«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р


Скачати 350.58 Kb.
Назва«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Сторінка3/4
Дата17.05.2013
Розмір350.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3   4

4.2. Корпоративне управління Товариством здійснюється згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ.

  • Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів, порядок скликання, проведення та прийняття рішень яких визначаються чинним законодавством та Статутом Товариства;

  • Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду та контролюють її дії;

  • Голова Наглядової ради Товариства є Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, який обирається Наглядовою радою.

Чергові Загальні збори Товариства в минулому році відбулись 13.04.2012 р. Рішення цих зборів затверджено Рішенням № б/н від 13.04.2012 р. одноосібного акціонера Кононенка Ігоря Віталійовича.

4.3. Рішення про вчинення значного правочину. Згідно зі Статутом Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

У 2012 р. значні правочини не здійснювались.
5. ОПИС СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОНДУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
5.1. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Фонду здійснюється у відповідності із:

  • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV;

  • Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фінансової звітності» та інструктивними документами Міністерства Фінансів України про порядок формування звітності;

  • Національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), затвердженими Міністерством Фінансів України.

  • Рішенням ДКЦПФР № 362 від 07.07.2005 р. «Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування».


5.2. На виконання вимог ст.12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ, керуючись роз’ясненням НКЦПФР від 09.02.2012 р. N 1 «Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації публічними акціонерними товариствами, Товариством, згідно з наказом №7/Ф-1704 від 17 квітня 2012 року, розпочато роботу по вивченню та впровадженню в бухгалтерський облік та фінансову звітності міжнародних стандартів.

Аудитом встановлено, що на момент перевірки, вимоги, визначені нормативними документами по впровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, не виконані в повному обсязі.

Так, не виконані вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності»:

- не складено початковий баланс на дату переходу (на 01.01.2012 р.) за МСФЗ;

- не проведено коригування даних за національними стандартами у кореспонденції з нерозподіленим прибутком на дату переходу на МСФЗ;

- не розкрита інформація про те, як перехід від національних стандартів до МСФЗ вплинув на показники доходів, витрат та результатів в раніше складеній по П(С)БО фінансовій звітність.

- не затверджений план рахунків та субрахунків по МСБО(МСФЗ)

- не завершена розробка Положення про облікову політику по МСБО(МСФЗ).

- фінансової звітності Товариства за 2012 р., складеної по МСБО(МСФЗ), проведена тільки перекласифікація (перенесення суми однієї статті до іншої). Валюта балансу, як і показники інших форм звітності, не змінились (тобто, коригувань, пов’язаних з переходом на МСБО(МСФЗ) на дату їх першого застосування у кореспонденції з нерозподіленим прибутком, не проводилось), в той час як умовою здійснення трансформації є визначення розбіжностей між національними П(С)БО та МСБО (МСФЗ) і викладення їх в Примітках.

Отримані докази свідчить про те, що Товариством в 2012 році тільки розпочато застосування окремих елементів обліку за міжнародними стандартами, що є підставою для висловлювання умовно-позитивної думки аудитора при складанні аудиторського висновку.
5.3. Зважаючи на вищевикладене, аудит достовірності даних фінансовій звітності за 2012 рік та її відповідність даним бухгалтерських регістрів та первинної облікової документації проведений по фінансовій звітності, складеній згідно П(С)БО.

В відповідності з Положенням про облікову політику Фонду, згідно національних стандартів, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 – XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад річної фінансової звітності за П(С)БО входить:

- «Баланс» (ф.№1), в відповідності з П(С)БО 2;

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2), в відповідності з П(С)БО 3;

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№3), в відповідності з П(С)БО 4;

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№4), в відповідності з П(С)БО 5;

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№5), в відповідності з наказом МФУ № 302.

- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6), в відповідності з П(С)БО 29 .
6. ОПИС ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
6.1. Для отримання аудиторських доказів, які будуть основою для формування думки аудитора про фінансову звітність та достовірність інформації щодо фінансових показників діяльності Фонду за рік що минув, управлінським персоналом компанії з управління активами представлені додатково реєстраційні документи, бухгалтерські регістри та первинна облікова документація, а також матеріали роботи внутрішнього аудиту.

Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи фінансової звітності, складеної згідно П(С)БО, затвердженої Положенням про облікову політику Фонду, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Фонду законодавчим актам.

Крім того, згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією, що розкривалась компанією з управління активами та надавалась в НКЦПФР за 2012 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216.
6.2. Виконуючи вимоги МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», проведено тестування прийнятності бухгалтерських записів та пояснень управлінського персоналу компанії з управління активами для встановлення дій посадових осіб, які можуть призвести до погіршання фінансового стану Товариства.

З метою ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації, при проведенні перевірки, розроблені та виконані аудиторські процедури:

- тестування тотожності даних карток, оборотно-сальдових відомостей комп’ютерної програми 1-С.7.7 даним фінансової звітності;

- огляд облікових оцінок на наявність упередженості та оцінки, чи являють собою обставини, що спричиняють упередженість, якщо вона є, ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства;

- оцінка комерційного обґрунтування значних операцій, які виходять за межі звичайного ходу бізнесу;

- інші процедури, пов’язані з достовірністю первинної облікової документації.

Крім того, розглянуто інформацію у вигляді тверджень (роз’яснень) управлінського персоналу компанії з управління активами та одержані письмові пояснення по суті питання. Відповідно до пояснень та отриманої власної інформації аудитор дійшов висновку, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відсутній.
6.3. Вищенаведений висновок підтверджується і даними про систему внутрішнього аудиту, яка спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації, а також включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Внутрішній аудит здійснюється компанією з управління активами згідно з Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженим протоколом від 28.12.12 р., в відповідності з «Положенням про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2012 N 996, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за N 1628/21940. Вимоги до служби внутрішнього аудиту (контролю) викладені у новій редакції Статуту компанії з управління активами, зареєстрованій Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.01.2013 р. № 10711010012023493.

Аудитом фінансової звітності та її відповідності інформації щодо фінансових показників Фонду за 2012 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, встановлено:
6.4. Сальдові залишки станом на 01.01.2012 р. по ф. №1 «Баланс» відповідають балансовим залишкам станом на 31.12.2011 р., які підтверджені в аудиторському висновку від 26 березня 2012 року.

6.5. Класифікація, оцінка активів та їх рух відображені в фінансовій звітності в відповідності з діючими нормативами.

Активи балансу Фонду представлені довгостроковими фінансовими інвестиціями, дебіторською заборгованістю та грошовими коштами.

Станом на 31.12.2012 р. активи Фонду в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшились на 19123 тис. грн. або на 10,3 % і складали 204952 тис. грн. Збільшення активів відбулось, в основному, за рахунок фінансових вкладень в цінні папери та дебіторської заборгованості.

В рядку 045 ф. № 1 «Інші довгострокові фінансові інвестиції» станом на початок і кінець 2012 р. відображена вартість акцій та інших цінних паперів підприємств і організацій, яка на 01.01.2012 р. становила 164326 тис. грн., на 31.12.2012 р. - дорівнювала 188690 тис. грн.

Довгострокові інвестиції в акції українських емітентів та загальна сума довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2012 р. наведені в наступній таблиці:

Назва емітента

ЄДРПОУ

емітента

Кількість цінних паперів

(штук)

Загальна номінальна вартість

(грн.)

Загальна оцінна вартість

(грн.)

Частка в статутному капіталі емітента

(%)

Частка в загальній балансовій вартості активів Фонду (%)

АТ « АК «Богдан Моторс»

05808592

2048000

512000,00

90112,00

42,7

0,04

ПАТ «Страхова компанія «Країна»

20842474

14971510

19313247,90

16441045,73

22,73

8,02

ЗАТ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор»

30437959

526747

5267470,00

4001000,00

28,17

1,95

ЗАТ «Київський завод електро-транспорту»

33547233

361795

90443,75

90443,75

-

0,04

Ітого інвестицій в акції

х

х

25183161,65

20622601,48

х

х

Інші інвестиції

х

х

х

168067879,40

х

х

Всього фінансових інвестицій

х

х

х

188690480,88

х

х

Облік фінансових інвестицій ведеться в відповідності з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» із застосуванням окремих елементів міжнародних стандартів і достовірно відображений в рядку 045 ф. № 1 та розділі IV «Фінансові інвестиції» ф. № 5 та відповідають даним річної інформації з діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.

Оцінка дебіторської заборгованості реальна і відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Станом на 31.12.2012 р. загальна сума дебіторської заборгованості зменшилась відповідно до даних на 01.01.2012 р. і становила 16212 тис. грн., в т.ч. заборгованість за товари, роботи, послуги – 499 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 15713 тис. грн. Ці дані достовірно відображені в рядках 160,180 ф. № 1 та 940, 950 ф. № 5. Сумнівних боргів та безнадійної дебіторської заборгованості Фонд не має, резерв сумнівних боргів у 2012 році не нараховувався.

В рядку 230 та 240 «Грошові кошти та їх еквіваленти» ІІ розділу активу балансу (ф.№1) та рядках 650-690 ф. № 5 достовірно відображені залишки коштів на розрахунковому та валютному рахунках. Загальна сума грошових коштів станом на 31.12.2012 р. становила 50 тис. грн., що підтверджується виписками банків.
6.6. Власний капітал, його структура та призначення в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс» відображають дійсний стан пасивів та відповідають даним річної інформації з діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.

За 2012 рік статутний капітал Фонду не змінився і станом на 01.01.12 р. та на 31.12.12 р. становив 15600 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 300 «Статутний капітал». Статутний капітал поділений 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп. кожна. В 2010 р. змінено форму існування акцій: з документарної в бездокументарну, що підтверджено Свідоцтвом ДКЦПФР про випуск акцій від 14.12.2010 р. № 1960. Детальний опис формування Статутного капіталу за період існування Фонду наведено в розділі 4 аудиторського висновку.

Заборгованість по внеску в статутний капітал на кінець 2012 р. зменшилась на 2367 тис. грн. і становила 10040 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 360 «Неоплачений капітал» І розділу пасиву ф. № 1 та рядках 190, 290 ф. № 4. Оскільки акції Фонду сплачувались інвестором по оціненій вартості, яка перевищувала номінальну, сума перевищення відображена в рядку 320 ф. №1 «Додатковий вкладений капітал», яка збільшила дані на початок 2012 р. і становила на 31.12.2012 р. 36401 тис. грн.

В рядку 350 «Нерозподілений прибуток» достовірно відображений прибуток від господарської діяльності на 31.12.12 р. в сумі 157701 тис. грн., який збільшився по відношенню до даних на 01.01.2012 р. за рахунок прибутку звітного року.

Власний капітал за 2012 рік збільшився на 86458 тис. грн. і на 31.12.12 р. складав 199662 тис. грн., що достовірно відображено в рядках 380 ф. № 1 та 300 ф. № 4.6.7. Розмір зобов’язань, відображених в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс», реальний.

Станом на 31.12.2012 р. зобов’язання Фонду складались із кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 5290 тис. грн.
1   2   3   4

Схожі:

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011...
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка