ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка10/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

змінами до рішення про місцевий бюджет.

{ Стаття 65 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 ) від

08.07.2010 }
Стаття 66. Збалансування місцевих бюджетів

{ Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення

виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом

повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня

мінімальних соціальних потреб.
2. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають

відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету.

{ Частина друга статті 66 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих

бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків,

необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування

наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами

не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує

збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів

до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій

відповідно до закону.

{ Частина третя статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із

здійсненням органами місцевого самоврядування

повноважень органів виконавчої влади та

виконанням рішень органів державної влади

{ Назва статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого

самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої

влади у повному обсязі за рахунок закріплення за відповідними

місцевими бюджетами джерел доходів бюджету, надання трансфертів з

державного бюджету, а також передання органам місцевого

самоврядування відповідних об'єктів державної власності.

{ Частина перша статті 67 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
2. Рішення органів державної влади, які призводять до

додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково

супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів.

Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в

межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого

самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної

влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими

ресурсами, компенсуються державою.
Стаття 68. Утворення цільових фондів
1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові

фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого

бюджету.
2. Порядок формування та використання цільових фондів

визначається положенням про ці фонди, що затверджується

відповідною місцевою радою.

( Стаття 68 в редакції Закону N 2813-IV ( 2813-15 ) від

06.09.2005 )
Стаття 69. Місцеві податки і збори
1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового

кодексу України ( 2755-17 ) встановлюють місцеві податки і збори.

Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих

бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України

( 2456-17 ) з урахуванням особливостей, визначених Податковим

кодексом України ( 2755-17 ).

{ Частина перша статті 69 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )

від 02.12.2010 }

{ Частину другу статті 69 виключено на підставі Закону

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у

фінансово-кредитних відносинах
1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого

самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення та

отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до вимог,

встановлених Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ).

{ Частина перша статті 70 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )

від 08.07.2010 }
2. Органи місцевого самоврядування можуть створювати

комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати

гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що

належать до комунальної власності відповідних територіальних

громад, здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих

бюджетів на депозитах з дотриманням вимог, встановлених Бюджетним

кодексом України ( 2456-17 ) та іншими законами України.

{ Частина друга статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
Розділ IV
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та

посадових осіб
1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого

самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.
2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права

втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами до

повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування,

крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в

інших випадках, передбачених законом.
3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань,

які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна

повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого

самоврядування.
4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають

право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих

органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ та організацій, які обмежують права

територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб

місцевого самоврядування.
Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних

адміністрацій районним, обласним радам
1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним

районним, обласним радам у виконанні програм

соціально-економічного і культурного розвитку, районних, обласних

бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень,

делегованих їм відповідними районними, обласними радами, а також у

виконанні рішень рад з цих питань.
2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування

висловити недовіру голові відповідної місцевої державної

адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення

і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.
3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної

адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від

загального складу відповідної ради, Президент України приймає

рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та

посадових осіб місцевого самоврядування
1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови

районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної,

міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в

межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма

розташованими на відповідній території органами виконавчої влади,

об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та

організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які

постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого

самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на

відповідній території підприємств, установ та організацій

незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих

органів для подання інформації з питань, віднесених до відання

ради та її органів, відповіді на запити депутатів.
3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та

організації, а також громадяни несуть встановлену законом

відповідальність перед органами місцевого самоврядування за

заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або

бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та

посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих

їм повноважень.
Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть

відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою,

державою, юридичними і фізичними особами.
2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та

посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією

України, цим та іншими законами.
Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування перед територіальними

громадами
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є

підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед

територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два

рази на рік, інформують населення про виконання програм

соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету,

з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними

громадами про свою діяльність.
2. Територіальна громада у будь-який час може достроково

припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого

самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони

України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують

здійснення наданих їм законом повноважень.
3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень

органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальними

громадами визначаються цим та іншими законами.
Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування перед державою
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть

відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів

України.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань

здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування перед юридичними і

фізичними особами
1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті

неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого

самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого

бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або

бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок

їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних

осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності

органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в

судовому порядку.
Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в

місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у

випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції

України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи

при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у

відповідність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у

строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань,

віднесених до її відання.
2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в

місті ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї

статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за

рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого

референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради

визначається законом про місцеві референдуми.
3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської,

селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого

референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським

головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що

проживають на відповідній території і мають право голосу.
4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї

статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними,

висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада

України може призначити позачергові вибори сільської, селищної,

міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про

призначення Верховною Радою України позачергових виборів

сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної

ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським,

селищним, міським головою, головою обласної, Київської,

Севастопольської міської державної адміністрації.
5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається

законом про вибори.
6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої

місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення

повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України

прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує

діяти до обрання нового складу відповідної ради.

{ Частина шоста статті 78 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }
Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського,

селищного, міського голови

{ Назва статті 79 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від

25.12.2008 }
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови,

вважаються достроково припиненими у разі: { Абзац перший частини

першої статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI

( 806-17 ) від 25.12.2008 }

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про

складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або

оголошення таким, що помер;

6) його смерті.
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть

бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або

закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення

наданих йому повноважень.
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за

наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті,

можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму

або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного

голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від

загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка