Аналіз рушійних сил полягає в тому, щоб визначити, які саме чинники сприяють розбитку об’єкта в якому напрямку, перешкоджають розвитку, призводять до занепаду


Скачати 98.71 Kb.
НазваАналіз рушійних сил полягає в тому, щоб визначити, які саме чинники сприяють розбитку об’єкта в якому напрямку, перешкоджають розвитку, призводять до занепаду
Дата06.04.2013
Розмір98.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
А.

Аналіз рушійних сил полягає в тому, щоб визначити, які саме чинники….сприяють розбитку об’єкта в якому напрямку, перешкоджають розвитку, призводять до занепаду та ліквідації, належать до категорії керованих або некерованих.

Антикризовий стратегічний план із відновлення виробництва охоплює….

В.

Визначте послідовність задоволення претензій кредиторів згідно із законом україни про банкрутство….1) вимоги кредиторів, забезпечені заставою, 2) зобов’язання перед працівниками підприємства-банкрута (крім внесків до статуного фонду), 3) вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), 4) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, 5) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства.

Вимоги кожної черги кредиторів задовольняються….після повного задоволення вимог попередньої черги

Вимоги, що лишилися не задоволеними за недостатністю майна….вважаються погашеними

Виникнення кризових ситуацій на виробництві….необхідне, але за допомогою спеціальних запобіжних заходів появи криз можна повністю уникнути

Відношення вартості активної частини виробничих фондів до чисельності всіх працівників фірми являє собою показник…фондоозброєності праці

Відношення суми зносу основних виробничих фондів до початкової вартості ОВФ на відповідну дату являє собою….коефіцієнт зносу

Д.

Далі наведено три графіки, що характеризують розвиток криз різного рівня…

Для узагальню вальної характеристики ефективності використання основних виробничих фондів застосовують такі показники….

До довгострокової реструктуризації належать….

До короткострокової реструктуризації належать….

До основних видів диверсифікації належать….когломератна, неспоріднена

До основних завдань підсистеми постачання в умовах кризи належать….формування запасів МТР, збереження наявних та освоєння нових ринків постачання, оптимізація обсягів постачання та перелік МТР, освоєння альтернативних джерел постачання.

До стратегічних загроз, які можуть призвести до кризи підприємства, належать….політична нестабільність та соціальна напруженість

Е.

Етапи процесу прийняття рішень щодо організаційно-виробничої реструктуризації такі….усвідомлення необхідності змін, діагноз виробничої підсистеми. Визначення стратегій та розробка проекту, порівняння здобутих результатів із поставленими цілями.

Ж.

Життєвий цикл підприємства формується під впливом співвідношення окремих етапів життєвих циклів таких складових….попиту на продукцію, окремих продуктів, персоналу, конкурентної переваги, технологій

Життєвий цикл попиту становить….часовий інтервал, який містить кілька стадій, кожна з яких характеризується певними особливостями: процесу змін у часі попиту на певний вид продукції.

З.

З метою аналізу схильності підприємства до банкрутства потрібно провадити….

Загальна універсальна фаза будь-якого циклу, період порушення рівноваги – це….криза

Зазначте в матриці Сіменс кризові зони з погляду використовуваних технологій….4,1 (обидві нижні)

Зазначте порядок еволюційних етапів продуктової реструктуризації на підприємстві….

Зазначте порядок укладання контрактів на постачання і збут….

Залежно від типу об’єкта розрізняють такі етапи реального циклу….зростання, зрілість, занепад

Застарівання підприємства як системи певного типу може завершуватися так….припиненням діяльності, реконструкцією, відродження нам новій основі.

К.

Коефіцієнт обертаності оборотних коштів являє собою відношення….

Комплексна програма та план розвитку системи управління є результатом….прогностичного аналізу системи управління

Короткострокові загрози, що призводять до кризи підприємства, такі….

Криза в динаміці систем має такі основні функції….

Криза постачання – це….ситуація, що характеризується наявністю збоїв на одному чи одночасно на кількох етапах процесу матеріально-технічного постачання підприємства, певний відрізок часу, протягом якого оборотні кошти, призначені для закупівлі продукції, не перетворюються на виробничі запаси

Критерії оцінювання постачальника такі….обсяги реалізації продукції на різних ринках та за різними асортиментними групами, ціна та система знижок, форми розрахунків, якість продукції, що поставляється.

М.

Матриця обертабельності запасів містить такі квадранти….

Н.

На графіку позначено різні типи криз, які трапля.ться на різних етапах життєвого циклу підприємства. Запишіть у кружечках цифри, які відповідають назвам етапів розвитку менеджменту….згори в низ – 3, 2, 1

Наведений графік (висячий член) характеризує розвиток ситуації, яку можна кваліфікувати як….катастрофу

Наведений графік (змійка, нах) характеризує розвиток ситуації, яку можна кваліфікувати як….легку кризу

Назвіть найбільш ефективний порядок упровадження змін в організації з метою подолання кризи….???? Стратегія – оргструктура – поведінка

Назвіть послідовність етапів процесу прийняття рішень щодо організаційно-виробничої реструктуризації….

Нововведення втілюються у диття лише тоді,ю коли вони вписуються в наявну організацію та технологію завдяки….реструктуризації

О.

Об’єктом прогностичного аналізу системи управління виступають….система управління разом з окремими підсистемами, елементами взаємозв’язку

Ознаки за якими зовнішній спостерігач може передбачити банкрутство підприємства такі….

Організаційні причини криз такі….використання невідповідної організаційної структури, ??? невідповідність організаційної структури технічному рівню виробництва

Основними показниками, що визначають організаційну структури управління, виступають….

Основні завдання діяльності фінансових підрозділів підприємства в умовах кризи такі….скорочення витрат та стабілізації поставок МТР, розробка та фінансове обгрунтування виходу підприємства з кризи, збереження платоспроможності, підвищення надходжень та скорочення витрат

Основні завдання підсистеми маркетингу та збуту в умовах кризи такі….

Основні симптоми кризи збуту на підприємстві такі….зменшення обсягів реалізації, збільшення залишків готової продукції, зменшення обігових засобів, зменшення обсягів замовлень.

Основні симптоми фінансової кризи такі….зменшення обертання та частки грошових коштів, зменшення обігових коштів

Офіційно боржник визначається банкрутом….за постановою господарського суду

П.

Параметри кризової ситуації можна визначити, урахувавши такі фактори….дефіцит часу на розв’язання проблеми, що має істотні наслідки в разі розвитку, наявність загрози пріоритетним цілям та цінностям підприємства.

Період існування, починаючи з розробки концепції бізнес-системи та за цінуючи моральним або фізичним застаріванням, що завершується ліквідацією або перетворенням підприємства на нову систему з іншими цільовими орієнтирами, являє собою….життєвий цикл підприємства

Під час прийняття рішень про закупівлю МТР стосовно окремих їх видів враховується….потреба в техобслуговуванні та ремонті товару, ціна та якість, сумісність з елементами виробничої системи, технічний рівень фірми-постачальника, вид та типорозміри товару, умови та спосіб постачання.

План санації боржника має містити….заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів у задоволенні вимог кредиторів, строк та черговість виплати боргу кредиторам, умови відповідальності інвестора за невиконання взятих зобов’язань

Позначте цифрою 1 – внутрішні, а цифрою 2 – зовнішні причини кризи збуту….1 – недоліки в роботи служби маркетингу, 2 – поява фірм-конкурентів.

Позначте цифрою 1- внутрішні, а цифрою 2 – зовнішні причини кризи постачання….1 – неефективне управління матеріальними запасами, відсутність контролю за виконанням договорів поставок, дефіцит оборотних коштів; 2 – розрив старих господарських зв’язків, зміна ступеня концентрації постачальників.

Позначте цифрою 1 екзогенні, а цифро 2 ендогенні фактори, які можуть спричинити фінансову кризу на підприємстві: 1 – спад кон’юктури в економіці вцілому, зменшення купівельної спроможності населення, значний рівень інфляції; 2 – низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції, прорахунки в галузі постачання, прорахунки в інвестиційній політиці

Позначте, які з наведених загроз (зовнішніх кризо утворювальних факторів) належать до короткострокових (К), а які до довгострокових (Д)….

Показник абсолютної ліквідності являє собою відношення….активів, що швидка реалізуються, до короткострокових пасивів

Порівняння суми основні засоби + поза оборотні активи + запаси та витрати із сумою власні кошти + довгострокові кредити + запозичені засоби покладено в основу….

Приймаючи рішення щодо закупівлі МТР, беруть до уваги….альтернативи задоволення потреб, нагромадження інформації про потенційних постачальників, оцінку надійності постачальників, вивчення характеристик МТР, кваліфікацію персоналу МТР

Причини кризи «роз поділюваних цінностей» такі….низька кваліфікація керівників, деструктивні конфлікти між працівниками. Неготовність персоналу до сприйняття змін.

Причини кризи постачання такі….велика залежність від постачальника, великі витрати на здійснення поставок, різка зміна в орієнтації постачальника

Причини кризових ситуацій такі….взаємна невідповідність окремих складових системи та їхній негативний взаємовплив, ??? недостатність знань і навичок щодо аналізу кризових явиз та реалізації заходів спрямованих на запобігання їм

Причини організаційної кризи підприємства такі….запізніла реакція на зміни потреб споживача, відсутність чіткого розподілу обов’язків

Причини фінансової кризи такі….велика частка дебіторської заборгованості, відсутність фінансового планування

Р.

Реакція персоналу на кризу підприємства послідовно проходить такі фази….шок-відступ-адаптація-оволодіння ситуацією

Рентабельність діяльності підприємства визначається як….відношення чистого прибутку до суми виручки від реалізації та доходів від решти реалізації та позареалізаційних операцій

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається ухваленим, якщо за нього проголосували….більшість кредиторів присутніх на зборах

С.

Симптоми локальної виробничо-технологічної кризи такі….зниження технічного рівня виробництва, скорочення обсягів виробництва, зростання собівартості продукції.

Ситуація, в якій у збалансованому стані перебувають негативні явища та заходи щодо їх пом’якшення чи подолання – це….нормальна ситуація

Справа про банкрутство порушується Господарським судом, якщо….безпірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника становлять разом не менш як 300 мінімальних розмірів з/п, причому їх не було задоволено протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Стратегії використання фінансових ресурсів такі….

Т.

Техніко-технологічні причини кризи такі….низький рівень механізації та автоматизації виробництва, низький рівень прогресивності технологічних процесів

У.

У разі недостатності майна для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються….пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредиторові

У складі економічного циклу середньої тривалості розрізняють чотири послідовні фази….1) криза (рецесія), 2) застій (депресія), 3) пожвавлення, 4) піднесення (експансія)

Упорядкуйте основні етапи аналізу рушійних сил….1) виявлення рушійних сил, 2) визначення головних чинників, 3)оцінювання сили впливу та визначення механізмів дії цих чинників на об’єкт аналізу

Упорядкуйте основні етапи ЖЦПідприємства….1) проект, 2) будівництво, 3) освоєння, 4) нарощування виробництва, 5) стабільне функціонування, 6) застарівання підприємства як системи певного типу

Упорядкуйте основні фази розвитку компанії за Грейнером….1) створення бізнесу, 2) управління, 3) делегування, 4) координація, 5) співробітництво

Ф.

Фінансові причини диверсифікації такі….

Функції кризи такі….виявлення застарілих елементів виробництва, прискорення їх трансформації, створення простору для нових елементів виробництва

Функції підсистеми антикризового управління ПАУ, такі….моніторинг кризових явищ у середовищі функціонування, розробка та впровадження заходів із запобігання, пом’якшення та ліквідації кризових явищ, сприяння внесенню змін до системи господарювання підприємства, удосконалення систем управління за рахунок чіткого розподілення повноважень між наявними лінійно-функціональними підсистемами і ПАУ.

Х.

Хвилі можуть бути….стійкими, нестійкими

Хвильові процеси – це атрибут великих систем, які мають характеристики….самоорганізації, саморегулювання, само відтворення – (усі перераховані)

Ц.

Цикл можна визначити за наявності таких ознак….регулярності, рекурентності, тривалості, часових характеристик циклу загалом і його окремих фаз.

Цикл придбання МТР поділяється на три послідовні стани. Зазначте їх порядок….1) виявлення потреби у МТР, 2) вибір конкретного способу задоволення потреби та постачальника, 3) процес реалізації закупівлі

Я.

Яка з наведених далі ситуацій характеризує стан нормальної стійкості фінансового стану….витрати і запаси < власні оборотні кошти

Які економічні ситуації можна тлумачити як симптоми організаційної кризи….невиконання планів, порушення організаційних процесів, порушення законів організації

Які зміни мають відбутись в організаційній структур управління підприємством, коли на наявних виробничих потужностях планується випуск нової продукції,ю яка реалізовуватиметься на новому ринку….

Схожі:

Книга "Photoshop 4-5: навчальний курс" повинна стати вашим помічником...
Вся хитрість полягає тільки в тому, що слід навчитися користуватися цією програмою так, щоб її можливості реалізовувалися в максимальній...
Психологічна готовність до шкільного навчання (ПГ)
Виходячи з цього, ПГ, по-перше, полягає не в тому, що у дитини виявляються сформованими саме "шкільні" якості, а в тому, що вона...
Методичні рекомендації з формування позитивного психологічного мікроклімату...
Соціально-психологічний клімат це якісний бік міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності психологічних умов, які сприяють...
Проект Податкова повідомляє: РОЗПОЧАТО КАМПАНІЮ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН
Він полягає в тому, що при поданні звітності ДПС України повідомляє суб’єкта підприємницької діяльності про податкові ризики, які...
Сьогодні метод проектів переживає друге народження, ефективно доповнюючи...
Проект («кинутий уперед») — це задум, план, праобраз передбачуваного або можливого об’єкта; сукупність документів і розрахунків,...
ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Загальна назва кризових явищ кінця ХІХ – початку ХХ ст., що характеризувалася настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду...
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Саме тому у даний час особливий наголос ставиться на аналіз проблем мотивації слухачів до очно-дистанційного навчання
На уроках української мови в спеціальній школі
Прийомами роботи, які сприяють підвищенню активної розумової діяльності дітей та рівня їх свідомості це порівняння, співвідношення,...
Лекція для батьків
Першим університетом життя для дитини є та сім'я, в якій народилася дитина. Завдання обох батьків полягає в тому, щоб створити в...
Підготовка учнів до реального життя на заняттях логопеда
У «Концепції про права дитини наголошується, обов’язок держави полягає в тому, щоб допомогти хворій дитині вести повноцінне й достойне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка