КАФЕДРА


Скачати 216.56 Kb.
НазваКАФЕДРА
Дата22.02.2016
Розмір216.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені альфреда нобеля
КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР _________ Б.І. ХОЛОД

____”___________ 2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА, СПЕЦІАЛІСТАзі спеціальності 8.03050802, 7.03050802 – «Банківська справа»

Дніпропетровськ

2013

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 8.03050802, 7.03050802 / Колектив авт.(Вареник В.М., Півень А.І., Штанько О.Д., Пестовська З.С.) під кер. док. екон. наук, проф. С.А. Кузнецової, – Дніпропетровськ: Дніпропетровський Університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 17 с.

Укладачі:

В.М. Вареник, кандидат економічних наук, старший викладач

А.І. Півень, кандидат економічних наук, доцент

О.Д. Штанько, кандидат економічних наук, старший викладач

З.С. Пестовська, старший викладач


Комплекс методичних матеріалів обговорено і ухвалено на засіданні кафедри фінансів та банківської справи, протокол № 7 від 15.02.2013 р.
Відповідальний за випуск: С.А. Кузнецова, д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та банківської справи.


зміст
1. Загальні положення.................................................................................. 3

2. Змістовна програма вступного випробування....................................... 3

3. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань..................... 9

4. Література.................................................................................................. 10

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета фахових вступних випробувань – з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок осіб, які виявили бажання навчатися за програмою магістра, спеціаліста за спеціальностями 8.03050802, 7.03050802 – «Банківська система», а також виявлення схильності до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

До випробувань допускаються особи, що мають диплом бакалавра за напрямом «Фінанси і кредит». На програму магістра може вступити особа, що має диплом спеціаліста за спеціальностями 7.03050802 «Банківська система» чи іншими спорідненими спеціальностями.

Програма співбесіди охоплює дисципліни:

1. Фінанси

2. Гроші та кредит

3. Банківська система

4. Фінанси підприємств

Під час підготовки до вступного випробування рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу матеріалів.

Під час проведення вступних фахових випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу.

Вступні випробування проводяться з усіма претендентами стосовно зарахування на навчання за програмою магістра, спеціаліста. Під час екзамену вступник повинен дати максимально повні відповіді. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи своє рішення письмово.

1. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

РОЗДІЛ 1. “ФІНАНСИ”
 1. Економічна сутність фінансів.

 2. Розподільний характер фінансових відносин.

 3. Історія української фінансової думки.

 4. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями: заробітною платою, ціною і кредитом.

 5. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури.

 6. Функції фінансів.

 7. Історія української фінансової думки.

 8. Грошово-кредитна фінансова політика.

 9. Бюджетна фінансова політика.

 10. Податкова фінансова політика.

 11. Інвестиційна фінансова політика.

 12. Соціальна фінансова політика.

 13. Фінансове забезпечення відтворювального процесу.

 14. Зміст, завдання і вимоги до фінансової політики.

 15. Сутність і функції податків.

 16. Елементи системи оподаткування.

 17. Державний бюджет: суть та призначення.

 18. Бюджетна система та державний устрій держави.

 19. Економічна сутність і склад доходів державного бюджету.

 20. Видатки державного бюджету, їх сутність, склад і класифікація.

 21. Бюджетний процес в Україні.

 22. Міжбюджетні відносини та їх регулювання.

 23. Соціальне-економічні наслідки бюджетного дефіциту.

 24. Форми державного кредиту.

 25. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки.

 26. Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів.

 27. Склад доходів місцевих бюджетів.

 28. Структура видатків місцевих бюджетів.

 29. Види податків. Елементи системи оподаткування.

 30. Класифікація фондів цільового призначення.

 31. Сутність та структура фінансів суб'єктів господарювання.

 32. Теоретичні основи фінансів домогосподарств.

 33. Функції і принципи страхування. Класифікація страхування.

 34. Суб’єкти фінансового ринку.

 35. Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту.

 36. Міжнародний кредитний ринок.

 37. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи.

 38. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки.

 39. Етапи економічної інтеграції в Європі.

 40. Фінансова політика у контексті поглиблення європейської інтеграції.РОЗДІЛ 2. “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”


1. Природа грошей. Форми вартості.

2. Сутність грошей і кредиту. Функції грошей.

3. Види фінансових інструментів грошового ринку.

4. Види грошового обігу. Закон грошового обігу.

5. Сутність та призначення фінансового посередництва на грошовому ринку.

6. Грошова маса. Швидкість обігу грошей.

7. Поняття грошової системи.

8. Елементи грошової системи.

9. Види грошових знаків.

10. Визначення ринку грошей.

11. Металева та номіналістична теорії грошей..

12. Форми та методи стабілізації грошового обігу.

13. Кількісна теорія грошей. Сучасний монетаризм.

14. Безготівковий грошовий обіг: умови, принципи організації та види.

15. Чинники впливу на попит грошей. Чинники впливу на пропозицію грошей.

16. Сутність інфляції. Види інфляції.

17. Державне регулювання інфляції.

18. Форми і методи антиінфляційної політики.

19. Світова валютна система і її еволюція.

20. Баланси міжнародних розрахунків.

21. Міжнародні валютно-кредитні організації.

22. Котування та конвертованість валют. Валютний курс.

23. Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регулювання валютного курсу.

24. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути.

25. Класифікація видів інфляції. Причини інфляції.

26. Складові системи НБУ. Функції НБУ.

27. Бреттон-Вудська валютна система.

28. Ямайська валютна система.

29. Сутність, функції і види кредиту.

30. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, роль.

31. Функції і операції центрального банку.

32. Активні операції комерційного банку.

33. Пасивні операції комерційного банку.

34. Інструменти грошово-кредитної системи.

35. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

36. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Загальна характеристика програм співпраці МВФ з Україною.

37. Типова організаційна структура універсального комерційного банку. Класифікація комерційних банків залежно від діапазону операцій.

38. Ресурси комерційного банку.

39. Основні елементи національної і світової валютної систем.

40. Сутність і види грошових реформ.
POЗДIЛ 3. “БАНКІВСЬКА СИСТЕМА”

 1. Основні цілі діяльності банківської системи.

 2. Функції банківської системи.

 3. Характерні риси банківської системи.

 4. Проблемні та кризові явища в банківській системі України за роки незалежності держави.

 5. Передумови та шляхи створення центральних банків.

 6. Форми власності та законодавче підпорядкування центральних банків.

 7. Основні функції центральних банків.

 8. Правовий статус НБУ та його підпорядкування.

 9. Інструменти регулювання грошово-кредитного ринку.

 10. Види комерційних банків: за формою власності, організаційно-правовою формою діяльності, за розміром статутного капіталу.

 11. Організаційна структура банку та управління ним.

 12. Порядок створення банків в Україні.

 13. Активні, пасивні операції та послуги банків.

 14. Готівкові та безготівкові розрахунки.

 15. Суть та принципи організації безготівкових розрахунків.

 16. Види рахунків, порядок їх відкриття та проведення операцій.

 17. Форми безготівкових розрахунків: платіжні доручення, чеки, акредитиви, платіжні вимоги, платіжні вимоги-доручення; сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій.

 18. Поняття депозиту, класифікація та характеристика депозитів.

 19. Активні операції банку.

 20. Банківський кредит: поняття, економічна сутність, види та класифікація.

 21. Принципи та умови кредитування, етапи процесу кредитування.

 22. Поняття кредитного портфелю банку.

 23. Причини виникнення та наслідки кредитних ризиків для діяльності банку.

 24. Формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

 25. Операції з випуску та обігу цінних паперів, комісійна та комерційна діяльність з цінними паперами, послуги щодо зберігання цінних паперів, депозитарний облік та ведення рахунків за операціями з паперами.

 26. Класифікація вкладень банку у цінні папери.

 27. Валютні операції банків, об’єкти та суб’єкти.

 28. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками.

 29. Види платежів у міжнародній практиці.

 30. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку.

 31. Операції із залучення та розміщення валютних коштів.

 32. Види аналізу та їх класифікація.

 33. Аналіз власного капіталу, зобов’язань банку.

 34. Аналіз активних та кредитних операцій банку.

 35. Аналіз доходів та витрат банку, фінансових результатів діяльності.

 36. Аналіз ліквідності банку, банківських ризиків.

 37. Аналіз і оцінка фінансового стану банку.

 38. Статистичні показники, що використовуються в управлінні активами та пасивами банку, цінними паперами, в аналізі ліквідності, прибутковості, платоспроможності банку, а також кредитоспроможності його клієнтів.

 39. Об’єкт, суб’єкт, принципи та функції банківського менеджменту.

 40. Банківський менеджмент за ознакою спрямування управлінських рішень: стратегічний, операційний; за напрямами діяльності: фінансовий та організаційний.

 41. Організація систем контролю: внутрішній аудит, внутрішньобанківський контроль, системи аналізу якості активів і контролю за рівнем загального ризику, системи контролю за діяльністю персоналу банку.

 42. Сутність понять «банківське регулювання», «банківський нагляд», «банківський контроль».

 43. Порядок здійснення НБУ регулювання, нагляду та контролю діяльності банків другого рівня

 44. Економічні нормативи діяльності банків.

 45. Особливості розробки стандартів Базельського комітету з питань банківського нагляду.

 46. Права та обов’язки банків як суб’єктів первинного моніторингу.

 47. Сутність та економіко-правова характеристика поняття «легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», типологія засобів «відмивання грошей».

 48. FATF, як міжурядовий орган, який визначає стандарти та розробляє політику з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

 49. Інструменти забезпечення фінансової безпеки банків.

 50. Контроль і оцінка в системі фінансової безпеки банків.

РОЗДІЛ 4. “ФІНАНСИ підприємств”

 1. Сутність та функції фінансів підприємств.

 2. Принципи організації фінансів підприємств.

 3. Групи фінансових відносин, які належать до фінансів підприємств.

 4. Сутність власних фінансових ресурсів підприємства.

 5. Склад власних фінансових ресурсів підприємства.

 6. Сутність запозичених фінансових ресурсів підприємства.

 7. Характеристика запозичених фінансових ресурсів підприємства.

 8. Зміст і структура фінансового плану підприємства.

 9. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.

 10. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 11. Види фінансового аналізу.

 12. Сутність фінансового контролю.

 13. Види фінансового контролю підприємства.

 14. Основні вимоги до організації і проведення готівкових розрахунків.

 15. Контроль за дотриманням касової дисципліни та відповідальність за порушення.

 16. Характеристика форм безготівкових розрахунків.

 17. Структура грошових потоків підприємства.

 18. Звіт про рух грошових коштів підприємства.

 19. Фінансові результати діяльності підприємства.

 20. Звіт про фінансові результати підприємства.

 21. Методи обчислення рентабельності.

 22. Класифікація показників рентабельності.

 23. Класифікація витрат підприємства

 24. Собівартість: її склад та види.

 25. Види кошторисів.

 26. Склад і структура основних засобів підприємства.

 27. Інформаційне забезпечення основних засобів підприємства.

 28. Методи нарахування амортизації основних засобів.

 29. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

 30. Оцінка нематеріальних активів підприємства.

 31. Амортизація нематеріальних активів підприємства.

 32. Структура та характеристика оборотних активів підприємства.

 33. Структура виробничих запасів підприємства.

 34. Види дебіторської заборгованості підприємства.

 35. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.

 36. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

 37. Вплив непрямих податків на діяльність підприємств.

 38. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

 39. Сутність фінансової кризи на підприємстві.

 40. Фактори, що спричиняють фінансову кризу на підприємстві.

 41. Економічна сутність та порядок проведення фінансової санації.

 42. Планування та фінансування санації підприємств.

 43. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 44. Санація через реорганізацію (реструктуризацію).

 45. Приховане, фіктивне та навмисне банкрутство.


3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
3.1. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра – проводяться вступні екзамени за фаховими дисциплінами відповідно до програм вступних випробувань.

Фахове випробування має на меті визначити встановити відповідність рівня теоретичних знань та практичної підготовки студентів вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програми за напрямом «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

В процесі екзамену комісія повинна оцінити:

 1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи частини явища в єдине ціле.

 2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.

 3. Обсяг знань з банківської справи (законодавчу та нормативну базу, що регламентує банківську діяльність, економічний зміст нормативів банківської діяльності та порядок їх рохзрахунку).

Оцінка за результатами вступного екзамену виставляється за 100-бальною шкалою.

3.2. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови. Оцінка за результатами вступного екзамену виставляється за 100-бальною шкалою.

3.3. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу додатку до диплома бакалавра за напрямом 6.030508 “Фінанси і кредит” чи інших споріднених спеціальностей, та вноситься до Єдиної бази.

3.4. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі базової вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього балу додатку до диплома бакалавра за напрямом 6.030508 “Фінанси і кредит”, та вноситься до Єдиної бази.

3.5. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому) розраховується за середньою арифметичною до десятих та переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його помноження на 20.

Наприклад,

4,4 × 20 = 88 балів.
3.6. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького характеру, що відповідають напряму підготовки.

За участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах з професійно орієнтованих дисциплін або спеціальності, наявність опублікованих праць науково-дослідницького характеру вступник отримує 50 додаткових рейтингових балів незалежно від кількості та обсягу публікацій чи кількості конкурсів (олімпіад), в яких вступник приймав участь. Факт наявності та відповідність змісту публікацій напряму підготовки встановлюється членами екзаменаційної комісії в процесі розгляду наданих вступником оригіналів або завірених ксерокопій друкованих видань. У випадку, коли надається ксерокопія, копіюванню підлягають усі сторінки, на яких розміщена публікація, а також титульна сторінка і сторінки змісту видання.

3. ЛІТЕРАТУРАза окремими дисциплінами


Розділ 1. Фінанси 1. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. (базовий підручник)

 2. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України від 8 липня 2010 року N 2456-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

 3. Господарський кодекс України: за станом на 16 січня 2003 р. №436-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11.

 4. Закон України “Про внесення змін до Закну України “Про державну податкову службу в Україні” від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 29.

 5. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 13.

 6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997.- № 24.

 7. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996 №85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996.- № 18.

 8. Закон України «про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008  № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - N 50-51.

 9. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2001 р. № 2157-Ш // Офіційний вісник України. - 2001.- № 4.

 10. Податковий кодекс України: за станом на 02.12.2010 р. N 2755-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 1. The Oxford Dictionery for the Business World. – Oxford University Press, 1993. – P.303.

 2. Базилевич В.Д. Днржавні фінанси: Навч. Посібник. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик - К.: Атіка, 2002. – 368 с.

 3. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 4. Боди З. Финансы: Уч. пос. / Пер. с англ. / З. Боди, Р. Мертон — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 592 с.

 5. Боди З. Финансы. Пер. с англ.: уч. пособие. / З. Боди, Р. Мертон. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 592 с.

 6. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник./ О.Д. Василик. - К.: НІОС, 2000. - 416 с.

 7. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 8. Вступ до банківської справи / М.І. Савлук, А.М. Мороз, А.М. Коряк; Відп. ред. М.І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 9. Загорський В.С. Фінанси. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. - К.: Знання, 2008. - 247с.

 10. Захарченков С. Фінанси. UA. — 2-ге вид., перероб. і доп. / С. Захарченко. — Х.: Фактор, 2008. —256 с.

 11. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 3-тє, змін. й доп. / Б.С. Івасів. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с.

 12. Карлін М.І. Фінанси Украни та сусідніх держав: Навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2007. – 589 с.

 13. Лагутін В. Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посібник. / В.Д. Лагутін. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 215 с.

 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.: ил.

 15. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современней финансовой теории. / А.В. Мертенс. - К.: Киевское инвестиционное агентство, 2001. - 416 с.

 16. Мочаліна З.І. Фінанси: Навчальний посібник. / З.І. Мочаліна, Н.І. Склярук. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 392 с.

 17. Мочерний С.В. Сутність фінансів у контексті економічних відносин / С. В Мочерний, Я. С. Ларіна, О. Я. Плахотнюк // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С.16-22.

 18. Опарін В. М. Фінансова система України. (теоретико-методологічні аспекти). Монографія. / В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2006.- 240 с.

 19. Опарін В. М. Фінансова система України: Теоретико-методологічні аспекти: Монографія / В. М. Опарін - К.: КНЕУ, 2005. - 239 с.

 20. Опарін В.М. Фінанси: (загальна теорiя). Навч. посiбник — 4-те вид. / В. М. Опарiн.— К. : КНЕУ, 2007. — 240 с.

 21. Офіційний сайт Агенції з розвитку підприємництва [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ade.kiev.ua.

 22. Офіційний сайт ВТО [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wto.org.

 23. Офіційний сайт Дніпропетровської обласної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.adm.dp.ua.

 24. Офіційний сайт Донецької обласної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua.

 25. Офіційний сайт економічної бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economics.com.ua.

 26. Офіційний сайт журналу «Бізнес» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.business.kiev.ua.

 27. Офіційний сайт журналу «Бюджет» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bujet.ru.

 28. Офіційний сайт журналу «Менеджмент в России» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dis.ru.

 29. Офіційний сайт Запорізької обласної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua.

 30. Офіційний сайт Івано-франківської обласної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.if.gov.ua.

 31. Офіційний сайт МВФ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org

 32. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org.

 33. Офіційний сайт Організації економічного розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org

 34. Офіційний сайт офшор експрес [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nalogi.net

 35. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldbank.org

 36. Офіційний сайт статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua.

 37. Офіційний сайт Харьківської обласної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kharkivoda.gov.ua.

 38. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. / В.М. Пушкарева. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 256 с.

 39. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. / О.Р. Романенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

 40. Сайт по управлінню фінансами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.management.com.ua.

 41. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

 42. Уманців Ю.М. Офшорне підприємництво у сучасній економіці. Монографія. / Ю.М. Уманців, Ю.А. Швед. – К.: Атака, 2004. – 144 с.

 43. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / B. Федоров, В. Опарін, С. Льовочкін. - К.: КНЕУ, 2002. - 387 с.

 44. Финансы / Под ред. Проф. С.И.Лушина, проф. В.А.Слепова. М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2000.- 384 с.

 45. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. — 384 с.

 46. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» под ред. Г. Б. Поляка. — 3-е изд., перераб. и доп. ― М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 703 с. — (Серия Золотой фонд российских учебников).

 47. Фiнанси: пiдручник / За ред. С. I. Юрiя, В. М. Федосова. — Київ: Знання, 2008. —611 с.

 48. Фінанси: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань / Г.О. Крамаренко, В.М. Вареник, Ю.В. Горячкіна, З.С. Пестовська, Б.Г. Філатов. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 92 с.

 49. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: Колективна наукова монографія / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін та ін.; Під наук. ред. д.е.н., проф. О. А. Кириченко. - К.: Національна академія управління, 2008. - 252 с.

 50. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: у 3 т. Т. 1: Фінансова політика та податково- бюджетні важелі її реалізації. / За ред. А. І. Даниле-нко. - К.: Фенікс, 2008. - 467 с.

 51. Формування і функціонування бюджетної системи України: Монографія / C. О. Булгакова, О. Т. Колодій, Л. В. Єрмошенко, Л. І. Василенко, Т . О. Ма-сленнікова. / За заг. ред. А. А. Мазаракі. - К.: КНИГА, 2003. - 343 с.

 52. Шмырева А.И. Международные валютно-кредитные отношения. / А.И. Шмырева, В.И. Колесников, А.Ю. Климов. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.


Розділ 2. Гроші та кредит


 1. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: кнеу, 2002. — 598 с.

 2. Демківський А.В. Гроші та кредит. / А.В. Демківський. – К.: Дакор, К.: Вира-Р, 2003. – 528 с.

 3. Щетинін А.І. Гроші та кредит.– Підручник: Вид. 2-е, перероб. та доп. / А.І. Щетинін. – Київ: ЦНЛ, 2008. -432 с. (базовий підручник).

 4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2001 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України, - 2001, N 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page.

 5. Семко Т.В., Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. / Т.В. Семко, М.В. Руденко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 158 с.

 6. Гроші та кредит: практикум / О.А. Євтушенко, Ю.В. Горячкіна, А.І. Якименко. – Дніпропетровськ, 2009. – 144 с.


Pозділ 3. “Банківська система”

 1. Банківська система: у схемах і таблицях: навчальний посібник / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська. - Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 320 с. (базовий підручник).

 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банк України»), 1999.-№7.-С.3-23.

 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.№2121-III// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банк України»), 2001.-№1.-С.З- 46.

 4. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» 28.11.2002 №249-IV // ВВР України. – 2003. – №1. – ст. 2

 6. Про Сорок рекомендацій з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Правління НБУ від 28.08.2001 р. №1124. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2004р. №22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua

 8. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р №492. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada.gov.ua

 9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України : затв. Постановою Правління НБУ від 28. 08. 2001 р. № 368. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

 10. Про систему електронної пошти Національного банку України: Положення затв. постановою Правління Національного банку України від 30.06.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua

 11. Про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 172. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

 12. Про організацію операційної діяльності в банках України: Положення, затв. постановою Правління НБУ 18.06.2003 № 254. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

 13. Про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам: Положення, затв. постановою Правління НБУ від 16.08.2001 № 344. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

 14. Про єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 № 245. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

 15. Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Указ Президента України від 22.07.2003 №740. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 16. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

 17. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / М. І. Зубок. – К.: КНЕУ. – 2003. – 154 с.

 18. Інформація АУБ про фінансові результати діяльності комерційних банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. Ufc.com.ua.

 19. Костюченко О. А. Банківське право: підруч. / О. А. Костюченко. – 3–е вид. – К.: А.С.К., 2003. – С. 52–61.

 20. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність: Навчальний посібник. / В.М. Кравець. - К.: Знання-Прес, 2003.- 470 c.

 21. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы: Монография. / В.В. Масленников. - М.: Элит-2000, 2001.- 392 c.

 22. Марчук Р.П. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва, Укр. акад. бізнесу та підприємництва./ Р.П. Марчук, О.І. Попов, В.А. Онісьєв. – К.: Бізон, 2008.

 23. Міщенко В. І. Центральні банки: організаційно–правові засади / В. І. Міщенко, В. Л. Кротюк. – К. : Знання, 2004. – 372 с.

 24. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 376 с.

 25. Регулювання банківської та інвестиційної діяльності в Україні. Законодавчі та нормативні акти/ за ред.к.е.н.Голодець І.В.- К.: «Екобуд», 2003.-231с.

 26. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 с.

 27. Офиційний сайт НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.bank.gov.ua/bank_supervision/Dynamics/2001–last.htm/

 28. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст]: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни «Безпека банків» / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 180 с.

 29. Чернявський С.С., Користін О. Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посіб. / МОН України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 271 с.

 30. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. редакцією д-ра економ. наук А.О.Єпіфанова [А.О.Єпіфанов, Л.О.Пластун, В.С.Домбровський, Т.М.Болгар]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295с.


Розділ 4. Фінанси підприємств


 1. Фінанси підприємств. /За наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. - 5-те вид. - К.:КНЕУ, 2004. – 546 с. (базовий підручник)

 2. Господарський кодекс України: за станом на 16 січня 2003 р. №436-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11.

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92.

 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92.

 5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/nalich_obr/P637/.

 6. Податковий кодекс України: за станом на 02.12.2010 р. N 2755-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 7. Азаренкова, Г. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – К.: Знання-Прес, 2009. – 287 с.

 8. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. / И. А. Бланк – К.: Ника-центр, Эльга, 1999. – 592 с.

 9. Бланк И.А Управление активами. / И. А. Бланк – К: Ника-Центр, 2000. – 720 с.

 10. Бородина Е.И. и др. Финансы предприятий: Учебное пособие. / Е.И. Бородина – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 340 с.

 11. Гриньова В.М. Фінанси підприємств. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.

 12. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко. — К.: ЦУЛ, 2011. – 256 с.

 13. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / І.В. Зятковський. – К.: Кондор – 2003. - 364 с.

 14. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств. / Р.А. Слав'юк. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 460с.

 15. Финансы предприятий: слайд-конспект / В.Н. Вареник. – Д.: Изд-во ДУЭП, 2009. – 128 с.

 16. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. / О.С. Філімоненков.— К.: МАУП, 2004. — 328 с.

 17. Шеремет А. Д. Финансы предприятий. / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: Инфра-М, 2004. – 280 с.

 18. Шило В. П. «Фінанси підприємств» (за модульною системою навчання): теоретично-практичний посібник. / В.П.Шило, С.Б. Ільіна, С.С. Доровська, В.В. Барабанова. — Київ: ВД «Професіонал», 2011. — 288 с.

 19. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. — К.: Знання, 2012. — 341 с.


Навчальне видання

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності«Банківська справа»

Підписано до друку Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк. 0, 5

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій
Кафедра об’єдную творчий колектив з 36 співробітників (з 13 викладачів-сумісників 3 докторів та 7 кандидатів наук; з 23 викладачів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Керівництво кафедрою здійснює начальник (завідуючий) кафедрою, який...
Кафедра створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних...
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра іноземних мов та перекладу

В. П. Жиленко Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування...
Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка