«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р


Скачати 350.58 Kb.
Назва«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Сторінка2/4
Дата17.05.2013
Розмір350.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3   4


1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»;

1.2. Код ЄДРПОУ: 34294509;

1.3. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, будинок 29-А;

1.4. Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 602606;

- дата проведення державної реєстрації – 09.07.2007 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- підстава зміни свідоцтва про державну реєстрацію – зміна найменування юридичної особи

- дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 15.11.2010 р.

- номер запису про державну реєстрацію – 1071 105 0004 023300;

1.5. Види діяльності за КВЕД -2010:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові установи;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);

66.11 Управління фінансовими ринками

1.6. Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:

1.6.1. Свідоцтво ДКЦПФР від 25.02.2008 р. № 1049, про випуск 600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 600000,00 грн., форма існування – документарна.

1.6.2. Свідоцтво ДКЦПФР від 18.12.2008 р. № 1473 про випуск 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма існування документарна.

Попереднє свідоцтво ДКЦПФР від 25.02.2008 р. № 1049 - втратило чинність.

1.6.3. Свідоцтво ДКЦПФР від 14.12.2010 р. № 1960 про реєстрацію випуску 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма існування бездокументарна.

Попереднє свідоцтво ДКЦПФР від 18.12.2008 р. № 1473 - анульоване.

1.7. Реєстр акцій здійснювало ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Реєстраційна компанія «ТРАНСАТ» (ЄДРПОУ 24733397; 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26) в відповідності з ліцензією ДКЦПФР на професійну діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів серії АВ № 189576 від 23.08.2006 р., що дійсна до 27.08.2011 р.

1.8. Депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України», (ЄДРПОУ 30370711, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3), ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР на підставі рішення від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р. Договір № Е-2447 про обслуговування емісії цінних паперів від 13.12.2010 р.

1.9. Зберігач, де відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій: ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (ЄДРПОУ 24262992, 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13), ліцензія серії АВ №534226 видана ДКЦПФР 05.07.2010 р.

1.10. Зберігачем активів Фонду є ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767.

1.11. Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», згідно ліцензії ДКЦПФР від 14.03.2008 р. серія АВ № 393982 та серії АЕ № 185492 від 20.03.2013 р., строк дії необмежений, у відповідності із Договором № 5/КУА-10 від 22.11.2010 р.


2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО

КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ2.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф’южен Капітал Партнерз»;

2.2. Код ЄДРПОУ: 35363845;

2.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, будинок 26, корп. 42, офіс 46;

2.4. Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 095231;

- дата проведення державної реєстрації - 23.08.07 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023493;

2.5. Основні види діяльності за КВЕД-2010:

66.30 Управління фондами

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
3. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Незалежною аудиторською фірма ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000» проведено аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», станом на 31.12.12 р. складеною відповідно до П(С)БО:

- «Баланс» (ф.№ 1);

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. № 2);

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№ 3);

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№ 4);

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№ 5);

- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6).

Крім того, перевірено тотожність даних фінансової звітності, по якій проведено аудит, та інформації за 2012 р., що розкривалась та подавалась в НКЦПФР, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216 в документах, які містять дані фінансової звітності.

Масштаб проведення аудиту визначався відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», на підставі вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 р. № 1528 та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360. Крім того, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» на підставі роз’яснення НКЦПФР від 09.02.2012 р. N 1 «Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації публічними акціонерними товариствами з 01.01.2012 р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, при перевірці стану бухгалтерського обліку та звітності використані Міжнародні стандарти фінансової звітності та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а також лист Мiнiстерства фiнансiв України про форми фінансової звітності вiд 04.01.2013 року № 31-08410-06-5/188.

Аудиторська перевірка базувалась на Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, згідно рішенням АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7.

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Управлінський персонал несе відповідальність Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання першої фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та за повноту інформації в документах, які містять дані фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності та інформації, яка надавалась в НКЦПФР в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, на основі МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності».
4. ДОВІДКА ПРО СТВОРЕННЯ ФОНДУ, ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ
4.1. Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» засноване шляхом реорганізації у спосіб перетворення ТОВ «Науковий центр «ВІК» та є правонаступником всіх прав та обов’язків (зобов’язань) даного Товариства.

В відповідності з протоколом № 3 загальних зборів від 07.11.06 р. ТОВ «Науковий центр «ВІК», обмін частки, належної учаснику у статутному фонді (капіталі) ТОВ «Науковий центр «ВІК» на акції ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» здійснюється таким чином, що сукупна номінальна вартість отриманих акцій ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» дорівнює розміру частки (у грошовому виразі), яка належала учаснику у статутному фонді (капіталі) ТОВ «Науковий центр «ВІК».

На дату прийняття вищезазначеного рішення (протокол загальних зборів № 3 від 07.11.06 р.) статутний фонд (капітал) ТОВ «Науковий центр «ВІК», згідно Статуту, зареєстрованому Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 27.09.06 р., становив 600000,00 грн.

Учасник Товариства - Кононенко Ігор Віталійович (паспорт: СН 385754, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.03.97 р.), якому належить 100% статутного фонду (капіталу), на дату прийняття рішення про реорганізацію, сформував статутний фонд (капітал) у повному обсязі, у відповідності зі Статутом.

Формування статутного фонду (капіталу) здійснювалось шляхом надходження грошових коштів в національній валюті на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в АКБ «Мрія» (нова назва банку: ВАТ «ВТБ банк»), МФО 321767, з призначенням платежу: «Формування статутного капіталу учасником Кононенком І.В., без ПДВ».

Надходження грошових коштів в національній валюті наведені в наступній таблиці:Документ

Дата

Сума ( грн.)

1

Банківська виписка

17 квітня 2006 р.

20000,00

2

Банківська виписка

18 серпня 2006 р.

20000,00

3

Банківська виписка

12 жовтня 2006 р.

100000,00

4

Банківська виписка

27 жовтня 2006 р.

100000,00

5

Банківська виписка

30 жовтня 2006 р.

110000,00

6

Банківська виписка

31 жовтня 2006 р.

125000,00

7

Банківська виписка

01 листопада 2006 р.

125000,00

Усього600000,00

Рішення про умови перетворення ТОВ «Науковий центр «ВІК» у ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», а також мету, розмір статутного фонду (капіталу), випуск, розміщення акцій та інші організаційні питання, прийняті на установчих зборах ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» 28.02.07 р.

Статут ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» зареєстрований Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, про що видане свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 095031 від 09.07.07 р., № запису в ЄДР 10711450000023300. Статутний фонд (капітал), відповідно до вимог законодавства про інститути спільного інвестування, становить 600000 грн.

ДКЦПФР видане свідоцтво від 25.02.2008 р. № 1049 про випуск 600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 600000,00 грн., форма існування документарна.

В відповідності з рішенням загальних зборів (протокол № 2 від 27.10.08 р.) про збільшення статутного фонду на 15000000 грн., Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 12.11.08 р. зареєстровані зміни до Статуту, № 10711050002023300.

ДКЦПФР видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування від 18.12.08 р. № 1473 про випуск 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма існування документарна. Код цінних паперів UA 4000034003.

Попереднє свідоцтво ДКЦПФР втратило чинність.

Згідно інвестиційній декларації Фонду термін розміщення акцій до 09.12.2018 р.

Станом на 31.12.09 р. номінальна вартість придбаних 2412851 акцій складала 2412851,00 грн.

В 2009 р. сплата за акції здійснювалась шляхом надходження грошових коштів в національній валюті на розрахунковий рахунок Товариства №26503301009952, відкритий в ВАТ «ВТБ Банк», МФО 321767.

Оплачена номінальна вартість акцій складає:Документ

Дата

Сума ( грн.)

1

Банківська виписка

11 лютого 2009 р.

781250,00

2

Банківська виписка

18 лютого 2009 р.

1000000,00

3

Банківська виписка

03 березня 2009 р.

3631,00

4

Банківська виписка

10 березня 2009 р.

9987,00

5

Банківська виписка

24 квітня 2009 р.

8174,00

6

Банківська виписка

27 квітня 2009 р.

9809,00

Усього
1812851,00

На 31.12.09 р. сума неоплаченого капіталу становила 13187149,00 грн.

З метою приведення діяльності Фонду у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ та інших нормативних актів, позачерговими загальними зборами акціонерів від 30.10.2010 р. прийняті рішення про зміну найменування, про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну, про затвердження нової редакції Статуту та реєстрацію змін в державних установах. Всі рішення зборів виконані. Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією видане Свідоцтво серія А01 № 602606 про державну реєстрацію ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», дата заміни свідоцтва та реєстрації нової редакції Статуту 15.11.2010 р. номер запису про державну реєстрацію – 10711050004023300. ДКЦПФР видане свідоцтво від 14.12.2010 р. № 1960 про реєстрацію випуску 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма існування бездокументарна.

На 01.01.2011 р. сума несплаченого капіталу становила 13187149,00 грн. В 2011 р., згідно договору купівлі - продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» від 21.11.2011 р. № Р-01/11, Учасник Товариства - громадянин України Кононенко Ігор Віталійович (паспорт: СН 385754, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.03.97 р.) оплатив 780488 штук акцій, за оціненою вартістю 10,25 грн. (при номінальній вартості 1,00 грн.) в сумі 8000002,00 грн., на р/р 26508011605981 в ПАТ «МІБ» (МФО 380582) наступними перерахуваннями, що підтверджено виписками банку:Документ

Дата

Сума ( грн.)

1

Банківська виписка

14.12.2011 р.

4000000,00

2

Банківська виписка

15.12.2011 р.

4000002,00

Усього
8000002,00

Станом на 31.12.11 р. сума несплаченого капіталу дорівнювала 12407 тис. грн.

В 2012 р., згідно договорів купівлі - продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» Учасник Товариства - громадянин України Кононенко Ігор Віталійович (паспорт: СН 385754, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.03.97 р.) оплатив 2366310 штук акцій, за договірною ціною в сумі 29840012,61 грн., в т.ч. за номінальною вартістю, що дорівнює 1,00 грн. в сумі 2366310 грн., понад номінальну вартість в сумі 27473702,61 грн., на р/р 26508011605981 в ПАТ «МІБ» (МФО 380582) наступними перерахуваннями, що підтверджено виписками банку:Документ

Дата

Сума ( грн.)

Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 2/11 від 21.11.2011 р.

1

Банківська виписка

13.01.2012

2000000,00

2

Банківська виписка

18.01.2012

700000,00

3

Банківська виписка

20.01.2012

500000,00

4

Банківська виписка

30.01.2012

300000,00

5

Банківська виписка

10.02.2012

3000002,00

6

Банківська виписка

13.02.2012

1500000.00

Ітого:

8000002,00

Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 3/11 від 21.11.2011 р.

1

Банківська виписка

26.04.2012

200000,00

2

Банківська виписка

27.04.2012

100000,00

3

Банківська виписка

11.05.2012

3000000,00

4

Банківська виписка

17.05.2012

2700001,50

Ітого:

6000001,50

Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 4/11 від 21.11.2011 р.

1

Банківська виписка

28.05.2012

2000000,00

2

Банківська виписка

29.05.2012

1000000,75

3

Банківська виписка

30.05.2012

1100000,00

4

Банківська виписка

08.06.2012

250000,00

5

Банківська виписка

18.06.2012

1605000,00

6

Банківська виписка

03.07.2012

1045001,00

Ітого:

7000001,75

Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 1/12 від 05.07.2012 р.

1

Банківська виписка

13.07.2012

800000,00

2

Банківська виписка

24.07.2012

2000000,00

3

Банківська виписка

01.08..2012

1000000,00

4

Банківська виписка

13.08.2012

40000,00

5

Банківська виписка

14.08.2012

500000,00

6

Банківська виписка

20.08.2012

1200000,00

7

Банківська виписка

28.08.2012

1000000,00

8

Банківська виписка

31.08.2012

2300000,00

9

Банківська виписка

07.09.2012

7,36

Ітого:

8840007,36

Всього

29840012,61

Станом на 31.12.12 р. сума несплаченого капіталу дорівнювала 10040 тис. грн.
1   2   3   4

Схожі:

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011...
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка