Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»


Скачати 80.83 Kb.
НазваАудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Дата19.05.2013
Розмір80.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська Фірма

«УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»

01103, Україна, м. Київ,

бул. Дружби народів, №6-б,

р/р 26006000016880,МФО 300023

Київська міська філія АКБ«Укрсоцбанк»

т/ф (044)-564-07-42, м.8-050-380-88-00

e-mail uias@i.ua, uaservice@ukr.net

Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская Фирма

«УНИВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВИС»

Код ЕДРПОУ 24095382

01103, Украина, г. Киев,

бул. Дружбы народов 6-б,

т/с 26006000016880,МФО 300023

Киевский городской филиал АКБ«Укрсоцбанк»

т/ф (044)-564--07-42, м. 8-050-380-88-00

e-mail uias@i.ua, uaservice@ukr.net

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року.,

продовжено рішенням Аудиторської палати № 227/3 від 27 січня 2011 року.АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора) щодо попередньої фінансової звітності та річні звітні дані страховика Товариства з додатковою відповідальністю „Страхова компанія «Сінклер” станом на 31.12.2012 р.
м. Київ «12» квітня 2013 р.
1._Адресат Висновку

Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Управлінському персоналу ТДВ „СК «Сінклер”

Учасникам ТДВ „СК «Сінклер”
2._Вступний параграф

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Універсал аудит сервіс” (надалі – аудитор), згідно з договором № 13рз - 44 від 27.03.2013р. провела аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю „Страхова компанія «Сінклер” (надалі – Товариство), що включає Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2012 рік, Звіт про власний капітал Товариства за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік та річні звітні дані страховика на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству та чинним нормативним актам.

Концептуальною основою для підготовки звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності, Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні № 39 від 03.02.2004 р., інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

3. Опис аудиторської перевірки


Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти Товариства не містять суттєвих помилок.

Під час аудиторської перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів, отриманих по даних синтетичного бухгалтерського обліку на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності Товариства. Також у перевірку входила оцінка використаних Товариством принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.

Перевірка інформації здійснювалася вибірково. Під час перевірки до уваги бралися лише суттєві помилки. Аудиторами межа суттєвості визнана на рівні 5 відсотків до валюти балансу Товариства.

Аудиторська перевірка проводилася у відповідності до вимог Закону України „Про аудиторську діяльність”, „Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики” Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні (зокрема МСА 700 „Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, МСА 701 „Модифікація висновку незалежного аудитора”, МСА 720 „Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, МСЗНВ 3000”Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”). Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Крім того, аудитори також керувались Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика” (Додаток 1 до рішення Аудиторської палати України від 02.03.2006 р. № 160/5).

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке грунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають функціонування заходів, передбачених системою внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом та загальної відповідності наданої фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятними в Україні.

Аудитори вважають, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

На думку аудиторів, інформація за видами активів Товариства станом на 31.12.2012 р., за винятком інформації про довгострокові фінансові інвестиції, розкрита в усіх суттєвих аспектах відповідно до П(С)БО.
4. Пояснювальний параграф

Інформація про власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 розкрита відповідно до МСБО №1 «Подання фінансової звітності».

Інформація про зобов’язання Товариства станом на 31.12.2012 року в усіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ №4 «Страхові контракти», МСБО№37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи », МСФЗ №9 «Фінансові інструменти».

Данні «Звіту про фінансові результати» відповідають принципам МСБО №1 «Подання фінансової звітності».

Склад доходів та порядок їх визначення регулюються МСБО № 18 “Дохід», а також МСФЗ №4 «Страхові контракти».

Розкриття інформації щодо фінансового результату Товариства за 2012 рік наведено у відповідності до МСБО №1 «Подання фінансової звітності».

Вартість чистих активів Товариства перевищує розмір зареєстрованого розміру статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності від 28 серпня 2003 року N 40.

Фінансова звітність ТДВ „СК «Сінклер”складається своєчасно та подається до відповідних державних органів.

Розкриття думки аудиторів та її обґрунтування наведено у додатку «Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності» до даного висновку, який є його невід’ємною частиною.
5. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

На момент проведення інвентаризації на підприємстві, аудитор присутній не був, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, який висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявні.

Звітність за 2012 р. є першим випуском фінансової звітності згідно МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», однак звітність підготовлено без співставлення з фінансовою звітністю за 2011р.

Аудитори можуть погодитись, що лише частина довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються Товариством, відображена у звітності у відповідності до вимог МСА, за справедливою вартістю.

В зв’язку з наведеним вище, наш аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином.
ВИСНОВОК (умовно – позитивний)

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТДВ „СК «СІНКЛЕР” станом на 31.12.2012 року.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджені Наказом №1591 від 09.12.2011р. Міністерства фінансів України { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }.

Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

На думку аудитора, фінансова звітність Товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об’єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012р. за результатами операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Ми вважаємо, що складові частини річних звітних даних відповідають вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39 із змінами та доповненнями, та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану та результатів діяльності ТДВ „СК «Сінклер”за 2012 рік. Аудитори висловлюють думку, що фінансова звітність ТДВ „СК «Сінклер”в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних.

В ході перевірки аудитори не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Директор ТОВ «АФ «Універсал аудит сервіс» С.М. Димарчук

Сертифікат аудитора Серії А №000565, виданий рішенням АПУ від 25 січня 1996р. № 41, дійсний до 25 січня 2015 року.

Дата надання висновку: «12» квітня 2013 р.
Схожі:

Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1452 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка