ТОВ «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ» №1-л від 22. 07. 2011 р у редакції наказу Директора


НазваТОВ «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ» №1-л від 22. 07. 2011 р у редакції наказу Директора
Сторінка1/14
Дата05.07.2013
Розмір1.3 Mb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Банк > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом Директора

ТОВ «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ»

1-л від 22.07.2011 р.

(у редакції наказу Директора

ТОВ «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ»
2-л від 20 серпня 2012 р.)


РЕГЛАМЕНТ

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБЕРІГАЧА

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ”

Київ 2012
Зміст
Розділ І. Загальні положення…………………………………………………………………. 3

Розділ ІІ. Порядок роботи Зберігача та приймання документів…………………………… 3

Розділ ІІІ. Основні функції Зберігача. Перелік депозитарних операцій

та додаткових послуг, які надає Зберігач ……….…………………………………………… 4

Розділ IV. Порядок оформлення та подання документів. Порядок обміну

інформацією та повідомленнями з клієнтами ..…………………………………………… . 5

Розділ V. Строки виконання депозитарних операцій Зберігачем………………………… 8

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава І. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам……………………….. 10

Глава ІІ. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно

до договору з емітентом ..…………………………………………………………………….. 17

Розділ VIІ. Способи зберігання цінних паперів…………………………………………….. 18

Розділ VIІІ. Порядок приймання сертифікатів цінних паперів, свідоцтв

про знерухомлення іменних цінних паперів ………………………………………………... 18

Розділ ІХ. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава І. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій………………... 19

Глава ІІ. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах……………….. 20

Глава ІІІ. Підстави для відмови у виконанні розпорядження…………………… 22

Глава IV. Знерухомлення документарних цінних паперів………………………… 23

Глава V. Переведення в документарну форму існування

знерухомлених цінних паперів ………………………………………………… ………… 26

Глава VІ. Закриття рахунків у цінних паперах……………………………………… 27

Розділ Х. Перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам………………… ………… 27
Додатки. Зразки форм розпоряджень та документів ……………………………………… 29

Розділ І. Загальні положення

1. Товариства з обмеженою відповідальністю “ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ” (далі – Зберігач) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Зберігач, цього Регламенту, інших внутрішніх документів Зберігача.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Зберігач, цей Регламент діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Зберігач інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Зберігач уклав договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни збергача по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Зберігачем відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Регламенту, затвердження нової редакції Регламенту здійснення депозитарної діяльності Зберігача шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції тексту Регламенту з урахуванням змін/нової редакції Регламенту на веб-сайті Зберігача у мережі Інтернет viziline.uafin.net.

4. Зберігач здійснює депозитарну діяльність виключно щодо цінних паперів, які обслуговуються Національною депозитарною системою та існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму відповідно до законодавства.

5. Під поняттям «клієнт» в цьому Регламенті розуміється депонент Зберігача, емітент, з яким Зберігач уклав договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни зберігача по дематеріалізованим цінним паперам, власники цінних паперів, яким Зберігачем відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Регламенті вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.
Розділ ІІ. Порядок роботи Зберігача та приймання документів
1. Робочий день Зберігача починається о 9.00 та закінчується о 18.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 17.00) з перервою між 13.00 та 14.00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Зберігачем з 10.00 до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00) кожного робочого дня

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 10.00 до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00).

4. Операційний день Зберігача (строк роботи Зберігача, протягом якого він провадить операції з депозитарної діяльності) починається о 9.30 та закінчується о 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00).

Якщо на рахунку зберігача у депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами депозитарію, то операційний день зберігача акінчується не раніше часу закриття операційного дня депозитарію, визначеного внутрішніми документами депозитарію.

У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Зберігача може бути продовжено.
Розділ ІІІ. Основні функції Зберігача. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Зберігач
1. Зберігач для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

- зберігання цінних паперів;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

2. Для забезпечення зберігання цінних паперів Зберігач здійснює такі депозитарні операції:

- приймання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника;

- зберігання свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- транспортування сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- видача сертифікатів цінних паперів, які зберігалися Зберігачем;

- перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність) і на наявність усіх установлених законодавством України реквізитів;

- інвентаризація сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- інші операції, що віднесені законодавством до функції зберігання цінних паперів.

3 Для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах Зберігач здійснює такі депозитарні операції:

3.1. адміністративні операції;

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

3.2. облікові операції;

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміна місця зберігання (знаходження) депозитарних активів. До облікових операцій Зберігача належать операції зарахування, списання, переказу, переміщення цінних паперів.

3.3. інформаційні операції.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів з рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, клієнтами із Зберігачем.

До інформаційних операцій Зберігача належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

- інформаційних довідок (довідка про незавершені операції депонента, поточні операції депонента, індивідуальні ознаки сертифікатів при відокремленому способі зберігання, що обліковуються на рахунку в цінних паперах цього депонента, інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між Зберігачем та депонентом);

- інформації щодо операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- надання акціонеру інформації про включення його до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

У разі укладення Зберігачем з емітентом договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за N 706/4927, Зберігач може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

4. При здійсненні депозитарної діяльності Зберігач надає також такі послуги:

- зі складання облікового реєстру власників цінних паперів;

- щодо знерухомлення цінних паперів та реєстрації Зберігача як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів;

- щодо переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі, в бездокументарну форму;

- щодо проведення матеріалізації знерухомлених цінних паперів (крім акцій на пред’явника), випуск яких зареєстрований у документарній формі існування;

- з впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- згідно вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» посвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- виконання Зберігачем функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії відповідно до законодавства.

5. У межах визначених законодавством функцій Зберігач може здійснювати інші депозитарні операції, якщо вони віднесені законодавством до депозитарної діяльності.
ІV. Порядок оформлення та подання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з клієнтами
1. Обслуговування операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах здійснюється Зберігачем:

- за розпорядженнями депонентів, клієнтів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються Зберігачу, додаються оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, і подані згідно законодавства та даного Регламенту. Зазначені документи не додаються до розпоряджень, які подаються депонентом або керуючим його рахунком до Зберігача у випадку укладання договору щодо зазначених у розпорядженні депонента або керуючого його рахунком цінних паперів (крім акцій) за участю торговця цінними паперами, реквізити якого зазначаються у цьому розпорядженні;

- унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, і поданих згідно законодавства та даного Регламенту;

- у разі укладення договорів щодо цінних паперів на організаторі торгівлі - у порядку, визначеному абзацом другим цього пункту, або на підставі отриманої інформації про укладені договори від депозитарію, що має бути обумовлено в договорі про відкриття рахунку в цінних паперах.

2. У випадках, передбачених законодавством, до Зберігача замість оригіналів документів можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), Зберігачу мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст Зберігача, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та керівника Зберігача або уповноваженого ним іншого спеціаліста та печаткою Зберігача як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається у Зберігача, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

3. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Зберігачем на підставі розпоряджень клієнтів, оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Регламентом.

4. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Зберігачем встановлені зразки, оформлюються згідно із цими зразками.

Зберігачем встановлені такі зразки вхідних документів:

 1. договір про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 1 до Регламенту);

 2. заява на відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 2 до Регламенту);

 3. анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток 3 до Регламенту);

 4. анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток 4 до Регламенту);

 5. довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах (додаток 5 до Регламенту);

 6. анкета керуючого рахунком в цінних паперах (додаток 6 до Регламенту);

 7. анкета уповноваженої особи (додаток 7 до Регламенту);

 8. анкета розпорядника рахунку в цінних паперах (фізичної особи) (додаток 8 до Регламенту);

 9. картка зразків підписів фізичної особи (додаток 9 до Регламенту);

 10. картка зразків підписів та відбитку печатки юридичної особи (додаток 10 до Регламенту);

 11. розпорядження (додаток 12 до Регламенту);

 12. акт прийому-передачі цінних паперів (додаток 13 до Регламенту);

 13. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах (додаток 14до Регламенту);

 14. розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах (додаток 15 до Регламенту);

 15. розпорядження на відміну операції (додаток 16 до Регламенту);

 16. запит на виконання інформаційної операції (додаток 17 до Регламенту).


5. Розпорядження та відповідні документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій Зберігачем, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах та відповідати вимогам законодавства.

Якщо подані Зберігачу документи не містять усіх необхідних даних чи не повністю розкривають зміст виконання депозитарної операції, Зберігач має право вимагати подання йому додаткових документів, які містять необхідну інформацію.

6. Усі офіційні документи, що подаються до Зберігача, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

7. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер. Документи від органів державної влади до Зберігача подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

8. У розпорядженнях/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки підлягають обов’язковому прокреслюванню.

Відповідальність за оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе клієнт Зберігача.

9. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:

9.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

9.2. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює власник цінних паперів, якому Зберігачем відкрито рахунок у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, підписується таким власником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб).

9.3. Розпорядження емітента, з яким Зберігач уклав договорів про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни зберігача по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Зберігачу надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та засвідчується печаткою емітента.

10. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

10.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується електронним цифровим підписом розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

10.2. Розпорядження емітента, з яким Зберігач уклав договорів про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни зберігача по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи емітента (щодо якої Зберігачу надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

11. Розпорядження (заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Зберігачу:

11.1. особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Зберігача;

11.2. засобами поштового зв’язку;

11.3. кур’єром;

11.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про відкриття рахунку у цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

12. При особистому зверненні до Зберігача особи, що подає документи для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Зберігача:

12.1. перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Зберігача;

12.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

12.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

Зберігач може відмовити у прийманні документів, якщо:

 • особа, що їх подає Зберігачу не має відповідних повноважень;

 • документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

 • перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

13. Зберігач може надавати інформаційні повідомлення, документи що підтверджують виконання Зберігачем депозитарної операції:

13.1. особисто клієнту, його уповноваженій особі;

13.2 .засобами поштового зв’язку;

13.3. кур’єром;

13.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про відкриття рахунку у цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).
V. Строки виконання депозитарних операцій Зберігачем
1. У процесі своєї діяльності Зберігач здійснює депозитарні операції лише за умови отримання визначених та оформлених згідно законодавства та цього Регламенту документів (пакету документів), що є підставою для проведення відповідної операції.

2. Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів (пакету документів) щодо проведення депозитарної операції Зберігач виявить наявність підстав для відмови у проведенні депозитарної операції, він протягом 3 (трьох) робочих днів направляє особі, що є ініціатором депозитарної операції, мотивовану відмову в письмовому вигляді.

У разі відмови у проведенні депозитарної операції Зберігач за письмовим зверненням особи, що була ініціатором відповідної депозитарної операції, і погодилась з причинами відмови, повертає подані документи (пакет документів) для доопрацювання. Для цього вищевказана особа складає письмову заяву з проханням про повернення документів (пакету документів), у якій вона вказує, що вона погодилася з причинами відмови Зберігача у проведенні депозитарної операції, та передає її Зберігачу.

Зберігач приймає заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про відкриття рахунку у цінних паперах/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації.

3. Зберігач здійснює виконання депозитарних операцій у такі строки з дати отримання визначених та оформлених згідно законодавства та цього Регламенту документів (пакету документів), що є підставою для проведення відповідної депозитарної операції:

3.1. Адміністративні операції:

1) відкриття рахунку у цінних паперах депоненту згідно договору про відкриття рахунку - протягом 3 (трьох) робочих днів, якщо інше не встановлено умовами договору;

2) відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни зберігача по дематеріалізованим акціям - протягом 30 календарних днів, якщо інше не встановлено умовами договору;

3) внесення змін до анкети рахунку/внесення змін до інформації про особу власника цінних паперів (стосовно акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - протягом 5 (п’яти) робочих днів, якщо інше не встановлено умовами договору;

4) закриття рахунку у цінних паперах - протягом 3 (трьох) робочих днів, якщо інше не встановлено умовами договору;

5) закриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, що були відкриті на підставі договору з емітентом в процесі дематеріалізації/зміни зберігача по дематеріалізованим акціям - протягом 5 (п’яти) робочих днів, якщо інше не встановлено умовами договору;

6) зміна способу зберігання цінних паперів - протягом 5 (п’яти) робочих днів, якщо інше не встановлено умовами договору;

3.2. Облікові операції виконуються Зберігачем протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття оформлених відповідно до законодавства та цього Регламенту розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента/ власника цінних паперів, якому Зберігач відкрив рахунок у цінних паперах на підставі договору з емітентом, не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Облікові операції, які були ініційовані Зберігачем у депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Зберігача (розпорядження Зберігача не було відповідно до регламенту депозитарію занесене депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Зберігачем протягом протягом 1 (одного) робочого дня, якщо інше не встановлено умовами договору.

Розпорядження емітента, з яким Зберігач уклав договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації, на зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників виконується Зберігачем не пізніше ніж протягом двох місяців з дати передачі Зберігачу реєстру власників іменних цінних паперів в порядку, встановленому законодавством. Договором між Зберігачем та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Зберігачем вказаного розпорядження емітента.

Розпорядження емітента, з яким Зберігач уклав договір про відкриття рахунків у цінних паперах внаслідок зміни емітентом зберігача цінних паперів по дематеріалізованим акціям, на зарахування акцій на рахунки власників цінних паперів виконується Зберігачем у порядку, встановленому законодавством, протягом 30 календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунку у цінних паперах попереднього зберігача у депозитарії на його рахунок у цінних паперах. Договором між Зберігачем та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Зберігачем вказаного розпорядження емітента.

Виконання Зберігачем розпорядження емітента на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників внаслідок розірвання договору з емітентом/припиненням Зберігачем професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством.

3.3. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються Зберігачем депоненту періодично, у строк, передбачений договором про відкриття рахунку в цінних паперах (за умов здійснення хоча б однієї облікової операції, щотижня, щомісяця, щоквартально, щороку, інший строк), або на запит депонента. Зберігач зобов'язаний на вимогу депонента протягом до трьох робочих днів з дати отримання такого запиту, оформленого у відповідності до вимог законодавства та цього Регламенту, надавати депоненту відповідну виписку.

Виконання Зберігачем інших інформаційних операцій здійснюється у строки, встановлені договором про відкриття рахунку у цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам/іншим договором щодо надання відповідних депозитарних послуг.

3.4. Строки виконання Зберігачем знерухомлення документарних цінних паперів, переведення в документарну форму існування знерухомлених цінних паперів встановлені Розділом IX цього Регламенту та законодавством.
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою...
КОРСУНЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
Корсунь Шевченківської РДА від 29. 04. 2011 року №120, наказу директора гімназії №73 від 04. 04. 2011 року, з метою створення сприятливих...
КОРСУНЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
Корсунь Шевченківської РДА від 29. 04. 2011 року №120, наказу директора гімназії №73 від 04. 04. 2011 року, з метою створення сприятливих...
С интез-Аудит-Фінанс Аудиторська фірма
Аудиторської палати України №98 від 26. 01. 2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України №224/3 від 23. 12. 2010 року,...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Викласти приведений у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 14. 01. 2011р №11 (зі змінами, внесеними наказом...
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
ТОВ «Інтернет Інвест», надалі іменоване «Виконавець»

До Програми економічного і соціального розвитку Петрівського району...
Щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2011 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка