ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка4/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

доповнено підпунктом 11 згідно із Законом N 1180-VI ( 1180-17 )

від 19.03.2009 }

12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку

єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення

житлових умов.

{ Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 12 згідно із Законом

N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах

будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального

господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,

а також шляхів місцевого значення;

2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника

на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів

соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади

пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції

об'єктів на відповідній території;

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та

організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку

потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних

матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів

інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

5) визначення у встановленому законодавством порядку

відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і

надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною

документацією;

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних

місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови

населених пунктів, іншої містобудівної документації;

7) встановлення на відповідній території режиму використання

та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна

діяльність;

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів

містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень

забудови земельних ділянок; { Підпункт 9 пункту "а" частини першої

статті 31 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

10) проведення громадського обговорення містобудівної

документації; { Пункт "а" частини першої статті 31 доповнено

підпунктом 10 згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від

16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
б) делеговані повноваження:

1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів у порядку та у випадках, встановлених законом; { Підпункт

1 пункту "б" частини першої статті 31 в редакції Закону N 2367-VI

( 2367-17 ) від 29.06.2010; із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням

містобудівного кадастру населених пунктів;

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації

при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у

випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з

порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів,

а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та

безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в

районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних

явищ та процесів;

5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток

історії і культури, архітектури та містобудування,

палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних

заповідників;

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань

містобудування.

{ Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я,

культури, фізкультури і спорту
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури,

фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать

територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими

закладами за місцем проживання, організація їх

матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної

середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей,

молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної

орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності

дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих,

молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах

комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за

рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на

договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій

незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших

джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за

призначенням;

4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця

навчання і додому школярів;

5) вирішення питань про надання професійним творчим

працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під

майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої

діяльності;

6) організація медичного обслуговування та харчування у

закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих

закладах, які належать територіальним громадам або передані їм;

7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню

осередків традиційної народної творчості, національно-культурних

традицій населення, художніх промислів і ремесел;

8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних

товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових

організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури,

фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за

місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
б) делеговані повноваження:

1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і

безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній

території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою,

вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах

або через національно-культурні товариства;

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів

освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі

освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної

культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на

кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку

спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації

кадрів;

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових

категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного

призначення;

4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;

6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і

комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками,

створення умов для самоосвіти;

7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності

неповнолітніх;

8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне

державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без

піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому

числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та

утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи

розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних

закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання

громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах,

інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у

школах (групах з подовженим днем);

9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам,

пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове

користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також

визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг,

наданих безкоштовно або на пільгових умовах;

10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури,

збереження та використання культурного надбання;

11) реєстрація відповідно до законодавства статутів

(положень) розташованих на відповідній території закладів охорони

здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх,

фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування

індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони

здоров'я.
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних

відносин та охорони навколишнього природного

середовища
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо

встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за

користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також

надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у

власності територіальних громад; визначення в установленому

порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та

організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля

та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування

комунальними та санітарними мережами відповідних населених

пунктів;

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів

місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці

загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо

прийняття рішень про організацію територій і об'єктів

природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,

що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до

відповідних державних органів про оголошення природних та інших

об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову

цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які

охороняються законом;

4) справляння плати за землю;
б) делеговані повноваження:

1) здійснення контролю за додержанням земельного та

природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель,

природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення,

відтворенням лісів;

2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація

права користування землею і договорів на оренду землі; видача

документів, що посвідчують право власності і право користування

землею;

3) координація діяльності місцевих органів земельних

ресурсів; ( Підпункт 3 пункту "б" частини першої статті 33 в

редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне

використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому

законом;

6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них

населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт

підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Підпункт

6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 969-IV

( 969-15 ) від 19.06.2003 )

7) визначення території для розміщення відходів відповідно до

законодавства; { Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 33 в

редакції Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів

підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

{ Підпункт пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в

установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів

землеустрою; ( Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в

редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

10) здійснення контролю за впровадженням заходів,

передбачених документацією із землеустрою; ( Підпункт 10 пункту

"б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1377-IV

( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

11) створення та забезпечення функціонування місцевих

екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є

складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої

інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до

екологічної інформації; ( Пункт "б" частини першої статті 33

доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від

28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

12) здійснення контролю за додержанням юридичними та

фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та

виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні

правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших

державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

{ Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 12 згідно

із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст

районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б"

частини першої цієї статті, належить координація на відповідній

території діяльності спеціально уповноважених державних органів

управління з охорони природи. ( Частина друга статті 33 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від

11.12.2003 )
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних

надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо

соціального захисту населення;

2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання

допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих

(померлих або визнаних такими, що пропали безвісти)

військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у

запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку,

інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві

індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту

житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним

особам у першочерговому порядку земельних ділянок для

індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку,

інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу

товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними

цінами, а також безоплатного харчування;

4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих

бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх

громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій

малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян

в інших випадках, передбачених законодавством;
б) делеговані повноваження:

1) підготовка і подання на затвердження ради цільових

місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та

виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та

заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від

безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні

цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов

праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що

затверджуються відповідно районними, обласними радами; ( Підпункт

1 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону N 969-IV

( 969-15 ) від 19.06.2003 )

2) забезпечення здійснення передбачених законодавством

заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов

інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як

жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які

втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку,

які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки

інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому,

дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї

громадян;

3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання

пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань

опіки і піклування;

5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги

громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання

компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених

законодавством;

7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для

осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та

студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в

установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а

також за договорами - на підприємствах, в установах та

організаціях, що належать до інших форм власності;

8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням

соціального захисту працівників підприємств, установ та

організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах

із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення

атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим

актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до

законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

( Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону

N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні

територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових

спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій,

розташованих на відповідній території; реєстрація колективних

договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням;

10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і

порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд

за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів

потребують постійного стороннього догляду;

11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності

відомостей про наявність вільних робочих місць (посад);

організація інформування населення про потребу підприємств,

установ та організацій усіх форм власності у працівниках;

12) бронювання в порядку, встановленому законом, на

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм

власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб,

які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і

не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів

таких робочих місць; прийняття рішень про створення на

підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих

місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної

підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких

робочих місць;

13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і

фондів, інших неприбуткових організацій;

14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального

патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі

або позбавлення волі на певний строк. ( Пункт "б" частини першої

статті 34 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом N 3167-IV

( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад,

крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї

статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам

освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які

працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством

пільг.
Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної

діяльності
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) укладення і забезпечення виконання у встановленому

законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на

придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання

послуг;

2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств,

установ та організацій, розташованих на відповідній території,

незалежно від форм власності;

3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з

іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної

інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій

для створення робочих місць;
б) делеговані повноваження:

1) організація та контроль прикордонної і прибережної

торгівлі;

2) створення умов для належного функціонування митних

органів, сприяння їх діяльності;

3) забезпечення на відповідній території в межах наданих

повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України.
Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать такі делеговані повноваження:

1) сприяння організації призову громадян на строкову

військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх

мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України,

організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових

зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та

організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу

військового комісара про оголошення мобілізації;

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на

підприємствах, в установах та організаціях відповідно до

законодавства;

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з

мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній

території;

4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з

наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам

Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших

об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх

використанням, наданням послуг;

5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська

підприємствами та організаціями, що належать до комунальної

власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;

6) здійснення заходів щодо створення належних умов для

функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України;

7) сприяння Державній прикордонній службі України у

підтриманні відповідного режиму на державному кордоні; ( Пункт 7

статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV

( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )

8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання

населення.
Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань

адміністративно-територіального устрою
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать такі власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо

найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ,

парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території

відповідного населеного пункту;

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо

питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах

повноважень, визначених законом.
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності,

правопорядку, охорони прав, свобод і законних

інтересів громадян
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо

створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок

коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність

працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення

матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для

них необхідних житлово-побутових умов;

( Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 38 в редакції Закону

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 )

( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої

статті 38 відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із

Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV

( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої

статті 38 відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із

Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

{ Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої

статті 38 відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із

Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

{ Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої

статті 38 відновлено на 2008 рік у зв'язку із втратою чинності

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно із Законом

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої

статті 38 відновлено у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV

( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 )

від 03.06.2008 }

2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції,

служби безпеки, внутрішніх справ адвокатури і Державної

кримінально-виконавчої служби України; { Підпункт 2 пункту "а"

частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до

відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні

вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх

повноважень;

4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів

виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ та організацій, які обмежують права

територіальної громади, а також повноваження органів та посадових

осіб місцевого самоврядування;

5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо

створення відповідно до законодавства комунальної

аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів

місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників

такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо

матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для

них необхідних житлово-побутових умов; ( Пункт "а" частини першої

статті 38 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом N 2470-III

( 2470-14 ) від 29.05.2001 )

6) створення в установленому порядку комунальних

аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38

доповнено підпунктом 6 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 )

від 29.05.2001 )

7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру; ( Пункт "а" частини

першої статті 38 доповнено підпунктом 7 згідно із Законом

N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )

8) розроблення та здійснення заходів щодо

матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних

аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38

доповнено підпунктом 8 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 )

від 29.05.2001 )

9) організація в установленому порядку навчання особового

складу комунальних аварійно-рятувальних служб та

аварійно-рятувальних служб громадських організацій; ( Пункт "а"

частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом

N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )

10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів,

нагромаджених у процесі документування службових, трудових або

інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній

території, та інших архівних документів, що не належать до

Національного архівного фонду; ( Пункт "а" частини першої статті

38 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 )

від 06.03.2003 )
б) делеговані повноваження:

1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень

громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм

власності;

2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів

відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського

порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій,

врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження

матеріальних цінностей; ( Підпункт 2 пункту "б" частини першої

статті 38 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

3) вирішення відповідно до закону питань про проведення

зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних,

видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за

забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

3-1) погодження проекту плану проведення потенційно

небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за

участю особового складу Збройних Сил України, інших військових

формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і

військової техніки; взаємодія з органами військового управління

під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання

і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

відповідно до закону; ( Пункт "б" частини першої статті 38

доповнено підпунктом 3-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 )

від 03.02.2004 )

4) розгляд справ про адміністративні правопорушення,

віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних

комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування

їх діяльності;

5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до

їх відання, реєстрація актів громадянського стану (за винятком

виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад);

( Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від

11.01.2000 )

6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації

підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності,

розташованих на відповідній території, а також положень про

організації орендарів;

7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань

громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які

створюються і діють відповідно до законодавства.
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст

районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б"

частини першої цієї статті, належить:

1) утворення служб у справах дітей та спостережної,

спрямування їх діяльності; { Пункт 1 частини другої статті 38 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V ( 609-16 ) від

07.02.2007 }

2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні

додержання правил паспортної системи;

3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства

внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для

служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ;

4) зберігання документів Національного архівного фонду, що

мають місцеве значення, і управління архівною справою та

діловодством на відповідній території; ( Частину другу статті 38

доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від

06.03.2003 )

5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру

виборців відповідно до закону. { Частину другу статті 38 доповнено

пунктом 5 згідно із Законом N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 }

{ Частина третя статті 38 втратила чинність у зв'язку з

втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на

підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної

первинної правової допомоги
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги

належать такі власні (самоврядні) повноваження:
1) утворення в установленому порядку установ з надання

безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб

територіальної громади;
2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо

утворення установ з надання безоплатної первинної правової

допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких

установ, про витрати на їх утримання, здійснення

матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх

функціонування необхідних приміщень;
3) забезпечення координації діяльності установ з надання

безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної

адміністративно-територіальної одиниці;
4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної

первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів

такими установами за призначенням;
5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної

первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що

належать до їх компетенції, відповідно до закону;
6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій

щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової

допомоги;
7) забезпечення особистого прийому осіб для надання

безоплатної первинної правової допомоги;
8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та

юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної

правової допомоги;
9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої

влади та територіальними органами центральних органів виконавчої

влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;
10) надання документів та інших матеріалів або їх копій,

необхідних у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової

допомоги;
11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної

первинної правової допомоги.
2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної правової

допомоги та надають їм сприяння в межах своїх повноважень.

{ Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом N 3460-VI

( 3460-17 ) від 02.06.2011 }
Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними

нагородами України
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають

клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм

власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів

виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами

України.

( Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III

( 2419-14 ) від 17.05.2001 )

Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських,

селищних, міських рад
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім

повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм

законом повноваження.
Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та

їх виконавчих органів

1. Питання організації управління районами в містах належать

до компетенції міських рад.
2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх

виконавчі органи відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та

законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном

та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності

територіальних громад районів у містах, формують, затверджують,

виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також

здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і

межах, що визначаються міськими радами. { Частина друга статті 41

із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від

04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від

25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007

рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із

змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI ( 107-17 ) від

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням

Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх

виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами за

узгодженням з районними у містах радами з урахуванням

загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних

громад районів у містах.
4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у

місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською

радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного

скликання.
5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у

містах рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших

законів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка