СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ


Скачати 151.67 Kb.
НазваСИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ
Дата08.10.2013
Розмір151.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
УДК 657:338.48

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

Богданова Ж.А., к.е.н.,

доцент кафедри обліку і аудиту

Таврійського національного університету
Досліджені і систематизовані існуючі підходи по відображенню у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів. В результаті дослідження систематизовано існуючі підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку діяльності туристичних операторів та встановлено, що значний вплив на неї чинять такі фактори, як: місце надання туристичного продукту (територія України або зарубіжні країни); вид договору, згідно з яким здійснено реалізацію туристичного продукту (прямий або посередній); вид діяльності – в якості туристичного оператора або туристичного агента.
Ключові слова : бухгалтерський облік, облікова політика, документальне оформлення, туризм, туристичний оператор, туристичний агент
Постановка проблеми. Питання обліку в підприємствах туристичної галузі є дуже актуальним. Це пояснюється суттєвою різницею відображення господарських операцій в обліку туристичними операторами та туристичними агентами. Порядок здійснення туристичної діяльності в Україні регламентується Законом України "Про туризм" [1], та й поруч інших законодавчих актів, які постійно змінюються та тягнуть за собою зміни як в сфері туризму, так і в майже усіх сферах економіки. Така ситуація постійно вносити ті чи інші корективи в туристичну діяльність, що викликає необхідність змінювати систему обліку на підприємствах туризму з метою найповнішого відображення фінансово - господарської діяльності. Тому виникла необхідність в систематизації існуючих підходів щодо відображення у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями бухгалтерського відображення господарської діяльності туристичного оператора займалися такі вчені, як: З.А. Балченко, Н.О. Гура, Н.Б. Рошко, Т. Саєнко, І. Єгорова, Н.М. Петрова та інші.

Недослідженими залишилися питання методики ведення бухгалтерського обліку туристичним оператором.

Метою цієї статті є систематизація існуючих підходів щодо відображення у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів

Виклад основного матеріалу дослідження. На організацію та функціонування системи бухгалтерського обліку як основного джерела інформації для управлінських цілей здійснюються значні впливи з боку управлінського персоналу. У умовах приватної власності цілі і завдання бухгалтерського обліку можуть визначатися з урахуванням внутрішніх суб' єктивних мотивів і цілей власника капіталу та керівництва суб' єкта господарювання [6].

Туристичні підприємства, керуючись законодавством про бухгалтерський облік, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік, самостійно формують свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузі туризму і інших особливостей діяльності [3].

Облікову політику для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування розробляє головний бухгалтер підприємства, а затверджує – керівник та оформляють організаційно-розпорядчим документом - наказом чи розпорядженням.

У процесі туристичної діяльності створюється туристичний продукт – заздалегідь розроблений комплекс туристичних послуг, що об’єднує не менше двох таких послуг реалізовуваних за певною ціною. До складу турпродукту входять послуги з перевезення, розміщення туристів та інші послуги (організація відвідування об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо) [4, с. 3].

Притаманність туристичній індустрії досить специфічних рис зумовлює особливості в обліковому відображенні туристичної діяльності. Наприклад, Рошко Н.Б. [5] пропонує згрупувати ці особливості за такими ознаками:

 1. пов’язані з розмірами підприємства (і можливістю застосування спрощеної форми обліку);

 2. пов’язані з особливостями визнання доходу (на дату надходження коштів або за датою закінчення туру);

 3. пов’язані з особливостями обліку витрат (невеликі туристичні фірми можуть вести облік тільки на рахунках 23 або лише класу 8, а турбази, будинки відпочинку використовують рахунки 92 і 93);

 4. обумовлені особливостями оподаткування тощо.

Перераховані особливості звичайно впливають на процес бухгалтерського відображення. Але вони не стосуються безпосередньо туристичних підприємств, оскільки розмір підприємства, облік витрат з використанням 9 або 8 класу здійснює вплив і на підприємства будь-якої іншої галузі.

Рошко Н.Б. [5] наголошує на тому, що особливості обліку туристичної діяльності обумовлюють використання специфічних рахунків На рис. 1 наведено запропоновані рахунки, які використовуються для відображення операцій з туристичним продуктом.

Документом, який підтверджує факт передання туристичного продукту є туристична путівка (ваучер). Виписана туристична путівка – це письмова згода на пропозицію укласти договір на продаж туристичного продукту туроператора або турагента [2].Рис. 1. Призначення рахунків для бухгалтерського обліку діяльності туристичного оператора
В процесі здійснення господарської діяльності туристичний оператор застосовує такі ж первинні документи як і звичайне підприємство.

Перш за все, облікове відображення операцій з реалізації туристичного продукту буде залежати від форми туризму, тобто якщо це буде в’їзний або виїзний туризм, то в бухгалтерському обліку будуть наявні кореспонденції з купівлею та продажем іноземної валюти, у разі здійснення внутрішнього туризму такі операції будуть відсутні.

У випадку здійснення внутрішнього туризму існує значна залежність від того, кому реалізує туристичний продукт туроператор, це може бути або турист, або ж туристичний агент.

На основі вивчених раніше запропонованих методик було узагальнено методики бухгалтерського відображення процесу реалізації туристичного продукту за умови в' їзного (таблиця. 1) та виїзного туризму (таблиця. 2).
Таблиця 1. 

Відображення в обліку реалізації туристичного продукту за умови в’їзного туризму


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д

К

1

2

3

4

1

Сформовано туристичний продукт

231

63, 65, 66, 68

3

Відображено податковий кредит

641

63, 68

4

Отримано грошові кошти від нерезидента на валютний рахунок туроператора

312

681

5

Відображені розрахунки з податкових зобов’язань

643

641

6

Списано інвалюту для продажу (курс НБУ на дату списання

334

312

7

Відображено курсову різницю

312

714

945

312
Продовження табл. 1

1

2

3

4

8

Зараховано гривні від продажу іноземної валюти за комерційним курсом

311

711

9

Відображено суму комісійної винагороди банку

377

711

10

Відображено витрати на продаж іноземної валюти:

 • собівартість

 • винагорода банку

942

942

334

377

11

Відображено курсову різницю між курсом НБУ на дату перерахування інвалюти на продаж і курсом НБУ на дату її продажу

 • негативна

 • позитивна


945

334


334

714

12

Відображено фінансовий результат від продажу валюти

711

714

791

791

791

791

942

945

13

Відображено реалізацію туристичних послуг (курс НБУ)

362

7031

14

Закрито розрахунки з податкових зобов’язань

7031

643

15

Здійснено зарахування заборгованостей з іноземною туристичною фірмою

681

632

16

Списано собівартість туристичного продукту

9031

231

17

Зафіксовано фінансовий результат

7031

791

791

9031Таблиця 2. 

Відображення в обліку реалізації туристичного продукту за умови виїзного туризму


з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Д

К

1

2

3

4

1

Надійшла передоплата від споживача туристичних послуг

301

681

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

3

Перераховано гривні для купівлі іноземної валюти з урахуванням пенсійного збору, комісійних банку та біржі

333

311

4

Зараховано на поточний рахунок в іноземній валюті придбану банком на біржі іноземну валюту за курсом НБУ на день зарахування

312

333

5

Відображено різницю між комерційним курсом купівлі валюти і курсом НБУ на дату зарахування інвалюти на поточний рахунок

949

333

6

Відображено суму збору до Пенсійного фонду

92

651

651

333

7

Відображено суму комісійних банку та біржі

377

333

92

377

8

Повернено банком надмірно перераховані гривні на купівлю іноземної валюти

311

333

9

Відображено фінансовий результат від продажу іноземної валюти

791

92, 949
Продовження табл. 2.

1

2

3

4

10

Перераховано передоплату готелю за курсом НБУ на дату здійснення передоплати

371

312

11

Відображено курсову різницю між курсом НБУ на дату зарахування валюти на рахунок підприємства і курсом НБУ на дату перерахування передоплати

945

312

12

Відкориговано податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку зі зменшенням суми фактичних витрат порівняно з розрахунковою величиною

643

641

13

Перераховано оплату:

– авіаперевізнику

6851

311

– страховій компанії

6852

311

14

Сформовано вартість туристичного продукту:

– вартість послуг готелю

231

632

– вартість запасів, заробітна плата і відрахування до ПФ та ФСС персоналу туроператора, зайнятого формуванням тур продукту

231

201, 66, 65

15

Проведено зарахування заборгованостей з готелем

632

371

16

Надано послуги споживачу туристичного продукту

361

7031

17

Закрито розрахунки за податковими зобов’язаннями

7031

643

18

Відображено вирахування з доходу на суму:

– авіаквитка

704

6851

– страхового поліса

704

6852

19

Списано собівартість реалізованого туристичного продукту

9031

231

20

Нараховано винагороду за виконання туроператором посередницьких послуг:

– від авіаперевізника68517031
– відображено податкові зобов’язання з ПДВ на вартість винагороди від авто перевізника

7031

641

– від страхової компанії

6852

7031

21

Отримано винагороду

311

6851,

6852

22

Сформовано фінансовий результат від продажу туристичного продукту:

– доходи від реалізації туристичного продукту

7031

791

– вирахування з доходу

791

704

– витрати, пов’язані із забезпеченням створення туристичного продукту

791

9031


Отже, формування собівартості туристичного продукту відображається на запропонованому субрахунку 231 “Створення туристичного продукту” не залежно від форми туризму. В дебет даного рахунку списуються витрати на оплату послуг готелю, перевізників, заробітна плата і нарахування на неї працівників, які приймають участь у формуванні та реалізації туристичного продукту, вартість запасів. При реалізації створеного туристичного продукту рахунок 231 “Створення туристичного продукту” закривається на рахунок 9031 “Собівартість реалізованого туристичного продукту”.

Результати дослідження. В результаті дослідження систематизовано існуючі підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку діяльності туристичних операторів та встановлено, що значний вплив на неї чинять такі фактори, як:

 •  місце надання туристичного продукту (територія України або зарубіжні країни);

 •  вид договору, згідно з яким здійснено реалізацію туристичного продукту (прямий або посередній);

 •  вид діяльності – в якості туристичного оператора або туристичного агента.

Висновки. Важливою передумовою удосконалення бухгалтерського обліку витрат є правильно розроблений робочий План рахунків. У процесі вивчення питань бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості туристичного продукту запропоновано поділ рахунку 23 “Виробництво” в розрізі основних калькуляційних статей. При чому поділ на субрахунки до даного рахунку залежить від специфіки діяльності конкретного туристичного оператора. Використання запропонованих рахунків дасть змогу підвищити аналітичність обліку витрат і калькулювання собівартості туристичного продукту з урахуванням особливостей кожного підприємства.
Спісок літератури:

 1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР із змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, №13, ст. 180. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 1282-15

 2. Наказ ДТАУ “Про затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання” від 06.06.2005 г. № 50/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0765-05.

 3. Бургонова Г.Н. Гостиничный и туристический бизнес: особенности бухгалтерского учета и налогообложения: [учеб. пособие] / Г.Н. Бургонова, Н.А. Каморджанова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с.

 4. Облік туристичних послуг // Баланс. – 2010. – № 33. – С. 3

 5. Рошко Н.Б. Особливості обліку туристичних послуг, обумовлені специфікою туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Н.Б. Рошко // Збірник наукових праць “Економічні науки”. – 2010. – Вип. 6. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/20_OsOT.pdf

 6. Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 c.
Богданова Ж.А. Систематизація існуючих підходів щодо відображення в бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів

Досліджені і систематизовані існуючі підходи по відображенню у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів. В результаті дослідження систематизовано існуючі підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку діяльності туристичних операторів та встановлено, що значний вплив на неї чинять такі фактори, як: місце надання туристичного продукту (територія України або зарубіжні країни); вид договору, згідно з яким здійснено реалізацію туристичного продукту (прямий або посередній); вид діяльності – в якості туристичного оператора або туристичного агента.
Ключові слова : бухгалтерський облік, облікова політика, документальне оформлення, туризм, туристичний оператор, туристичний агент

Богданова Ж.А. Systematization of existent approaches is in relation to a reflection in the record-keeping of economic activity of tourist operators

Investigational and systematized existent approaches are on a reflection in the record-keeping of economic activity of tourist operators. As a result of research existent approaches are systematized in relation to a reflection in the record-keeping of activity of tourist operators and it is set that considerable influence on her is rendered by such factors, as: place of grant of tourist product (territory of Ukraine or foreign countries); type of agreement, which realization of tourist product (direct or mediocre) is carried out according to; type of activity - as a tourist operator or tourist agent.

Keywords: record-keeping, registration policy, documentary registration, tourism, tourist operator, tourist agent


Схожі:

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ Богданова Ж. А., викладач
Україні має певні особливості відносно оподаткування основними податками і зборами. Це обумовлено особливим характером операцій по...
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТІВ Богданова Ж. А. Шакирова Е. Г
Питання оподаткування набуло особливої актуальності у зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу [1], який спричинив хвилю змін в системі...
25 червня 2011 року в м. Синельникове було відкрито міськрайонний...
Тему у сфері господарської діяльності. Відтепер юридичні особи та фізичні особи – підприємці міста та району саме тут можуть отримати...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”...
Доповіді актуальна через недостатню повноту дослідження її аспектів...
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД «КОНВЕЄРМАШ» ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ...
10. Облік основних засобів
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а...
ТЕМА: Облік господарських процесів
Мета заняття: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо відображення обліку операції з виробництва готової...
ТЕМА: Облік господарських процесів
Мета заняття: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо відображення обліку операції з виробництва готової...
11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку(2 год.)
Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності
1. Методи бухгал­терського обліку, його основні еле­менти
Метод бухгалтерського обліку сукупність прийомів та способів, за допомогою яких вивчається стан та використання майна підприємства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка