АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 219.35 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата13.08.2013
Розмір219.35 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > КерівництвоНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ

ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
АСОЦІАЦІЯ „УКРАЇНСЬКІ

ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ”
КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВААУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ


ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”
СТАНОМ НА “31” ГРУДНЯ 2012 РОКУм. Донецьк 28 січня 2013р.

Згідно Договору на надання аудиторських послуг № 698/01/13 від 8 січня 2013р. ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” за даними фінансового обліку та звітності за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року станом на 31 грудня 2012 року, що додається, яка включає баланс на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік та звіт про власний капітал за 2012 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2012, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
1. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”

Зареєстрована Виконкомом Київської районної ради м. Донецька рішенням № 625/2 від 01.10.2001р.

Код за ЄДРПОУ – 31714676

Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (дійсне до 29.09.2016р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України від 30.11.2001р. № 104, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 29.09.2011 р. №239/3.

Свідоцтво серії АВ № 000001 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (дійсне до 29.09.2016р.), унесено до реєстру відповідно до рішення НКЦПФР від 12.01.2012 р. № 15.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, що ТОВ “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс” пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність (згідно рішенню АПУ від 05.07.2012 №252/4)

Місцезнаходження: 83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8

Тел./факс: (062) 337 56 57

Електронна адреса: das@people.dn.ua

Керівник – Марченко Юлія Володимирівна

Сертифікат аудитора серії А № 004736 (чинний до 22.06.2015р.), видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22.06.2001 р. №102, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2005 р. №149/2 та рішенням Аудиторської палати України від 29.04.2010 р. №214/3.

Свідоцтво серії А № 000042 від 24.05.2004р. про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Марченко Ю.В. (дійсне до 22.06.2015р.), унесено до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 19.05.2004 р. № 648, строк дії свідоцтва подовжено розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2005р. № 4236, від 22.07.2010р. № 598.

2. Основні відомості про Товариство

Таблиця 1. Основні відомості про товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012р.


№ з/п

Показники

Дані


1

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”

2

Код за ЄДРПОУ

35107525

3

Місцезнаходження


83001, Донецька обл., місто Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 69А

4

Дата реєстрації

04.05.2007р. Виконавчим комітетом Полтавської міської ради

дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи 08.12.2010р.

5

Дата внесення останніх змін до установчих документів

Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 28.08.2012р. Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області

6

6.1

6.2

Основні види діяльності

За Статутом

КВЕД  • діяльність з торгівлі цінними паперами:

- брокерська діяльність;

- дилерська діяльність;

- андерайтинг.

  • діяльність з управління цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів  • 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

  • 66.19 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
7

Чисельність працівників

Станом на 31 грудня 2012 року загальна чисельність працівників становить 4 осіб

8

Наявність відокремлених підрозділів

Станом на 31.12.2012р. ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” не має відокремлених підрозділів

3. Дата та номер договору на проведення аудиту
Договір № 698/01/13 на проведення аудиту укладено 8 січня 2013р.

Договір відповідає вимогам Міжнародного стандарту контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг № 210 (МСА).
4. Дата початку та дата закінчення аудиту – початок перевірки - 08.01.2013р., закінчення перевірки - 28.01.2013р.5. Опис обсягу аудиторської перевірки

Перевірка здійснювалась відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 3000 «Завдання з надання впевненості» (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні акти на дату складання висновку).

При проведенні аудиту, аудитори керувались Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України “Про господарські товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні акти на дату складання висновку), Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затв. Рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р. Були також використані інші законодавчі та нормативні акти, документи НКЦПФР щодо діяльності підприємств.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка надає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
6. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Ми провели аудиторську перевірку повного комплекту річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31 грудня 2012 року за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., яка включає баланс на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік та звіт про власний капітал за 2012 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2012, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні приміт з метою висловлення нами незалежної думки щодо її достовірності в усіх суттєвих аспектах. Формування фінансової звітності було здійснено управлінським персоналом відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а саме: П(С)БО України, Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до законодавства України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення умовно-позитивної думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядаємо заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятість облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.
7. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми зазначаємо, що для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31 грудня 2012 року з метою висловлення нами незалежної думки щодо її достовірності та повноти, нас призначено 8 січня 2013р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією на початок звітного року. Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кількості активів станом на 01.01.2012р. Оскільки залишки активів на початок періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку (збитку) за період, за який подано дані, у звіті про фінансові результати за 2012рік.

Одним із недоліків наданої фінансової звітності є недостатність обсягу інформації, яка обов’язково має розкриватися у фінансовій звітності. Так, фінансова звітність товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” не містить опису облікової політики, що застосовувалась, та розкриття інформації щодо активів, зобов’язань та власного капіталу товариства, як це передбачено П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Ми зазначаємо, що при проведенні аудиторської перевірки виявлено не нарахування резерву відпусток. Проте це нарахування (або його відсутність) не має суттєвого характеру, однак опосередковано впливає на розмір власного капіталу.

На думку аудиторів це викривлення в сукупності не є всеохоплюючим для фінансової звітності товариства, однак ми вважаємо за доцільно модифікувати нашу думку.
8. Висловлення умовно-позитивної думки щодо достовірності та повноти фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012р. за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Ми провели аудиторську перевірку балансу товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012 року та перевірку звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за 2012 рік та приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Концептуальною основою фінансової звітності яку використано для підготовки фінансових звітів є законодавство України, зокрема Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Мінфіном України.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фактичне виконання зобов’язань з формування фінансової звітності не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо фактичного виконання управлінським персоналом товариства зобов’язань з формування фінансової звітності відповідно до вимог діючого законодавства України. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фактичного виконання зобов’язань з формування фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного надання даних, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.

Ми отримали обгрунтовану впевненість щодо відсутності у фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” за 2012 р. суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.

На нашу думку, фінансова звітність товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” у складі балансу станом на 31.12.2012р., звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік та звіту про власний капітал за 2012 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі 7 „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2012р. відповідно до застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності (Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями) і відповідає вимогам законодавства України.


9. Інша інформація
9.1. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012 року.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо підтверджень, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо руху, амортизації, поновлення основних засобів згідно з П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс”.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо запасів згідно з П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 9 “Запаси”.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс” та П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”, за винятком зазначених нижче обмежень і зауважень.

Оскільки аудитори не володіють інформацією щодо повного підтвердження заборгованості актами звіряння, вони не мають змоги достатньо обґрунтовано підтвердити фактичну наявність та розмір дебіторської заборгованості товариства в повному обсязі.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо підтверджень, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо грошових коштів та витрат майбутніх періодів згідно з П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс”.

На нашу думку, стосовно розкриття інформації за видами активів:

а) фінансові звіти, за винятком обмежень і зауважень, зазначених вище, відображають фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012 року та результат його діяльності за 2012 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) товариство в усіх суттєвих аспектах, за винятком вищевказаних обмежень і недоліків, виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.

9.2. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012 року.

Оскільки аудитори не володіють інформацією щодо повного підтвердження заборгованості актами звіряння, вони не мають змоги достатньо обґрунтовано підтвердити фактичну наявність та розмір зобов’язань товариства в повному обсязі.

Під час проведення аудиту виявлено, що товариство не створювало забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат (на виплату відпусток працівникам, тощо), як це передбачено п.13 П(С)БО № 11 “Зобов’язання”.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, за винятком обмежень і недоліків, зазначених в аудиторському висновку, згідно з П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс” та П(С)БО № 11 “Зобов’язання”.

На нашу думку, стосовно розкриття інформації про зобов’язання “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31 грудня 2012 року:

а) фінансові звіти відображають, за винятком вищезазначених обмежень і недоліків, фінансовий стан товариства станом на 31.12.2012 року та результат його діяльності за 2012 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” в усіх суттєвих аспектах, за винятком обмежень і зауважень, що вказані в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора), виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.
9.3. Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012р.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо фактів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу згідно з П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс”, за винятком зазначених в аудиторському висновку зауважень.

На нашу думку, стосовно розкриття інформації про власний капітал:

а) фінансові звіти відображають фінансовий стан товариства станом на 31.12.2012 року та результат його діяльності за 2012 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за винятком вищевказаних зауважень;

б) товариство, в усіх суттєвих аспектах, за винятком зазначених в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) недоліків, виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2012 року;

в) обсяг чистого прибутку ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” за результатами діяльності у 2012 році, відображений у фінансовій звітності (ф.2), відповідає даним фінансового обліку товариства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року та становить 2,0 тис.грн.
9.4. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012 року вимогам чинного законодавства України.

Розрахунок вартості чистих активів здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень частини четвертої статті 144 “Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю” Цивільного кодексу України.


Під вартістю чистих активів товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку

Чисті активи = 2 083 – 180 = 1 903 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих активів ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” більша від статутного капіталу. Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються.9.5. Висловлення думки щодо сплати ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни.

На момент реєстрації заявлений статутний капітал становив 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.). Тобто вимоги ст.52 Закону України “Про господарські товариства” щодо розміру статутного фонду (капіталу) товариства з обмеженою відповідальністю (не менше суми, що еквівалентна 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення ТОВ) витримані (на момент створення товариства розмір мінімальної заробітної плати становив 420,00 грн.).

Висновок про сплату статутного капіталу зроблено на підставі даних головної книги та журналів-ордерів за рахунками бухгалтерського обліку 40 “Статутний капітал”, 46 “Неоплачений капітал”, 31 “Рахунки в банках”, а також банківських виписок та первісних касових документів.

Про формування та сплату статутного капіталу ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” можна сказати наступне:

Протоколом № 1 зборів засновників ТОВ «БК «ІЛС» від 12.04.2007р. було передбачено формування статутного капіталу товариства в розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) грошовими коштами і затверджений відповідний Статут.

Протоколом № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «БК «ІЛС» від 25.05.2007р. було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу на 232 000,00 грн. до розміру 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 коп.) і затверджена нова редакція Статуту з відповідними змінами.

Рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «БК «ІЛС» було прийнято у відповідності до п.1 ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-IV, де передбачено, що «торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 120 тисяч гривень, брокерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами – не менш як 300 тисяч гривень, андеррайтинг – не менш як 600 тисяч гривен». Збільшення ТОВ «БК «ІЛС» статутного капіталу до розміру 300 тисяч гривень дає йому можливість здійснювати брокерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами.

Згідно п.7.2. Статуту ТОВ «БК «ІЛС» розподіл часток статутного капіталу серед Учасників здійснюється таким чином:

Фізична особа – громадянка України – Явтушенко Тетяна Борисівна – 300 000,00 грн., що становить 100% від вартості заявленого статутного капіталу товариства.

Статутом ТОВ «БК «ІЛС» передбачено, що статутний капітал товариства має бути повністю сплачений протягом 12 місяців з моменту реєстрації товариства або прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

На дату проведення аудиторської перевірки статутний капітал був сплачений повністю.

Оплата статутного капіталу ТОВ «БК «ІЛС» проводилася Учасником Явтушенко Тетяною Борисівною грошовими коштами на розрахунковий рахунок товариства згідно первинним документам:

Таблиця 2. Сплата статутного капіталу ТОВ «БК «ІЛС»п/п

П.І.Б. / назва учасника

Дата внесення грошових коштів

№ док.

Сума,

грн.

1

Явтушенко Тетяна Борисівна

23.04.2007р.

45927

68 000,00

31.05.2007р.

70293

72 240,00

05.06.2007р.

75735

108 700,00

20.06.2007р.

87708

6 050,00

03.07.2007р.

96947

33 500,00

06.07.2007р.

99870

11 510,00

2

РАЗОМ

300 000,00


Всього внесено грошових коштів в сумі 300 000,00 грн. Таким чином, статутний капітал на 31.12.2010р. сплачено у повному обсязі за рахунок грошових коштів та розміщено на рахунку акціонерного комерційного банку «Форум», МФО 331995, як це передбачено п.2 ст.9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Неоплаченого капіталу на дату складання аудиторського висновку немає.

Протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «БК «ІЛС» від 01.10.2010р. прийнято рішення про зміну найменування товариства на ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”.

8 грудня 2010р. зареєстровано нову редакцію Статуту товариства, згідно з якою затверджено найменування ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”.

Протоколом від 20.07.2011р. Загальних зборів Учасників ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 1 900 000,00 (один мільйон дев’ятсот тисяч гривень 00 коп.) гривень та затверджено наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства:

  • ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ” - 1 900 000,00 (один мільйон дев’ятсот тисяч гривень 00 коп.) гривень, що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до виписки за особовим рахунком товариства від 22.07.2011р. ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ” внесено на поточний рахунок 1 600 000,00 (один мільйон шістсот тисяч гривень 00 коп.) грн.

Таким чином, станом на 31.12.2012р. статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” заявлений – 1 900 000,00 грн. (один мільйон дев’ятсот тисяч гривень 00 коп.), сплачений – 1 900 000,00 грн. (один мільйон дев’ятсот тисяч гривень 00 коп.). Статутний капітал сплачено в повному обсязі виключно за рахунок грошових коштів. Внески до статутного капіталу у матеріальній формі не здійснювалися.
9.6. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

На початок звітного періоду нерозподілений прибуток, відображений у статті 350 пасиву балансу (ф.1) товариства станом на 01.01.2012р., складав 1,0 тис.грн. На кінець звітного періоду – розмір прибутку складав 3,0 тис.грн.

Таким чином, за звітний період товариство отримало прибуток у розмірі 2,0 тис.грн.
9.7. Аналіз показників фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2012 року.

№ з\п

Показник

Значення показника

фактичне на 31.12.2012*

нормативне

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

8,89

не менше 0,25-0,5

2

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

10,92

не більше 1,0

3

Коефіцієнт рентабельності активів

0,00

позитивне значення

4

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,91

не менше 0,25-0,5

* - значення показників розраховано на підставі даних фінансової звітності товариства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

обчислюється як відношення грошових коштів, їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань.

Він показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена негайно. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 0,25.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2012р. дорівнює 8,89, що позитивно характеризує ліквідність товариства та свідчить про можливість товариства у повному обсязі негайно погасити свої поточні зобов’язання.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Цей показник характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Верхня межа коефіцієнта дорівнює 1.

Коефіцієнт структури капіталу на 31.12.2012р. значно перевищує оптимальне значення та свідчить про залежність підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнт рентабельності активів

обчислюється як відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

Коефіцієнт рентабельності активів за результатами діяльності Товариства у 2012 році має позитивне значення, що свідчить про ефективне використання активів товариства у звітному році.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і відображає питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш стійким, стабільним і незалежним від кредиторів є товариство.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) станом на 31.12.2012р. дорівнював 0,91, тобто цей показник характеризує підприємство як незалежне від кредиторів.
Дані, наведені у таблиці, показують, що:

  • товариство має достатній рівень абсолютної ліквідності, що свідчить про належний рівень його платіжної готовності;

  • діяльність ТОВ у 2012 році була прибутковою, що свідчить про ефективне використання активів товариства у звітному році;

  • товариство є незалежним від зовнішніх джерел фінансування.


9.8. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинуть на фінансово-господарський стан товариства.

Аудиторам не відомо про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства.

Директор ТОВ “Аудиторська фірма Ю.В. Марченко

“Донбас Аудит Сервіс”

незалежний аудитор


28 січня 2013р.

83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка