РЕСПЕКТ


Скачати 223.72 Kb.
НазваРЕСПЕКТ
Дата08.05.2013
Розмір223.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

РЕСПЕКТ

Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135


ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Учасникам - товариства з обмеженою відповідальністю “СК ІНВЕСТ”.

Можливий користувач – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Аудиторська фірма «Респект» на підставі договору від 04 березня 2013 року №24 провела аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “СК ІНВЕСТ” (далі – Товариство), за станом на 31 грудня 2012 року у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу


Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї річної фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах.

Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства і помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
ВИСНОВОК

Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про відповідність фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 його дійсному фінансовому стану.

Ми підтверджуємо, що фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2012 року складена відповідно до законодавства України, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає дійсний фінансовий стан Товариства.
Генеральний директор

Аудиторської фірми «Респект» Швець О.О.
15 березня 2013 року

Україна, місто Одеса, пров. Маяковського 1/10

___________________________________________________________________________________________

65026 м. Одеса пров. Маяковського 1/10, тел. (048) 726-97-59, 728-82-16, факс 728-60-95, www.afr.org.uaАУДИТОРСЬКА ФІРМА

РЕСПЕКТ

Свідоцтво Аудиторської палати України

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

«СК ІНВЕСТ»

станом на 31 грудня 2012 року
Учасникам ТОВ “СК ІНВЕСТ”

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Вступний параграф

Ми провели перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ІНВЕСТ», далі «Товариство», станом на 31 грудня 2012 року відповідно до вимог нормативів аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вона планується і здійснюється з метою підтвердження інформації про те, що звіти Товариства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і скласти за ними висновок про його реальне фінансове становище. Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використані керівництвом Товариства: оцінка основних засобів, матеріалів, МШП тощо.

Вважаємо, що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського висновку.
Основні відомості про Товариство

Повна назва емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СК ІНВЕСТ”.

Код ЄДРПОУ: 34321338.

Місцезнаходження: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.144.

Дата реєстрації: 11.04.2006 за №15561020000018855 Державним реєстратором В.І.Фокіна.

Дата внесення змін до установчих документів: 16.04.2007 за №15561050001018855 Державним реєстратором Мєшкан А.Е.
Основні види діяльності:

64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)
Ліцензії товариства:

- Серія „АВ” за №472926 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю) зі строком дії з 02.08.2009 по 02.08.2014.
Оцінка кваліфікаційних вимог керівництва товариства:

Відповідно чинного Законодавства керівники товариства, а саме директор та головний бухгалтер в 2010-2012 роках склали іспит за програмою підвищення кваліфікації Українського інституту розвитку фондового ринку Київського Національного економічного університету та відповідають встановленим вимогам.

Незалежний аудитор відмічає, що Товариство дотримує кваліфікаційні вимоги до керівників та відповідальних осіб відповідно встановленим вимогам.
Чисельність працюючих: 5 чоловік.
Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок та здійснена у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Національних стандартів аудиту з урахуванням Міжнародних норм та стандартів, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та інших законодавчих актів.

Ці законодавчі акти вимагають, щоб планування та проведення незалежного аудиту було спрямоване на одержання підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок, а також достатню кількість свідоцтв про наявність або, водночас, відсутність суттєвих помилок та відхилень у даних фінансової звітності.
Перелік перевірених фінансових звітів:

Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання Товариством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, Товариством виданий наказ №1/1 «Про облікову політику» від 01.04.2011 року.
Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Відповідальність за представлену для перевірки фінансову звітність несе керівництво товариства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що відповідають обставинам.


Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, з врахуванням рішення Аудиторської палати України від 03.11.2011 №240/7 «Про застосування стандартів аудиту». Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості , що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності

Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про відповідність фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року його дійсному фінансовому стану.

Ми підтверджуємо, що фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2012 року складена відповідно до законодавства України, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає дійсний фінансовий стан Товариства.
Інша допоміжна інформація

Під час незалежного аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. На нашу думку, проведена незалежна аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
Фінансова звітність складається в національній валюті України – гривні (дані у фінансовій звітності приведені з округленням до тис.грн).

Незалежний аудитор відмічає повноту та відповідність фінансової звітності Товариства встановленим нормативам бухгалтерського обліку в Україні згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Незалежний аудитор підтверджує наявність та незмінність облікової політики Товариства за період, що перевіряється.

Незалежний аудитор підтверджує правильність, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку товариства. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

Незалежний аудитор підтверджує реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності Товариства та підтверджує факт проведення інвентаризації зобов’язань за звітний період.

Незалежний аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу Товариства, його структури та призначення.

Незалежний аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності.

Незалежний аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному.

Активи


За станом на 31.12.2012 загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 збільшились і складають 18043 тис.грн.

Збільшення активів відбулося в основному за рахунок довгострокової дебіторської заборгованості.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Необоротні активи Товариства на кінець звітного року складають суму 18 тис.грн. (залишкова вартість).
Основні засоби

Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України, в тому числі наказами Мінфіна №372 від 18.03.2011 року та №1591 від 09.12.2011.

Одиницею обліку визначають окремий об’єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів.

Групування основних засобів в аналітичному обліку проводять згідно з вимогами Інструкції про застосування «Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 за №291 та Податкового кодексу України.

Незалежний аудитор відмічає, що оцінка основних засобів проведена Товариством на дату балансу.

Амортизація на основні фонди нараховувалась прямолінійним методом. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2012 складає 100% первинної вартості.

Для відокремлення в складі основних засобів і малоцінних необоротних активів встановлено вартісну межу у розмірі 2,5 грн.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об’єкта у розмірі 100% їх вартості.

Незалежний аудитор відмічає, що інвентаризація основних засобів проведена на дату балансу в т.ч.:


Основні засоби

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Залишкова вартість

-

-

Первісна вартість

24

25

Знос

24

25


Довгострокові фінансові інвестиції

За станом на 31.12.2012 довгострокові фінансові інвестиції складають 17728 тис.грн. та вмикають в себе акції ВАТ «Одескабель», що відображені в балансі Товариства за справедливою вартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість Товариства на звітну дату становить 153 тис.грн.

Оборотні активи

Незалежний аудитор відмічає, що оборотні активи Товариства станом на 31.12.2012 становлять 141 тис. грн. які включають дебіторську заборгованість та грошові кошти.


Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)

Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999 №237 зі змінами та доповненнями внесеними наказами Міністерства фінансів України, в тому числі наказами Мінфіну від 19.12.2006 за №1213 та №1591 від 09.12.2011.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2012 складає 2 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти

Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважений банк згідно з договором на розрахунково - касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 за №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320 (далі по тексту – Положення №637). Прибуткові та видаткові касові ордери оформлюються своєчасно та у відповідності до зазначеного Положення.

Аудитор відмічає, що іноземної валюти на Товаристві у звітному періоді немає. Грошові кошти в національній валюті становлять суму 139 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів складають суму 3 тис.грн.
Пасиви

Зобов’язання

Станом на 31.12.2012 загальні зобов'язання Товариства збільшились до рівня 31 тис.грн. Збільшення зобов'язань вiдбулось за рахунок збільшення відстрочених податкових зобов'язань.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Зобов’язання

Облік зобов’язань здійснюється згідно з П(С)БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року №20, зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерстві фінансів України, в т.ч. наказом Мінфіну від 25.09.2009 року за № 1125.
Відстрочені податкові зобов’язання Товариства на звітну дату складають суму 29 тис.грн.
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом Товариства станом на 31.12.2012 складають 2 тис.грн.
Власний капітал

Станом на 31.12.2012 загальний розмір власного капіталу Товариства складає суму в розмірі 18012 тис.грн., з яких статутний капітал - 15000 тис.грн., інший додатковий капітал - 8818 тис.грн., резервний капітал – 9 тис.грн., нерозподілений прибуток - 160 тис. грн., неоплачений капітал складає суму 5975 тис.грн.
Формування статутного капіталу

Товариство з обмеженою відповідальністю “СК ІНВЕСТ”, в подальшому “Товариство”, засноване відповідно з Протоколом за №1 від 14 лютого 2006 року та зареєстроване Державним реєстратором В.І. Фокіна за №15561020000018855 від 11.04.2006.

Відповідно з Протоколом загальних зборів засновників Товариства від 04.04.2007 було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 15000000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень, та розподілити частки між засновниками таким чином:

- Іоргачов Дмитро Васильович, (резидент) І.П.Н. №2095308578, який володіє 7500000,00 (Сім мільйонів п’ятсот) гривень, або 50% від статутного капіталу Товариства, сплата проведена згідно платіжного доручення №601 від 26.04.2006 в сумі 1515000,00 гривен, згідно платіжного доручення №1 від 17.05.2007 в сумі 630000,00 гривень та 11.04.2008 в сумі 2367500,00 гривень.

- Меркулов Микола Миколайович, (резидент) І.П.Н. №2437501239, який володіє 7500000,00 (Сім мільйонів п’ятсот) гривень, або 50% від статутного капіталу Товариства, сплата проведена згідно платіжного доручення №601 від 26.04.2006 в сумі 1515000,00 гривен, згідно платіжного доручення №13 від 07.05.2007 в сумі 430000,00 гривень, згідно платіжного доручення №15 від 26.04.2007 в сумі 200000,00 гривень та 09.04.2008 в сумі 2367500,00 гривень.
Заборгованість учасників Товариства станом на 31.12.2011 становить 5975 тис.грн., а саме:

- Іоргачов Дмитро Васильович – 2987,5 тис.грн.;

- Меркулов Микола Миколайович – 2987,5 тис.грн.

Статутний капітал товариства був сформований за рахунок внесків грошовими коштами учасників.


Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів Товариства складає суму 18012 тис.грн. та в порівнянні з його зареєстрованим статутним капіталом має позитивне значення, тому вносити зміни до статуту у відповідності до ст.144 п.4. Цивільного кодексу України не потрібно.

Звіт про фінансові результати

Незалежний аудитор відмічає, що метою складання звіту є наданням користувачам повної та неупередженої інформації про доходи, та витрати від діяльності Товариства за обліковий період.
Формування інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності Товариство здійснює відповідно до методологічних засад визначених в П(С)БО 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року №290, зі змінами та доповненнями, в тому числі наказами Міністерства фінансів України від 31.05.2011 за №664 та №1591 від 09.12.2011.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на Товаристві за звітний період становить 190 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства за звітний рік складають 219 тис.грн., а витрати на збут – 560 тис.грн.

Інші фінансові доходи на Товаристві за 2012 рік складають суму 629 тис.грн.

Чистий прибуток Товариства за 2012 рік становить 24 тис.грн. та в порівнянні з попереднім роком виріс на 9%.

Звіт про рух грошових коштів

Незалежний аудитор відмічає, що метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах за звітний період.
Незалежний аудитор відмічає, що чистий рух від операційної діяльності Товариства становлять надходження в сумі 76 тис.грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності відсутній

Чистий рух коштів від фінансової діяльності відсутній.

Аудитор підтверджує, що на кінець звітного періоду залишок грошових коштів Товариства склав 139 тис.грн.

Звіт про власний капітал

Незалежний аудитор відмічає, що зміни в складі власного капіталу Товариства протягом звітного періоду відбувалися в сторону збільшення на 24 тис.грн.

Звіт про власний капітал має певний взаємозв'язок із даними інших форм річної звітності зокрема, з балансом та звітом про фінансові результати та відповідає даним бухгалтерському обліку товариства.

Статутний капітал Товариства на кінець звітного періоду становить 15000 тис.грн.

Інший додатковий капітал Товариства станом на 31.12.2012 становить 8818 тис.грн. та резервний капітал - 9 тис.грн.

Неоплачений капітал на Товаристві станом на 31.12.2012 складає 5975 тис.грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 160 тис.грн.
Незалежний аудитор підтверджує, що сума власного капіталу Товариства станом на кінець звітного періоду становить 18012 тис.грн.

На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами проведений аналіз фінансового стану товариства за 2012 рік

Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства, та інші:
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 69,5 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25 - 0,5). Абсолютна ліквідність підприємства – наявність грошових коштів та їх еквівалентів для погашення пред’явлених зобов’язань. В даному випадку товариство на кожну гривню пред’явлених зобов’язань може запропонувати 69,50 гривен грошовими коштами.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 4,65 (орієнтоване позитивне значення показника 1,0 - 2,0), який показує достатність ресурсів товариства сплачувати свої поточні зобов'язання.
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 1,00 (орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5-1,0) становить: 0,01 та характеризує незалежність товариства від залучених засобів.
5. Коефіцієнт рентабельності активів становить 0,01 та характеризує наскільки ефективно Товариство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня вкладена в активи.
Наявність або відсутність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під час проведення аудиту не встановлено.
Висловлення думки щодо виконання Товариством значних правочинів

Товариство в 2012 році не мало виконання значних правочинів, (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

За даними останньої річної фінансової звітності за 2012 рік вартість активів на початок року складала суму 18014 тис.грн., таким чином мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню аудитором, складає 1801 тис.грн. Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог чинного законодавства стосовно виконання значних правочинів.

На підставі наданих для аудиторської перевірки документів аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог чинного законодавства щодо виконання значних правочинів.

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту , було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління Товариства вимогам зазначеного закону та статуту Товариства.

Станом на 31 грудня 2012 учасники, що володіли частками Товариства:

- Іоргачов Дмитро Васильович, І.П.Н. №2095308578, який володіє 50% від статутного капіталу Товариства,

- Меркулов Микола Миколайович, І.П.Н. №2437501239, який володіє 50% від статутного капіталу Товариства.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до розділу 9 статуту, затвердженого загальними зборами учасників 4 квітня 2007 року, протокол №1 від 04.04.2007.

Протягом звітного року на підприємстві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори учасників - вищій орган;

- Директор - виконавчий орган;

- Ревізійна комісія - контролюючий орган.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів учасників (протокол №1 від 04.04.2007 р.).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Загальними зборами учасників затверджені Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного рогу здійснювався Ревізійною комісією. На момент здійснення аудиторської перевірки Ревізійна комісія свою перевірку за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік завершила.

Виконавчий орган Товариства затвердив зовнішнього аудитора, а саме - АФ "Респект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

Протягом звітного рогу змін зовнішнього аудитора не відбувалося. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:

- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;

- бухгалтерський контроль забезпечую збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль;

- керівництво не в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудитора, можна зробити висновок, що:

- наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування;

- система внутрішнього контролю на Товаристві створена та є адекватною та достатньою.

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності».

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики, Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначають Загальні збори учасників, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Інформація про аудиторську фірму

- повне найменування юридичної особи: Аудиторська фірма “Респект” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю;

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20971605;

- місцезнаходження: 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10;
- реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 №503025, дата проведення реєстрації - 18.03.1994, місце проведення реєстрації - Виконавчий Комітет Одеської Міської Ради, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 15561070002011120;

- тел. +380487269759, +380487288216;

- факс +380487286095;

- сайт www.afr.org.ua.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги:

- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 4 листопада 2015 року.
Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора:

- аудитор Швець О.О. (сертифікат аудитора №005981 серія «А» (рішення Аудиторської палати України №215/3 від 20.05.2010, сертифікат дійсний до 19.07.2015),
- Свідоцтво видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України серії «А» за №001102 від 26.08.2010 зі строком дії до 19.07.2015, віднесений до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.
Дата і номер договору на проведення аудиту
Основні відомості про умови договору:

Згідно з договором №24 від 04.03.2013 Аудиторська фірма “Респект” провела незалежний аудит фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
Перевірку проведено вибірковим методом за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.144 з 04.03.2013 по 15.03.2013.

Генеральний директор

Аудиторської фірми «Респект» Швець О.О.
15 березня 2013 року

Україна, місто Одеса, пров. Маяковського 1/10

________________________________________________________________________________________

65026 м. Одеса пров. Маяковського 1/10, тел. (048) 726-97-59, 728-82-16, факс 728-60-95, www.afr.org.ua


Схожі:

РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135
РЕСПЕКТ- ЛЛ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2968
РЕСПЕКТ- ЛЛ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2968
АУДИТОРСЬКА ФІРМА РЕСПЕКТ- ЛЛ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2968
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма „Респект-ЛЛ” є юридичною особою на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка