ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка3/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,

селищних, міських рад
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і

культурного розвитку, планування та обліку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного

розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань

самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх

виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих

програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального

розвитку відповідної території, ефективного використання

природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових

ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління

соціально-економічним і культурним розвитком відповідної

території, а також визначення потреби у місцевих будівельних

матеріалах, паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які

належать до комунальної власності відповідних територіальних

громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення

контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів

місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо

розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій

незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до

відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та

внесення пропозицій до програм соціально-економічного та

культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до

планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм

власності, розташованих на відповідній території, з питань,

пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком

території, задоволенням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та

організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному

соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї

роботи на відповідній території;

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво

продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної

громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам,

визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів; ( Пункт

"а" статті 27 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом N 2960-IV

( 2960-15 ) від 06.10.2005 )
б) делеговані повноваження:

1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в

межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

( 1160-15 ); { Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 1 згідно

із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та

організацій, що не належать до комунальної власності відповідних

територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні

соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка

до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово

проживають на відповідній території.
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на

затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету;

щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати

виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних,

обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо

складання проектів районних і обласних бюджетів;

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,

тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію,

централізоване водопостачання та водовідведення, які

встановлюються національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші

послуги; { Підпункт 2 пункту "а" статті 28 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010; в редакції

Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010; із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад

порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у

спільній власності територіальних громад;

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з

місцевого бюджету;

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств,

установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих

на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних

коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових

засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на

заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного

місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання

спільних проектів або для спільного фінансування комунальних

підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що

стосуються спільних інтересів територіальних громад;

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на

справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких

установлена законодавством; { Пункт "а" статті 28 доповнено

пунктом 7 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених

місць для паркування транспортних засобів; { Пункт "а" статті 28

доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від

02.12.2010 }
б) делеговані повноваження:

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і

в організаціях незалежно від форм власності;

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням

цін і тарифів;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на

відповідній території.
Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить

до комунальної власності відповідних територіальних громад;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за

використанням прибутків підприємств, установ та організацій

комунальної власності відповідних територіальних громад;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств,

установ та організацій комунальної власності відповідних

територіальних громад;

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо

порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих

програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності,

які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;

підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення

сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть

надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та

результати відчуження комунального майна; ( Підпункт 4 пункту "а"

статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV

( 997-14 ) від 16.07.99 )

б) делеговане повноваження:

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення

на посаду керівників підприємств, установ та організацій,

розташованих на відповідній території, які перебувають у державній

власності.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального

господарства, побутового, торговельного

обслуговування, громадського харчування,

транспорту і зв'язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства,

побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що

перебувають у комунальній власності відповідних територіальних

громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної

експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують

поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до

законодавства житла, що належить до комунальної власності;

вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і

споруд, що належать до комунальної власності;

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання

громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві

житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій

для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам

квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння

створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,

реєстрація таких об'єднань;

4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;

прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного

транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до

закону;

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать

до комунальної власності відповідних територіальних громад, а

також населення паливом, електроенергією, газом та іншими

енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та

очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та

знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення

трупів тварин;

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на

договірних засадах з цією метою коштів, трудових і

матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій

незалежно від форм власності, а також населення; здійснення

контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації

озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць

відпочинку громадян;

8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку

всіх форм торгівлі;

9) встановлення зручного для населення режиму роботи

підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського

харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної

власності відповідних територіальних громад;

10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого

пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження

цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у

випадках, передбачених законодавством;

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших

місць поховання та їх охорони;

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та

організацій, що не належать до комунальної власності відповідних

територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення

засобами транспорту і зв'язку;

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством,

на розміщення реклами;

14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації України; { Пункт "а" статті 30 доповнено

підпунктом 14 згідно із Законом N 1180-VI ( 1180-17 ) від

19.03.2009 }

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів

та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

{ Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 15 згідно із Законом

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових

відходів; { Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 16 згідно із

Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
б) делеговані повноваження:

1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі

підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі,

громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку

транспорту і зв'язку;

2) здійснення відповідно до законодавства контролю за

належною експлуатацією та організацією обслуговування населення

підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та

громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту,

зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших

об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними,

безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і

об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на

експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з

охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог

законодавства; ( Підпункт 2 пункту "б" статті 30 в редакції Закону

N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо

захисту прав споживачів;

4) встановлення за погодженням з власниками зручного для

населення режиму роботи розташованих на відповідній території

підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно

від форм власності;

5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення

контролю за його використанням;

6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують

соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них

плату;

7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та

додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах

та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно

від форм власності;

8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках

державних та комунальних організацій;

9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно

від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо

використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної

громади;

10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна

незалежно від форм власності; { Підпункт 10 пункту "б" статті 30

із змінами, внесеними згідно із Законом N 1878-VI ( 1878-17 ) від

11.02.2010 }

11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних

з наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту

інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та

інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за

їх використанням та наданням послуг; { Пункт "б" статті 30
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка