ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка2/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад
Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських

рад
Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і

вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими

законами до їх відання.

{ Офіційне тлумачення положень статті 25 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від 16.04.2009 }
Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських

рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,

міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,

затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його

чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до

складу виконавчого комітету та його розпуск; { Щодо зупинення та

відновлення дії пункту 3 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у

порядку, передбаченому цим Законом; ( Пункт 4 частини першої

статті 26 в редакції Закону N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005 )

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного,

міського голови структури виконавчих органів ради, загальної

чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до

типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат

на їх утримання; { Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного

Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від

15.03.2007 }

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського

голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про

його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про

засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності" ( 1160-15 ); { Пункт 7 частини першої статті 26 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від

01.07.2010 }

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради,

призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського

голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі

щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами відповідної ради; { Пункт 9 частини першої

статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI

( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному,

міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників

виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або

затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді,

виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень

депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не

відповідають Конституції чи законам України, іншим актам

законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її

повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення

повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках,

передбачених цим Законом;

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо

організації проведення референдумів та виборів органів державної

влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського

голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації

населення окремими власними повноваженнями органів місцевого

самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних

та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до

асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого

самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та

культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних

одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;

затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до

Податкового кодексу України ( 2755-17 ); { Пункт 24 частини

першої статті 26 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від

02.12.2010 }

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці

фонди; ( Пункт 25 частини першої статті 26 в редакції Закону

N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 )

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

{ Пункт 26 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного

місцевого бюджету; { Пункт 27 частини першої статті 26 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного

законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також

земельному податку; { Пункт 28 частини першої статті 26 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від

02.12.2010 }

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що

належать до комунальної власності відповідних територіальних

громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до

місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону

комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а

також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають

приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації

об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про

придбання в установленому законом порядку приватизованого майна,

про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого

у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в

установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання

у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення,

ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ

та організацій комунальної власності відповідної територіальної

громади. ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних

навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів,

створених колишніми сільськогосподарськими колективними та

державними господарствами, допускається лише за згодою

територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або

на підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини

першої статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом N 2628-III

( 2628-14 ) від 11.07.2001 )

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих

повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної

власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих

повноважень та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і служб для

забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності

спільних проектів або спільного фінансування (утримання)

комунальних підприємств, установ та організацій, визначення

повноважень цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства питань про

створення підприємствами комунальної власності спільних

підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання

земельних відносин;

35) затвердження ставок земельного податку відповідно до

Податкового кодексу України ( 2755-17 ); { Пункт 35 частини

першої статті 26 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від

02.12.2010 }

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу

на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення,

а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів

природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,

що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до

відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших

об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову

цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які

охороняються законом;

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення

на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі

місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного

впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає

відповідну територію; { Пункт 38 частини першої статті 26 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від

21.01.2010 }

{ Пункт 39 частини першої статті 26 виключено на підставі

Закону N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів

місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової

допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ,

залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних

осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової

допомоги; { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 39-1 згідно

із Законом N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011 }
40) заслуховування інформації прокурорів та керівників

органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності

на відповідній території;

{ Пункт 40 частини першої статті 26 в редакції Законів N 1577-IV

( 1577-15 ) від 04.03.2004, N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010 }

( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26

відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із

Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV

( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26

відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із Законом

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

{ Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26

відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із Законом

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

{ Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26

відновлено на 2008 рік у зв'язку із втратою чинності Закону

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно із Законом N 107-VI

( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від

22.05.2008 }

{ Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26

відновлено у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV

( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 )

від 03.06.2008 }

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального

устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

( Офіційне тлумачення пункту 41 частини першої статті 26 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від

13.07.2001 )

42) затвердження в установленому порядку місцевих

містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних

населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним,

міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її

виключної компетенції;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань

благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому

чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в

громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну

відповідальність;

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань

боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення

яких передбачено адміністративну відповідальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися

потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного

населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших

військових формувань та правоохоронних органів з використанням

озброєння і військової техніки; ( Частину першу статті 26

доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від

03.02.2004 )

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних

вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до

відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на

створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету

Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень

органів територіальної самоорганізації населення у випадках,

передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,

опис та порядок використання символіки територіальної громади;

50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови),

якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка

використовується в офіційних оголошеннях;

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у

комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з

комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів

державної власності; ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом

51 згідно із Законом N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від

21.12.2000 )

52) створення відповідно до законодавства комунальної

аварійно-рятувальної служби; ( Частину першу статті 26 доповнено

пунктом 52 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від

29.05.2001 )

53) затвердження відповідно до закону Положення про

помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення

помічника-консультанта депутата ради. ( Частину першу статті 26

доповнено пунктом 53 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від

22.12.2005 )

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними

відходами відповідно до законодавства; { Частину першу статті 26

доповнено пунктом 54 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від

21.01.2010 }

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які

здійснюють у межах певної території збирання та перевезення

побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними

засобами; { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 55 згідно із

Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики

транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених

місцях для паркування транспортних засобів. { Частину першу статті

26 доповнено пунктом 56 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 )

від 02.12.2010 }
2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з

районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї

статті, вирішуються такі питання:

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють

районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи

в інтересах територіальних громад районів у містах;

2) встановлення нормативів централізації коштів від

земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів

міста.

{ Частина третя статті 26 втратила чинність у зв'язку з

втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на

підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Частина четверта статті 26 втратила чинність у зв'язку з

втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на

підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка