«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р


Скачати 350.58 Kb.
Назва«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Сторінка4/4
Дата17.05.2013
Розмір350.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3   4

Оцінка зобов’язань відповідає П(С)БО 11 «Зобов’язання» та даним бухгалтерських регістрів по поточних розрахунках.

Інвентаризація активів та зобов’язань проведена своєчасно в повному обсязі.
6.8. Фінансовий звіт по ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 р. в повній мірі достовірно відображає доходи та витрати і відповідає вимогам П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати».

За 2012 рік загальна сума доходів становила 76215 тис. грн., витрати дорівнювали 19597 тис. грн., прибуток від господарської діяльності склав 56618 тис. грн., що достовірно відображено в рядках 170, 190, 220 ф. № 2.

6.9. Фінансовий звіт по ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складений згідно П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 та зареєстрованого в Мін’юсті України 21.06.1999 р. за № 398/3691, зі змінами та доповненнями.

6.10. Фінансовий звіт по ф. № 4 «Звіт про власний капітал» складеній у відповідності з П(С)БО5. Дані звіту достовірно відображають реальний стан та рух власного капіталу Фонду за 2012 р.

6.11. Фінансовий звіт по ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» складений в відповідності з наказом Мінфіну України № 302, «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6) складений на підставі даних ф.№ 1 та ф.№ 2.
Дані всіх фінансових звітів порівняні між собою та перевірені у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. № 1524 «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства».
6.12. При формуванні думки щодо достовірності звітності відповідно до Рішення від 01.08.02 р. № 216, зроблено зустрічну перевірку даних фінансової та спеціальної звітності за 2012 р., поданої в НКЦПФР.

Дані довідок про розрахунок вартості чистих активів, винагороди компанії з управління активами, склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів спільного інвестування, відповідають даним первинної облікової документації та вимогам законодавства.
6.13. Для надання впевненості, при формуванні думки щодо стану фінансово-господарської діяльності, зроблено аналіз фінансових показників Фонду, на підставі даних ф. № 1 «Баланс» та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік, які приведені в тис. грн., а також даних звітності за 2012 р., поданої в НКЦПФР відповідно до Рішення від 01.08.02 р. № 216, які приведені в грн.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності :

КЛ1 = підсумок розділу ІІ активу + рядок 270/підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630;

КЛ1 на 01.01.12 р. = 21503/72625 = 0,3,

КЛ1 на 31.12.12 р. = 16262/5290 = 3,1,

теоретичне значення в межах 2,0 – 2,5;
2. Коефіцієнт поточної ліквідності :

КЛ2 = підсумок розділу ІІ активу – рядки 100,110,120,130,140 + рядок 270/ підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630

КЛ2 на 01.01.12 р. = 21503/72625 = 0,3,

КЛ2 на 31.12.12 р. = 16262/5290 = 3,1,

теоретичне значення в межах 0,7-0,8;


  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності :

КЛ3 = рядок 220+рядок 230+рядок 240/ підсумок розділу ІV пасиву

КЛ3 на 01.01.12 р.= 4208/72625 = 0,1,

КЛ3 на 31.12.12 р.= 50/5290 = 0,01,

теоретичне значення в межах 0,2-0,25;


  1. Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів :

КЗВ = підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + 420,630 / підсумок розділу І пасиву

КЗВ на 01.01.12 р. = 72625/113204 = 0,6,

КЗВ на 31.12.12 р. = 5290/199662 = 0,03,

теоретичне значення не більше ніж 1,0;


  1. Коефіцієнт фінансової незалежності :

КФН = підсумок розділу І пасиву / підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + рядки 420,630

КФН на 01.01.12 р. = 113204/72625 = 1,6,

КФН на 31.12.12 р. = 199662/5290 = 37,7,

теоретичне значення не менше ніж 0,2;


  1. Коефіцієнт рентабельності активів :

КРА = чистий прибуток (ф.№2 ряд.220) / (підсумок активу балансу на початок звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.3) + підсумок активу балансу на кінець звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.4)) : 2

КРА за 2011 р. не розраховується, в зв’язку зі збитками;

КРА за 2012 р. =56618/1953905 = 0,03;
7. Розрахунок вартості чистих активів:

Вартість чистих активів = всього активів - всього зобов’язань

ВЧА на 31.12.12 р. = 204952184,60-5269750,00 = 190662434,60 (грн.)

Кількість ЦП, що знаходяться у обігу на 31.12.12 р. дорівнює 5559649 штук, номінальною вартістю одного ЦП 1,0 грн.

ВЧА на 31.12.12 р. в розрахунку на 1 ЦП = 35,91 грн.

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА

УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
7.1. Основні відомості про аудиторську фірму

7.1.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;

7.1.2. Код ЄДРПОУ: 21642796;

7.1.3. Місцезнаходження: Київ, вул. Шовковична, 32/34, к.37, тел/факс 253-39-47;

7.1.4. Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

7.1.5. Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

7.1.6. Фірма застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, згідно Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI віднесена до 4 групи (юридична особа) платників єдиного 5% податку на доход;

7.1.7. Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року, термін дії до 27 січня 2016 року;

7.1.8. Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000015, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 01 лютого 2007 року № 257, термін дії до 27.01.2016 року;

7.1.9. Директор Ченцова В.М., сертифікат аудитора серія А № 000281 від 17 лютого 1994 року, термін дії до 17 лютого 2018 року.


    1. Умови договору на проведення аудиту

Аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» станом на 31.12.2012 р. та її відповідність фінансовій інформації, що розкривалась та подавалась в НКЦПФР за 2012 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, проводився у відповідності з додатковою угодою № 4 від 05.04.2013 р. до договору № 2 від 09.02.2010 р.

Аудиторську перевірку здійснено з 05.04.13 р. по 19.04.13 р., директором аудиторської фірми Ченцовою В.М. за адресою компанії з управління активами Фонду: м. Київ, вул. Електриків, 26.

Умовно-позитивний висновок
Зібрана під час аудиту інформація забезпечує розумну основу для висловлювання умовно-позитивної думки про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітність Фонду за 2012 рік.

Підставою для умовно-позитивної думки є той факт, що при переході в 2012 році на ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами, як того вимагають нормативні документи, Товариством не виконано ряд умов впровадження цих стандартів, про що детально викладено в п. 5.2. аудиторського висновку.

Фінансова звітність, що складена відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає дійсний стан фінансово-господарської діяльності.

Фінансова інформація за 2012 р., що надавалась в НКЦПФР згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, відповідає даним фінансової звітності.

Додаток: на ______ аркушах

Директор В.М. Ченцова

( сертифікат аудитора А № 000281)

19 квітня 2013 року
ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»

01024, м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, кв. 37

1   2   3   4

Схожі:

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011...
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка