Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №3040


Скачати 124.42 Kb.
НазваАудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №3040
Дата17.05.2013
Розмір124.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма "Капітал-Експерт"

свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3040

( Рішення АПУ № 113 від 26.09.2002р..)

Україна, 49083 г. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда 29 к.404

Тел. 067-723-19, код ОКПО 32090859
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)

за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності

Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард»

станом на 31.12.2011 р.

Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард», фінансовий звіт якого перевірявся, і може бути використаний для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Ми, ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал – Експерт» (код ЄДРПОУ 32090859, 49083, м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда 29, к. 404) провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард», що включає: баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Аудит проведено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, з дотриманням вимог Законів України: "Про аудиторську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про господарські товариства», а також інших нормативно - правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту, в особі аудитора Єрмакової Валентини Олексіївни (сертифікат аудитора серія А №1069 від 24.03.1994р., дія сертифіката продовжена до 24.03.2013р.), реєстраційний номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України № 001486, серія А №001486, дата видачі – 29.05.2008р, строк дії свідоцтва з 29.05.2008р. до 24.03.2013р., проведена перевірка річної фінансової звітності Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард» станом на 31 грудня 2011р. Перевірка проведена з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної звітності ломбарду та річної звітності фінансових компаній, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 29 грудня 2005р. № 5224 в редакції розпорядження від 19.10.2006р. № 6337.

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних (або міжнародних) стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність ”, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори вважають, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.
Підстава для висловлення умовно - позитивної думки.

Ми не отримали належні аудиторські докази щодо чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості у зв‘язку з тим, що резерв сумнівних боргів на підприємстві не нараховується. Товариством не створено резерв сумнівних боргів, що є порушенням вимог П(С)БУ стосовно дебіторської заборгованості. В зв’язку з цим ми не змогли підтвердити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості та пов’язану з цим частину прибутку товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства.
Основні відомості про ломбард:

Повна назва: Повне товариство «Хрустальов та Атарінова ломбард»

Код за ЄДРПОУ: 33324935.

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Мінусінська, б. 250г, к.15.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 765258 від 23.12.2004р., зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, номер запису про заміну свідоцтва 1 224 105 0002 005998.

Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради проведені зміни № 1 до установчого договору 29.05.2006р., номер запису 12241050002005998. Згідно цих змін, нова назва стала: Повне товариство «Хрустальов та Атарінова ломбард», а також зміни № 2 від 05.07.2011р. реєстраційний номер 1224105000405998 про збільшення статутного капіталу.

Основні види діяльності: інше фінансове посередництво, оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами, роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами.

Банківські реквізити: п /р – 26501001303496, ПАТ «Актабанк» , МФО 307394.

Чисельність працівників: 4 чол.

Ліцензія Міністерства фінансів України Серія АВ № 522792 від 06.07.2010 р., строк дії ліцензії необмежений.

- Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, реєстраційний номер 15101521 , серія і номер: ЛД №297 від 05.04.2005 р., номер рішення про видачу свідоцтва 3825 від 05.04.2005р.

Відокремлені підрозділи:

  • м. Дніпропетровськ, вул. Богомаза, 202 А.

  • м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 13.

Відокремлені підрозділи мають довідки про внесення інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного реєстру фінансових установ: Держфінпослуг прийняла рішення про видачу свідоцтва від 12.09.2005р. за №958-Д – підрозділ по вул. Богомаза, 202А, та рішення від 20.02.2007р. за №1320-Д по пр. Газети «Правда».

Згідно нової редакції Установчого договору загальна сума статутного капіталу складає 250 тис. грн., учасниками товариства є:

Хрустальов Олександр Миколайович - 50 % статутного капіталу, або 125000,00 грн.;

Атарінова Світлана Вікторівна - 50 % статутного капіталу, або 125000,00 грн.

Облікова політика Товариства.

Розроблена та прийнята облікова політика відповідає вимогам ПС(Б)У №1 та затверджена в Товаристві наказом №1 від 03.01.2005р., яка протягом наступних років не змінювалась. Нарахування резерву сумнівних боргів обліковою політикою не передбачено. При наявності основних засобів, нарахування амортизації в бухгалтерському обліку передбачене по вимогам податкового обліку. На 31.12.2010р. фінансова звітність складена в повному обсязі, у відповідність встановленим нормативам бухгалтерського обліку, облікової політиці.


Ведення бухгалтерського обліку в товаристві в 2011 році здійснювалося з дотриманням вимог Закону України від 16.07.99р. № 996-Х1V “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зі змінами та доповненнями на чолі з головним бухгалтером. У 2011 році бухгалтерський облік вівся з використанням продукту програмного забезпечення за журнальною - ордерною системою.

Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку у відповідність до національних стандартів з урахуванням специфіки діяльності по усім статтям балансу, класифікація та оцінка активів і зобов`язань ведеться згідно чинного законодавства. Облік отриманого майна під заставу ведеться згідно вимог чинного законодавства.
Думка аудитора щодо правильності визнання, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку товариства.

Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку та звітності достовірна і здійснюється відповідно до національних стандартів України.

Нематеріальних активів на підприємстві на кінець звітного періоду немає.

Основних засобів у товаристві немає.

Інших необоротних активів немає.

Усі залишки активів та пасивів підтверджуються даними інвентаризації, яка проводилась станом на 01.10.2011р. згідно з діючою "Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994р. за №69 та відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», 11 «Зобов'язання», П(С)БУ № 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БУ № 5 « Звіт про власний капітал» тощо.

Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку та звітності достовірна і здійснюється відповідно до вказаних стандартів.


Дані аналітичного обліку по всім рахункам у Товаристві відповідають синтетичному обліку.

Дебіторська заборгованість за товари, послуги на 31.12.2011р. – 71,0 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 181,0 тис. грн. Її облік відповідає вимогам бухгалтерських стандартів №10.

Ведення касових операцій відповідає вимогам чинного законодавства.
Думка аудитора щодо правильності й адекватності визнання власного капіталу, його структури та призначення.

Власний капітал Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард» на 31.12.2011р. складає – 254 тис. грн., у тому числі:

Статутний капітал – 250,0 тис. грн.,

Нерозподілений прибуток – 4,0 тис. грн.

Статутний фонд сформований у розмірі 254000 грн. наступними учасниками:

1. Хрустальов Олександр Миколайович - 50 % статутного капіталу, або 125000,00 грн.;

2. Атарінова Світлана Вікторівна - 50 % статутного капіталу, або 125000,00 грн.

Статутний капітал повністю внесений. У 2011 р. були зроблені наступні внески:

29.06.2011р. – Хрустальов О.М. внесено в касу 120950 грн.

29.06.2011р. – Атарінова С.В. – 120950 грн.

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2011р. вище вартості статутного капіталу заявленого у статутних документах, та відповідає вимогам чинного законодавства.

Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення та його призначення як загальної величини власного капіталу, так і його структури і достовірності його відображення в річному балансі.
Думка аудитора щодо реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності.

Довгострокових зобов'язань на кінець звітного періоду немає.

Всі поточні зобов'язання на кінець звітного року складають 15,0 тис. грн.. Відображена в балансі кредиторська заборгованість відповідає даним аналітичного обліку та П(С)БУ №11.

Зобов`язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2011р. Товариство не має.
Думка аудитора щодо правильності реальності та точності фінансових результатів діяльності підприємства, відображених у фінансовій звітності.
Ми зібрали достатньо доказів підтверджуючих, що "Звіт про фінансові результати" за 2011 рік (форма № 2) складений правильно і достовірно відображає прибуток у сумі 22,0 тис. грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду складає 4 тис. грн.

Податковий облік вівся відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97р., з наступними змінами і доповненнями. Порушень методології обліку не встановлено.

Операції, які пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю в 2011 році не велись.
Аналіз показників фінансового стану Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард» на 31 грудня 2011р.
Здійснений нами аналіз балансу на предмет платоспроможності станом на 31 грудня 2011 року свідчить про покращення платоспроможності, що підтверджується розрахунком показників-коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, які наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Показники фінансового стану ПТ «Хрустальов та Атарінова ломбард»
Таблиця 1. Показники фінансового стану ПТ «Хрустальов та Атарінова ломбард»п/п


ПОКАЗНИКИ


Станом на 31.12.

Орієнтовне

позитивне значення

показників (коефіцієнтів)

2011р.

2010р.


1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності


1,1

0,04

0,25-0,50


2.


Коефіцієнт покриття

17,9

0,6

1,0-2,0


3.

Коефіцієнт платоспроможності

0,94

-0,6

0,25-0,50

4.

Коефіцієнт структури капіталу

0,06

-2,6

0,5-1,0Інша допоміжна інформація.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Вартість чистих активів вище вартості статутного капіталу на 4 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства.

Відомості про умови договору на проведення аудиту.

Дата та номер договору на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиту № 5 від 22.02.2012р. за період 2011р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

Аудиторська перевірка проводилась з 22 лютого до 2 березня 2012р.
Основні відомості про аудиторську фірму.

Аудиторська фірма „Капітал – Експерт” зареєстрована виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата проведення державної реєстрації - 18.07.2002р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР -

1 224 120 0000 007357, свідоцтво про державну реєстрацію № 407290, серія АОО.

Юридична адреса аудиторської фірми: 49083м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда 29, к 404 т. 8067-723-19-02.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3040, видане за рішенням Аудиторської Палати України від 26.09.2002р. № 113, дія продовжена до 26.09.2012.) реєстраційний номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України № 001486,

серія А № 001486, дата видачі – 29.05.2008 р, строк дії свідоцтва з 29.05.2008 р. до 24.03.2013р.);
Аудитор України (сертифікат аудитора № 1069,серія А

виданий 24.03.1994р., чинний до 24.03.2013р.,

реєстраційний номер свідоцтва про внесення

до реєстру аудиторів, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ,

видане Державною комісією з регулювання ринків

фінансових послуг України № 001486, серія

А № 001486, дата видачі – 29.05.2008 р, строк

дії свідоцтва з 29.05.2008 р. до 24.03.2013р.);

Генеральний директор

Аудиторської фірми „Капітал – Експерт” В. О. Єрмакова

02 березня 2012р. м. Дніпропетровськ

Схожі:

Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард», фінансовий звіт якого перевірявся, і може бути
Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва Повного товариства «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва», фінансовий звіт якого...
Аудиторська фірма «КОНСУЛЬТАНТ»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням
Аудиторська фірма «КОНСУЛЬТАНТ»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня...
Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2584 чинне до 04. 11. 2015 року
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Незалежна аудиторська фірма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далі Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1259 від 26. 01. 2001р. 83017
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1452 від 23 лютого 2001 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка