КОНТРАКТ на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві


Скачати 324.73 Kb.
НазваКОНТРАКТ на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві
Сторінка1/3
Дата09.04.2013
Розмір324.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3
КОНТРАКТ

на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві

місто ___________________ ''__' ________ 200__р.

Генеральний директор господарського товариства _____________________________________

_______________________________________________________________________________

(зазначити вид і назву товариства, прізвище, ім'я та по батькові генерального директора) який називається далі "Генеральний директор", що діє на під­ставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і головний бухгал­тер товариства ________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я та по батькові)

який називається далі "Головний бухгалтер", з другої сторони, уклали цей контракт про таке.
І. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Головний бухгалтер зобов'язується особистими діями і силами бухгалтерії, що ним формується, здійснювати бухгалтерський облік у Товаристві, а Генераль­ний директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Головного бухгалтера, виплачувати йому грошову ви­нагороду і надавати соціально-побутові блага. 1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Го­ловним бухгалтером і Товариством, які з боку останнього реа­лізуються Генеральним директором (адміністрацією) Товари­ства, а в необхідних випадках також іншими працівниками Товариства.

Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю, інші нормативні акти, що регулюють трудові стосунки державних підприємств з їхніми працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.

Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й не суперечать контрактові, але сторони у про­цесі дій останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.

Терміном "сторони" у контракті позначено Генерального директора (представлене ним Товариство) і Головного бухгал­тера.

1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників бухгалтерії в частині, що визначає їх права і обов'язки стосов­но Головного бухгалтера, Генерального директора і Товари­ства.

Головний бухгалтер забезпечує виконання працівниками бухгалтерії згаданих умов внесенням відповідних положень до трудових договорів з працівниками.

Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників То­вариства у частині умов, що встановлюють права і обов'язки Головного бухгалтера (бухгалтерії) стосовно підрозділів і пра­цівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Генеральним директором з відповідними підрозділами (їх керівниками) і працівниками.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Генеральному директорові (службовій особі, що виконує його обов'язки).

1.5. Рішення Генерального директора, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Головного бухгалтера.

Згідно із законодавством у випадках, коли розпорядження Генерального директора, на думку Головного бухгалтера, не відповідають поширеним на підприємство законодавству і правилам приймання, зберігання і витрачання грошових кош­тів, матеріальних та інших цінностей, він, не виконуючи роз­порядження, у письмовій формі звертає увагу Генерального директора на незаконність даного ним розпорядження При отриманні від Генерального директора письмового розпоряд­ження, Головний бухгалтер виконує його.

Уся повнота відповідальності за згадане розпорядження, у випадку визнання його незаконним, лягає на Генерального директора.

1.6. Генеральний директор не має права втручатися до опе­ративно-розпорядчої діяльності Головного бухгалтера.

1.7. Діяльність Головного бухгалтера і бухгалтерії повинна сприяти розвиткові Товариства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.8. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити ведення бухгалтерського обліку у такий спосіб, щоб не створювати необгрунтованих обмежень для високоприбуткової господар­ської, підприємницької діяльності Товариства.

Необгрунтованими є такі обмеження, які не передбачені обов'язковими для Товариства законодавчими і іншими акта­ми, або хоча й передбачені такими актами, але з законодавст­ва, Статуту Товариства і цього контракту випливає, що То­вариство має право не дотримувати згаданих обмежень, а діяти в інший, сприятливіший для Товариства, спосіб.

1.9. У своїй діяльності Головний бухгалтер керується зако­нодавством, іншими нормативними документами, що поши­рюють свою дію на Товариство.

Нормативні акти і правила по бухгалтерському облікові, які не мають обов'язкової сили для Товариства, можуть засто­совуватися Головним бухгалтером лише у тому випадку, коли вони сприяють розвиткові Товариства.

1.10. Головний бухгалтер має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й умін­ня, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.11. Оцінка якості виконання Головним бухгалтером своїх обов'язків за контрактом здійснюється Генеральним дирек­тором.

1.12. На період відпустки Головного бухгалтера або його відсутності з інших причин обов'язки Головного бухгалтера виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і пра­вами Головного бухгалтера, якщо останнім не встановлюється інше.

1.13.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
2. Функції і обов'язки головного бухгалтера
2.1. Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Това­ристві.

2.2. Головний бухгалтер виконує такі постійні функції і обов'язки:

— керівництво колективом бухгалтерії Товариства;

— бухгалтерський облік статутного фонду Товариства, вкладів його учасників і облік доходів (дивідендів, від­сотків) по цих вкладах;

— здійснення контролю за станом вкладів Товариства в інших спільних підприємствах, акціонерних товарист­вах і організаціях, а також за надходженням до То­вариства доходів по цих вкладах, акціях і облігаціях;

— повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському облікові операцій, пов'язаних з їх рухом;

— вірогідний облік витрат на виробництво і обіг, виконан­ня кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних, науково-дослідних та інших робіт, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

— точний облік результатів господарсько-фінансової ді­яльності Товариства згідно з установленими правила­ми;

— правильне нарахування і своєчасне перерахування по­датків і платежів до бюджету, внесків на соціальне стра­хування, коштів на фінансування капітальних вкла­день;

— повернення в установлені терміни заборгованості бан­кам за позиками;

 • відрахування коштів до фондів, утворюваних у Това­ристві;

 • участь у роботі юридичної служби Товариства по оформленню матеріалів по нестачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за переданням у належних випадках цих ма­теріалів до судових і слідчих органів;

 • перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підроз­ділах Товариства, що виділені на окремий баланс;

 • своєчасний інструктаж працівників бухгалтерії, інших зацікавлених працівників Товариства і його підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

 • складання вірогідних бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на основі первинних до­кументів і бухгалтерських записів, надання її на розгляд Генеральному директорові у визначений ним термін, а після розгляду і підписання - також загальним зборам Товариства і іншим відповідним органам в установле­ний термін;

 • здійснення (спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського об­ліку і звітності з метою виявлення внутрішньогоспо­дарських резервів, запобігання втрат і невиробничих витрат;

 • своєчасне проведення спільно з іншими підрозділами і службами у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підрозділах Товариства, виділених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій і підготовка пропо­зицій з поліпшення їх роботи;

 • забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення і передання їх в установленому порядку до архіву;

 • контроль за дотриманням установлених правил оформ­лення приймання і відпускання товарно-матеріальних цінностей;

 • контроль за правильністю витрачання фондів спожи­вання Товариства, дотриманням фінансової і касової дисципліни;

 • контроль за виконанням кошторисів на будівництво;

 • контроль за дотриманням установлених правил прове­дення інвентаризації грошових коштів, товарно-мате­ріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

 • контроль за стягненням в установлені терміни дебітор­ської і поверненням кредиторської заборгованості, до­триманням платіжної дисципліни;

 • контроль за законністю списання з бухгалтерських ба­лансів нестач і дебіторської заборгованості і інших вит­рат;

 • участь у підготовці заходів, скерованих на відвернення нестач і незаконне витрачання грошових коштів і то­варно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;

 • ведення відповідно до встановлених правил касових операцій у Товаристві, контроль за дотриманням касо­вої дисципліни у філіях, дочірніх підприємствах То­вариства;

 • нарахування і виплата винагород працівникам Това­риства і іншим особам;

 • розробка заходів по відверненню (зменшенню) сплати Товариством податку, що регулює витрачання коштів, скерованих на споживання, здійснення пов'язаного з цим поточного регулювання і контролю використання коштів на оплату праці підрозділів, служб, службових осіб і працівників Товариства;

 • виконання колективного договору (при умові його ук­ладання) з боку дирекції Товариства у частині, що від­носиться до відання Головного бухгалтера;

 • виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.


2.3. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити впро­вадження у Товаристві сучасних засобів механізації і автома­тизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер при необхідному сприянні Генераль­ного директора забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку у Товаристві в термін до ''__'' ___________ 200__ р. Програма, етапи і умови виконання робіт з автоматизації бух­галтерського обліку у Товаристві погоджуються між сторона­ми додатково. Головний бухгалтер до ''__'' ________ 200__ р. надає Генеральному директорові проекти документів, необ­хідних для здійснення робіт з автоматизації бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити проведен­ня таких робіт (заходів):

_______________________________________________________________________________

(зазначити роботи, заходи, мету, умови і терміни їх проведення і досягнення)
2.4. Головний бухгалтер відповідає за своєчасне забезпе­чення бухгалтерії нормативними документами і іншими ін­формаційними матеріалами.

При необхідності Головний бухгалтер користується послу­гами відповідних підрозділів і служб Товариства (бібліотеки, юридичної, економічної служб тощо) на умовах і у порядку, передбачених документами Товариства і контрактами, укла­деними Генеральним директором і службовими особами.

2.5. Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками бухгалтерії конфі­денційності:

відомостей про учасників Товариства і розміри їх вкладів у статутному фонді;

даних про обсяги виробництва і прибутку Товариства; даних про склад, розміри і розміщення основних і оборотних коштів Товариства;

відомостей про операції по розрахунковому і інших рахун­ках Товариства;

відомостей про майбутні платежі і надходження; даних про кредиторів і боржників Товариства і розміри за­боргованості;

відомостей про розміри винагород, сплачуваних членам Правління, дирекції, іншим працівникам Товариства, а також особам, що не перебували у його штаті;

інших відомостей, що складають комерційну таємницю То­вариства.

2.6. Головний бухгалтер допускає ревізійну комісію (реві­зора) Товариства, інші контрольно-ревізійні органи і держав­ну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що відносяться до його відання, лише з дозволу Генерального директора.

Обсяг відомостей, документів і матеріалів, що пред'явля­ються згаданим органам, визначається Головним бухгалтером за погодженням з Генеральним директором.

Довідки, документи Товариства і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без по­вернення Товариству) або вилучені ними без дозволу Гене­рального директора, якщо інший порядок передання доку­ментів не буде встановлений Генеральним директором.

Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписані Головним бухгалтером без консультацій з Гене­ральним директором.

Генеральний директор може встановити інший порядок на­дання інформації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.

2.7. Генеральний директор не має права вимагати від Голо­вного бухгалтера виконання обов'язків (робіт), не обумовле­них цим контрактом і документами, обов'язковими для То­вариства і Головного бухгалтера.

Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Голо­вного бухгалтера можуть бути встановлені за згодою сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додат­ковою угодою.

Головний бухгалтер згоден з умовами контракту між Ге­неральним директором і загальними зборами учасників То­вариства, що стосуються Головного бухгалтера і бухгалтерії (зміст яких доведено до його відома Генеральним директором або загальними зборами відповідно до укладених з ними кон­трактів), а також зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з цих умов.

Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і за­безпечити дотримання працівниками бухгалтерії конфіден­ційності зазначених вище умов контракту між Генеральним директором і загальними зборами. 2.9. Генеральний директор має право: установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Головного бухгалтера, передбачені зако­нодавством і цим контрактом;

установлювати обов'язки Головного бухгалтера, які хоча й прямо не передбачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Головного бухгалтера по забезпеченню бухгалтерського облі­ку і контролю у Товаристві;

установлювати обов'язки Головного бухгалтера стосовно інших підрозділів, служб, службових осіб, працівників Това­риства з метою забезпечення координації і погодженості між підрозділами, службами, службовими особами і працівника­ми.

Згадані обов'язки і положення можуть встановлюватися нормативними і іншими документами, затверджуваними (ви­даваними) Генеральним директором, а також передбачатися контрактами, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

При необхідності Генеральний директор може затвердити Положення про бухгалтерію.

2.10. Головний бухгалтер щомісяця надає Генеральному директорові доповіді про стан справ, що у віданні Головного бухгалтера.

У випадку виявлення незаконних дій службових осіб (при­писки, використання коштів не за призначенням, інші пору­шення і зловживання), а також при виникненні інших обста­вин, що можуть призвести до негативних наслідків для То­вариства, Головний бухгалтер негайно доповідає про це Ге­неральному директорові для вживання відповідних заходів.

На вимогу Генерального директора Головний бухгалтер на­дає йому поточну інформацію про хід справ, що є у віданні Головного бухгалтера.

2.11.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

3. Компетенція і права головного бухгалтера

3.1. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання, що у його віданні, якщо цим контрактом не передбачене інше.

3.2. Головний бухгалтер має право:

вимагати від керівників підрозділів, служб, службових осіб, а в необхідних випадках і від Генерального директора вживан­ня заходів з підвищення ефективності використання власності Товариства і посиленню її схоронності, а також по забезпечен­ню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю;

вимагати перегляду завищених і застарілих норм витра­чання сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;

вимагати поліпшення складового і ваговимірювального гос­подарства, належної організації приймання і зберігання сиро­вини, матеріалів і інших цінностей, а також відпускання цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування ними управління;

вимагати проведення заходів по поліпшенню контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції і руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного (натураль­ного) обліку використання сировини і матеріалів;

перевіряти у підрозділах і службах Товариства дотримання установленого порядку приймання, оприбуткування, збері­гання товарно-матеріальних і інших цінностей;

вести листування з питань діяльності бухгалтерії у межах своєї компетенції;

у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпоряд­кованих йому працівників:
_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші права)

розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, до­кументами Товариства і цим контрактом до компетенції Голо­вного бухгалтера.

3.3. Бухгалтерські служби філій, дочірніх підприємств, пра­цівники інших підрозділів і служб Товариства, зайняті бухгал­терським обліком, з питань організації і ведення обліку і звіт­ності підпорядковуються Головному бухгалтерові.

Керівники бухгалтерських служб філій і дочірніх підпри­ємств Товариства приймаються на роботу їх керівниками за згодою Головного бухгалтера.

3.4. Вимоги Головного бухгалтера щодо порядку оформлен­ня операцій і надання до бухгалтерії або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх підрозділів і служб Товариства.

3.5. Генеральний директор забезпечує виконання підроз­ділами, службами, службовими особами і іншими працівни­ками Товариства обов'язків стосовно Головного бухгалтера, бухгалтерії, а також інших обов'язків, пов'язаних з бухгал­терським обліком, які передбачені законодавством, цим кон­трактом і документами Товариства.

3.6. Документи, що правлять за основу для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні і розрахункові зобов'язання підписуються Генеральним директором і Головним бухгалтером або особами уповноваженими на це.

Головний бухгалтер має право передбачати в контрактах, укладених ним з працівниками бухгалтерії, умови про пере-дання повноважень для підписання згаданих документів.

В усіх випадках надання права підписання документів ін­шим особам має бути оформлене наказом Генерального дирек­тора. Останній не має права відмовити в оформленні наказу на передання Головним бухгалтером повноважень підписання документів працівникові бухгалтерії, якщо таке передання передбачене контрактом.

Зазначені вище документи без підпису Генерального бух­галтера або осіб, уповноважених ним для цього, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріаль­но відповідальними особами і працівниками Товариства, а також установами банків.

3.7.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

4. Формування, організація і забезпечення діяльності бухгалтерії

4.1. Передбачені цим контрактом функції, обов'язки і робо­ти Головний бухгалтер виконує особистими діями і силами бухгалтерії Товариства.

4.2. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпоряд­женні коштів для оплати праці самостійно визначає струк­туру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад бух­галтерії.

4.3. Головний бухгалтер самостійно формує персональний склад бухгалтерії.

Головний бухгалтер має право на власний розсуд застосову­вати такі форми наймання (залучення) працівників для вико­нання цього контракту:

— укладання традиційних трудових договорів з праців­никами (включно тимчасових, на виконання одноразових робіт, на час виконання певних робіт), умови яких відображаються у розпорядженнях про прийнят­тя на роботу;
  1   2   3

Схожі:

ТЕМА: Форми бухгалтерського обліку
Мета заняття: ознайомитися з основними формами бухгалтерського обліку та порядком їх ведення
ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті розглянуто питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах молочної промисловості. Запропоновано розрахунок...
Таврійський національний університет
Особливо гостро постала проблема її якості та достовірності в сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка