Дата (рік, місяць, число)


Скачати 68.51 Kb.
НазваДата (рік, місяць, число)
Дата29.03.2013
Розмір68.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиКоди
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністью «Кримський фінансовий центр»

за ЄДРПОУ

30494561

Територія АРК Залезничий р-он__________________________

за КОАТУУ

0110136300

Організаційно-правова форма господарювання______________

за КОПФГ
Орган державного управління ____________________________

за СПОДУ
Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума
Адреса м. Сімферополь, вул. Гагаріна 14а, оф. 508 тел. (0652) 248976
БАЛАНС

На 31.12.2011 р.


Форма № 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

28

48

первісна вартість

031

129

95

знос

032

(101)

(47)

Довгострокові біологічні активи:


Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

8884

8742

Усього за розділом І

080

8912

8790

ІІ. Оборотні активи


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
119

6146

чиста реалізаційна вартість

160

119

6146

Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220

76
Усього за розділом ІІ

260

198

6146

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280

9110

14936
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300

1975

8000

Резервний капітал

340

3317

781

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3719

-6

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

9011

8775

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів


Усього за розділом ІІ

430ІІІ. Довгострокові зобовязання


Усього за розділом ІІІ

480ІV. Поточні зобовязання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510Векселі видані

520
6030

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

94

119

зі страхування

570

1

1

з оплати праці

580

4

11

Інші поточні зобовязання

610Усього за розділом ІV

620

99

6161

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

9110

14936

Схожі:

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка