ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка5/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Глава 3. Сільський, селищний, міський голова
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського

голови
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови

починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною,

міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про

його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови

закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської,

селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих

виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду

іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків

дострокового припинення його повноважень відповідно до частин

першої та другої статті 79 цього Закону.

{ Частина перша статті 42 в редакції Законів N 2055-IV ( 2055-15 )

від 06.10.2004, N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського

голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або

його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх

повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови

здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради.

Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює

зазначені повноваження з моменту дострокового припинення

повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту

початку повноважень сільського, селищного, міського голови,

обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня

відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської

ради, обраної на чергових місцевих виборах.

{ Частина друга статті 42 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть

бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79

цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш

як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті

сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час

відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного,

міського голови, звертається до Верховної Ради України з

клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського,

селищного, міського голови.

{ Частина статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004; в редакції Закону N 806-VI

( 806-17 ) від 25.12.2008 }
4. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень

органів виконавчої влади на відповідній території, додержання

Конституції та законів України, виконання актів Президента України

та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу

відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на

посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і

персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; { Щодо

зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від

15.03.2007 }

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури

виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету,

їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених

Кабінетом Міністрів України; { Пункт 6 частини статті 42 в

редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від

15.03.2007 }

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого

комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок

денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм

соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з

інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його

виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх

виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників

відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,

установ та організацій, що належать до комунальної власності

відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних,

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт

десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 )

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму,

відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише

за призначенням, визначеним радою; ( Пункт 13 частини статті 42 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2813-IV ( 2813-15 ) від

06.09.2005 )

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий

комітет у відносинах з державними органами, іншими органами

місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами,

установами та організаціями незалежно від форм власності,

громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до

законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших

органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої

влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та

інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її

органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її

виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з

питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на

затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання

законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб,

встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ); { Частину

четверту статті 42 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,

визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до

виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її

виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

{ Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з

втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на

підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з

втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на

підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну

відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний,

міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед

територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою,

а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень

органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним

органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова

щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про

здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності виконавчими органами відповідної ради.

{ Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу

на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на

відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини

депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова

зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих

органів ради у будь-який визначений ними термін.

( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
Глава 4. Повноваження районних і обласних рад
Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними

радами виключно на їх пленарних засіданнях
1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради

вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної

ради та першого заступника, заступника голови обласної ради,

звільнення їх з посади; { Пункт 1 частини першої статті 43 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від

25.12.2008 }

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій

ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення

про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури

виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої

відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів

України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;

{ Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону N 107-VI

( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від

22.05.2008 }

{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від

15.03.2007 }

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті

32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ), заслуховування звіту

про його виконання; { Пункт 6 частини першої статті 43 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради,

призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників

органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень

депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення

щодо проведення консультативного опитування з питань, які

стосуються їх спільних інтересів;

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо

організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів

органів державної влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,

опис та порядок використання символіки району, області;

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до

асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних

громад, а також про вихід із них;

16) затвердження програм соціально-економічного та

культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм

з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів,

внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді

дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими

бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного

значення;

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про

продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів

комунальної власності, які забезпечують спільні потреби

територіальних громад і перебувають в управлінні районних,

обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому

законом порядку; ( Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні

районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

21) вирішення відповідно до закону питань регулювання

земельних відносин;

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу

на спеціальне використання природних ресурсів відповідно

районного, обласного значення, а також про скасування такого

дозволу;

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами,

призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб

населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження

або заборони використання підприємствами питної води у промислових

цілях;

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів

природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,

що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до

відповідних державних органів про оголошення природних та інших

об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову

цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються

законом;

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних,

міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних

та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних

органів пропозицій з цих питань;

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального

устрою в межах і в порядку, визначених законом;

27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним

адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад;

28) заслуховування звітів голів місцевих державних

адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів та

інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку,

бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення

місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою

повноважень;

29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної

місцевої державної адміністрації;

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання

незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,

установ та організацій, які обмежують права територіальних громад

у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,

обласних рад та їх органів;

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо

голови відповідної місцевої державної адміністрації;

32) надання згоди на передачу об'єктів з державної

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,

міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають

в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також

щодо придбання об'єктів державної власності; ( Частину першу

статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 163-XIV

( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

{ Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у

зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від

04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у

зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від

04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

35) затвердження відповідно до закону Положення про

помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення

помічника-консультанта депутата ради; ( Частину першу статті 43

доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від

22.12.2005 )
36) заслуховування інформації прокурорів та керівників

органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності

на відповідній території; { Частину першу статті 43 доповнено

пунктом 36 згідно із Законом N 2389-VI ( 2389-17 ) від

01.07.2010 }
37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які

надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності

територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює

відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами

господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними

майновими комплексами таких підприємств. { Частину першу статті 43

доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від

01.07.2010 }
2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на

пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим

та іншими законами.
3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,

виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі

питання:

1) затвердження відповідно до законодавства правил

благоустрою населених пунктів області; { Пункт 1 частини третьої

статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з

питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які

передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
( Пункт 3 частини третьої статті 43 виключено на підставі

Закону N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з

01.01.2004 року )
4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії

захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і

порядку, передбачених законом.

{ Частина четверта статті 43 втратила чинність у зв'язку з

втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на

підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад

відповідним місцевим державним адміністраціям
1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим

державним адміністраціям такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм

соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів

і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях

компактного проживання національних меншин - також програм їх

національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших

матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення

виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та

культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних

програм економічного, науково-технічного, соціального та

культурного розвитку України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального

розвитку відповідної території, ефективного використання

природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої

влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного

бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району,

області;

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств,

установ та організацій, розташованих на відповідній території, і

населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію,

ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і

виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи

щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

( Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,

установ та організацій, які не належать до комунальної власності,

до участі в обслуговуванні населення відповідної території,

координація цієї роботи;

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого

пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження

цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом

порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для

містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток

історії та культури, архітектури і містобудування,

палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних

заповідників місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних

програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що

затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

12) видача замовникам відповідно до законодавства

містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами

населених пунктів; { Пункт 12 частини першої статті 44 в редакції

Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки,

усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і

спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної

народної творчості, національно-культурних традицій населення,

художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок,

національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та

неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони

здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо

організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду

місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій

охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо

оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну,

історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або

культури, які охороняються законом;

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них

населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт

підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Пункт 15

частини першої статті 44 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від

19.06.2003 )

16) координація на відповідній території діяльності місцевих

землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять

у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)

земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження

результативності регуляторних актів, прийнятих районними,

обласними радами. ( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003 - набирає

чинності з 15.01.2004 року )
2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті,

обласні ради делегують обласним державним адміністраціям такі

повноваження:

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань

підприємствами, установами та організаціями, що надходять на

розвиток шляхів загального користування в області;

2) погодження у випадках, передбачених законом, з

відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо

розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять

до фондів охорони навколишнього природного середовища;

3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до

категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у

випадках і порядку, передбачених законом;

4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про

заборону використання окремих природних ресурсів загального

користування;

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання

територій рекреаційних зон;

6) затвердження для підприємств, установ та організацій,

розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів

забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у

випадках, передбачених законом.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка