МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор


Скачати 32.98 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор
Дата26.03.2013
Розмір32.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор_________ В.С. Пономаренко
ПРОГРАМА
вступного іспиту за фахом для абітурієнтів,

які вступають до магістратури

за спеціальністю 8.03050201

«Економічна кібернетика»

Харків, 2012
Економіко-математичне моделювання

Види економетричного моделювання, класи та форми економетричних моделей. Проблеми ідентифікації моделей. Ендогенні та екзогенні змінні. Методи оцінки параметрів економетричних моделей: метод найменших квадратів (МНК), властивості похибок у МНК, метод Ейткена, двокроковий метод найменших квадратів. Система нормальних рівнянь. Поняття про гомоскедастичність та гетероскедастичність, мультиколінеарність, автокореляцію. Критерії визначення наявності мультиколінеарності, автокореляції: міра Неймана-Голдстейна, критерій Дарбіна-Уотсона. Методи усунення мультиколінеарності. Критерії адекватності та статистичної значущості моделей та параметрів: коефіцієнти кореляції, детермінації, критерії Стьюдента, Фішера. Поняття про виробничу функцію та функції виробничих витрат. Виробнича функція Кобба-Дугласа, її характеристики та властивості. Середні та граничні продуктивності, еластичності заміни ресурсів у виробничих функціях.

Задачі лінійного програмування (ЗЛП): форми ЗЛП, методи розв’язання ЗЛП, двоїстість та її застосування у розв’язанні ЗЛП; транспортна задача, методи розв’язання транспортних задач; динамічне програмування: постановка, принцип оптимальності метод розв’язання, умови застосування. Нелінійне програмування: постановка та класифікація задач, методи розв’язання, метод множників Лагранжа, теорема Куна-Таккера, необхідні та достатні умови оптимальності.

Поняття ризику, систематичний та несистематичний ризик. Кількісні методи вимірювання ризику, криві ризику. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику: критерії Лапласа, Вальда, Гурвіца, Севіджа.

Економічна кібернетика

Поняття системи, елемент, структура системи. Властивості систем: емерджентність, інгерентність систем. Класифікація систем: великі, малі, прості, складні системи. Види подібності: пряма, непряма, умовна. Класифікація моделей, класифікаційні ознаки моделей. Адекватність моделей. Модель типу «чорна скриня», модель складу системи, модель структури системи. Вимоги до моделей економічних процесів та систем.

Поняття про інформацію, її властивості. Модель об’єкту та системи управління. Зворотній зв’язок у контурі управління.

Прикладні задачі моделювання економічних процесів / Дослідження операцій

Поняття про оптимальне управління, оптимальні траєкторії, критерії оптимізації у динамічних задачах.

Метод динамічного програмування: умови застосування методу, загальна схема розв’язання задач методом динамічного програмування. Задачі динамічного розподілення ресурсів. Управління запасами у статичній та динамічній постановці. Моделі марківських процесів, прийняття рішень у стохастичних задачах динамічного програмування.

Теорія масового обслуговування: системи масового обслуговування (СМО), класифікація СМО, поняття про найпростіший потік, кількісне вимірювання найпростішого потоку та часу обслуговування, операційні характеристики СМО різних видів.

Моделювання економіки

Модель міжгалузевого балансу, її властивості. Поняття про продуктивність моделі, коефіцієнти прямої та повної матеріалоємності. Міжрегіональна модель міжгалузевого балансу, схеми синтезу регіональних моделей, торгові коефіцієнти. Модель Харрода-Домара, оптимальне управління з релейним переключенням. Динамічні моделі: Леонтьєва, Канторовича, Неймана. Коефіцієнти прямої та повної прирісної капіталоємності. Технологічній темп росту. Продуктивність динамічних моделей. Допустимість траєкторій. Принцип Самуельсона, теореми про магістраль.

Заступник голови атестаційної В.І. Грачов

комісії

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...
Структурне проектування. Об’єктний аналіз. Об’єктна декомпозиція предметної області. Особливості об’єктно-орієнтованого проектування....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...
...
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський...
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України Національний...
Азімов, А. Я, робот : науково-фантастичні оповідання : для середнього та старшого шкільного віку : пер з англ. – К. Веселка, 1987....
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка