких

депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві

третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така

рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів

від загального складу ради. { Частина шоста статті 45 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }
7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових

місцевих виборах, визначається Конституцією України

( 254к/96-ВР ).

{ Частина сьома статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових,

повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої

сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або

позачергових) виборах.

{ Статтю 45 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 806-VI

( 806-17 ) від 25.12.2008 }
Стаття 46. Сесія ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її

створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань

постійних комісій ради.
2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради

скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш

як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в

кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до

статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії

відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який

інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки

виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З

моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та

новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до

статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої

сесії новообраний голова.
У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний

сільський, селищний, міський голова не обраний, про що на сесії

ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає

тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох -

п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на

пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу

обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

{ Частина друга статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від

22.03.2007 }
3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної,

обласної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не

пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів

ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради

відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання

першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої

комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З

моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада

обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не

більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали

найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії

почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови

ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради

відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.

{ Частина третя статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від

22.03.2007 }
4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної,

міської - відповідно сільським, селищним, міським головою;

районної у місті, районної, обласної - головою відповідної ради.
5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше

одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та

надання документів дозвільного характеру у сфері господарської

діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

{ Частина п'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, N 4154-VI ( 4154-17 ) від

09.12.2011 }
6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного,

міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради

або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається:

сільської, селищної, міської ради - секретарем сільської,

селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради

- відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи

першим заступником, заступником голови обласної ради. { Абзац

перший частини шостої статті 46 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським

головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у

строки, передбачені цим Законом;

2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної

у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав

сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених

частиною сьомою цієї статті.

{ Пункти 1-3 частини шостої статті 46 замінено пунктами 1 і 2

згідно із Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }
7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради

повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї

третини депутатів від загального складу відповідної ради,

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у

місті ради, а сесія районної, обласної ради - також за пропозицією

не менш як однієї третини депутатів від загального складу

відповідної ради або голови відповідної місцевої державної

адміністрації.
8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій

та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на

вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у

разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана

депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну

третину складу ради, або постійною комісією ради.

{ Частина восьма статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }
9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин

четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома

депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у

виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням

часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається

внести на розгляд ради.

{ Частина дев'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }
10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде

відповідно сільський, селищний, міський голова, а у випадках,

передбачених частиною шостою цієї статті, - секретар ради; сесію

районної у місті, районної, обласної ради - голова ради або

відповідно заступник голови районної у місті, районної ради чи

перший заступник, заступник голови обласної ради. У випадку,

передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за

дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один

з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради -

один з депутатів цієї ради.

{ Частина десята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

{ Частина одинадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }
12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися

сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями,

депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної

адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами

громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до

закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог

Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності" ( 1160-15 ).

{ Частина дванадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент

роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії

ради.
14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання

голови та заступника (заступників) голови районної у місті,

районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської

ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення

пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних

засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного

сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії

визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності" ( 1160-15 ). До прийняття регламенту ради чергового

скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому

скликанні. { Частина чотирнадцята статті 46 в редакції Закону

N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007, із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради,

прийняті нею рішення підписуються особисто сільським, селищним,

міським головою, районної у місті, районної, обласної ради -

головою відповідної ради, у разі їх відсутності - відповідно

секретарем сільської, селищної, міської ради, відповідно

заступником голови районної у місті, районної ради чи першим

заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку,

передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, - депутатом

ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

{ Частина п'ятнадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008, N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада

може прийняти рішення про проведення закритого пленарного

засідання.
Стаття 47. Постійні комісії ради
1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з

числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і

підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю

за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень

у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури

комісії вирішуються відповідною комісією.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані

сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної,

міської ради, голова районної у місті (у разі її створення),

районної, обласної ради, їх заступники.
4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною

ініціативою попередньо розглядають проекти програм

соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету,

звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання

про стан та розвиток відповідних галузей господарського і

соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на

розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки

з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і

співдоповідями.
5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб,

які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або

погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно

заступника голови районної у місті, районної ради чи першого

заступника, заступника голови обласної ради, секретаря сільської,

селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають

діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому

комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих

державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх

філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових

осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх

керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у

місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради,

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у

місті ради.

{ Частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання,

та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від

керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх

філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на

голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії,

дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з

іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами,

установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу

по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності

голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з

інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або

секретар комісії.
9. Засідання постійної комісії скликається в міру

необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як

половина від загального складу комісії.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка