АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за наслідками незалежної аудиторської перевірки


Скачати 158.65 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за наслідками незалежної аудиторської перевірки
Дата25.05.2013
Розмір158.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Аудиторська фірма

«СОЛОВІЙ-АУДИТ»

Україна 79021 м. Львів, вул. Кульпарківська, буд.128, кв.78

Ідентифікаційний номер 30163365

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1993 від 26.01.1998р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОКза наслідками незалежної аудиторської перевірки

Повного товариства

«Ломбард «Доля» (Ліпкевич В.П. і компанія)з метою висловлення незалежної думки аудитора щодо достовірності, повноти, відповідності чинному законодавству України та нормативним документам Балансу станом на 31.12.2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік.


м. Броди

2013 р.

Вступна частина
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

найменування аудиторської фірми: ПП АФ «Соловій-Аудит»;

код за ЄДРПОУ: 30163365;

номер, дата видачі та термін дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 1993 від 26.01.1998р., чинне до 04.11.2015 р.

Дата видачі висновку: 17 квітня 2013 року.

Адресат:

Звіт надається Директору Ліпкевич Василю Петровичу.

Основні відомості про товариство:

Повне найменування: Повне товариство «Ломбард «Доля» (Ліпкевич В.П. і компанія),

(Далі за текстом - Ломбард);

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 32546354;

Місцезнаходження: 80600, Львівська область, Бродівський район, м. Броди, вул. Золота, буд. 2;

Телефон/факс: тел. 0326626878;

Дата державної реєстрації: 23.01.2004 р;

Форма власності: [10] Приватна;

Частка державної власності: немає;

Організаційно-правова форма: (260) Повне товариство;

Банківські реквізити: п/р № 26506000000115 у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614.

Види економічної діяльності за КВЕД:

65.23.0 Інше фінансове посередництво;

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

Отримані ліцензії та дати їх видачі: Серія АВ № 344146 від 05.06.2007 р., видана МФУ на торгівлю прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння строком з 05.06.2007 р. по 05.06.2012 р.

Керівник: Директор Ліпкевич Василь Петрович.

Основні відомості про умови договору проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір від 01.03.2012 р.

Дата початку проведення аудиту: 15.04.2013 р.

Дата закінчення проведення аудиту: 17.04.2013 р.

Перелік перевіреної фінансової інформації із зазначенням дати та звітного періоду:

Для перевірки представлено:

Статут;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А0О № 466341;

Довідка № 156 з ЄДРПОУ від 26.02.2007 р.;

Ліцензії;

Наказ про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику;

первинні бухгалтерські документи;

Головна книга по всіх рахунках за 2012 р.

Баланс за 2012 р., за 9 місяців 2012 р., за півріччя 2012 р., за 1 квартал 2012р.;

Звіт про фінансові результати за 2012 р., за 9 місяців 2012 р., за півріччя 2012 р., за 1 квартал 2012р.;

Звіт про рух грошових коштів за 2012р.;

Звіт про власний капітал за 2012 р.;

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.;

Перевіркою охоплено період з 31.12.2011 р. до 31.12.2012 р. Далі по тексту, якщо не вказано інше, мається на увазі саме цей період.

Розподіл відповідальності управлінського персоналу Ломбарду та персоналу аудитора:

Органи управління Ломбарду несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, які надаються аудитору для здійснення аудиторських послуг.

Аудитор несе відповідальність за достовірність аудиторського висновку чи іншого документа, в якому відображені результати аудиторської перевірки.

Опис обсягу аудиторської перевірки:

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, МСА 200, МСКЯ 1, МСА 3000.

Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, прийнятими в Україні нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - Х1V ВР, Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125 - Х 11, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», іншими нормативними документами, що регулюють діяльність підприємств, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Метод проведеної перевірки - суцільний.

Мета аудиторської перевірки:

Висловлення незалежної думки аудитора щодо достовірності, повноти, відповідності чинному законодавству та нормативним документам фінансової звітності Ломбарду за 2011 рік.

Результати перевірки

Нами проведена перевірка бухгалтерсько-фінансової звітності Ломбарду за 2011 рік. Biдпoвiдaльнicть зa цю звітність та її достовірність несе управлінський персонал Ломбарду. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, що діють в Україні. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Нижче викладено результати аудиторської перевірки.

Розділ № 1. Організація бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у Ломбарді вівся на основі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з використанням національних стандартів бухгалтерського обліку.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Ломбард обрав одну із форм його організації, передбачену ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме: «…створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;…».

Використання рахунків.

Ломбард не використовував у своєму обліку бухгалтерські рахунки класу 8 «Витрати за елементами». Такий підхід не суперечив вимогам чинної «Інструкції про застосування плану рахунків…».

Облік фінансових результатів вівся на рахунку 79 «Фінансові результати».

Висновок

На нашу думку, бухгалтерський облік у Ломбарді був організований вірно.

Розділ № 2. Аудит бухгалтерського обліку активів.

Основна мета бухгалтерського обліку - надання користувачам для прийняття рішень повної правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності Ломбарду (ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік…»).

Внаслідок проведення аудиторської перевірки істотних розбіжностей між даними синтетичного обліку, статтями фінансового звіту та звіту про склад активів Ломбарду, звіту про діяльність Ломбарду та статистичною інформацією станом на 31.12.2011 року не встановлено.

Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувались Ломбардом у процесі ведення обліку, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом Ломбарду, і звітності в цілому.

Станом на 31.12.2011 року активи Балансу Ломбарду мали такий вигляд (у тис. грн.):

  • залишкова вартість основних засобів - 44,0;

  • дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом - 2,0;

  • дебіторська заборгованість за розрахунки з нарахованих доходів - 21,0;

  • інша поточна дебіторська заборгованість - 127,0;

грошові кошти в національній валюті - 9,0 (у т.ч. у касі - 9,0).

Щодо поняття чистих активів. Останні завжди перевищували розмір статутного капіталу, про що свідчать дані, які приведені у таблиці (тис. грн.).
Фактичне значення на початок та кінець періоду тис. Грн

 

 

 

 

 

N з/п

Показники

Код рядка з Форми №1

станом на 31.12.2011 року

станом на 31.12.2011 року

1

I. Необоротні активи

080

46,0

44,0

2

II. Оборотні активи

260

162,0

159,0

3

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,0

0,0

4

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

0,0

0,0

5

III. Довгострокові зобов'язання

480

0,0

0,0

6

IV. Поточні зобов'язання

620

3,0

1,0

7

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,0

0,0

8

Вартість чистих активів (рр. 080 + 260 + 270 - 430 - 480 - 620 - 630)

 

205,0

202,0

9

Статутний капітал

300

200,0

200,0

10

Перевищення чистих активів над статутним капіталом (+)

 

5,0

2,0

11

I. Власний капітал

380

205,0

202,0


Приведені вище синтетичні дані відповідали даним первинного обліку та чинному законодавству України.

Висновок

На нашу думку, бухгалтерський облік активів у Ломбарді вівся вірно, порушень не виявлено.

Розділ № 3. Аудит бухгалтерського обліку пасивів Ломбарду.

Станом на 31.12.2012 року пасиви Балансу Ломбарду мали такий вигляд (у тис. грн.):

  • статутний капітал - 200,0;

  • нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 2,0;

  • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 1,0.

Приведені вище синтетичні дані відповідали даним первинного обліку та чинному законодавству України.

Висновок

На нашу думку, бухгалтерський облік пасивів у Ломбарді вівся вірно, порушень не виявлено.

Розділ № 4. Аудит фінансової звітності Ломбарду.

Вся фінансова звітність Ломбарду за 2012 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку і в цілому відображає усі аспекти його фінансового стану по результатах господарської діяльності за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року включно.

Висновок

На нашу думку, фінансова звітність складена вірно, порушень не виявлено.
ВИСНОВОК
Незалежною аудиторською фірмою ПП АФ «Соловій-Аудит» проведено аудиторську перевірку Повного товариства «Ломбард «Доля» (Липкевич В. П. і компанія) з метою висловлення незалежної думки аудитора щодо достовірності, повноти, відповідності чинному законодавству та нормативним документам фінансової звітності Ломбарду за 2012 рік.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Ломбарду є Національні положення (стандарти), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Ломбарду.

Управлінський персонал Ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення необхідної для виконання аудиторських процедур інформації у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу Ломбарду охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо наданої фінансової звітності та інших питань на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність та додатково надана на вимогу аудитора інформація доречна для розуміння динаміки фінансової звітності за період, що перевіряється, і не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, що використовується, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки стосовно питань, які були предметом перевірки.

За результатами перевірки складено аудиторський висновок – умовно позитивний. Ми вважаємо, що станом на 31.12.2012 року Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до фінансової звітності відповідають вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці і вірно відображають фінансовий стан за 2012 рік. Статті звітності відповідають вимогам головної книги та обліковим регістрам провинних документів.

Учасники повного товариства проводять діяльність у межах норм, визначених статтею 119 Цивільного Кодексу України.

Аудиторський висновок надруковано у двох примірниках та передано замовнику.


Директор ПП АФ «Соловій-Аудит» М.М.Соловій

17.04.2012 р.

Сертифікат аудитора Серія А № 002125.

Аудиторська фірма

«СОЛОВІЙ-АУДИТ»

Україна 79021 м. Львів, вул. Кульпарківська, буд.128, кв.78

Ідентифікаційний номер 30163365

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1993 від 26.01.1998р.


Довідка про фінансову діяльність Повного товариства «Ломбард «Доля» (Липкевич В.

П. і компанія) станом на 31.12.2012 року.

(фінансові операції)

м. Броди 17 квітня 2013 року

Згідно Договору від 01.03.2012 року ПП АФ «Соловій - Аудит», що здійснює свою діяльність у відповідності до Закону України «Про аудиторську діяльність» проведена аудиторська перевірка щодо повноти та достовірності розкриття інформації у фінансовій діяльності Повного товариства «Ломбард «Доля» (Липкевич В.П. і компанія), зареєстрованого 23 січня 2004 року Бродівською районною державною адміністрацією Львівської області (свідоцтво про державну реєстрацію № 466341, юридична адреса - 80600, Львівська обл., м. Броди, вул. Золота, 2.), надалі Ломбард, станом на 31.12.2011 року.

Перевірка показала, що звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище Ломбарду станом на 31.12.2012 року.

Це дає можливість розрахувати на підставі наявної звітності систему показників платоспроможності та фінансової стабільності Ломбарду. Показники, що додаються у Балансі, Звіті про фінансові результати та всіх формах фінансової звітності відображені згідно норм та вимог визначених ст. 4 «Порядку складання та подання звітності ломбардами до державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», зареєстрованих у Міністерстві юстиції від 23.11.2004 р. за № 1482/10081.

Аналіз показників, відображених у «Звіті» та даних бухгалтерського обліку приводить до висновку про належний та стабільний фінансовий стан у цілому по Ломбарду, та відображає перспективність розвитку даної діяльності, збільшення обсягів надання кредитів у наступних за звітним роках.
Директор ПП АФ «Соловій - Аудит» М.М. Соловій
17.04.2012 р.

Аудиторська фірма

«СОЛОВІЙ-АУДИТ»

Україна 79021 м. Львів, вул. Кульпарківська, буд.128, кв.78

Ідентифікаційний номер 30163365

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1993 від 26.01.1998р.
Показники платоспроможності та фінансової стабільності Повного товариства

«Ломбард «Доля» (Липкевич В.П. і компанія) станом на 31.12.2012 року.

(фінансові операції)

Коефіцієнти ліквідності.

Ліквідність активів – це величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів у грошові кошти. Що менше необхідно часу для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його ліквідність.

Цей показник свідчить про те, як швидко Ломбард може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс. лікв.) = (Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції) : Поточні зобов’язання.

Даний коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена за необхідності негайно. Його значення вважається теоретично достатнім, якщо воно перевищує 0,2 - 0,3. Тобто якщо Ломбард на даний момент може на 20-30% погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності для нашого Ломбарду становив:

Кабс. лікв. на 31.12.2011 року = (11,0 + 0,0) : 3,0 = 3,7;

Кабс. лікв. на 31.12.2012 року = (9,0 + 0,0) : 1,0 = 9,0.

Як видно з розрахунків, коефіцієнт абсолютної ліквідності як на початок, так і на кінець року значно вищий від його теоретичного значення.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кз. л.) = Оборотний капітал : Поточні зобов’язання.

Цей коефіцієнт дозволяє встановити у скільки разів поточні активи покривають короткострокові зобов’язання. Нормальним значенням для цього показника вважається 2-3. Це означає, що на кожну гривню короткострокових зобов’язань повинно припадати не менше ніж дві гривні ліквідних коштів. Деякі фахівці вважають задовільним значення коефіцієнта 1,5 – 2,0.

Коефіцієнт загальної ліквідності для нашого Ломбарду становив:

Кз. л. на 31.12.2011 року = 162,0 : 3,0 = 54,0;

Кз. л. на 31.12.2012 року = 159,0 : 1,0 = 159,0.

Співвідношення позикового та власного капіталу визначається коефіцієнтом фінансової залежності (Кф. с.), тобто співвідношенням позикового капіталу до загального капіталу. Він характеризує залежність діяльності Ломбарду від позикового капіталу. Оптимальним значенням цього коефіцієнта вважається 0,4 (40%).

Коефіцієнт фінансової залежності для нашого Ломбарду становив:

Кф. с. на 31.12.2011 року = 205,0 : 208,0 = 0,99;

Кф. с. на 31.12.2012 року = 202,0 : 203,0 = 1,0.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом, який свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі заборгованості = 1 розділ пасиву балансу поділити на 111 розділ + 1V розділ пасиву балансу. Теоретичне значення не повинно бути менше 0,2.

Станом на 31.12.2011 року даний коефіцієнт у Ломбарді становив 208,0. Станом на 31.12.2012 року відповідно - 202,0.
Директор ПП АФ «Соловій - Аудит» М.М. Соловій
17.04.2012 р.Схожі:

Суть, структура та види аудиторських висновків
По закінченні аудиторської перевірки аудитор складає два підсумкових докумен­ти: звіт про результати аудиторської перевірки та аудиторський...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4532 від 27. 09. 2012 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2995 від 26. 09. 2002 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
2 Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру...
...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» за результатами...
Звіт надано незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА» (внесена в...
2 Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки “ЕКСПРЕС...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ». Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «КУА...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
За наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної спілки „ХОТЕЙ” за 2012 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка